Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1720-1822 0 rozwiń
Uniwersał Augusta II do szlachty ziemi drohickiej o terminie Sejmu w Warszawie (30 września 1720), Sejmiku Zwyczajnego w Drohiczynie ( 19 sierpnia 1720) i Sejmiku Generalnego w Korczynie ( 16 września 1720), 8.VII.1720r. Warszawa, sygn. 1; Uniwersał Michała Józefa Sapiehy, wojewody podlaskiego, którym wzywa szlachtę podlaską na popis generalny pod Drohiczynem (11 sierpnia 1733), 30.VII.1733r. Siemiatycze, sygn. 2; August III potwierdza prawa i wolności miastteczka Wasilkowa w powiecie grodzieńskim, woj. trockim nadane przez Zygmunta Augusta 8 grudnia 1556r. w Grodnie, 26.V.1750r. Warszawa, sygn. 3; Jan Walenty Węgierski, podkomorzy nadworny J.K.M. dokonuje erekcji cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela we wsi Dzięciołowo Szczyty w woj. podlaskim ziemi bielskiej pow. brańskim, 21.XI.1785r. Dzięciołowo, sygn. 4; Świadectwo ukończenia szkoły w Drohiczynie przez Józefa Wyszomirskiego z pow. Ostrołęka, 29.VI.1821r. Drohiczyn, sygn. 5; Świadectwo ukończenia Gimnazjum w Białymstoku przez Wojciecha Olędzkiego z Królestwa Polskiego, 30.VI.1822r. Białystok, sygn. 6; Kopia testamentu Katarzyny Sobol- mieszczanki Bielska (kopia z akt burmistrzowskich miasta Bielska), 31.10.1777r., sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/2/0 Kamera Wojny i Domen w Białymstoku 1796-1807 0 rozwiń
Akta registratury generalnej [1766] 1796-1807 [1809], sygn. 1-741; Akta registratury wojskowej 1799-1800, sygn. 742; Akta registratury kreisowej (powiatowej) 1796-1807 [1809], sygn. 743-808; Akta registratury leśnej 1798-1806, sygn. 809-824; Akta registratury domenalnej [1788] 1796-1807 [1809], sygn. 825-2110; Akta registratury miejskiej [1523] 1796-1807 [1809], sygn. 2111-3844; Akta registratury varia 1796-1807, sygn. 3845. Liczba jednostek w zespole: 3845
4/3/0 Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski 1816-1866[1879] 0 rozwiń
1. Wydział Administracyjny a) Sekcja Administracyjna [1708-1765], 1817-1866, sygn. 1-51; b) Sekcja Wyznań [1795], 1817-1867, sygn. 52-112; c) Sekcja Drogowa 1828-1866, sygn. 113-116; d) Sekcja Włościan (głównie tabele dodatkowe do tabel prestacyjnych) 1846-1862, sygn. 117-145; 2. Wydział Wojskowo-Policyjny [1809-1828], [1857-1861], 1816-1866, [1879], sygn. 146-160; 3. Wydział Skarbowy [1564-1804], [1778-1830], [1796-1808], 1819-1866, sygn. 161-255; a) Sekcja Dóbr i Lasów- sprawy osobowe urzędników i oficjalistów oraz akta dotyczące głównie gruntów włościańskich w następujących Ekonomiach: Ekonomii Łomży, Ekonomii Mały Płock, Ekonomii Nowogród, Ekonomii Rajgród, Ekonomii Suraż, Ekonomii Wizna. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3645/2017r. 1 j.a-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 256
4/4/0 Augustowska Gubernialna Deputacja Szlachecka 1837-1861[1866] 0 rozwiń
Księgi szlachty osobistej 1837- 1865, sygn. 1-26; Księgi szlachty dziedzicznej „przed ogłoszeniem prawa” 1837- 1866, sygn. 27-30; Księgi szlachty dziedzicznej „po ogłoszeniu prawa” 1837- 1850, sygn. 31; Księgi genealogiczne 1837- 1865, sygn. 32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/5/0 Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego 1867-1918 0 rozwiń
Referat I 1867- 1918, sygn. 1-698; Referat II 1868- 1917, sygn. 699- 1610; Referat III- Straż Ziemska 1867- 1917, sygn. 1611- 1845; Referat IV- Mobilizacyjny 1893- 1917, sygn. 1846- 1922; Urzędnik do Szczególnych Poruczeń 1913, sygn. 1923; Księgi 1874- 1917, sygn. 1924- 1964 Liczba jednostek w zespole: 1962
4/6/0 Rząd Gubernialny Łomżyński [1847-1866] 1867-1918 0 rozwiń
Wydział Administracyjny /1866/ 1867-1918, sygn. 1-785. Referat I /Sprawy miejskie i budowlane/ 115 j.a., sygn.1-115. Regulacja miast i urządzeń miejskich, zezwolenia na budowę i remonty, gospodarka funduszami miejskimi, normatywy organizacji miejskich. Referat II / Sprawy duchowieństwa i szkół/ 97 j.a., sygn. 116-212. Dane osobowe, gospodarka funduszami parafialnymi, budowa i remonty obiektów sakralnych. Referat III /Sprawy osobowe pracowników i drogownictwo/ 310 j.a., sygn. 213-522. Akta osobowe urzędników, zasiłki i zapomogi, dane o stanie i budowie dróg oraz kolei żelaznej. Referat IV /Sprawozdawczość rachunkowa i sprawy gospodarcze miejskie/ 263 j.a., sygn. 523-785. Przychody i rozchody kas miejskich i bożniczych, kaucje od urzędników, wynagrodzenie personelu. Wydział Wojskowo-Policyjny /1866/ 1867-1918, sygn. 786-1448. Akta Augustowskiego Gubernatora Cywilnego /priora wydziału/ dotyczące poboru wojskowego żydów w powiecie mazowieckim z1866 roku. Referat I /Sprawy przesiedleńcze, emigracyjne, paszportowe, obywatelstwa rosyjskiego, wyposażenie straży ziemskiej i inne/ 108 j.a., sygn. 787-1119. Dane o zabitych, rannych i zaginionych w latach 1914-1915, stratach wojennych itp. Referat II /Sprawy kwaterunkowe – zaopatrzenia wojska w kwatery, opał i oświetlenie/ 221 j.a., sygn. 1120-1340. Dane o dyslokacji wojska, stratach wojennych, plan twierdzy Osowiec /sygn. 1188/. Referat III /Sprawy więzienne – lokale, personel, więźniowie/ 334 j.a., sygn. 1341 – 1448. Spisy aresztowanych, informacje o pracy więźniów w warsztatach więziennych. Wydział Prawny 1867-1917, sygn. 1449-1763. Referat Prawny 189 j.a., sygn. 1449-1637. Sprawy wykroczeń i zaniedbań obowiązków pracowniczych, skargi, donosy. Referat Finansowy 126 j.a., sygn. 1638-1763. Sprawy zaległości podatkowych, kary administracyjne, opłaty za leczenie szpitalne, zapomogi byłym pracownikom i ich rodzinom. Wydział Lekarski 1867-1915, 1035 j.a., sygn. 1764-2799. Sprawy opieki medycznej i sanitarnej - organizacja i wyposażenie placówek szpitalnych, personel – akta osobowe lekarzy, wykazy farmaceutów, dane o gabinetach dentystycznych, akuszerkach, aptekach, dane o metodach leczenia i zapobiegania chorobom. Wydział Weterynaryjny /1871-1897/ 1898-1917. 110 j.a., sygn. 2800-2909. Sprawy osobowe służby weterynaryjnej, dane o chorobach zwierzęcych, nadzorze nad ubojem, organizacji opieki sanitarnej nad zwierzętami. Wydział Budowlany 1884-1915, 79 j.a., sygn. 2910-2988. Sprawy robót drogowych – szkice, kosztorysy, meldunki, dane o remontach obiektów miejskich. Personalia inżynierów i techników, dozorców dróg. Spisy majstrów cechowych z kilku powiatów guberni łomżyńskiej /sygn. 2942/. Wydział Ubezpieczeń /1847-1866/ 1867-1889, 8 j.a., sygn. 2989-2996. Dane o pożarach, o wartości szacunkowej budynków. Wydział Ogólny 1869-1918, 102 j.a., sygn. 2997-3098. Personalia strzelców leśnych, potwierdzenie praw szlachectwa, księga rodowodów szlacheckich, zarządzenie Senatu Rządzącego, sprawy gospodarcze Rządu Gubernialnego i jego likwidacja. W aktach zespołu występują różnego rodzaju załączniki najczęściej egzemplarze Łomżyńskich Wiadomości Gubernialnych, a także druki, szkice, plany, paszporty. Księgi /1864-1866/ 1867-1917, 352 j.a., sygn. 3099-3450. Protokoły i postępowania, księgi finansowe, księgi kontroli, dzienniki kancelaryjne i archiwalne. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab. 3641/2017r. 3 j.a-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 3449
4/7/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Fabrycznych i Górniczych 1897-1914 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń i postanowień (jako załączniki do akt występują spisy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych) 1897-1914, sygn. 1-7 Akta spraw ( m.in. kary za wykroczenia przeciwko ustawodawstwu fabrycznemu) 1904-1914, sygn. 8-12 Liczba jednostek w zespole: 12
4/8/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Ubezpieczenia Robotników 1913-1915 0 rozwiń
Skład osobowy Urzędu 1913, sygn. 1 Kasy Chorych w gub. Łomżyńskiej 1913-1914, sygn. 2-3, 8 Postanowienia Urzędu 1913-1915, sygn. 6 Korespondencja i okólniki 1913-1915, sygn. 4-5, 7 Liczba jednostek w zespole: 8
4/9/0 Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Łomżyńskiej [1896] 1899-1917 0 rozwiń
Sprawy: organizacji kas chorych, wypadków przy pracy, rejestracji kotłów parowych, oględzin nowozałożonych zakładów [1896] 1899-1917, sygn. 1-163 Liczba jednostek w zespole: 163
4/10/0 Komitet Gubernialny Łomżyński Opieki nad Trzeźwością Ludową 1908-1917 0 rozwiń
Księgi posiedzeń Komitetu Gubernialnego i Komitetów Powiatowych 1912-1913, sygn. 1-3. Sprawozdanie z działalności Komitetów Powiatowych 1913-1914, sygn. 4-5. Sprawy finansowe Komitetu Gubernialnego i Komitetów Powiatowych 1911-1916, sygn. 6-18. Sprawy różne 1908-1917, sygn. 19-22. Dzienniki pism przychodzących i wychodzących 1908-1914, sygn. 23-24. Liczba jednostek w zespole: 24
4/11/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej [1865]1876-1918 0 rozwiń
Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej 1896- 1918, sygn. 1-639; Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej. Wydział Mobilizacyjny 1900- 1917, sygn. 640- 792; Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej. Wydział Mobilizacyjny 1900- 1917, sygn. 813- 814; Księgi kancelaryjne 1874- 1917, sygn. 792- 812; Liczba jednostek w zespole: 809
4/12/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Włościańskich [1850] 1864-1918 [1932-1934] 39836 rozwiń
Dokumentacja aktowa: GENERALIA Zarządzenia 1871-1875, sygn.1, Personel, finanse itp. 1913-1918, sygn. 2-11. Wykazy personelu, Protokoły Łomżyńskiej Komisji ds. Włościańskich 1868-1870, sygn.12-22. Protokoły Łomżyńskiego Urzędu Gub. ds. Włościańskich, 1871-1913, sygn. 23-50. Protokoły Specjalnego Łomż. Urz. Gubernialnego ds. Włościańskich 1873-1913 sygn. 51-62. SPECIALIA Akta dotyczą urządzania włościan, rozgraniczenia nadziałów, skargi apelacyjne, tabele likwidacyjne, ułożono je według nazw miejscowości. Większość materiału w tym dziale stanowią tabele likwidacyjne. Powiat Kolno 1868-1914, sygn.63-85. Powiat Łomża 1866-1914, sygn. 86-313. Powiat Ostrołęka 1865-1914/1934, sygn. 314-352. Powiat Ostrów 1864-1914, sygn. 353-537. Powiat Szczuczyn 1865-1913, 1932-1933, sygn. 538-666. Powiat Wysokie Mazowieckie 1866-1914, sygn. 667-669. Dopływy do zespołu /1861/1866-1915/1931/, sygn. 670-678. Tabele likwidacyjne, akta dotyczące urządzenia włościan. PLANY Układ według powiatów, a następnie alfabetycznie według nazw miejscowości. Powiat Łomża b.d., sygn. 680-681. Powiat Szczuczyn /1850/1867-1900, sygn. 682-708. Pierworys urządzenia gruntów wsi Ławsk z 1850 roku. Powiat Wysokie Mazowieckie /1859/1867-1914, sygn. 708-754. Pierworys pomiaru folwarku i wsi Kamionka z 1859 roku. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3638/2017r. 1 j.a-0,02mb. Liczba jednostek w zespole: 757
4/13/0 Kreślarnia Gubernialna Łomżyńska 1875-1913 0 rozwiń
Plany i mapy rękopiśmienne obszarów leśnych guberni łomżyńskiej. Układ materiałów w zespole według następujących leśnictw: Brok, Maków, Myszyniec, Nowogród, Rajgród, Turośl, Zambrów. Instrukcje (…) przesyłane do leśnictwa Czerwony Bór, leśnictwo Zambrów (dzierżawy gruntów) 1875-1913, sygn. 1-318 Liczba jednostek w zespole: 318
4/14/0 Komitet Gubernialny Łomżyński do Spraw Drobnego Kredytu 1897-1916 0 rozwiń
Generalia 1904-1916, sygn. 1-5. Okólniki, zarządzenia, korespondencja, informacje o niezałatwionych i odrzuconych prośbach, o utworzeniu towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych. Specjalia 1897-1914, sygn. 6-68. Materiał jednorodny dotyczący powstania i działalności poszczególnych towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych. -Powiat kolneński 1901-1914, sygn. 6-8. -Powiat łomżyński 1906-1914, sygn. 9-16. -Powiat makowski 1906-1914, sygn. 17-24. -Powiat mazowiecki 1899-1914, sygn. 25-37. -Powiat ostrołęcki 1897-1914, sygn. 38-48. -Powiat ostrowski 1897-1914, sygn. 49-59. -Powiat szczuczyński 1899-1914, sygn. 60-68. Liczba jednostek w zespole: 68
4/15/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Łomżyńskiej 1870-1918 0 rozwiń
Zarządzenia, organizacja 1870 –1917, sygn.1-6. Okólniki i rozporządzenia władz nadrzędnych w sprawach organizacyjnych Rady, materiały funkcjonowania kancelarii rady oraz likwidacji Urzędów Guberni łomżyńskiej, materiały związane z przekazaniem akt dotyczących szpitala i przytułku w Pułtusku Radzie Społecznej Guberni Warszawskiej. Protokoły 1870-1915, sygn. 7-49. Protokoły posiedzeń dotyczą najczęściej spraw finansowych zarówno Rady Gubernialnej i Rada Powiatowych, jak i poszczególnych placówek dobroczynnych. Księgi kancelaryjne 1911-1916, sygn. 50-54. Akta dotyczą spraw osobowych urzędników zatrudnionych w Gubernialnej i powiatowych radach opieki społecznej, księgi kancelaryjne i księgi finansowe dotyczące wydatków na utrzymanie Rady. Dokumentacja finansowa Rady 1899-1913, sygn. 64-83. Sprawozdania o stanie placówek dobroczynnych /zbiorcze/ 1912-1915, sygn. 84-90. Statuty i inne materiały dotyczące placówek dobroczynnych /1897-1898/-1913, sygn. 91-98. Kapitały placówek dobroczynnych w banku 1886-1917, sygn. 99-126 Darowizny, legaty 1873-1914, sygn. 127-137. Sprawozdania finansowe szpitali /zbiorcze/ 1912-1914, sygn. 138-140. Pensjonariusze i pacjenci /zestawienie zbiorcze/ 1878-1915, sygn. 141-145. Taryfy opłat szpitalnych 1913-1915, sygn. 146-148. Szpital Św. Ducha w Łomży. -Budynki posiadłości szpitalne 1881-1914, sygn. 149-163. -Plany finansowe, dokumenty kasowe. 1912-1915, sygn. 164-176. -Opłaty za leczenie i inne 1897-1916, sygn. 177-216. Dom Dziecka w Łomży 1881-1915, sygn. 217-227. Szpital w Ostrołęce 1908-1916, sygn. 228-237. Dom Schronienia w Ostrołęce 1902-1916, 238-243. Szpital w Szczuczynie 1877-1914, sygn. 244-257. Alumnat w Tykocinie. -Korespondencja 1913-1915, sygn. 258-260. -Pensjonariusze 1913-1914, sygn. 261-263. -Plany i sprawozdania finansowe 1874-1915, sygn. 264-279/-Dowody kasowe 1883-1899, sygn. 280-309. Pozostałe placówki szpitalne i opiekuńcze 1890-1917, sygn. 310-318/Varia 1903-1916, sygn. 319-324. Dopływy 1873, sygn. 325. Sprawozdanie przychodów i rozchodów Alumnatu w Tykocinie Liczba jednostek w zespole: 325
4/16/0 Izba Skarbowa Łomżyńska [1868] 1869-1918 0 rozwiń
Kancelaria /1868/ 1869-1918, 124 j.a. Sprawy organizacyjno-finansowe urzędu i akta personalne pracowników Izby oraz podległych kas powiatowych. Wydział I Dyspozycyjny. 1896, 1 j.a. Referat I do Spraw Zaległości 1883-1917, 97 j.a. Akta referatu dotyczą egzekwowania zaległości skarbowych. Referat II 1896-1918, 82 j.a. Zwrot poszczególnym osobom lub instytucjom nadwyżek nieprawnie wpłaconych do skarbu. Referat III 1875-1917, 100 j.a. Wypłaty emerytur i zapomóg, cofanie i przywracanie emerytur. Wydział II Podatkowy. Referat I 1872-1916, 23 j.a. Akta dotyczą wymiaru podatkowego i opłat skarbowych. Referat II do Spraw Spadkowych. 1879-1916, 21 j.a. Egzekwowanie opłat spadkowych. Referat III 1894-1917, 7 j.a. Akta dotyczące spraw kredytowych. Referat IV Rozkładający 1899-1915, 102 j.a. Nakładanie kar za nieprzestrzeganie ustawy o państwowym podatku przemysłowym oraz dane o wysokości podatku przemysłowego. Wydział III Obrachunkowy. Referat I Buchalteryjny 1870-1918, 25 j.a. Finanse guberni i środki na działalność Izby Skarbowej. Referat II 1913-1917, 7 j.a. Akta Referatu II i III dotyczą spraw kredytowych i emerytalnych. Referat III do Spraw Emerytury 1870-1917, 50 j.a. PLANY Powiat Ostrów 1891-1895, 6 j.a. Plany dotyczące w większości wsi szlacheckich lub mieszanych chłopsko-szlacheckich. Powiat Szczuczyn 1886-1891, 19 j.a. Powiat Wysokie Mazowieckie 1878-1892, 77 j.a. Część planów posiada zaznaczone użytki gruntowe i powierzchnie poszczególnych gospodarstw. Część zespołu zawierająca dokumentację aktową posiada układ strukturalno-chronologiczny, natomiast plany usystematyzowane są terytorialno-alfabetycznie według powiatów, a następnie według nazw miejscowości. Liczba jednostek w zespole: 741
4/17/0 Łomżyński Komitet Ochrony Lasów [1872] 1888-1915 0 rozwiń
Zarządzenia 1888- 1908, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Komitetu 1898-1915, sygn. 3-47; Sprawozdania z działalności Komitetu 1914, sygn. 48-49; Ewidencja lasów 1898-1915, sygn. 50-59; Sprawozdania i inne materiały dotyczące ochrony i urządzenia lasów 1899-1914, sygn. 60-67; Zalesianie działek leśnych 1899-1914, sygn. 68-106; Prośby o zezwolenia na wyrąb lasu 1898-1915, sygn. 107-136; Nielegalny wyrąb lasu 1898-1915, sygn. 137-166; Plany działek leśnych 1872-1915, sygn.167-185; Sprawy finansowe i kancelaryjne Komitetu 1911-1915, sygn. 186-190; Sprawy różne 1915, sygn. 191-192; Liczba jednostek w zespole: 190
4/18/0 Zarząd Akcyzowy Guberni Łomżyńskiej, Płockiej i Suwalskiej 1873-1918 0 rozwiń
Akta zespołu posiadają układ rzeczowy: Sprawozdawczość. Sprawy różne 1898-1915, sygn. 1-4. Budowa, remont i modernizacja magazynów 1896-1912, sygn. 5-14. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. - Łomża 1896-1910, sygn. 15-29. Protokoły Komisji powołanej do spraw budowy magazynów wódczanych. - Mława 1896-1898, sygn. 30-32. - Płock 1896-1904, sygn. 33-42. - Pułtusk 1896-1897, sygn. 43. - Suwałki 1907-1915, sygn. 44-48. Zakłady gorzelniane i tabaczne. 1894-1915, sygn. 49-56. Głównie informacje na temat uposażenia technicznego gorzelni i technologii. Nielegalny handel alkoholem 1896-1914, sygn. 57-61. Sprawy personalne 1901-1914, sygn. 62-69. - Pracownicy nadzoru akcyzowego i biurowi. 1873-1918, sygn. 70-135. - Sprzedawcy w sklepach państwowego monopolu spirytusowego 1897-1918, sygn. 136-159. - Strażnicy akcyzowi 1876-1918, sygn. 160-267. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3643/2017 2 j.a-0,03 mb. Liczba jednostek w zespole: 269
4/19/0 Zarząd Żandarmerii Guberni Łomżyńskiej 1881-1916 618 rozwiń
Przeglądy sytuacji politycznej powiatów 1880, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, sygn. 1-6. Sprawy kancelaryjne, korespondencja 1915-1916, sygn. 7-13. Zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, zbiórka na rzecz ofiar wojny, dokumentacja finansowa, wybrakowanie akt posterunku w Węgrowie Liczba jednostek w zespole: 13
4/20/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Łomżyńskiego, Mazowieckiego, Szczuczyńskiego i Kolneńskiego Guberni Łomżyńskiej 1904-1916 54692 rozwiń
Akta ułożone systemem chronologiczno-numerowym. Zespół zawiera zaświadczenia o lojalności politycznej, zezwolenia na wyjazdy sezonowe do Prus, zezwolenia na broń, materiały śledcze spraw noszących cechy przestępstwa przeciwko państwu, informacje o działalności związków, partii (m.in. PPS Lewicy, SDKPiL, Partii Anarchistów-Komunistów, Narodowego związku Robotniczego) i stowarzyszeń, przeglądy politycznej i statystycznej sytuacji powiatów (dane o bibliotekach, szkołach, fabrykach), informacje o wystąpieniach rewolucyjnych 1905, agitacji narodowej i społecznej, duża grupę stanowią akta śledcze, świadczące o budzeniu się świadomości narodowej, głównie wśród chłopów, dość obszerną grupę stanowią akta śledcze dotyczące tajnej emigracji i kontrabandy, na szczególną uwagę zasługują też informacje o Związku Młodzieży Postępowej z Łomży, cenne dane dotyczące kleru, nauczycieli, materiały o sytuacji wewnętrznej w obliczu I wojny światowej Liczba jednostek w zespole: 320
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 751 wpisów.