Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
2/53/8 Polski Komitet Wykonawczy na Rusi 1917 0 Unroll
Number of units in the group: 1
2/53/9 Polskie Towarzystwo Oświatowe 1917-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 6
2/53/10 Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny 1915-1919 0 Unroll
Number of units in the group: 4
2/53/11 Rada Zjazdów Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny 1915-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 7
2/53/12 Wydział Centralny Opieki nad Polakami Jeńcami Cywilnymi i Wojskowymi w Piotrogrodzie 1917 0 Unroll
Number of units in the group: 2
2/53/13 Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Rosji 1917 0 Unroll
Number of units in the group: 1
2/53/14 Związek Wojskowych Polaków Garnizonu Toropieckiego 1917-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1
2/53/15 Związek Zjednoczenia i Niezawisłości Polski 1917-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1
2/54/0 Centralny Komitet Narodowy 1915-1917 [1918] 0 Unroll
Organizacja i działalność CKN: statut, materiały ze zjazdów 1915-1917, sygn. 1-4 Wydawnictwa własne, 1916, 1917, sygn. 5-7 Sytuacja w Królestwie Polskim i polityka władz okupacyjnych: korespondencja, 1916-1918, sygn. 8-12. Number of units in the group: 12
2/55/0 Towarzystwo Straży Kresowej w Warszawie [1826, 1917] 1918-1927 0 Unroll
Zarząd Główny: działalność – statuty, protokóły, sprawozdania,1918, 1919, sygn. 1-7. Rada Zarządzająca: organizacja i działalność centrali i kół terenowych: protokóły, sprawozdania, 1920-1922, sygn. 8-22. Komitet Wykonawczy: działalność TSK, sytuacja polityczna w Polsce i na Kresach Wschodnich, sprawy narodowościowe: protokóły, sprawozdania, korespondencja,1919-1929 sygn. 23-118. Kancelaria Główna: korespondencja, 1920, 1921, sygn. 119-121, 657 Wydział Organizacyjny; działalność centrali i ekspozytur, pomoc materialna dla ludności, osadnictwo rolne, pogotowie wojenne: sprawozdania, protokóły, korespondencja, 1918-1921, sygn. 122-383, 658 -659 Wydział Prasowo-Wydawniczy: wydawnictwa własne, propaganda, 1919-1921, sygn. 384-504 Kresowe Biuro Prasowe: wycinki prasowe, przeglądy prasy obcej, dotyczące głównie Europy Wschodniej, 1919-1922, sygn. 505-558. Współpraca TSK z redakcjami pism interesującymi się sprawami Europy Wschodniej, 1920-1927, sygn. 559-595 Wydział Gospodarczy, bilanse, sprawozdania, 1920, 1921, sygn. 596-621 Biuro Werbunkowe: sprawozdania, korespondencja, 1919,1920, sygn. 622-626 Wydział Rolny: stan rolnictwa, parcelacja, robotnicy rolni: sprawozdania, memoriały, korespondencja, protokóły,1920, 1921, sygn. 627-644, 660-661 Wydział Zabytków: wystawy, rejestracja, 1918-1925, sygn. 645-656, 662 Sygnatury złożone: 91a, 127a, 595a Number of units in the group: 664
2/56/0 Zbiór druków ulotnych 1911-1939 0 Unroll
Druki w układzie alfabetycznym według haseł tytułowych, wydane lub dotyczące m.in.: Stronnictwa Pracy (1937, sygn. 1), Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce (1914-1919, sygn.147), Polskiej Partii Socjalistycznej (1915, 1917, 1918, sygn. 272), wyborów sejmowych: w Polsce i na Wileńszczyźnie (1919 – 1922, 1928, sygn.188, 199, 228), Związku Ludowo-Narodowego (1921-1927, sygn. 73), Pogotowia Patriotów Polskich (1922, sygn. 115), Chrześcijańsko- Narodowego Stronnictwa Pracy (1922, sygn. 42), Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej (1922, sygn. 127), Związku Legionistów Polskich (1923, 1924, sygn. 41), Federacji Polskich Obrońców Ojczyzny (bez daty, sygn. 42), Józefa Piłsudskiego (1928-1937, sygn. 232), Obozu Wielkiej Polski (1926, 1933, sygn. 3), Związku Naprawy Rzeczypospolitej (1926, 1927, sygn. 39), Obozu Narodowo-Radykalnego (1934-1938, sygn. 154), Falangi (1937, sygn.161), Republiki Ukraińskiej (1919, sygn. 242-247), Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (1932, 1933, sygn. 70). Number of units in the group: 406
2/57/0 Liga Kobiet Polskich 1913-1939[1940-1947] 0 Unroll
Liga Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego: zjazdy - protokoły, sprawozdania, okólniki; sprawozdania z działalności Kół, statuty, programy, regulaminy, opracowania, akta finansowe, 1913-1918, sygn. 1-34, 246-251; Liga Kobiet Naczelnego Komitetu Narodowego: zjazdy - protokoły, okólniki, uchwały, protokoły posiedzeń Komisji Likwidacyjnej, Komisji Wykonawczej; działalność polityczna, społeczna, gospodarcza i organizacyjna - okólniki, sprawozdania z wyjazdów, odezwy, przemówienia, czasopisma, sprawozdania z działalności Kół LKNKN, akta finansowe, korespondencja, 1915-1919, sygn. 35-138, 252-258; Wydział Opiekuńczy Ligi Kobiet: protokoły Zjazdu Zjednoczeniowego, protokoły, sprawozdania Zjazdu Delegatek; działalność socjalna - sprawozdania z wizytacji, zestawienia rachunkowe, listy składek, korespondencja, 1918-1926, sygn. 139-149, 259-263; Liga Kobiet Polskich: statuty, zjazdy-protokoły, sprawozdania, protokoły posiedzeń Rady Ligi Kobiet, Naczelnego Zarządu LKP, odezwy, memoriały, współpraca z Radą Narodową Polek, Wojewódzkim Związkiem Międzykomunalnym Opieki Społecznej, opracowania, życiorysy działaczek, plakaty, wspomnienia, wiersze, artykuły, akta finansowe, sprawozdania, protokoły z działalności Kół LKP, 1914-1939, 1947, sygn. 150-201, 244-245, 264-275; Akta Koła LKNKN w Białej: sprawozdania z działalności, korespondencja, adresy członkiń, dzienniki podawcze, dzienniki kasowe, kwitariusze składek, akta finansowe,1915-1920, sygn. 202-239; Akta Koła LKP w Samborze: protokoły posiedzeń, korespondencja, akta finansowe, 1928-1931, sygn. 240-243. Number of units in the group: 275
2/58/0 Związek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów RP. Zarząd Główny w Warszawie 1919-1939 0 Unroll
Organizacja Związku: statuty, materiały ze zjazdów, okólniki, sprawozdania, 1925-1938, sygn. sygn. 1-12 Finanse: działalność Komisji Rewizyjnej, bilanse, listy płac, 1919-1939 , sygn. 13-27 Ewidencja członków Związku, 1919-1939, sygn. 28-45 Wydawnictwa własne i obce, 1921-1938, sygn. 46-109 Nieruchomości Związku, 1927-1939, sygn. 110-125 Warunki pracy i płace pracowników resortu: memoriały, uchwały, korespondencja, okólniki, 1922-1939, sygn. 126-142 Dzienniki korespondencyjne, 1927-1937, sygn. 401-409 Korespondencja Zarządu Głównego z: Ministerstwem Poczt i Telegrafów i innymi urzędami i instytucjami,1921-1939, sygn. 143-172; zarządami okręgowymi ,1924-1939, sygn. 173-243; kołami miejscowymi ,1919-1939, sygn. 244-400. Sygnatury złożone: 287a. Number of units in the group: 410
2/59/0 Komitet Rosyjski w Polsce 1919-1939 0 Unroll
Komitet Rosyjski w Polsce: organizacja, działalność, położenie emigrantów rosyjskich w Polsce, 1919-1927, sygn. 1-22, 26, 28 Rosyjski Komitet Społeczny: organizacja, przeglądy prasy radzieckiej i rosyjskiej, 1930-1939, sygn. 23-25, 29-33 Rosyjski Komitet Ewakuacyjny w Polsce: korespondencja, 1920, 1921, sygn. 36-38. Rosyjski Komitet Polityczny w Polsce: organizowanie oddziałów do walki z Rosją Radziecką, 1920, 1921, sygn. 39-40. Rosyjska prasa emigracyjna, 1919-1939, sygn. 41-42. Number of units in the group: 42
2/60/0 Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi 1909-1940 0 Unroll
Organizacja i działalność Towarzystwa: okólniki, sprawozdania, zestawienia, korespondencja, 1909, 1915-1940, sygn. 1-18; Nieruchomości i finanse, 1923-1940, sygn. 19-24; Działalność zakładów Towarzystwa, 1920-1940, sygn. 25-34; Różna działalność opiekuńcza, 1925, 1927-1937, sygn. 35-42. Number of units in the group: 47
2/61/0 Światowy Związek Polaków z Zagranicy. Biuro w Warszawie [1925-1933] 1934-1939 0 Unroll
Organizacja wewnętrzna i finanse „Światpolu”: statuty, protokóły, sprawozdania, budżety, 1925,1929-1939, sygn. 1-88; Organizacje polskie i Polacy za granicą: wykazy, sprawozdania, 1930-1939, sygn. 89-203, 541-548; Młodzież polska za granicą: organizacje w poszczególnych krajach, pomoc z Polski, 1930-1939, sygn. 204-307; Szkolnictwo polskie za granicą, tworzenie szkół, pomoc z Polski: sprawozdania. zestawienia, korespondencja, 1930-1939, sygn. 308-353; Kursy i obozy letnie dla Polaków z zagranicy: sprawozdania, raporty, korespondencja, zestawienia, 1934-1939 sygn. 354-412; Zjazdy, wystawy, igrzyska, zloty w Polsce: protokóły, sprawozdania, zestawienia, korespondencja, 1927, 1933-1939, sygn. 413-490, 536-539; Świetlice, chóry, biblioteki, teatry, orkiestry polskie za granicą; dotacje i pomoc z Polski - sprawozdania, protokóły, zestawienia, ankiety, 1933-1938, sygn. 491-506; Wydawnictwa własne Związku, prasa polska za granicą, 1930-1939, sygn. 507-534, 540. Number of units in the group: 548
2/62/0 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie [1925-1927] 1928-1935 [1936-1937] 0 Unroll
Sekretariat Generalny. Organizacja i działalność BBWR: statut, sprawozdania, uchwały, korespondencja, 1927-1935, sygn. 1-17 Oceny działalności wybitnych działaczy państwowych i politycznych, 1928 –1934, sygn. 18-22 Prorządowe organizacje zawodowe i społeczne: korespondencja, 1929-1934, sygn. 23-31 Wybory do Sejmu i Senatu: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, 1927-1935, sygn. 32-45 Wybory do rad miejskich: korespondencja, 1927, 1934 sygn. 46,47 Prośby o interwencje, wydawnictwa, 1926-1932, 1935, sygn. 48-51 Klub Parlamentarny: organizacja i działalność: korespondencja, notatki, 1927,1930-1935, sygn. 52-60 Stanowisko BBWR wobec sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej kraju: uchwały, korespondencja, 1928-1934, sygn. 61-68 Interwencje członków BBWR, 1929-1934, sygn. 69-70 Życiorysy kandydatów na posłów i senatorów oraz wybranych parlamentarzystów, 1935, sygn. 71-72 Prace nad zmianą konstytucji: korespondencja, notatki, 1928-1935, sygn. 73-93 Sąd Klubu Parlamentarnego BBWR, Sąd Marszałkowski i sądy obywatelskie: rozpatrywanie zarzutów przeciw posłom i senatorom, 1925-1937, sygn. 123-129. Komisja BBWR do spraw leśnych, 1931, sygn. 130. Number of units in the group: 127
2/63/0 Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 1919-1939 0 Unroll
Składki członkowskie, porady prawne, 1931-1934, sygn. 1-6 Wydatki i oddłużanie związków samorządowych, 1924-1928, 1937, sygn. 7, 8 Wydawnictwa własne, m.in.. tygodnik „Samorząd” i kwartalnik „Samorząd Terytorialny”, 1936-1939, sygn. 9-23 Protokół posiedzenia Rady Związku Powiatów, 1935, sygn. 24. Działalność powiatowych związków samorządowych: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, protokóły - powiaty z województw: -białostockiego, 1929-1939,sygn. 25-82; -kieleckiego, 1929-1939, sygn. 83-189; -krakowskiego, 1919-1939, sygn. 190-265; -lubelskiego, 1919-1939, sygn. 266-339; -lwowskiego, 1919-1939, sygn. 340-418; -łódzkiego, 1919-1925, 1929-1939, sygn. 419-502; -nowogródzkiego, 1929-1939,sygn. 503-548; -poleskiego, 1929-1939, sygn. 549-591; -pomorskiego, 1919-1939, sygn. 592-714; -poznańskiego, 1919-1939, sygn. 715-877; -stanisławowskiego, 1929-1939,sygn. 878-926; -śląskiego, 1928-1939, sygn. 927-954; -tarnopolskiego, 1929-1939, sygn.955-1007; -warszawskiego, 1929-1939, sygn. 1008-1126, -wileńskiego, 1929-1939, sygn. 1127-1185; -wołyńskiego, 1929-1939, sygn. 1186-1269. Number of units in the group: 1283
2/64/0 Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism w Warszawie 1928-1940 0 Unroll
Organizacja Związku: statut, sprawozdania, korespondencja, 1928-1940, sygn. 1-7, 523 Działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Związku: protokóły, sprawozdania, 1928-1939, sygn. 8-54, 98-110 Finanse i administracja: sprawozdania, bilanse, zestawienia, 1930-1939, sygn. 55-82 Organ Związku „Prasa” 1928-1939, sygn.83-97. Korespondencja, głównie w sprawach wydawniczych 1929-1939, sygn. 111-219 Problemy i przepisy prasowe, 1928-1939, sygn. 220-255 Prasa periodyczna i specjalistyczna 1929-1939, sygn. 256-261 Propaganda i reklama w prasie, 1928-1939, sygn. 262-282, 524 Kolportaż prasy i sprawy papieru gazetowego, 1928-1939 sygn. 283-313, 316-328 Agencje informacyjne, 1930-1939, sygn. 314-315 Drukarze i dziennikarze, 1928-1939, sygn. 329-341, 411-444 Wystawy prasowe, imprezy i akcje propagandowe, 1929-1939, sygn. 342-348,445-465 Stosunki z zagranicą, 1928-1939, sygn. 349-410 Wydawnictwa, biuletyny i komunikaty 1929-1939, sygn. 466-496 Wycinki prasowe 1929-1939, sygn. 497-522. Number of units in the group: 524
2/65/0 Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast. Zarząd Główny w Warszawie 1928-1933 0 Unroll
Organizacja i działalność Zjednoczenia: statut, sprawozdania, protokóły, 1928-1931, sygn. 1-5, 21-26 Korespondencja ogólna oraz z okręgami i kołami Zjednoczenia, 1929-1932, sygn. 6-20 Działalność posłów i senatorów Zjednoczenia oraz komitetów wyborczych: korespondencja, notatki, 1928-1933, sygn. 27-31 Rachunki, dziennik korespondencyjny, 1930-1933, sygn. 32, 33. Number of units in the group: 33
Showing 61 to 80 of 3,184 entries.