Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/473/0 Komisarz Powiatu Grodzieńskiego 1942-1944 0 rozwiń
Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego 1942-1944, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/474/0 Starosta-Komisarz Powiatu Łomżyńskiego [1940-1941] 1943-1944 0 rozwiń
Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego /1940-1941/ 1943-1944, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/475/0 Ankiety Volksdeutschów urodzonych na terenie województwa białostockiego - różna przynależność zespołowa 1940-1945 0 rozwiń
Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego 1940-1945, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/476/0 Dokumenty z Tek Jana Glinki 1734-1768 53 rozwiń
Przywilej nadania praw miejskich Białemustokowi przez Augusta III w Warszawie, Zarządzenia Jana Klemensa Branickiego dla władz miejskich białostockich w sprawie gromadzenia drzewa na reperację domów, zagospodarowania nieużytków, przepisów porządkowych, 1742-1768; sygn. 1 Metryki chrztów w parafii rzymskokatolickiej w Białymstoku, 1734, 1750-1755; sygn. 2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/477/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1972 0 rozwiń
W zespole zachowały się materiały z wyborów do MRN, 1972; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/478/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1972 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły przyjęcia zgłoszeń listy kandydatów na radnych do miejskich rad narodowych i Powiatowej Rady Narodowej w Sokółce, 1972; sygn. 1-26 Liczba jednostek w zespole: 26
4/479/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Mońkach 1972 0 rozwiń
Zespół zawiera zestawienia wyników głosowania w obwodach utworzonych na terenie powiatu, protokóły głosowania Obwodowych Komisji Wyborczych, niewykorzystane karty do głosowania 1972; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/480/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku 1976 0 rozwiń
W zespole zachowały się listy zgłoszonych kandydatów na radnych WRN przez Wojewódzki Front Jedności Narodu, protokoły obwodowych komisji wyborczych, 1976; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/481/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mońkach 1953-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1965-1973, sygn. 1-5 Komisje MRN 1965-1973, sygn. 6-15 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1965-1973, sygn. 16-20 Organy kolegialne miasta. Wykazy radnych, działalność MRN 1965-1972, sygn. 21 Protokoły spotkań z radnymi 1971-1973, sygn. 22 Protokoły zebrań aktywu oraz rolników 1965-1973, sygn. 23-25 Organizacja pracy 1965-1973, sygn. 26-27 Kontrola zewnętrzna 1965-1973, sygn. 28-31 Plany gospodarcze 1967-1972, sygn. 32 Statystyka rolna 1966-1971, sygn. 33 Dopływ: kn. 2712, 31 j.a. Liczba jednostek w zespole: 64
4/482/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boguszewie powiat Mońki 1960-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1965-1968, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1965-1968, sygn. 3; Komisje GRN, 1966-1968, sygn. 4-5; Programy rozwoju gospodarczego gromady, 1960-1965, sygn. 6; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw, 1962-1968, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/483/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mońkach 1953-1964 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN oraz uchwały 1958-1964, sygn. 1-3 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1964, sygn. 4 Protokoły zebrań wiejskich 1959-1964, sygn. 5 Budżety gromady 1955-1956, 1958, sygn. 6-8 Plany gospodarcze gromady 1960-1964, sygn. 9 Kontrola zewnętrzna w zakresie skupu produktów rolnych 1961-1964, sygn. 10 Dopływ: kn. 2711/2005r. 57j.a. Liczba jednostek w zespole: 67
4/484/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jatwiezi Dużej powiat Mońki 1962-1968 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1968, sygn. 1; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw, 1962-1968, sygn. 2; Plany gospodarcze gromady, 1965-1967, sygn.3. Dopływ z dn. 2008-10-08; nab.3094/2008r., 4 j.a. - 0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 7
4/485/0 vacat - Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Białymstoku - włączony do zespołu nr 486 - Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowych Przemysłu terenowego w Białymstoku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/486/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowych Przemysłu Terenowego w Białymstoku 1944-1975 0 rozwiń
Protokoły z narad 1952- 1975, sygn. 1-27; Organizacja Zjednoczenia oraz przedsiębiorstw wchodzących w skład Zjednoczenia, 1951-1975, sygn. 28- 45; Nabycie przez Białostockie Zakłady Przemysłu Terenowego w Białymstoku nieruchomości w Sokółce na budowę Odlewni Żeliwa, 1954, sygn. 46; Likwidacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Młynów w Szepietowie, 1956-1960, sygn. 47; Przekazanie Warsztatu Szkolnego ZSZ w Sokółce, 1954-1959, sygn. 48; Likwidacja Zakładu Przemysłu Torfowego w Modzelówce, 1950-1960, sygn. 49; Zmiany w Podporządkowaniu przedsiębiorstw, 1960-1975, sygn. 50-54; Przekazanie młynów gospodarczych Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 1972, sygn. 55-57; Akty normatywne, 1952-1976, sygn. 58-64; Przejęcie pod przymusowy zarząd państwowy zakładów, nieruchomości, 1944-1959, sygn. 65-87, 149-156; Przejęcie w użytkowanie przez Rejonowe Przedsiębiorstwa Młynów Gospodarczych opuszczonych młynów poniemieckich, 1951-1952, [1957-59], sygn. 88; Protokoły zdawczo- odbiorcze młynów przekazanych przez Pow. Zarządy Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na rzecz Rejonowych Zakładów Młynów Gospodarczych, 1951-1952, sygn. 89; Przejęcie pod przymusowy zarząd państwowy młynów, 1951- 1973, sygn. 90-148; Plany wieloletnie, 1951-1975, sygn. 157-163; Plany roczne, 1954-1975, sygn. 164-218; Sprawozdania, 1953-1975, sygn. 219- 269; Bilanse, 1951-1975, sygn. 270-295; Analizy, 1955-1975, sygn. 296-338; Protokoły kontroli, 1954-1975, sygn. 339-411; Monografia Białostockich Zakładów Wyrobów Galanteryjnych w Białymstoku, 1956-1986, sygn. 412; Kronika Międzyzakładowego Klubu Związkowego „Terenowiec”, 1966-1974, sygn. 413. Liczba jednostek w zespole: 413
4/487/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Białymstoku 1953-1975 0 rozwiń
Protokóły Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Zarządu, uchwały Zarządu, zarządzenia prezesa, kontrole zewnętrzne, zakresy czynności komórek organizacyjnych, karty bieżącego katalogu norm poszczególnych spółdzielni, akta upadłościowe poszczególnych spółdzielni w terenie, plany jednostek i plany zbiorcze, własne opracowania statystyczne, materiały dotyczące struktury organizacyjnej, racjonalizatorstwo, materiały dotyczące wprowadzenia w życie wytycznych VII Plenum KC PZPR, 1953-1975; sygn. 1-843 Liczba jednostek w zespole: 843
4/488/0 Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego Ekspozytura Rejonowa w Białymstoku 1953-1954 0 rozwiń
Plany finansowe i kosztów, 1953-1954; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/490/0 Związek Branżowy Spółdzielni Skórzanych w Białymstoku 1947-1954 0 rozwiń
Bilanse roczne, ramowy zakres działalności, wykaz spółdzielni, akta założycielskie, plany finansowe spółdzielni skórzanych województwa białostockiego, 1947-1954; sygn. 1-41 Liczba jednostek w zespole: 41
4/491/0 Związek Branżowy Spółdzielni Usługowych i Budowlanych w Białymstoku 1950-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu; sprawozdania z rewizji i wizytacji; plany pracy i bilanse spółdzielni, 1950-1954; sygn. 1-26 Liczba jednostek w zespole: 26
4/492/0 Centrala Spółdzielni Inwalidów Oddział w Białymstoku 1950-1955 0 rozwiń
Protokóły z narad, sprawozdania roczne, plany finansowe, statut Centralnej Spółdzielni Inwalidów, bilanse spółdzielni, 1950-1955; sygn. 1-40 Liczba jednostek w zespole: 40
4/493/0 Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Różnej Wytwórczości i Usług w Białymstoku 1951-1952 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń Zarządu, bilanse spółdzielni podległych, kontrole i zalecenia pokontrolne, plany zbiorcze, 1951-1952; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 521 do 540 z 1 752 wpisów.