Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Łukowie

Sygnatura
62/602/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
6254

Zawartość:

Cz.1Akta urodzeń (unikat) 1869-1870 sygn.1, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (unikat) 1871-1872 sygn.2, Akta urodzeń, małżeństw (unikat) 1872 sygn 3, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (unikat) 1873-1877 sygn.4-6, Akta urodzeń (unikat) 1878-1881 sygn.7, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869- 1879 sygn. 8-18; Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1883,1885 sygn.19-23, Akta urodzeń, małżeństw(duplikat) 1886 sygn. 24, Akta zgonów (duplikat) 1886 sygn. 25, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1887-1891 sygn. 26-30, Akta małżeństw, zgonów (duplikat) 1892 sygn. 31, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1893-1894 sygn. 32-33, Akta małżeństw, zgonów (duplikat) 1895 sygn. 34, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1897 sygn. 35, Akta urodzeń i zgonów (duplikat) 1899 sygn. 36, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1900 sygn. 37, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (unikat) 1882-1884 sygn. 38, Akta urodzeń (unikat) 1885-1889, 1894-1900, 1901-1903, 1903-1904, 1903 sygn. 39-43; 44-46, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901, 1904, 1904-1907 (połączona ks. Unikat U 1904-1907 z ks. Duplikat UMZ 1905), 1906-1907 sygn. 47-51, alegata 1878 sygn. 52, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 sygn. 53, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 sygn. 54, księga urodzeń 1890-1893 sygn. 55, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 sygn. 56, księga urodzeń, małżeństw, zgonów [niekompletna] 1908-1915, 1915-1916 (U, Z II połowa 1915 r., UMZ 1916) sygn. 57, 58, księga urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat I polowa 1915, oprawiony razem z unikatem urodzeń 1915-1918) sygn. 60, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1918 sygn. 61, księga małżeństw unikat 1918-1919, sygn.62, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1919-1920 sygn.63,65, akta urodzeń 1920, sygn.64

Dzieje twórcy:

Nazwa zespołu umowna, Żydowski Okrąg Bożniczy w Łukowie, W powiecie łukowskim znajdowały się 3 okręgi bożnicze: w Łukowie (4435 wiernych- rabin Rachmil Mincberg), Kocku (2643), Łysobykach (433). Osadnictwo żydowskie w Łukowie sięga czasów Bolesława Wstydliwego (1264r). W 1659 roku Żydzi łukowscy otrzymali przywileje gwarantujące prawo mieszkania, budowy domów i synagogi z drewna lub kamienia, posiadania cmentarza, wolności handlu i palenia gorzałki, potwierdzone w 1671r i 1680r, 1792. W XVIII wieku duży rozgłos zyskali dwaj tutejsi rabini: Samson Zelig i Josef ha-Lewi. W 1827 roku - 2023 Żydów w Łukowie, w 1897 roku - 4799, w 1921 - 6145 Żydów, a tuż przed wybuchem wojny - około 6 tys. Synagoga zbudowana na początku XVIII wieku, usytuowana w centrum miasta (fot. J.S. Majewski- Łuków miasto powiatowe w woj.. Lubelskim Łuków 1930 s. 35). W jej sąsiedztwie pod koniec XIX wieku wzniesiono dwie bóżnice murowane. Zachowała się jedna z nich przy ul. Waryńskiego 11.obecnej ul. Staropijarskiej/ Bożniczej (Zdanowskiego). Na mocy art. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta z 23. 02.1809r regulował sposób prowadzenia akta stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Dla Żydów obowiązywały dodatkowe postanowienia Rady Administracyjnej z 7.09.1830r wg którego rabini powinni wpisywać po odbyciu obrządku religijnego, informacje do akt stanu cywilnego. Żydzi często nie wywiązywali się z obowiązku sporządzenia akt w ciągu 8 dni od narodzin dziecka. Akt małżeństwa osób wyznania niechrześcijańskiego spisywano w urzędzie tuż po ceromonii zaślubin , w obecności zaślubionych, rabina, 2 świadków. Kontrole powierzono urzędnikom cywilnym. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym. Wobec osób wyznania mojżeszowego wydano wiele dodatkowych przepisów np.. O zapowiedziach (KRS iOPZ 29.12.1825, 26.03.1827, 14.07.1827), o zaprowadzeniu okręgów dozorów bożniczych (RA- 7.09.1830 DzP T. XIII s.147), o prowadzeniu ksiąg wyznań niechrześcijańskich (KU -24.10.1869, 15.01. 1871). Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez urzędnika sprawowały władze sądowe (do 1901r). Bibliografia: K. Czubaszek- Żydzi Łukowa i okolic. Warszawa 2008

Daty skrajne:

1869-1920

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1869-1901, 1903-1904, 1906-1918, 1918-1919, 1920-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

65

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.35

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.81

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 22 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 22 j.a. nab. 3170/03, 3227/04, 3366/05, 3710/07, 3804/08, 3968/09, 4706/13, 4894/14, 5150/16, 5382/17, 5716/19, 5864/20, 5953/2021
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 43 j.a T.27

Akta nie są zmikrofilmowane, brak roku 1902, 1905. Akta z lat 1826-1868 przechowuje AP Lublin zespół nr 35/1758/0