Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
31/1/0 Urząd Cyrkularny w Nowym Sączu 1775 - 1863 0 Unroll
Number of units in the group: 16
31/2/0 C.K. Urząd Kameralny w Starym Sączu 1782 - 1888 0 Unroll
Dzienniki podawcze - 1793-1862 (sygn. K StS 1-40, 144, 179, 182, 183, 153) Księgi: podatkowe, rachunkowe, kontowe, dłużników, wpisów majątkowych i notarialnych kontraktów, inwentarzowe, intabulacji, wpisow wlascicieli, opłat drogowych, kontraktow i testamentow - 1787-1865 (K StS 41-80, 128-143, 145-146, 149-152, 154) Sprawy finansowe, gospodarcze, majątkowe, szkolne administarcyjne, rachunki, rejestry finansowe, korespondencja - 1785-1883 (K StS 81-127, 176-178, 180, 181, 184) Sprawy Kościoła, notarialne i finansowe - 1806-1823 (K StS 147) Cyrkularze władz - 1832-1833 (K StS 148) Brak akt stwierdzony podczas skontrum (K StS 155-175) Number of units in the group: 185
31/3/0 C.K. Zarząd Kameralny w Muszynie 1790 - 1879 0 Unroll
Dziennki podawcze, indeksy (m.in. spraw sądowych) - 1832-1856 (sygn. ZK M 1); Dokumenty dotyczące spraw: gospodarczych, finansowych, administaracyjnych, majątkowych, kościelnych, sądowych, ideksy spraw sądowych, notarialnych, testamenty, inwentarze - 1790-1895 (sygn. ZK M 2-16, 21-22); Księgi kasowe, kontowe, wykazy finansowe - 1812-1855 (sygn. ZK M 17-21) Number of units in the group: 25
31/4/0 C.K. Urząd Kameralny w Nowym Sączu 1786 - 1869 0 Unroll
Dzienniki podawcze - 1826-1869 (sygn. UKNS 1-3, 35); Księgi: wpisów własności i właścicieli, kontraktów, testamentów, kasowe, kontowe, podatkowa - 1793-1866 (sygn. UK NS 4, 5, 16-34); Sprawy majątkowe, gospodarcze, finansowe, korespondencja, inwentarze, rachunki, rejestry, preliminarze - 1786-1866 (sygn. UK NS 6-15) Number of units in the group: 35
31/5/0 C.K. Zarząd Kameralny w Tymbarku 1812 - 1869 0 Unroll
Sprawy finansowe, rachunki, inwentarze, korespondencja - 1834-1869 (sygn. KT 1, 2, 18; Księgi: kontowe dochodów i wydatków - 1833-1865 (sygn. KT 3-17) Number of units in the group: 18
31/6/0 C.K. Wyższy Zarząd Leśny w Starym Sączu 1816 - 1894 0 Unroll
Sprawy gospodarcze, finansowe, majątkowe i leśne, noty, korespondencja - 1816-1894 (sygn. CK WZLStS 1-6, 11-14,16); Dzienniki podawcze - 1837-1883 (sygn. CK WZLStS 7-10, 15, 17) Number of units in the group: 18
31/7/0 vacat - C.K. Starostwo w Nowym Sączu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/8/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 1919-1939 - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
31/9/0 Starosta Powiatowy w Nowym Sączu [1938] 1939 - 1944 [1945] 0 Unroll
Urząd Spraw Wewnętrznych - 1943 (sygn. 31/9/1-31/9/6) Urząd Wyżywienia i Rolnictwa - 1939-1944 (sygn. 31/9/7-31/9/14) Powiatowy Urząd Budowlany - 1940-1945 (sygn. 31/9/15-31/9/22) Urząd Gospodarki Wodnej - 1942-1943 (sygn. 31/9/23) Lekarz Powiatowy - 1940-1944 (sygn. 31/9/24-31/9/68) Dopływy - 1940-1944 (sygn. 31/9/69-31/9/83) Number of units in the group: 83
31/10/0 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu [1920] 1945 - 1950 [1965] 0 Unroll
Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia, sprawozdania referatów, sprawy organizacyjne, zarządzenia polustracyjne, nadzór i bezpośrednia kontrola podległych instytucji 1945-1950 (sygn. StPNS 1-38, 953- 954) Referat Rachunkowo-Gospodarczy - księgi kasowe, budżety gmin gromad, zarządzenia 1946-1948 (sygn. StPNS 39-42, 941) Referat Społeczno-Polityczny - zarządzenia wewnętrzne, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, sprawy stronnictw i partii politycznych, sprawy dot. wyborów, ruchów wywrotowych, współpraca z resortem bezpieczeństwa, sprawy dot. cenzury, opinie o zachowaniu się w czasie okupacji, sprawy wyznaniowe i narodowościowe, sprawy stowarzyszeń i związków, sprawy graniczne, zaświadczenia przesiedleńcze, klęski żywiołowe, sprawy grobownictwa wojennego 1945-1950 (sygn. StPNS 43-170) Referat Administracyjno-Prawny - okólniki i zarządzenia, sprawy przynależności gminnej, sprawy urzędów stanu cywilnego, statystyka ruchu naturalnego ludności, sprawy zmiany imion i nazwisk, sprawy wyznaniowe, sprawy wodne, sprawy wywłaszczeń, ochrona granic, rejestry wydanych poświadczeń obywatelskich [1932-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 171-222, 537-543) Referat Karno-Administracyjny - okólniki i zarządzenia, sprawy karno-administracyjne, sprawy radiowe 1945-1948 (sygn. StPNS 223-226) Referat Zdrowia - organizacja służby zdrowia, sprawy uzdrowisk, sprawy wczasów, koloni i przedszkoli, sprawy cmentarne i ekshumacji zwłok, sprawy epidemiologiczne sprawozdania placówek zdrowia, akcje przeciwalkoholowe 1945-1949 (sygn. StPNS 227-261) Referat Odszkodowań Wojennych - wykaz szkód wojennych, sprawozdania i okólniki 1945-1947 (sygn. StPNS 262-268) Referat Budownictwa - protokoły Powiatowego Komitety Odbudowy, sprawozdania, korespondencja, sprawy budowlane, grobownictwa wojennego 1945-1949 (sygn. StPNS 269-326) Referat Aprowizacji - sprawy przydziału kart żywnościowych i odzieżowych, dary z UNRRA (sygn. StPNS 327-368) Referat Przemysłu i Handlu - wykazy rzemieślników, podania o koncesje, sprawy organizacji rzemieślniczych [1928-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 369-423, 652-794) Referat Samochodowy - wykazy zarejestrowanych rowerów, zgłoszenia przewozów 1948 (sygn. StPNS 424) Referat Kultury i Sztuki - zezwolenia na imprezy, sprawy muzyki, sztuk plastycznych, zespołów artystycznych i teatrów, szkól plastycznych, sprawy konserwacji 1945-1949 (sygn. StPL 425-442) Referat Opieki Społecznej - sprawy zakładów opieki, zapomóg, wykazy poszkodowanych podczas wojny 1945-1950 (sygn. StPNS 443-467) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - obrót nieruchomościami akcje rolne, sprawy osadnictwa, uwłaszczenia, przejściowa administracja na łemkowszczyźnie [1941-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 468-504, 544-651, 795-910, 942-949) Referat Świadczeń Rzeczowych - okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawy świadczeń rzeczowych [1945-1947] (sygn. StPNS 505-523) Inspektorat Oświaty Rolniczej - nadzór nad ośrodkami rolniczymi, szkołami 1945-1950 (sygn. StPNS 524-536) Pozwolenia wodno-prawne [1931-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 911-940, 950-952) Dopływy (sygn. 31/10/953-31/10/1258) Number of units in the group: 1258
31/11/0 Starostwo Powiatowe w Limanowej 1945 - 1950 0 Unroll
Referat Ogólny - okólniki i zarządzenia, sprawozdania referatów, sprawy organizacyjne, zarządzenia polustracyjne, nadzór i bezpośrednia kontrola podległych instytucji, sprawy personalne 1945-1950 (sygn. StPL 1-77, 832) Referat Rachunkowo-Gospodarczy - sprawozdania rachunkowe i budżety gmin, przetargi 1948-1950 (sygn. StPL 78-90, 833) Referat Społeczno-Polityczny - protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego i innych posiedzeń, sprawozdania sytuacyjne miesięczne, raporty ze stanu bezpieczeństwa, sprawy partii, sprawy ruchu wywrotowego i przestępstw o charakterze politycznym, sprawy związków zawodowych, sprawy narodowościowe, sprawy wyznaniowe, sprawy dot. wyborów, sprawy uroczystości państwowych, współpraca z resortem bezpieczeństwa, opinie o zachowaniu się w czasie okupacji, klęski żywiołowe, sprawy stowarzyszeń, sprawy dot. cezury, sprawy cudzoziemców, zbiórki publiczne, sprawy graniczne, ruch ludności, grobownictwo wojenne 1945-1950 (sygn. StPL 91-205, 834) Referat Wojskowy - sprawozdania, rsprawy dot. poborowych, sprawy zakwaterowania i aprowizacji wojska 1945-1946 (sygn. StPL 206-222) Referat Administracyjno-Prawny - sprawy dot. nadania i zwolnienia z obywatelstwa, sprawy przynależności gminnej, sprawy dot. akt stanu cywilnego, zmiana nazwisk, sprawy cmentarne, statystyka ludności, sprawy kościołów i wyznań, pozwolenia wodno prawne, akcje przeciwalkoholowe, sprawy dot. widowisk i przedsięwzięć rozrywkowych, sprawy lasów, ochrony zwierzyny łownej, sprawy rybackie 1945-1950 (sygn. StPL 223-296) Referat Karno-Administracyjny - sprawy aresztów administracyjnych,, statystyka wykroczeń administracyjnych, sprawozdania z dochodzeń karno-administracyjnych, rejestr spraw karnych 1945-1950 (sygn. StPL 297-325, 835) Referat Zdrowia - nadzór nad personelem sanitarnym oraz zakładami leczniczymi, sprawy walki z chorobami zakaźnymi, społecznymi i zawodowymi, nadzór nad artykułami żywnościowymi, zaopatrzenie w wodę, nadzór nad zakładami przemysłowymi, szkołami, lokalami publicznymi, sprawy sanitarno-obyczajowe, sprawy cmentarzy, ekshumacji zwłokna, nadzór nad aptekami i laboratoriami, deratyzacja 1946-1949 (sygn. StPL 326-372) Referat Odszkodowań - rejestracja szkód wojennych, sprawozdania, kwestionariusze szkód wojennych dla poszczególnych gmin, kartoteki dla wsi 1945-1946 (sygn. StPL 373-411, 837-838) Referat Odbudowy - realizacja planów odbudowy, sprawy scaleniowe, budowa szkół, sprawy zaopatrzenia i transportu materiałów budowlanych, sprawozdania, sprawy przydziału materiałów archiwalnych, sprawy personalne, nadzór nad zakładami użyteczności publicznej oraz ogródkami działkowymi, opinie budowlane, materiały dot. poszczególnych budów 1946-1950 (sygn. StPL 412-459, 836) Referat Aprowizacji i Handlu -sprawozdania, kontrole placówek handlowych, sprawy przydziału kart żywnościowych, spisy powierzchni użytków i spisy zwierząt, ewidencja przedsiębiorstw spożywczych, sprawy pomocy dla najbiedniejszych 1945-1949 (sygn. StPL 460-511 840-841) Referat Pomiarów - sprawy personalne, prowadzenie katastru gruntowego, zezwolenia na pomiary, rewizje stanu posiadania, wykonywanie pomiarów 1945-1948 (sygn. StPL 512-526, 842) Referat Kultury i Sztuki - sprawy teatrów i organizacja uroczystości, sprawy chórów, szkół muzycznych. Sztuk plastycznych, sprawy zbiorów, muzeówm, konserwacji, sprawozdania 1945-1950 (sygn. StPL 527-560) Referat Samorządowy - korespondencja w sprawie nominacji sołtysów, podsołtysów, korespondencja w sprawach gospodarczych 1945 (sygn. StPL 561-562) Referat Opieki Społecznej - Nadzór i kontrola nad zakładami opieki społecznej, sprawy pomocy dla ofiar wojny, sprawy opieki nad inwalidami wojennymi, sprawy związane z repatriacją, opieka nad ubogimi, zwalczanie włóczęgostwa i żebractwa, imigracja i emigracja,, zwalczanie alkoholizmu, nierządu, opieka nad grobami wojennymi, klęski elementarne, sprawozdania, sprawa rozdziału pomocy UNRRA 1945-1950 (sygn. StPL 563-621) Referat Przesiedleńczy - okólniki, korespondencja w sprawach przesiedleńczych, rejestr kart przesiedleńczych, sprawozdania 1945-1947 (sygn. StPL 622, 839) Referat Weterynarii - sprawy personalne, nadzór weterynaryjny nad zwierzętami, zwalczanie chorób zwierzęcych, nadzór nad ubojem zwierząt, nadzór nad mleczarniami, lecznicami i schroniskami dla zwierząt, sprawa utylizacji odpadków zwierzęcych, współdziałanie w akcji podniesienia hodowli, sprawozdania 1945-1948 (sygn. StPL 623-676) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - sprawy personalne, sprawozdania i plany, sprawy organizacyjne, sprawy sadownictwa, akcji siewnej i żniwnej, nadzór nad hodowlą, sprawy rybactwa, pszczelarstwa, spisy zwierząt, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, zebrania gromadzkie, protokoły komisji rolnych rad narodowych 1947-1950 (sygn. StPL 677-762) Referat Świadczeń Rzeczowych - sprawy organizacyjne, sprawy płodów rolnych, paszy, żywca, mleczarskie, jajczarni 1945-1947 (sygn. StPL 763-785) Inspektorat Oświaty Rolnej - sprawy personalne szkół, organizacyjne, programy szkół, ewidencja młodzieży, kontrole szkół, imprezy, pokazy i wycieczki, współpraca z innymi instytucjami, plany i sprawozdania 1946-1950 (sygn. StPL 786-823, 843-846) Pozwolenie wodno-prawne 1946-1950 (sygn. StPL 847-850) Dopływy (sygn. 31/11/851-31/11/884) Number of units in the group: 886
31/12/0 Urząd Skarbowy w Limanowej [1943] 1945 - 1952 0 Unroll
Akta podatkowe (wymiarowe, księgi, sądowe stwierdzenia praw spadkowych, akta notarialne (umowy darowizny, kupna sprzedaży) - 1945-1952 (sygn. US Lim. 1, 3-5, 20, 22); Wykazy osób wykonujących świadczeń rzeczowych, usług, posiadających nieruchomości gruntowe - [1943] 1945-1946 (sygn. US Lim. 2, 12-18); Sprawozdania lustratorów społecznych, księga protokołów z konferencji z lustratorami społecznymi - 1947-1950 (sygn. US Lim. 6-9); Rejestr imienny stanowisk w urzędzie, rejestr podręczny kierownika Działu Rachunkowo-Kasowego, Korespondencja - 1945-1950 (sygn. US Lim.10, 11, 19) Number of units in the group: 22
31/13/0 Powiatowy Pełnomocnik Ministerstwa Skupu w Nowym Sączu 1952 - 1959 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia - 1953 (sygn. PPMS NS 1); Sprawozdania - 1952-1958 (sygn. PPMS NS 2-5); Arkusze robocze z wymiaru obowiązkowych dostaw żywca - 1956-1959 (sygn. PPMS NS 6-10) Number of units in the group: 14
31/14/0 Powiatowy Pełnomocnik ds. Podatku Gruntowego w Limanowej 1949 - 1950 0 Unroll
Sprawy personalne - 1950 (sygn. PPPG Lim. 12); Zarządzenia, sprawozdania, korespondencja, statystyka rolnictwa, plany i sprawozdania, sprawy Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - 1949-1950 (sygn. PPPG Lim. 1, 2, 6, 9, 11); Sprawa premiowania gmin i gromad, książka dotacji budżetowych szkoły rolniczej w Dąbrowie, protokoły z odpraw, akcja oddłużania wsi, egzekucja podatku gruntowego - 1950 (sygn. PPPG Lim. 3, 4, 7, 8, 10) Number of units in the group: 12
31/15/0 Akta miasta Nowego Sącza 1776 - 1945 [1949] 588 Unroll
Akta z okresu 1781-1866: Księga uchwał - sygn. AMNS I 1, Okólniki i zarządzenia - sygn. AMNS I 2-6, Dzienniki podawcze - sygn. AMNS I 7-30, Akta sądowe - sygn. AMNS I 31-56, Akta administracyjne - sygn. AMNS I 57-100, Kasa miejska - sygn. AMNS I101-208, Szpital miejski - sygn. AMNS I 209-222, Dopływy - sygn. AMNS I 943, Akta z lat 1867-1918: RADA MIEJSKA Protokoły z posiedzeń - sygn. AMNS I 223-232, Księgi uchwał - sygn. AMNS I 233-239, Akta Rady Miejskiej - sygn. AMNS I 240-241, MAGISTRAT Protokoły z posiedzeń - sygn. AMNS I 242-247, Księgi uchwał - sygn. AMNS I 248-250, Dział Ogólnoorganizacyjny - sygn. AMNS I 251-273, Dział Finansowy - sygn. AMNS I 274--336, Dział Budowlany - sygn. AMNS I 337-353, Dział Sanitarny - sygn. 354, Dział Policyjny - sygn. AMNS I 355-358, Instytucje związane z miastem - sygn. AMNS I 359-361 Dopływy - sygn. 362-406 Akta z lat 1919-1939 ODZIAŁ OGÓLNOORGANIZCYJNY Sprawy organizacyjne - sygn. AMNS II 1-51, Sprawy osobowe - sygn. AMNS II 52-58, Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Miejskiej - sygn. AMNS II 59-71, Protokoły z posiedzeń i uchwały Magistratu - sygn. AMNS II 72-80, Wybory do Rady - sygn. AMNS II 81-84, Korespondencja z innymi urzędami - sygn. AMNS II 85-88, Kontrola własna i władz nadzorczych - sygn. AMNS II 89-92, Majątek komunalny - sygn. AMNS II 93-113, Przedsiębiorstwa komunalne - sygn. AMNS II 114-125, Różne sprawy organizacyjne - sygn. AMNS II 126-127, Sprawy ogólnoadministracyjne - sygn. AMNS II 128-133, Sprawy budowlane - sygn. AMNS II 134-140, Bezpieczeństwo i porządek publiczny - sygn. AMNS II 141-152, Ewidencja ruchu ludności - sygn. AMNS II 153-160 Sprawy wyznaniowe - sygn. AMNS II 161, Sprawy wojskowe - sygn. AMNS II 162-167, 532-534 Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe - sygn. AMNS II 168-169, Sprawy aprowizacyjne - sygn. AMNS II 170-172, Sprawy karno-administracyjne - sygn. AMNS II 173-182, Sprawy sądowe - AMNS II 183-186, Różne sprawy administracyjne - AMNS II 187 ODDZIAŁ FINANSOWO-GOSPODARCZY Budżety - sygn. AMNS II 188-212, Dochody gminne - sygn. AMNS II 213-228, Kredyt komunalny - sygn. AMNS II 229-232, Dochody obce - sygn. AMNS II 233-238, Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. AMNS II 239-240, Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. AMNS II 241-242, Oświata, sprawy szkolnictwa - sygn. AMNS II 243-251, Kultura i sztuka - sygn. AMNS II 252-254, Opieka społeczna - sygn. AMNS II 255-266, Sprawy rolnictwa - sygn. AMNS II 267-268, Przemysł i handel - sygn. AMNS II 269-273, Różne sprawy gospodarcze - sygn. AMNS II 274, ODDZAIAŁ TECHNICZNY Drogi i place publiczne - sygn. AMNS II 275-281, Różne sprawy drogowe - sygn. AMNS II 282-283, Budownictwo miejskie - sygn. AMNS II 284-308, Sprawy architektoniczno-budowlane - sygn. AMNS II 309, ODDZIAŁ SANITARNY Organizacja służby sanitarnej - sygn. AMNS II 310-314, Akta z lat 1939-1945 ODDZIAŁ OGÓLNOADMINISTARCYJNY Sprawy organizacyjne - sygn. AMNS II 315-320, Sprawy osobowe - sygn. AMNS II 321, Majątek komunalny - sygn. AMNS II 322-323, Przedsiębiorstwa komunalne - sygn. AMNS II 324-328, Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. AMNS II 329-338, Wychowanie fizyczne - sygn. AMNS II 339, Sprawy karno-administracyjne - sygn. AMNS II 340-342, ODDZIAŁ FINANSOWO-GOSPODARCZY Budżety - sygn. AMNS II 343-357, Dochody gminne - sygn. AMNS II 358-360, Kredyt komunalny - sygn. AMNS II 361, Obrót pieniężny - sygn. AMNS II 362-385, Dochody obce - sygn. AMNS II 386-389, Oświata, sprawy szkolnictwa - sygn. AMNS II 390-391, Kultura i sztuka - sygn. AMNS II 392-396, Opieka społeczna - sygn. AMNS II 397-400, Przemysł i handel - sygn. AMNS II 401-402, ODDZIAŁ TECHNICZNY Drogi i place publiczne - sygn. AMNS II 404-405, Budownictwo miejskie - sygn. AMNS II 406-418 Dopływy - sygn. AMNS II 419-539, sygn. 31/15/946-1033 Number of units in the group: 1033
31/16/0 Zarząd Miejski w Nowym Sączu [1932] 1945 - 1950 0 Unroll
Zarząd Miejski: Sprawy organizacyjne - [1941-1942] 1945-1950 (sygn. ZMNS 1-9); Sprawy osobowe - 1945-1950 (sygn. ZMNS 10-13); Protokoły i uchwały - 1945-1950 (sygn. ZMNS 14-21); Kontrola własna i władz nadzorczych - 1945-1950 (sygn. ZMNS 22-25); Majątek komunalny - [1932-1944] 1945-1950 (sygn. ZMNS 26-36); Przedsiębiorstwa komunalne - [1939-1944] 1945-1949 (sygn. ZMNS 37-40); Różne sprawy organizacyjne - 1945-1949 (sygn. ZMNS 41-45); Sprawy ogólnoadmonistracyjne - wybory do Sejmu - 1946-1947 (sygn. ZMNS 46, 47, 194); Bezpieczeństwo i porządek publiczny - 1945-1947 (sygn. ZMNS 48-49); Ewidencja i kontrola rucju ludności - [1936-1938] 1945-1948 (sygn. ZMNS 50-56, 193); Sprawy wojskowe - 1945-1946 (sygn. ZMNS 57-59); Komunikacja - 1945 (sygn. ZMNS 191); Sprawy aprowizacyjne - 1945-1946 (sygn. ZMNS 60, 61); Sprawy karno-administracyjne - 1946-1949 (sygn. ZMNS 62); Sprawy sądowe - 1949 (sygn. ZMNS 63); Budżety - [1938-1939] 1945-1950 (sygn. ZMNS 64-94); Dochody gminne - 1945-1950 (sygn. ZMNS 95-116); Obrót pieniężny - 1945-1949 (sygn. ZMNS 117-120); Dochody obce - podatki państwowe - 1946-1949 (sygn. ZMNS 121-132, 192); Oświata - 1945-1949 (sygn. ZMNS 133-135); Kultura i sztuka - 1946-1949 (sygn. ZMNS 136, 137); Opieka społeczna - [1943-1944] 1945-1950 (sygn. ZMNS 138-163); Pomoc rolnictwu - 1945-1949 (sygn. ZMNS 164, 165); Przemysł i handel - 1945-1948 (sygn. ZMNS 166-168); Drogi i place publiczne - [1932-1944] 1945-1949 (sygn. ZMNS 169-171); Budownictwo miejskie - [1936-1944] 1945-1950 (sygn. ZMNS 172-190); Dopływy - 31/16/195-306 Number of units in the group: 308
31/17/0 Akta miasta Grybowa 1703 - 1945 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Miasta - 1882-1939 (sygn. AmG 1,2); Okólniki i zarządzenia oraz korepondencja z władzami - 1878-1945 (sygn. 3-11); Wybory - 1884-1939 (sygn. AmG 12-18); Sprawy personalne - 1904 (sygn. AmG 19); Szkolnictwo - 1876-1936 (sygn. AmG 20); Ewidencja ludności - 1917,1939 (sygn. AmG 21-22); Dzienniki podawcze - 1885-1942 (sygn. AmG 23-75); Kasa miejska - 1959-1947 (sygn. AmG 76-147); Budownictwo - 1871-1939 (sygn. AmG 148-155); Sprawy sanitarne - 1892-1939 (sygn. AmG 156); Opieka społeczna - 1893-1928 (sygn. AmG 157, 158) Przedsiębiorstwa miejskie - 1893-1932 (sygn. 159-161); Instytucje - 1878-1939 (sygn. AmG 162-169); Dopływy - 1782-1943 (sygn. AmG 170-219); Number of units in the group: 219
31/18/0 Akta miasta Krynicy [1880] 1912 - 1945 [1946] 0 Unroll
Akta z okresu 1912-1918: Przepisy i zarzązenia - sygn. AmK 1, Sprawy organizacyjne - sygn. AmK 2-11, 464, Sprawy osobowe - sygn. AmK 12, Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych - sygn. AmK 13-18, Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. AmK 19-21, Budżety, sprawozdawczość finansowa - sygn. AmK 22-24, Obrót pieniężny - sygn. AmK 25-33, Sprawy podatkowe (podatki miejskie i państwowe) - AmK 34, Zdrowie publiczne - AmK 35, Sprawy wojskowe - sygn. AmK 36, Komunikacja - Sygn. AmK 37-39, Sprawy budowlane- sygn. AmK 40. Akta z okresu 1918-1945: Przepisy i zarządzenia ogólne - sygn. AmK 41-45,281-284, Sprawy organizacyjne - sygn. AmK 46-80,285, 477, Sprawy osobowe członków organow gminnych i pracowników gminnych - sygn. AmK 81-86, 286-290, 472, 478-515, Zebrania i urzędowania ciał samorządowych - sygn. 87-101,291, 476, Kontrola wewnętrzna i nadzór - sygn. AmK 102, Majątek gminy miejskiej - sygn. AmK 103-110, 292-301, Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. AmK 111-115, 302-309, 466, Budżety i sprawozdania finansowe - sygn. AmK 116-124, 310-314, Kredyt komunalny - sygn. AmK 125-128, 315, Obrót pieniężny - sygn. AmK 129-159, 316-346, Sprawy podatkowe (własne i obce podatki) - sygn. AmK 160-187, 347-374, 467, Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. AmK 188, 375-376, Egzekucje administarcyjne - sygn. AmK 189-190, 377, Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. AmK 191-193, 378, Drogi i place punliczne - sygn. AmK 194-196, 379, Oświata, kultura i sztuka - sygn. AmK 197-199, 380-383, Zdrowie punliczne - sygn. AmK 200-202, 384-391, Opieka społeczna - sygn. AmK 203-208, 392-402, Rolnictwo - sygn. AmK 209, 403-404, Hodowla - sygn. AmK 210, 405-406, Przemysł i handel, propaganda i turystyka - sygn. AmK 211-226, 407-413, Sprawy administarcyjne - sygn. AmK 227-230, 414-417, 465, Sprawy wyznaniowe - sygn. AmK 231, 418, Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. AmK 232-235, 419-425, 470, 474, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, stowarzyszenia i związki - sygn. AmK 236-260, 426-437, Sprawy wojskowe - sygn. AmK 261-262, 438, Przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne sygn. AmK 263, Komunikacja - sygn. AmK 264-268, 439, 473, Sprawy budowlane - sygn. AmK 269-274, 440-442, Aprowizacja - sygn. 275-277, 443-448, Sprawy karno administarcyjne - sygn. AmK 278, 449, Sprawy sądowe - sygn. AmK 279-280, 450, Akta straży pożarnej - sygn. 451-454, Akta Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej - sygn. 455-458, Akta różnych instytucji - sygn. 459-463. Number of units in the group: 518
31/19/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krynicy [1933] 1945 - 1950 [1963] 0 Unroll
Akta Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy - 1945-1950 - sygn. 31/19/1 - 31/19/8, 31/19/114; Akta Zarządu Miejskiego w Krynicy - 1945-1950: Przepisy i zarządzenia - sygn. 31/19/9 - 31/19/10; Sprawy organizacyjne - sygn. 31/19/11-31/19/14; Sprawy osobowe - sygn. 31/19/15-31/19/20, 31/19/116-31/19/169; Zebrania i urzędowania ciał urzędowych - sygn. 31/19/21-31/19/24,31/19/115; Kontrola wewnętrzna i nadzór - sygn. 31/19/25; Majątek miejski - sygn. 31/19/26; Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. 31/19/27-31/19/28; Budżety i sprawozdawczość finansowa - sygn. 31/19/29-31/19/40; Kredyt komunalny - sygn. 31/19/41; Obrót pieniężny - sygn. 31/19/42-31/19/52; Podatki miejskie i państwowe - sygn. 31/19/53-31/19/55; Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. 31/19/56; Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. 31/19/57-31/19/60; Drogi i place publiczne - sygn. 31/19/61; Oświata, kultura i sztuka - sygn. 31/19/62-31/19/63; Zdrowie publiczne - sygn. 31/19/64; Opieka społeczna - sygn. 31/19/65-31/19/66; Rolnictwo - sygn. 31/19/67-31/19/68; Weterynaria i hodowla - sygn. 31/19/69; Przemysł i handel - sygn. 31/19/70-31/19/71; Sprawy ogólnoadministracyjne - sygn. 31/19/72-31/19/73; Sprawy wyznaniowe - sygn. 31/19/74; Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. 31/19/75-31/19/79; 31/19/81-31/19/88; Bezpieczeństwo i porządek publiczny, stowarzyszenia - sygn. 31/19/89-31/19/94; Sprawy budowlane - sygn. 31/19/95-31/19/97; Aprowizacja - sygn. 31/19/98; Dopływy - sygn. 31/19/99-31/19/171; Number of units in the group: 171
31/20/0 Akta miasta Muszyny 1877 - 1945 0 Unroll
Akta miasta do 1939 r.: Dział ogólnoorganizacyjny - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrola wewnętrzna i nadzór, majątek gminy - sygn. 31/20/1-31/10/32; Dział finansowo budżetowy - budżety: administarcyjny, zakładów i przedsiębiorstw, dochody własne i obce, obrót peniężny - sygn. 31/20/33-31/20/99; Dział gospodarki gminnej - drogi i place publiczne, sprawy zdrojowe, zdrowie publiczne, akcja sanitarno-porządkowa, oświata kultura i sztuka, opieka społeczna, koszty leczenia, sprawy inwalidzkie, bezrobocia, emigracyjne i ubezpieczeń społecznych, rolnictwo, dzierżawa gruntów gminnych, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, różne - sygn. 31/20/100-31/20/116; Dział administracyjny - sprawy ogólnoadministracyjne, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe, budowlane i odbudowy, sprawy karnoadministracyjne i sądowe sygn. 31/20/117-31/20/140. Akta miasta z okresu okupacji niemieckiej (1939-1945): Dział ogólnoorganizacyjny - sprawy organizacyjne, majątek gminy - sygn. 31/20/141-31/20/145; Dział finansowo-budżetowy - budżety, dochody własne i obce, obrót pieniężny - sygn. 31/20/146-/31/20/190; Dział gospodarki gminnej - zdrowie publiczne i sprawy uzdrowiskowe, opieka społeczna - sygn. 31/20/191-31/20/193; Dział administracyjny - sprawy ogólnoadministracyjne, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeńśtwo i porządek publiczny, aprowizacja, sprawy karnoadministracyjne, różne - sygn. 31/20/194-31/20/221 Number of units in the group: 222
Showing 1 to 20 of 1,378 entries.