Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
2/66/0 vacat - Akta wydawnictwa NIEPODLEGŁOŚĆ - przekazane do AP m.st. Warszawy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/67/0 Opieka Polska w Paryżu 1928-1941 [1945] 0 Unroll
Korespondencja z urzędami, organizacjami i poszczególnymi emigrantami, 1928-1940, sygn. 1-31 Rachunki i pokwitowania, 1930-1941, sygn. 32-33 Stowarzyszenie Przyjaciół Ligi Morskiej i Kolonialnej w Paryżu: organizacja i działalność – korespondencja, notatki, 1935-1945, sygn. 34-38. Number of units in the group: 38
2/68/0 Proces brzeski - zbiór materiałów [1922-1923, 1927-1928] 1929-1933 0 Unroll
Przebieg procesu: materiały z przesłuchań, zeznania świadków, doniesienia starostów w sprawie oskarżonych, akt oskarżenia i wyrok, postanowienie i wyrok Sądu Apelacyjnego 1929-1931, sygn. 1-15, 17-35, 38-40. Korespondencja kancelarii adwokackiej L. Berensona, 1930-1933, sygn. 36 Protesty przeciw procesowi: wycinki prasowe, 1930-1933, sygn. 37, 41. Kalendarium wydarzeń: 42. Number of units in the group: 41
2/69/0 Samopomoc Społeczna Kobiet. Zarząd Główny w Warszawie 1935-1939 [1940-1941] 0 Unroll
Zjazdy, konferencje, posiedzenia plenarne władz statutowych: statut, protokóły,1935-1939, sygn. 1-10; Zarząd Główny – działalność organizacyjno-programowa: okólniki, sprawozdania, „kronika codzienna”, księga kasowa, dzienniki podawcze, 1935-1939, sygn. 11-16, 123-125; Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi: korespondencja, sprawozdania, 1935-1939, sygn. 17-37; Sekcja Propagandowo-Prasowa: protokóły, sprawozdania, biuletyny, wydawnictwa, 1935-1939, sygn. 38-54; Sekcje: samokształcenia, samopomocy rodzinnej, młodych, samopomocy gospodarczej, dochodów: statut, regulaminy, protokóły, sprawozdania, plany, korespondencja, 1935-1939, sygn. 55-77; Koła terenowe- organizacja i działalność: protokóły, sprawozdania, korespondencja, 1935-1941, sygn. 78-122. Number of units in the group: 125
2/70/0 Obóz Zjednoczenia Narodowego. Centrala w Warszawie [1930-1932, 1936] 1937-1939 0 Unroll
Szef Obozu: powstanie i struktura organizacji: korespondencja, okólniki, notatki, 1937-1939, sygn. 1-13, 95-96; Szef Sztabu Obozu: normatywy, 1937-1939, sygn. 14-18; Oddział Spraw Młodzieży: referat, lista delegatów na zjazd, 1937, b.d., sygn. 19-20; Oddział Organizacyjno-Personalny: członkowie, nominacje, odznaczenia, 1936-1939, sygn. 21-63, 82-87, 89, 91; Oddział Polityczno-Społeczny: sytuacja polityczna w Polsce, rola ONZ, 1936, 1938, sygn. 64-67, 90, 92-93; Oddział Administracyjno-Finansowy: bilanse, zestawienia, 1937-1939, sygn. 68-70; Oddział Propagandy: organizacja, działalność, wydawanie prasy, kwestie Polonii: sprawozdania, korespondencja, notatki, 1930-1932, 1937-1939, sygn. 71-81, 88, 94. Number of units in the group: 96
2/71/0 Komitet do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski [Sekcja Naukowa] 1937-1939 0 Unroll
Organizacja i działalność Komitetu: program, protokóły, korespondencja, 1937- 1939, sygn. 1-10 Korespondencja ze współpracownikami w poszczególnych miastach, 1938, 1939, sygn. 11-19 Opracowania historyczne dotyczące szlachty zagrodowej na terenach Kresów Wschodnich, 1938, 1939, sygn. 20-24. Number of units in the group: 24
2/72/0 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Zarząd Główny w Warszawie 1927-1939 0 Unroll
Zarząd Główny: organizacja i działalność-statut, sprawozdania, protokóły, korespondencja, 1933-1939, sygn. 1-6, 32 Komitet Organizacyjny I Polskiego Lotu Stratosferycznego: sprawozdania, korespondencja, 1937-1939, sygn. 7-20 Instrukcje, skrypty, wydawnictwa, 1927-1939, sygn. 21-31. Number of units in the group: 32
2/73/0 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 1890, 1919-1940 0 Unroll
Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego: korespondencja, protokóły, sprawozdania, 1906-1919, sygn. 1-37 „Przegląd Pedagogiczny” - redakcja: protokóły, notatki, rachunki, 1890-1902, sygn. 38 „Wychowanie” – redakcja: protokóły, notatki, rachunki, 1898-1919, sygn. 39-42 Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Nauczycielek i Nauczycieli Wyznania Chrześcijańskiego: sprawozdania, 1904-1913, sygn. 43 Polski Związek Nauczycielski: zjazdy, protokóły Zarządu Głównego, 1907-1917, sygn. 44-48 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Komisja Organizacyjna Towarzystwa, Zarząd Główny: protokóły, sprawozdania, bilanse, 1916-1939, sygn. 49-350, 562-564 Zarząd Okręgu Warszawskiego: protokóły, sprawozdania, rachunki, 1919-1939, sygn.351-434 Biuro Pośrednictwa Pracy przy Zarządzie Okręgowym Warszawskim: podania, korespondencja, 1919-1939, sygn. 435-474 Koło Warszawskie Towarzystwa: protokóły posiedzeń, rachunki, 1919-1939, sygn. 475-555 Varia i druki, 1920-1939, sygn. 556-561. Number of units in the group: 570
2/74/0 Polska Macierz Szkolna. Biuro Zarządu Głównego w Warszawie [1892-1915] 1916-1939 0 Unroll
Organizacja i działalność PMS: korespondencja, sprawozdania, notatki, 1916-1939, sygn. 1-4 Teki zapisów testamentowych na rzecz PMS i fundacji, 1892-1939, sygn. 5-93 Kursy dla Urzędników Administracji Gminnej, 1926, sygn.94, 99 Wyższe Kursy Pracy Społecznej, 1929-1933, sygn. 95-96 Rachunkowość Polskiej Macierzy Szkolnej, 1929-1931, sygn. 97 Likwidacja zapisu testamentu, 1919-1920, 1932, sygn.98. Sygnatury złożone; 44a, 68a,b,c. Number of units in the group: 103
2/75/0 Organizacje młodzieżowe - zbiór akt 1854-1939 0 Unroll
Czasopisma, korespondencja, okólniki, odezwy, protokóły zebrań, materiały szkoleniowe: „Zet” i Organizacji Młodzieży Narodowej, 1904- 1918, sygn. 1-6; Komisji Zjazdowej Organizacji Skautowych, 1916, sygn. 7; Niepodległościowych organizacji młodzieżowych, 1910-1920 , sygn. 8; I i II zjazdu Polskiej Młodzieży Akademickiej,1919-1921, sygn. 9,10; Związku Drużyn Strzeleckich, 1922, sygn. 11; Związku Młodej Polski ,1925, 1926, sygn. 12, 13; Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej i Komitetu Przyjaciół ZPMD, 1929-1935, sygn. 14-20; Frontu Młodych, 1935, 1936, sygn. 21; Organizacji Młodzieży Pracującej, 1934, 1935 sygn. 22; Związku Postępu Narodowego Młodzieży Akademickiej i innych organizacji młodzieżowych, 1920-1937, sygn. 23. Organizacje młodzieżowe – odezwy, rezolucje, memoriały, sprawozdania, okólniki, 1899-1939, sygn. 24-40, 42-49 Działalność polskiej młodzieży na uczelniach niemieckich w latach 1854, 1878-1914: kserokopie dokumentów policyjnych z Archiwum w Monachium, sygn. 41. Number of units in the group: 49
2/76/0 Archiwum Związku Harcerstwa Polskiego 1913-1939 0 Unroll
Meldunki, sprawozdania, zestawienia, korespondencja, instrukcje, rozkazy zaświadczenia, opinie, ankiety, życiorysy, bilanse, pokwitowania, prasa i wydawnictwa organizacji harcerskich i skautowych polskich i obcych, mapy, plany, fotografie organizacji skautowych i jednostek organizacyjnych ZHP: Organizacje skautowe w latach 1913-1920. Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie, sygn. 1 Komenda Naczelna ZHP, sygn. 2-75 Związek Skautek Polskich, sygn. 76-78 Polska Organizacja Skautowa w Piotrkowie, sygn. 79-125 Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie, sygn. 126-168 Naczelnictwo Harcerskich Drużyn Wielkopolskich, sygn. 169 Naczelny Inspektorat Harcerski, sygn. 170-243 Batalion Harcerski, sygn. 244-289 Tymczasowa Komisja Wyszkolenia Wojskowego Młodzieży, sygn. 290-295. Władze naczelne i Naczelnictwo ZHP w latach 1918-1939: Naczelna Rada Harcerska, sygn. 296-306; walne zjazdy, sygn. 307-333; akta Przewodniczącego, sygn. 334-352; Sekretariat Generalny, sygn. 353-563; Dział Duszpasterstwa, sygn. 564; Komisja Odznaczeń, sygn. 565; Komisja Główna Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość, sygn. 566-570; Dział Zagraniczny, sygn. 571-661; Dział Zarządów Oddziałów i Kół Przyjaciół Harcerstwa, sygn. 662-730; Dział Prasy i Propagandy, sygn. 731-763; Dział Skarbowy, sygn. 764-844; Centralna Komisja Dostaw Harcerskich, sygn. 845-847; Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na Tropie”, sygn. 848-927, 2706; komisje i komitety, sygn. 928-930; kursy, sygn. 931, 932; Naczelny Sąd Harcerski, sygn. 933-941; harcerskie zloty krajowe, sygn. 942- 1074; skautowe zloty międzynarodowe, sygn. 1075 –1157. Główna Kwatera Harcerzy w latach 1918-1939: akta Naczelnika Harcerzy; sygn. 1158-1165; Sekretariat, sygn. 1166-1223; Wydział Organizacyjny, sygn. 1224-1470; Wydział Ogólny, sygn. 1471-1492; Wydział Drużyn, sygn. 1493-1505; Wydział Starszo- Harcerski, sygn. 1510-1549; Wydział Wykonawczy Starszego Harcerstwa, sygn. 1550-1574; Wydział Kształcenia Starszyzny, sygn. 1575-1579; Wydział Żeglarski, sygn. 1580-1590; Wydział Obozów i Turystyki, sygn. 1591-1662; Wydział Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, sygn. 1663-1763; Wydział Mniejszości Narodowych, sygn. 1764-1767; Wydział Drużyn Polskich Zagranicą, sygn. 1768-1780;Wydział Zagraniczny, sygn. 1781-1852; Inspektor Kresowych Harcerzy, sygn. 1853-1857; Referat Propagandy i Wydawnictw, sygn. 1858-1863; Wydział Osobowy, sygn. 1864-1884; Komisja Dyscyplinarna, sygn. 1885-1887; Wydział Skarbowo-Gospodarczy, sygn. 1888-1901; Wy-dział Zawodów, sygn. 1902-1904; Wydział Programowy; sygn. 1905-1908; Referat Pożarniczy, sygn. 1909-1916; Komisja Mundurów i Odznak, sygn. 1917; Wydział Wschodni, sygn. 1918-1936; Komenda Harcerskich Oddziałów Ochotniczych, sygn. 1937-1954. Główna Komenda Harcerek w latach 1918-1939: akta Naczelniczki, sygn. 1955; Sekretariat, sygn. 1956-1965; Wydział Skarbowy, sygn. 1966-1970; Wydział Osobowy, sygn. 1971-1976; Wydział Programowy, sygn. 1977-1979; Wydział Szkolenia Starszyzny, sygn. 1980; Harcerska Szkoła Instruktorska „Bucze”, sygn. 1981-1991; Wydział Organizacyjny, sygn. 1992-2115; Referat Gospodarczy- Komisja Mundurowa, sygn. 2116, 2117; Referat Obozów, sygn. 2118-2150; Referat Prasy i Propagandy - materiały czasopisma „Skrzydła”, sygn. 2151-2162; Wydział Wychowania Fizycznego, sygn. 2163-2183; Wydział Przysposobienia do Obrony Kraju, sygn. 2184-2202; Wydział Zuchów, sygn. 2203-2206; Wydział Starszych Harcerek, sygn. 2207-2227; Wydział Zagraniczny, sygn. 2228-2248; Wydział Międzynarodowy, sygn. 2249-2275; Wydział Pogotowia Harce-rek, sygn. 2276-2284; Wydział Pośrednictwa Pracy, sygn. 2285. Akta zarządów oddziałów, okręgów i komend chorągwi z lat 1920-1939: Oddział Warszawski, sygn. 2286-2293; Komenda Warszawskiej Chorągwi Harcerzy, sygn. 2294-2436; Komenda Warszawskiej Chorągwi Harcerek, sygn. 2437-2439; Komenda Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, sygn. 2440; Komenda Mazowieckiej Chorągwi Harcerek, sygn. 2441-2444; Kresowa Chorągiew Harcerzy, sygn. 2445-2457; Zarząd Okręgu Lubelskiego ZHP, sygn. 2458-2479; Zarząd Okręgu Wielkopolskiego, sygn. 2480; Komenda Hufca Męskiego w Lesznie, sygn. 2481-2518; Komenda Hufca Żeńskiego w Lesznie, sygn. 2519-2536. Wydawnictwa ZHP z lat 1914-1938: czasopisma, druki zwarte, sygn. 2537-2625. Wydawnictwa obcych organizacji skautowych z lat 1918-1938, sygn. 2626-2641. Mapy i plany, bez dat, sygn. 2642, 2643; Dopływ: Działalność ruchu skautowego: fragmenty opracowań, VII Żeńska Międzynarodowa Konferencja Skautowa - wpływy finansowe, preliminarz budżetowy; Zjazd Żołnierzy Batalionu Harcerskiego Wojsk Polskich; rozkazy Naczelnictwa ZHP, organizacja, sprawozdania, wycinki prasowe, notatki, kursy harcerskie, raporty z działalności chorągwi i drużyn, rejestracja, likwidacja drużyn, wizytacje, spisy drużyn męskich i żeńskich, wycieczki i obozy harcerskie, współpraca z zagranicą, wydawnictwa harcerskie, czasopisma, fotografie, 1917-1939, sygn. 2644-2705. Number of units in the group: 2706
2/77/0 vacat - Państwowy Instytut Nauczycielski - przekazany do AP m.st. Warszawy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/78/0 vacat - Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej - przekazany do AP m.st. Warszawy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/79/0 vacat - Państwowy Instytut Robót Ręcznych - przekazany do AP m.st. Warszawy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/80/0 vacat - Wyższa Szkoła Dziennikarska - przekazany do AP m.st. Warszawy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/81/0 Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych - grupa zespołów [1924] 1929-1934 0 Unroll
Korespondencja Związku ze środowiskami i uczelniami, 1925-1934, sygn. 1-17 Koła nauko-we: działalność, kontakty z zagranicą, 1925-1933, sygn. 18-30 I Kongres Naukowy Polskiej Młodzieży Akademickiej, 1931, sygn. 31-34 Czasopismo Związku „Ruch Akademicki” ,1931, 1923, sygn. 35-38 Działalność środowiska akademickiego w Poznaniu i Krakowie, 1924-1932, sygn. 39-50 Likwidacja Związku, 1933, 1934, sygn. 51-53 Książki, czasopisma i druki, 1924-1933, sygn. 54-67. Number of units in the group: 67
2/82/0 vacat - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie - przekazany do AP m.st. Warszawy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/83/0 Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie oraz Szkoła Nauk Politycznych przy Instytucie 1931-1939 0 Unroll
Rzemiosło, chałupnictwo i wytwórczość ludowa na Wileńszczyźnie, 1934-1939, sygn. 1-9 Komisja Rewizyjna Instytutu, dokumenty słuchaczy Szkoły Nauk Politycznych, 1931-1939, sygn. 10-16 Wydawnictwa Instytutu, 1937-1938, sygn. 17-18. Number of units in the group: 18
2/84/0 vacat - Związek Nauczycielstwa Polskiego - włączony do zespołu 89: Zbiór dokumentów luźnych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/85/0 vacat - Muzeum Narodowe - przekazany do AP m.st. Warszawy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 81 to 100 of 3,184 entries.