Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
1/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1155-1939 3491 Unroll
Archiwum Koronne Krakowskie (większość zasobu dawnego archwum dokumentowego I Rzeczypospolitej), archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (przejęte z Archiwum Radziwiłłów), dokumenty miast (przejmowane z dawnych archiwów miejskich), dokumenty kościołów i klasztorów (przejmowane z dawnych archiwów kościelnych i klasztornych w XIX w.), dokumenty z archiwum dawnej Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce, dokumenty pergaminowe z archiwów, bibliotek i zbiorów prywatnych (Radziwiłłowie, Tyzenhauzowie, Zamoyscy, Przezdzieccy, Braniccy, Muzeum Narodowe itd.), varia dokumentowe, pojedyncze dokumenty dotyczące osób prywatnych, nie tworzące większych całości, weszłe do zasobu głównie w drodze nabytków lub darowizn. Number of units in the group: 8892
1/4/0 Metryka Koronna 1414-1839 255277 Unroll
Księgi Wpisów (Libri Inscriptionum) zawierające wpisy pełnych tekstów dokumentów wystawianych przez kancelarię koronną i wpisy zeznań dokonywanych przez osoby prywatne przed aktami Metryki. Księgi Poselstw (Libri Legationum) zawierające wpisy dokumentów dotyczących stosunków dyplomatycznych Rzeczypospolitej z innymi państwami. Księgi Pieczętne (Sigillata) zawierające krótkie regesty dokumentów wystawionych w kancelarii koronnej. Księgi Kanclerskie (Spraw Publicznych) zawierające dokumenty i korespondencję dotyczącą polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Księgi Sądów Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego zawierające krótkie streszczenia (tzw. memoranda) spraw toczących się przed tymi sądami. Księgi Sądu Referendarskiego zawierające sprawy rozpatrywane przez ten sąd. Lustracje i rewizje dóbr królewskich (dz. XVIII) zawierają egzemplarze przeznaczone dla kancelarii koronnej. Number of units in the group: 768
1/5/0 Sumariusz Metryki Litewskiej 1386-1751 0 Unroll
Regesty dokumentów wpisywanych do oryginalnych ksiąg Metryki Litewskiej, dokonywane w przypadku dokumentów ruskich w transliteracji na alfabet łaciński Number of units in the group: 15
1/6/0 Nuncjatura Stolicy Apostolskiej 1661-1794 0 Unroll
3 tzw. Księgi czynności z lat 1740 i 1746-1749 zawierające zapis czynności Trybnału Nuncjatury, 1 tzw. Księga łask z lat 1789-1794 zawierająca rejestr udzielanych przez nuncjuszy dyspens. 4 pliki akt dotyczących misji w Multanach i na Wołoszczyźnie, płacenia przez duchowieństwo polskie kontrybucji na wojnę z Turcją, powołania sufraganii inflanckiej i sporów wokół ordynacji ostrogskiej. Number of units in the group: 10
1/7/0 Archiwum Skarbu Koronnego 1388-1826 121038 Unroll
Do dnia dzisiejszego zachowały się następujące działy Archiwum Skarbu Koronnego. Oddział 1 (Rachunki Królewskie), oddział 2 (Rachunki Poselstw), oddział I (Rejestry Podatkowe), oddział II (Rachunki Sejmowe), oddział III (Rachunki Nadworne), oddział IV (Księgi Rekognicji), oddział V (Księgi Kwitów), oddział VI (Księgi Asygnat), oddział XLVI (Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich), oddział LIV ("Zbiór pism rozmaitych tyczących się dóbr królewskich"), oddział LVI (Inwentarze dóbr królewskich), oddział 82 ("Zbiór pism rozmaitych wydziału wojskowego dotyczących"), oddział 84 (Księgi addytamentów wojskowych), oddział 85 (Rejestry popisowe wojska koronnego), oddział 86 (Rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby wojska). Number of units in the group: 1684
1/8/0 Archiwum Kameralne 1700-1796 0 Unroll
Z czasów panowania Augusta II zachowały się niewielkie fragmenty akt Sądów Skarbowych, Komisji JKM Skarbowej, ekonomii królewskich, żup wielickich i bocheńskich, Kasy Generalnej Polskiej. Z czasów panowania Augusta III zachowały się akta czynności Komisji Skarbu Królewskiego, raporty Komisji kierowane do króla i odpowiedzi na nie, akta ekonomii królewskich, celne, solne. Z czasów panowania Stanisława Augusta zachowały się obszernie akta dotyczące działalności komisji, akta ekonomii królewskich, akta solne, mennicze, celne, rachunki budowli królewskich oraz akta Kasy Generalnej Królewskiej. Number of units in the group: 3599
1/9/0 Akta Ekonomii Malborskiej 1510-1766 13393 Unroll
Akta ekonomi malborskiej maja jednoorodny charakter gospodarczy sa to rejestry przychodów i wydatków zamku malborskiego, skarbu ziem pruskich, inwentarze, rewizje i opisy dóbr, kopiariusze dokumentów, materiały dotyczące starostw (puckie, tczewskie). Number of units in the group: 76
1/10/0 Tzw. Metryka Litewska 1448-1808 0 Unroll
Fragmenty akt Rady Nieustającej, Straży Praw, Komisji Edukacji Narodowej, Komisji Wojskowej Obojga Narodów, Gabinetu i Kancelarii Wojskowej Stanisława Augusta, zarządzenia Komisji Policji Koronnej i Komisji Policji Obojga Narodów, archiwalia rozmaitych władz Powstania Kościuszkowskiego, rozmaite materiały pozostałe po kancelarii koronnej, sięgające XVI w., inwentarze historyczne Archiwum Koronnego Krakowskiego. Number of units in the group: 421
1/11/0 Archiwum Królestwa Polskiego (XII-XV w.) pocz. XVI w.-1822 0 Unroll
Znajdujące się w Archiwum Królestwa Polskiego Materiały pochodządzą przede wszystkim z czasów panowania Stanisława Augusta. Wśród nielicznych wcześniejszych należy wymienić akta z lat 1639-1655 związane z osobą Andrzeja Trzebickiego biskupa przemyskiego i podkanclerzego koronnego. Z akt XVIII-wiecznych uwagę zwracają przede wszystkim akta (niekompletne) Departamentu Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej, fragmenty akt z okresu Powstania Kościuszkowskiego (m. in. Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej), fragmenty akt Komisji Policji Obojga Narodów i Komisji Policji Koronnej, fragmenty akt Urzędu Marszałkowskiego Koronnego, a także fragmenty osobistego archiwum Stanisława Augusta i druki ulotne o treści politycznej. Number of units in the group: 380
1/12/0 Zbiór Popielów 1356-1938 0 Unroll
Korespondencja króla i kolejnych szefów Gabinetu JKM z reprezentantami królewskimi przy obcych dworach, relacje z rozmów z rezydującymi w Warszawie dyplomatami zagranicznymi, głównie rosyjskimi i pruskimi, korespondencja zagraniczna króla, rozmaite kopiariusze dokumentów dotyczące m. in. spraw kurlandzkich i pruskich przeznaczone dla Stanisława Augusta, zbiory diariuszy sejmowych, mów, projektów konstytucji, szyfry dyplomatyczne, kartografika. Z materiałów wcześniejszych akta żup solnych, wielkorządów krakowskich, ekonomii królewskich. Number of units in the group: 444
1/13/0 Archiwum Sejmu Czteroletniego 1788-1792 0 Unroll
Rękopiśmienny diariusz obrad sejmu, teksty przemówień i projektów konstytucji sejmowych, uchwały i konstytucje sejmowe, w tym brudnopis Konstytucji 3 Maja, korespondencja kierowana do marszałków sejmowych, raporty i noty kierowane do deputacji sejmowych i do Komisji Obojga Narodów, wykazy osób rekomendowanych do nobilitacji, formularze do głosowań przeprowadzanych w senacie i w izbie poselskiej. Number of units in the group: 25
1/14/0 Korespondencja Stanisława Augusta 1792-1797 0 Unroll
Korespondencja królewska, w szczególności prowadzona z J. B. Albertrandim, M. Bacciarellim, Ch. Friese, M. Mehligiem, A. Unruhem, O. Kickim, F. Ryxem i J. R. Watsonem. Number of units in the group: 16
1/15/0 Archiwum Ghigiottiego 1760-1798 [1831] 0 Unroll
Listy oraz rozmaite inne dokumenty dotyczące zwłaszcza stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską oraz innymi państwami włoskimi w II połowie XVIII w., sytuacji różnych wyznań w Rzeczypospolitej i Cesarstwie Rosyjskim, odpisy biuletynów informacyjnych przesyłanych regularnie przez stałych agentów Stanisława Augusta rezydujących w różnych stolicach europejskich. Number of units in the group: 974
1/16/0 Papiery Wickedégo 1767-1786 0 Unroll
Korespondencja prowadzona głównie z Gabinetem Dyplomatycznym Stanisława Augusta zawierająca informacje o wydarzeniach politycznych i wojskowych rozgrywających się w różnych państwach europejskich, nieco papierów odnoszących się do spraw osobistych autora. Number of units in the group: 48
1/17/0 Militaria z Jabłonny 1776-1813 0 Unroll
Fragmenty akt Gabinetu Wojskowego Stanisława Augusta (1776-1795), akt Powstania Kościuszkowskiego (akta najwyższych władz powstania, akta komendanta Warszawy, akta korpusu ks. Józefa Poniatowskiego), akt kancelarii ks. Józefa Poniatowskiego jako Naczelnego Wodza i Ministra Wojny Księstwa Warszawskiego (1807-1813). Number of units in the group: 241
1/18/0 Komisja Bankowa 1793-1794 0 Unroll
Zachowany niewielki fragment akt to 3 pliki akt dotyczących upadłości banków: Kabryta, Potockiego, Teppera i Schulza oraz księga zawierająca protokół czynności Administracji Upadłości Banku Karola Schulza. Number of units in the group: 127
1/19/0 Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie 1417-1797 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 222
1/20/0 vacat - Księgi grodzkie warszawskie - połączono z zespołem nr 19 - Księgi ziemskie i grodzkie warszawskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/27/0 vacat - Księgi grodzkie ciechanowskie - połączono z zespołem nr 26 - Księgi ziemskie i grodzkie ciechanowskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/39/0 vacat - Księgi grodzkie makowskie - połączono z zespołem nr 38 - Księgi ziemskie i grodzkie makowskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/41/0 Księgi grodzkie sieluńskie 1490-1794 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 30
1/42/0 Księgi grodzkie pułtuskie 1506-1800 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 23
1/43/0 Księgi ziemskie i grodzkie nurskie 1601-1806 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 259
1/44/0 vacat - Księgi grodzkie nurskie - połączono z zespołem nr 43 - Księgi ziemskie i grodzkie nurskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/45/0 Księgi ziemskie i grodzkie ostrowskie 1573-1798 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 2
1/46/0 vacat - Księgi grodzkie ostrowskie - połączono z zespołem nr 45 - Księgi ziemskie i grodzkie ostrowskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/49/0 Księgi grodzkie gostynińskie 1693-1793 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 2
1/50/0 Księgi ziemskie i grodzkie gostynińskie i gąbińskie 1624-1793 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 12
1/51/0 vacat - Księgi grodzkie gostynińskie i gabinskie - połączono z zespołem nr 50 - Księgi ziemskie i grodzkie gostynińskie i gąbińskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/52/0 Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie 1538-1664 0 Unroll
Wyroki wydawane przez podkomorzych sieradzkich w sporach granicznych między właścicielami dóbr ziemskich leżących na obszarze województwa sieradzkiego (powiaty: sieradzki, szadkowski, piotrkowski i radomskowski). Number of units in the group: 12
1/53/0 vacat - Ksiegi podkomorskie piotrkowskie - połączono z zespołem nr 52 - Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/54/0 vacat - Księgi podkomorskie szadkowskie - połączono z zespołem nr 52 - Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/55/0 vacat - Ksiegi podkomorskie radomskowskie - połączono z zespołem nr 52 - Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/56/0 Księgi ziemskie i grodzkie sieradzkie 1386-1840 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 941
1/57/0 vacat - Księgi grodzkie sieradzkie - połączono z zespołem nr 56 - Księgi ziemskie i grodzkie sieradzkie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/58/0 Księgi ziemskie szadkowskie 1417-1768 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 100
1/59/0 Księgi podkomorskie wieluńskie 1539-1784 0 Unroll
Wyroki wydawane przez podkomorzych sieradzkich w sporach granicznych między właścicielami dóbr ziemskich leżących na obszarze ziemi wieluńskiej (powiaty, wieluński i ostrzeszowski). Number of units in the group: 8
1/60/0 Księgi ziemskie i grodzkie wieluńskie 1456-1806 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 570
1/61/0 vacat - Księgi grodzkie wieluńskie - połączono z zespołem nr 60 - Księgi ziemskie i grodzkie wieluńskie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/64/0 Komisja Porządkowa Cywilno - Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego 1790-1792 0 Unroll
Odpisy akt stanu cywilnego, lustracje dekanatów w związku z tzw. ofiarą 10 grosza, akta własne komisji. Number of units in the group: 18
1/65/0 Księgi podkomorskie łęczyckie 1598-1637 0 Unroll
Wyroki wydawane przez podkomorzych łęczyckich w sporach granicznych między właścicielami dóbr ziemskich leżących na obszarze województwa łęczyckiego (powiaty: łęczycki, brzeziński i orłowski). Number of units in the group: 1
1/66/0 Księgi ziemskie łęczyckie 1385-1793 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 260
1/67/0 Księgi grodzkie łęczyckie 1462-1794 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 1276
1/68/0 Księgi ziemskie brzezińskie 1415-1792 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 65
1/69/0 Księgi ziemskie orłowskie 1396-1792 247 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 76
1/80/0 Komisja Porządkowa Cywilno - Wojskowa Inowrocławska z powiatem radziejowskim i kruszwickim 1789-1792 0 Unroll
Odpisy akt stanu cywilnego, lustracje dekanatów w związku z tzw. ofiarą 10 grosza, akta własne komisji. Number of units in the group: 4
1/82/0 vacat - Księgi grodzkie bobrownickie - połączono z zespołem nr 81- Księgi ziemskie i grodzkie bobrownickie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/84/0 vacat - Księgi ziemskie lubelskie i urzędowskie - przekazano do Archiwum Państwowego w Lublinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/86/0 vacat - Akta stanu cywilnego dla ludności żydowskiej Warszawy - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/95/0 Księgi grodzkie łukowskie 1743-1744 0 Unroll
Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. Number of units in the group: 2
1/96/0 Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego "Kapicjana" 1430-1804 0 Unroll
Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich, w tym oblaty dokumentów książęcych i królewskich dla szlachty duchowieństwa i miast, główny zrąb zbioru to sprawy majątkowe szlachty z XVI-XVII w. Number of units in the group: 78
1/97/0 Księgi miejskie Starej Warszawy 1427-1796 0 Unroll
Księgi wójtowsko-ławnicze, księgi radzieckie (m. in. wpisy do ksiąg obywatelstwa). Number of units in the group: 83
1/98/0 Księgi miejskie Nowej Warszawy 1477-1794 0 Unroll
Księgi wójtowsko-ławnicze, księgi radzieckie (m. in. wpisy do ksiąg obywatelstwa). Number of units in the group: 12
1/99/0 Księgi miejskie Warszawa-Ekonomiczne 1541-1796 0 Unroll
Gospodarka finansami miasta (podatki publiczne, percepty i ekspensy, kontrybucja szwedzka itp.). Number of units in the group: 222
1/100/0 vacat - Księgi miejskie Andrzejewo - brak stwierdzony podczas skontrum w 1997 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/101/0 Księgi miejskie Białystok 1745-1787 449 Unroll
Akta burmistrzowskie, landwójtowskie i ogólne miejskie Number of units in the group: 3
1/102/0 Księgi miejskie Bielsk 1672-1737 1281 Unroll
Fragmenty ksiąg wójtowskich. Number of units in the group: 3
1/103/0 Księgi miejskie Bodzanów 1758 7 Unroll
Szczątek księgi wójtowskiej. Number of units in the group: 1
1/104/0 vacat - Księgi miejskie Bodzentyn - w zespole nr 358 - Archiwum Zamoyskich sygn. 2913 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/105/0 vacat - Księgi miejskie Bolechów - w zespole nr 388 - Zbiór Aleksandra Czołowskiego sygn. 179 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1 to 60 of 474 entries.