Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/308/0 Akta notariusza Reszetniewa Iwana w Sokółce 1904 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1904; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/309/0 Akta notariusza Szczepińskiego Wincentego Walerego w Sokółce 1931, 1933 0 rozwiń
Akta Notariusza Wincentego Walerego Szczepińskiego, 1931, 1933, sygn. 1-2. UBYTKI: 12/2004 Liczba jednostek w zespole: 2
4/310/0 Akta notariusza Choromańskiego Bolesława w Tykocinie 1928-1937 0 rozwiń
Akta Notariusza Bolesława Choromańskiego 1928-1937, sygn.: 1-21. UBYTKI: 3/2004 Liczba jednostek w zespole: 21
4/311/0 Akta notariusza Szlompki Ludwika w Tykocinie 1938-1939 0 rozwiń
Akta Notariusza Ludwika Szlompki, 1938-1939, sygn. 1-3; Skorowidz do akt Notariusza Ludwika Szlompki, 1939, sygn. 4; Liczba jednostek w zespole: 4
4/312/0 Urzędy pocztowo-telegraficzne okręgu grodzieńskiego 1873-1919 0 rozwiń
Zarząd Grodzieńskiego Okręgu Pocztowo- Telegraficznego, 1913-1919, sygn. 1; Grodzieński Okręg Pocztowo- Telegraficzny, Oddział w Goniądzu, 1873-1914, sygn. 1-13; Grodzieński Okręg Pocztowo- Telegraficzny, Oddział w Tykocinie, 1915-1917, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 17
4/312/1 Zarząd Grodzieńskiego Okręgu Pocztowo-Telegraficznego 1913-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/312/2 Grodzieński Okręg Pocztowo-Telegraficzny Oddział w Goniądzu 1873-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
4/312/3 Grodzieński Okręg Pocztowo-Telegraficzny Oddział w Tykocinie 1915-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/313/0 Białostockie Towarzystwo Elektryczności Spółka Akcyjna w Białymstoku [1900] 1908-1939 [1940-1944,1948] 0 rozwiń
Projekt sieci elektrycznej dla planowanej linii tramwajowej w Białymstoku 1900, sygn. 1 Akta organizacyjno-prawne, kapitały, działalność BTE i inne 1908-1939 [1948], sygn. 2-24 Protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu BTE 1922-1939, sygn. 25-32 Sprawozdania, projekty budżetów 1921-1939, sygn. 33-47 Księgi rachunkowe i inwentarzowe 1912-1943, sygn. 48-80 Listy płac 1920-1941, sygn. 81-126 Ubezpieczenia BTE od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ognia 1919-1939, sygn. 127-134 Ubezpieczenia pracowników umysłowych 1928-1934, sygn. 135-137 Ubezpieczalnia społeczna 1925-1940, sygn. 138-144 Nieszczęśliwe wypadki 1923-1940, sygn. 145-148 Kasa chorych 1922-1933, sygn. 149-160 Kasa Przezorności Pracowników w Elektrowni Białostockiej 1922-1939, sygn. 161 Kasa Inwalidów (Emerytalna) Pracowników Elektrowni Białostockiej 1923-1931, sygn. 162-166 Dopływy nieopracowane - (kn. 2306/1999r., kn.2764/2005r.,) Liczba jednostek w zespole: 169
4/314/0 Komenda Policji Państwowej Powiatu Szczuczyńskiego w Grajewie 1936-1939 0 rozwiń
Elaborat mobilizacyjny posterunków policji z terenu powiatu szczuczyńskiego 1936-1938, sygn. 1-10; Instrukcje mobilizacyjne 1938-1939, sygn. 11; Dublety instrukcji mobilizacyjnych na cele wystawowe 1938-1939, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/315/0 Posterunek Nr 2 Policji Państwowej na stacji kolejowej Czeremcha powiatu bielskiego 1921-1939 0 rozwiń
Mapa granic terytorialnych Komendy P. P. powiatu bielskiego, (brak daty), sygn. 1; Rozkazy i instrukcje Komendy Wojewódzkiej P.P w Białymstoku, 1936-1939, sygn. 2-4; Rozkazy Komendy Powiatowej P.P. powiatu bielskiego, zarządzenia, korespondencja, 1921-1939, sygn. 5-24; Instrukcja o charakterze stałym (teczka podręczna komendanta posterunku), 1937-1939, sygn. 25; Fonogramy, inwigilacje, 1938-1939, sygn. 26-30; Wykaz hodowców gołębi pocztowych w rejonie, 1933-1935, sygn. 31. Liczba jednostek w zespole: 31
4/316/0 vacat - Główny Urząd Geodezji i Kartografii Delegatura w Białymstoku - włączony do zespołów 1045 i 1046 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/317/0 Centralne Biuro Studiów I Projektów Wodno-Melioracyjnych w Warszawie Oddział w Białymstoku - mapy 1929-1955 0 rozwiń
Mapy topograficzne w skali 1:50000 i 1:100000 rejonu projektowanego zbiornika wodnego „Siemianówka”, 1929-1955; sygn. 1-14 Liczba jednostek w zespole: 14
4/318/0 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Białymstoku 1950-1955, 1961-1976 0 rozwiń
63 (j.a.) - projekty i plany: sieci wodociągowej, kanalizacji, oświetlenia, zagospodarowania przestrzennego i inne z lat 1950-1955 81 (j.a) - akta dotyczące wywłaszczeń nieruchomości, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, studni głębinowych, linii energetycznych 1961-1976 Liczba jednostek w zespole: 144
4/319/0 Białostockie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Dyr. Sierżana w Białymstoku [1932-1943] 1944-1989 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą akta dotyczące spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Do tych ostatnich należą plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z ich wykonania, finansowo-gospodarcze, preliminarze budżetowe i bilanse. W zespole znajdują się ponadto akta osobowe pracowników zatrudnionych w latach 1944-1948, zwolnionych w latach 1952-1955; [1932-1943] 1944-1989, sygn. 1-1709 Liczba jednostek w zespole: 1709
4/320/0 Fabryka Wyrobów Runowych "Biruna" w Białymstoku [1905-1943] 1944-1992 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą akta dotyczące spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Należą do nich zarządzenia Dyrektora, materiały przekształceń organizacyjno-prawnych, regulaminy organizacyjne, protokóły zebrań i konferencji, a także plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z ich wykonania, bilanse i protokóły kontroli zewnętrznych, [1905-1943] 1944-1992; sygn. 1-242 Liczba jednostek w zespole: 242
4/321/0 Fabryka Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku 1944-1990 0 rozwiń
Zespół składa się z dwóch grup akt: dotyczących spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Należą do nich zarządzenia Dyrektora, protokóły kontroli i lustracji, plany roczne produkcji, funduszu płac, sprawozdania z ich wykonania, preliminarze budżetowe, bilanse. Do zespołu wchodzą również inwentarze środków trwałych Państwowych Zakładów Mechanicznych - poprzednika Fabryki, 1944-1990; sygn. 1-147 Liczba jednostek w zespole: 147
4/322/0 Kolejowe Zakłady Konstrukcji Stalowych im. Rewolucji 1905 r. w Starosielcach [1935] 1945-1998 0 rozwiń
W zespole przeważają akta dotyczące planowania i sprawozdawczości. Należą do nich plany produkcji, inwestycji, techniczno-ekonomiczne, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z ich wykonania, bilanse i sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczne. Zachowała się także kronika warsztatów kolejowych-poprzednika Zakładów [1935] 1945-1998; sygn. 1-555 Liczba jednostek w zespole: 555
4/323/0 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Marcelego Nowotki w Łapach 1950-2001 0 rozwiń
Zarządzenia wewnętrzne 1950-1955, sygn. 1-6 Projekty planu finansowego oraz plany finansowe 1950-1955, sygn. 7-15 Plany kosztów 1953-1955, sygn. 16-18 Bilans 1950-1951 sygn. 19-20 Sprawozdania rachunkowe i finansowe 1952-1956, sygn. 21-24 Dokumentacja techniczna do planu kapitalnych remontów -1952-, sygn.-25-Biuletyn tematyczny 1953, 1957, sygn. -26- Dopływ niezinwentaryzowany: Plany finansowe 1956-1965, 9 j.a. Sprawozdania finansowe 1956-1965, 9 j.a. Kontrole zewnętrzne, analizy działalności 1954-1956, 2 j.a. Kontrole zewnętrzne 1957-1958, 1 j.a. Protokół rewizyjnego zebrania, sprawozdanie finansowe -1958-, 1 j.a. Protokoły Komisji Weryfikacyjnych dot. działalności ZNTK 1960-1961, 2 j.a. Kontrole zewnętrzne 1961-1964, 3 j.a. Akta dotyczące przejęcia nieruchomości w m. Łapy i we wsi Miluki pow. Ełk, przekazania przedszkola oraz świetlicy 1957-1963, 3 j.a. Inwentaryzacja środków trwałych 1959-1962, 1 j.a. Dopływ z dn. 23.09.2002r. 1958-1995, 66 j.a. kn. 2535/2002r. Dopływ z dn. 11.01.2005r. 1977-2001, 45 j.a. kn. 2680/2005r. Dopływ z dn. 01.02.2006r. 1973-2001, 5 j.a. kn. 2773/2006r. Liczba jednostek w zespole: 173
4/324/0 Zakład Energetyczny Białystok [1919-1943] 1944-1983 0 rozwiń
Upaństwowienie przedsiębiorstw 1946-1950, sygn. 1-3 Zarządzenia władz nadrzędnych i własne 1951-1957, sygn. 4-7 Plany techniczno-finansowe 1950-1955, sygn. 8-13 Zestawienie finansowe i płace 1946-1950, sygn. 14-20 Moc elektrowni, ilość pracowników 1950-1957, sygn. 21-28 Wykorzystanie urządzeń elektrowni i urządzenia sieciowe 1949-1957, sygn. 29-33 Przychód i rozchód materiałów 1946-1953, sygn. 34-36 Zatrudnianie 1946-1952, sygn. 37-43 Sprawozdania finansowe i produkcyjne 1944-1955, sygn. 44-59 Analizy ekonomiczne 1953-1958, sygn. 60-61 Produkcja i zbyt energii elektrycznej 1945-1960, sygn. 62-77 Regulamin premiowania pracowników 1959, sygn. 78 Dopływy: nab.2305/1999r., nab.2763/2005r. Dopływ: nab.3155/2009r. Liczba jednostek w zespole: 1174
Wyświetlanie 321 do 340 z 1 754 wpisów.