Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
1/212/0 Intendent Łazienek i Belwederu 1830-1840 0 Unroll
Akta dotyczą funkcji administracyjnych intendenta w zakresie utrzymywania i konserwacji Łazienek i Belwederu, wyliczenia się z wydatków, praw personelu, ewidencji ruchomości itp. Number of units in the group: 74
1/213/0 Kancelaria Własna Namiestnika. Wydział Pałacowy 1832-1862 0 Unroll
Zachowane akta odnosza się głównie do kosztów utrzymania i konserwacji omawianych obiektów, zwłaszcza w zwiazku z bytnościami cesarza, jego rodziny i gości (ok.. 40 j. a.), zawierają rachunki wpływów i wydatków (ok. 30 j. a.), korespondencję dotycząca przebudowy niektórych budynków, spisy i korespondencję dotyczącą wyposażenia Zamku i in. obiektów, akta osobowe i finansowe personelu zatrudnionego w pałacach itp. Number of units in the group: 255
1/214/0 Zarząd Pałaców Cesarskich w Warszawie 1806-1918 0 Unroll
Archiwum Zarządu zawiera zarządzenia władz i inne normatywy, akta personelu dot. spraw osobistych, zatrudnienia, uposażenia, lecznictwa, orgnizacji samopomocy (sklep, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa), emerytur, akta dot. kwaterunku wojsk w pałacach, dzierżaw i sprzedaży, głównie części gruntów z posiadłości warszawskich, podatków, przyjmowania w pałacach "dostojnych gości", spraw Łazienek i Belwederu łącznie z tamtejszą cerkwią i stajniami oraz z ruchomościami w nich, spraw Zamku, majątku Sielce, pałacu w Skierniewicach, oranżerii nieborowskiej, zakupionej w 1858 r., cieplarnii, parków, sadów, wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację pałaców, akta rachunkowe, inwentarze pałaców, głównie Łazienek i Belwederu, ale też innych wymienionych obiektów od 1839 r.; księgi kancelaryjne, akta Kasy i Kontroli ros. Ministerstwa Dworu (1861-1914). W załącznikach mapy (ok.. 350) i dokumentacja techniczna do prac budowlnych, melioracyjnych i innych w Warszawie, a także plan pałacu dawniej Radziwiłłów w Lublinie z 1857 r. Number of units in the group: 3821
1/215/0 Administracja Księstwa Łowickiego [1821] 1828-1878 [1910,1913,1922] 0 Unroll
Całe archiwum Administracji Księstwa Łowickiego spłonęło w Warszawie w 1944 r.; oclały jedynie 23 j.a.. Są to akta rachunkowe dot. przychodów i rozchodów kasy Księstwa oraz korespondencja w sprawach administracyjnych. Wśród aka znajduje się ponadto opis majętności Sielce z 1821 r., z okazji jej przejścia na własność w. ks. Konstantego i niektóre akta dot. Belwederu, Łazienek i innych posiadłości w Warszawie, a także projekt budynku gospodarczego przy pałacyku myśliwskim w Spale. Number of units in the group: 27
1/216/0 Zarząd Wojennego Generał-Gubernatora Warszawskiego 1830-1862 0 Unroll
Ocalałe szczątki akt Zarządu obejmują dokumenty Wydziału Policyjnego i Wydziału Cywilnego. Dotyczą one spraw paszportowych, śledzenia emisariuszy, ruchu ludności, a głównie prowadzonych w Warszawie prac nad urządzeniami komunalnymi (nawierzchnie ulic, zieleń, kanalizacja, oświetlenie). W załączeniu do tych akt: plany, rysunki techniczne itp. Number of units in the group: 87
1/217/0 Sąd Apelacyjny Królestwa Polskiego [1809-1814] 1816-1876 [1878] 0 Unroll
Za akt Sądu Apelacyjnego zachowały się: księga "akt generalnych" dot. postanowień podejmowanych przez władze w związku z zaburzeniami w kraju 1809-1814, księga przepisów wydawanych przez prokuratora Sądu Apelacyjnego w czasie powstania listopadowego, księgi protokołów wyroków Wydziału I Sądu z lat 1823 i 1853, poszyt zawierający listy składek na wystawienie pomnika ks. Józefa Poniatowskiego, zbieranych wśród personelu Trybunałów Cywilnych i Sądów Pokoju, woj. mazowieckiego w latach 1816-1825; ponadto akta apelacji w prawach karnych o kradzieże wytaczanych różnym osobom w latach 1874-1876. Number of units in the group: 14
1/218/0 Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego XVI-XX [1913] 0 Unroll
Ocalały szczątek zespołu tworzą: - akta własne Prokuratorii (z ostatniej ćwierci XIX w.) - "aneksy"w liczbie kilkudziesięciu ocalone w forcie Sokolnickiego na Żoliborzu, wśród których znajdują się: akta lóż masońskich z l. 1815 - 1821; akta gospodarczo - prawne klasztorów cystersów w Wąchocku i Sulejowie i benedyktynów w Sieciechowie; akta dotyczące warszawskich posiadłości Radziwiłłów; akta dotyczace miasta Józefowa (1690 - 1823); akta gospodarczo - prawne dóbr Sereje; raporty Tadeusza Czackiego składane Komisji Skarbu koronnego; taryfy celne z XVIII w. Z akt Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego pochodzą również dokumenty przechowywane w Zbiorze Dokumentów Pergaminowych AGAD nr 5697 - 5768 Number of units in the group: 30
1/219/0 Heroldia Królestwa Polskiego 1724-1874 [1903]; aneksy: 1629-1841 0 Unroll
Na przechowywany obecnie w AGAD szczątek zespołu Heroldii Królestwa Polskiego składają się akta dotyczące tytułów honorowych i legitymacji szlachectwa kilkudziesięciu rodzin. Są to akta odziedziczone po Deputacji do Rozpoznawania i Przyznawania Tytułów Honorowych z grona Senatu wybranych (sygn. 1-12), akta wytworzone w kancelarii Heroldii (sygn.13-18 ) zawierające sprawy legitymacji szlachectwa, biblioteki Heroldii, indeks osobowy do akt Heroldii oraz aneksy (sygn.19-25) z lat 1797-1837 do przewodu legitymacyjnego rodzin szlacheckich zamieszkałych w Królestwie Polskim, na Litwie, Wołyniu i Ukrainie oraz dokumenty pergaminowe i papierowe z lat 1626-1830 (wyłączone z zespołu i przechowywane w zbiorach dokumentów papierowych, sygn.3925-3940 i pergaminowych, sygn.8876-8890 w Oddziale I AGAD); dotyczą one głównie rodzin zamieszkałych na Litwie, Białorusi, Wołyniu i Ukrainie. Number of units in the group: 25
1/220/0 Komisja Centralna Likwidacyjna Królestwa Polskiego 1797-1842 0 Unroll
Zachowany szczątek zespołu, prawie całkowicie zniszczonego podczas II wojny światowej, stanowią: - akta własne Komisji - wykazy likwidacyjne wydatków za dostawy żywności, furażu, dostarczanie podwód itp. dla wojsk rosyjskich, francuskich, pruskich i austriackich - bony na żywność wydawane przez Magazyn Żywności Warszawski - żądania opłaty za sól z kopalni soli w Wieliczce - sprawy dotyczące lazaretów (lisy chorych, spisy recept, leków, materiałów opatrunkowych itp.) Number of units in the group: 60
1/221/0 Bank Polski [1795-1827] 1828-1885 0 Unroll
W zespole: akta finansowe dotyczące oprocentowania kapitałów (obligów skarbowych) z lat 1844-1885, fragmenty akt Wydziału Korespondencji Zagranicznej Banku z domem handlowym Josepha i Abrahama Mendelssohnów i F. Mart. Magnusa w Berlinie, a także Samuela Antoniego Fraenkla oraz Józefa i Jana Epsteinów w Warszawie; ponadto protokoły posiedzeń dyrekcji Banku Polskiego w 1864 r. oraz materiały dotyczące depozytów, listów zastawnych, akta filli Banku w Lublinie oraz akta osobowe pracowników Banku (sygn.137) Number of units in the group: 133
1/222/0 Ministerstwo Finansów Cesarstwa Rosyjskiego. Kancelaria Specjalna Ministra do spraw Tajnych 1832-1850 [1860] 0 Unroll
Szczątek akt kancelarii zawiera 13 jednostek akt ogólnych odnoszących się do skarbowości Królestwa, m. in.: dokumenty tajne Departamentu do Spraw Królestwa Polskiego w rosyjskiej Radzie Państwa oraz korespondencję między namiestnikiem w Królestwie Iwanem Paskiewiczem-Erywańskim a przedstawicielami Rady Państwa i Ministerstwa Finansów dot. budżetu i spraw kredytowych Królestwa, podatków, wydatków na cele wojskowe, inwestycji przemysłowców rosyjskich w Królestwie, itp.; 12 j.a. stanowią raporty kwartalne z działalności Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z lat 1836-1850; 17 j.a. tworzą materiały dot. budżetu Królestwa w latach 1831-185; 1 j.a. zawiera akta dotyczące organizacji i gospodarki finansowej władz miejskich Warszawy, z oryg. i kop. dokumentów od 1796 r. do 1860 r. Number of units in the group: 43
1/223/0 Dyrekcja Ubezpieczeń 1807-1885 0 Unroll
Przechowywany w AGAD zespół, zachowany w 100% w stosunku do stanu z 1939 r. stanowią akta: - Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego - sprawy organizacyjne, zatrudnienie, sytuacja finansowa po stratach z okresu Powstania Listopadowego, wykazy hipoteczne, spisy spalonych budynków w różnych departamentach, sprawy zwiazane z utrzymaniem straży ogniowej w Warszawie. - akta Dyrekcji Ubezpieczeń - protokoły posiedzeń z lat 1842 - 1866; rozporządzenia i instrukcje od władz zwierzchnich; dokumentacja dotycząca likwidacji szkód w poszczególnych miejscowościach; akta związane ze zmianami w podziale administracyjnym Królestwa; sprawy pracownicze (akta personalne - przeszło pół tysiąca jednostek); listy płac; nagród; dokumenty emerytalne itp.; dzienniki kancelaryjne; książki pocztowe; wykazy akt wybrakowanych; dokumenty finansowe; dokumentacja ubezpieczeń transportowych; pomoru bydła; gradobicia. Number of units in the group: 3536
1/224/0 Rada Główna Opiekuńcza Szpitali 1811-1906 0 Unroll
Zespół przechowywany w AGAD stanowią ocalałe akta własne Rady Głównej Opiekuńczej rewindykowane z ZSRR w 1962 r. i akta rad szczegółowych różnych instytucji dobroczynnych, które trafiły do AGAD z archiwów terenowych. Akta uporządkowane są w grupach tematycznych: akta szpitali (fundusze, remonty, etaty), nr 1 - 59 akta sal ochron dla dzieci (administracja funduszami), nr 60 - 73 akta domów schronienia (fundusze, remonty, etaty) nr 74 - 273 akta legatów osób świeckich i duchownych na rzecz instytucji dobroczynnych, nr 274 - 437 księgi rachunkowe (rachunki z kas domów dla sierot i starców), nr 438 - 588 akta różne, nr 589 - 598 Akta w obrębie działów są jednolite tematycznie i ułożone alfabetycznie wg nazw miejscowości lub nazwisk. Number of units in the group: 598
1/225/0 Zbór Ewangelicko - Augsburski w Warszawie [1525] 1604-1943 712 Unroll
Archiwum Zboru obejmuje akta dotyczące warszawskiej gminy wyznaniowej, a także akta wynikające z jej stosunków z władzami zwierzchnimi, tj. synodem i konsystorzem, jak również z podległymi jej kantorami. Zachowano tradycyjny podział na Archiwum i dziesięć wydziałów Zboru. Archiwum obejmuje akta dotyczące historii gminy ewangelickiej od XVI w. /związki z Węgrowem/ do 1926 r. /ustawy kościelne, sprawy administracyjne i organizacyjne/, a także sprawozdania z działalności wszystkich wydziałów, spisy wyznawców oraz rachunki i kwity z lat 1774 - 1814. 1. Akta Wydziału Kościelnego z lat 1672 - 1941 zawierają protokoły z posiedzeń zboru, kroniki kościelne, akta dotyczące przygotowania nabożeństw, obsady stanowisk kościelnych, sprawozdania z działalności, są też tutaj księgi kancelaryjne z lat 1812, 1865 - 1940 oraz księgi metrykalne i kwitariusze pogrzebowe. 2. Akta Wydziału Kasowego z lat 1674 - 1943 zawierają dokumenty stanu posiadania gminy oraz akta dotyczące przychodów i rozchodów. 3. W Wydziale Ogólnym znajdują się materiały z lat 1838 - 1939 związane z kontaktami gminy z władzami państwowymi, oraz dotyczące ewangelickich publikacji i organizacji społecznych. 4. Wydział Prawny obejmuje dokumenty z lat 1862-1942 związane ze sprawami majątkowymi. 5. Wydział Budowlany- akta z lat 1807 - 1941 to dokumentacja prac budowlanych i remontowych w obiektach należących do zboru. 6. Akta Wydziału Administracji i Porządku z lat 1847-1942 dotyczą członków honorowych tego Wydziału, raportów miesięcznych i rachunków administracji nieuchomości zborowych. 7. Wydział Opieki zawiera materiały z lat 1830 - 1941 dotyczące opieki nad instytucjami charytatywnymi. 8. Wydział Szpitalny zawiera akta z lat 1756 - 1941, głównie Szpitala Ewangelickiego w Warszawie. 9. Wydział Pogrzebowy - akta z lat 1839 - 1941 dotyczące głównie utrzymania cmentarza ewangelicko - augsburskiego w Warszawie. 10. Wydział Szkolny, akta z lat 1820 - 1941, to akta szkół parafialnych elementarnych oraz dwóch gimnazjów założonych w Warszawie /męskiego im. Mikołaja Reja, i żeńskiego im. Anny Wazówny/. Zespół zawiera także księgozbiór pochodzący pochodzące z biblioteki zborowej; znajdują się w nim książki wydane od XVI do XX w. Number of units in the group: 2855
1/226/0 Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny 1835-1915 [1934] 0 Unroll
Zespół zawiera akta następujących urzędów: Warszawskiego Duchownego Zarządu Prawosławnego i Warszawskiego Duchownego Konsystorza Prawosławnego z l. 1835-1874 i 1905-1915 oraz Chełmsko-Warszawskiego Duchownego Konsystorza Prawosławnego z l. 1881-1908. Akta Referatu I obejmują sprawy zarządu diecezjalnego budownictwa cerkiewnego na obszarze diecezji, sprawy osobowe i uposażenia duchowieństwa i innych osób pozostających na usługach cerkwi, akta Referatu II zawierają kwestie funduszów cerkiewnych, szkolnictwa, wydawania akt stanu cywilnego. W aktach Referatu III są również podania o wydawanie akt stanu cywilnego, ale głównie akta sądownictwa kościelnego, przeważnie w procesach rozwodowych oraz w sprawach o przewiny duchownych i osób świeckich zatrudnionych w cerkwiach. Referat IV składa się z akt dotyczących składek zbieranych na potrzeby cerkwi oraz na cele charytatywne, misyjne, i funduszów na ubezpieczenie zabudowań cerkiewnych, sprawozdań budżetowych cerkwii itp. spraw finansowych. Są również podania o wydawanie wypisów z ksiąg metrykalnych. Zachował się ponadto wykaz absolwentów Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego z 1934 r. Number of units in the group: 465
1/227/0 Komisja Województwa Mazowieckiego/ Rząd Gubernialny Warszawski [1779-1814] 1815-1866 [1867-1913] 0 Unroll
W zachowanej części archiwaliów wyodrębniono dotąd (opracowanie zespołu nie jest zakończone) następujące części: Akta Osobowe urzędników, głównie z Wydziału Służby Ogólnej, akta Wydziału Wyznań i Oświecenia. (uwaga: Wydział ten był przez jakiś czas jako sekcja Wyznań i Oświecenia częścią Wydziału Administracyjnego i część jego akt znajduje się w aktach tego wydziału), akta Wydziału Skarbowego, akta Wydziału Administracyjnego, akta Wydziału Policyjnego, akta Wydziału Wojskowego, Dzienniki kancelaryjne i protokoły posiedzeń rządu z lat 1851-1866. Archiwalia obejmują niektóre akta urzędów - odpowiedników z okresu poprzedzającego, od 1779-1814 oraz następców z lat 1867-1913. Number of units in the group: 11991
1/229/0 vacat - Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu - przekazano do Archiwum Państwowego w Kaliszu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/230/0 vacat - Naczelnik Wojenny Kaliski - przekazano do Archiwum Państwowego w Kaliszu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
1/231/0 Trybunał Cywilny Kaliski 1807-1881 0 Unroll
Wśród akt Trybunału istnieje kilka dobrze zachowanych serii ksiąg: sumariusze (czyli zwięzłe streszczenia) i sentencjonarze (czyli protokoły) wyroków wydawanych w latach 1807-1876 przez każdy z wymienionych wydziałów (w sumie blisko 900 j. a.), a ponadto dzienniki kancelaryjne z lat 1830-1876 (60 j. a.). Reszta akt to szczątki różnych innych serii, np. "Księgi zaregestowań nieruchomości", wystawionych na licytacje mocą wyroków sądowych, dziennik posiedzeń Trybunału w sprawach ekonomicznych, wyroki Sądu Polubownego z lat 1809-1875, rejestry deklaracji o przyjęciu lub odrzuceniu świadków, plany klasyfikacyjne nieruchomości i in. Oprócz akt dotyczących przebiegu rozpatrywania i orzekania przez Trybunał przedstawianych mu spraw zachowały się dość liczne załączniki do akt spraw obejmujące oryginały dokumentów i wypisy uwierzytelniające dokumenty, głównie z akt grodzkich i ziemskich, w tym najwcześniejsze z połowy XV w. , m. in. w wypisach z nie istniejących już akt Trybunału Koronnego i ksiąg grodzkich i ziem piotrkowskich. Number of units in the group: 1284
1/232/0 vacat - Rzymskokatolicki Konsystorz Kaliski - przekazano do Archiwum Państwowego w Kaliszu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 161 to 180 of 473 entries.