Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
37/1/0 Powiatowa Rada Narodowa w Biłgoraju 1944-1950 0 Unroll
zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-6), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 7-11), ewidencja członków Rady Prezydium i Komisji (sygn. 12), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 13-19), wykazy straży pożarnych powiatu biłgorajskiego (sygn. 20), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 21-28), protokoły z posiedzeń Prezydium PRN (sygn. 29-34), protokoły z posiedzeń plenarnych i uchwały PRN (sygn. 35-39), działalność komisji (sygn. 40-74), sprawy społeczno-organizacyjne (sygn.75-76), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 77-78), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 79-126), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 127-131), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 132-133), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 134-140), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 141), sprawy różne (sygn. 142-161), sprawozdania (sygn. 162-167). Number of units in the group: 167
37/2/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kraśniku 1944-1950 0 Unroll
Zespół zawiera następujące akta: Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-8), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 9-11), ewidencja członków Rady, Prezydium i Komisji (sygn. 12-16), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 17-23), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 24-29), protokoły z posiedzeń PRN (sygn. 30-36), protokoły z posiedzeń plenarnych PRN (sygn. 37-42), działalność komisji (sygn. 43-120), sprawy społeczno - organizacyjne (sygn. 121-122), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 123-126), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 127-225), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 226-229), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 230-233), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 234-238), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 239-240), sprawy różne (sygn. 241-250), sprawy poufne (sygn. 251), sprawozdania (sygn. 252-257). Number of units in the group: 257
37/3/0 Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 1918-1922, 1944-1950 0 Unroll
akta z referatu: organizacyjnego (sygn. 1-59), budżetowo-gospodarczego (sygn. 60-124, 1169), społeczno-politycznego (sygn. 125-222, 1170), administracyjnego (sygn. 223-274), karno-administracyjnego (sygn. 275-288), wojskowego (sygn. 289-324), opieki społecznej (sygn. 325-355), zdrowia (sygn. 356-406), weterynaryjnego (sygn. 407-423), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 424-435), przemysłu i handlu (sygn. 436-546, 1171, 1177-1203), aprowizacji (sygn. 547-606, 1172), kultury i sztuki (sygn. 607-625, 1175-1176), odbudowy (sygn. 626-824, 1237), pomiarów (sygn. 825), rolnictwa i reform rolnych (sygn. 826-854, 1204-1217), Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego (sygn. 855-915) oraz w ramach działu samorządowego z referatu: administracji samorządowej (sygn. 916-957, 1173-1174, 1218-1236),. Number of units in the group: 1237
37/4/0 Starostwo Powiatowe w Kraśniku 1944-1950 [1958-1959] 0 Unroll
Zespół zawiera akta: Referatu Organizacyjnego (sygn. 1-49, 1350), Budżetowo- Gospodarczego (sygn. 50-64), Społeczno - Politycznego (sygn. 65-160, 1351), Administracyjnego (sygn. 161-227, 1349), Karno - Administracyjnego (sygn. 228-240), Opieki Społecznej (sygn. 241-289), Zdrowia (sygn. 290-339), Weterynaryjnego (sygn. 340-346), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 347-471), Przemysłu i Handlu (sygn. 472-508), Aprowizacji (sygn. 509-535), Odbudowy (sygn. 536-648), Rolnictwa i Reform Rolnych (sygn. 621-702, 1347-1348, 1352-1359), Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego (sygn. 703-856) Administracji Samorządowej (sygn. 857-921) Finansowo- Rachunkowego (sygn. 922-984), Inspekcji (sygn. 985-1270), Pożarnictwa (sygn. 1271-1332), Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy (sygn. 1333-1346,1360). Karta B: Wniosek o przesunięcie nr 80/2010 zawiera akta parcelacji majątków z terenu powiatu kraśnickiego z lat 1945-1951 (sygn. 1-39) Number of units in the group: 1399
37/5/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Biłgoraju 1944-1947 0 Unroll
przepisy i zarządzenia w sprawach administracyjnych (sygn. 1-7), sprawozdania (sygn. 8-13), przepisy i korespondencję w sprawach urządzeń rolnych (sygn. 14-23), parcelacji (sygn. 24-26), scalenia (sygn. 27-30), regulacji (sygn. 31-33), administracji przejściowej (sygn. 34-35), budżetowych (sygn. 36-38), funduszu ziemi (sygn.39 -40), techniczno-pomiarowych (sygn. 40-42), Powiatowej Komisji Ziemskiej (sygn. 45-46). Number of units in the group: 46
37/6/0 Powiatowy Urząd Ziemski Kraśniku 1944-1947 0 Unroll
Zespół zawiera akta działów: Administracyjnego (sygn. 1-13), Kontroli (sygn. 14), Finansów (sygn. 15-28), Urządzeń Rolnych (sygn. 29-63), Rolnictwa (sygn. 64-78), Funduszu Ziemi (sygn. 79-87), Spraw Techniczno- Pomiarowych (sygn. 88-92), Oświaty Rolniczej (sygn. 93-94), Lasów (sygn. 95-96), Powiatowego i Gminnych Komisji Ziemskich (sygn. 97-101), spraw różnych (sygn. 102-103), (sygn. Sprawozdawczości i Statystyki (sygn. 132). Number of units in the group: 132
37/7/0 Inspektorat Szkolny w Biłgoraju [1922-1943] 1944-1950 0 Unroll
przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania oraz korespondencja ze szkołami podległymi (sygn. 1-12, 18, 21-22, 26-45), nadzór nad szkolnictwem (sygn. 13-17), sprawozdania (sygn. 19-20, 23-25,54-60) sprawy osobowe nauczycieli (sygn.46-53, 72-81, 111), sprawy finansowo-gospodarcze Inspektoratu i szkół (sygn. 61-71, 118-131), pomoc socjalna dla dzieci (sygn. 82-109, 112) akta poszczególnych szkół (sygn. 110, 113-117, 132-205). Number of units in the group: 205
37/8/0 Inspektorat Szkolny w Kraśniku [1939-1943] 1944-1950 [1951-1955] 0 Unroll
Zespół zawiera akta: organizacja Inspektoratu (sygn. 1-34), nadzór nad szkolnictwem (sygn. 35-213), pracownicy (sygn.214), sprawy finansowo-gospodarcze Inspektoratu i szkół (sygn.265-311), sprawy różne (sygn. 312-314), akta dotyczące szkół (sygn.315-389), sprawy Związku Nauczycielstwa Polskiego (sygn. 390-399), akta personalne (sygn. 400-401), sprawozdania szkół z terenu powiatu kraśnickiego o popełnionych zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej (sygn. 402), nauczyciele przeniesieni (sygn.403-416). Number of units in the group: 416
37/9/0 Urząd Skarbowy w Kraśniku [1919] 1923-1933, 1944-1950 0 Unroll
księgi biorcze (sygn. 1-46), księgi kasowe, kredytowe, sum komunalnych (sygn. 47-53), ewidencja podatników i służbodawców (sygn. -54-65), kontrolka druków ścisłego zarachowania (sygn. 66), kontrolka ruchu akt (sygn. 67-68), dziennik korespondencyjny (sygn. 69), księga protokołów z zebrań członków oraz Zarządu Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych w Kraśniku (sygn. 70). Number of units in the group: 70
37/10/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju 1944-1948 0 Unroll
Zespół zawiera następujące akta: Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), Protokoły obrad Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Biłgoraju (sygn. 8), protokoły z posiedzeń PKOS (sygn.9), okresowe sprawozdania z działalności PKOS (sygn.10-14), Okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki społecznej (sygn.15-16), sprawozdania lustracyjne i plany lustracji (sygn.17), korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn.18-20), korespondencja z delegatami (sygn.21), korespondencja z GKOS (sygn.22), sprawy powszechne (sygn.23-26), sprawy finansowe (sygn.27-34), dziennik główna (sygn.35), księga magazynowa (sygn.36), korespondencja w sprawach darów (sygn.37-38), sprawy darów UNRA (sygn.39-41), sprawy pomocy wracającym z Zachodu i obozów hitlerowskich (sygn.42-44), korespondencja w sprawach amnestiowanych (sygn.45), korespondencja w sprawie Akcji Pomocy Zimowej (sygn.46-47), sprawy akcji przeciwpowodziowej (sygn.48), korespondencja w sprawach kuchni ludowych PKOS (sygn.49-50), korespondencja w sprawie dożywiania dzieci (sygn. 51-52), zlecenia na przydziały żywności (sygn.53), skorowidz do wydanych zapomóg miesięcznych (sygn.54), skorowidz podań (sygn.55), różne (sygn.56-58), podania do PKOS (sygn.59), dziennik podawczy (sygn. 60). Number of units in the group: 60
37/11/0 Rada Główna Opiekuńcza - Polski Komitet Opiekuńczy w Kraśniku 1940-1944 0 Unroll
Zespół zawiera akta: instrukcje Rady Głównej Opiekuńczej (sygn. 1-4), okólniki (sygn.5-10), sprawy personalne (sygn.11-16), protokoły posiedzeń Zarządu (sygn.17-19), protokoły różne (sygn. 20), sprawy ogólne-sprawozdania opisowe (sygn.21-23), sprawozdania z delegatur (sygn. 24-28), sprawozdania z działania opieki społecznej (sygn.29-31), protokoły lustracji delegatur (sygn.32-36), korespondencja dotycząca działalności Polskiego Komitetu Opiekuńczego (sygn.37-44), sprawozdania z akcji rozdzielczych (sygn.45), towary otrzymane od RGO - protokoły odbiorcze, pokwitowania, reklamacje (sygn.46-47), zakup towarów (sygn. 48), towary otrzymane od osób trzecich (sygn.49), wykazy ofiarodawców na potrzeby najbiedniejszych (sygn. 50), spis rzemieślników, właścicieli sklepów, młynów w powiecie (sygn.51), dotacje, udział w daninie, zbiórki (sygn.52-55), sprawozdania z rozdawnictwa (sygn.56), akcja dożywiania dzieci (sygn.57-59), korespondencja z delegatami oraz władzami centralnymi (sygn. 60), akcja zielarska (sygn.61-63), poszukiwanie osób zaginionych (sygn. 64), wykazy osób pokrzywdzonych przez pacyfikację niemiecką (sygn. 65), wykazy uchodźców z Wołynia (sygn.66), karty ewidencyjne uchodźców z Wołynia (sygn.67), wnioski i prośby podopiecznych (sygn. 68-70), sprawy różne dotyczące opieki społecznej (sygn. 71-72), sprawy gospodarcze (sygn. 73), preliminarze budżetowe (sygn.74), sprawy księgowe (sygn.78), dzienniki główna (sygn.79-80). Number of units in the group: 80
37/12/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Kraśniku [1940-1944] 1945-1949 0 Unroll
Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), protokoły posiedzeń Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Kraśniku (sygn. 8-12), protokoły lustracji PKOS (sygn.13-17), protokoły z zebrań koła Przyjaciół PKOS w Kraśniku (sygn. 18), protokoły różne (sygn. 19-23), sprawozdania z działalności PKOS (sygn. 24-32), okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki Społecznej (sygn. 33-35),korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn. 36-43), sprawy personalne (sygn. 44-49), budżet i sprawozdania budżetowe (sygn.50-61), dziennik główna (sygn. 62-63), dokumentacja finansowa (sygn. 64-76), spisy inwentarza (sygn. 77), korespondencja w sprawach opieki społecznej (sygn. 78), organizacja półkolonii letnich, akcji pomocy zimowej, Kuchni Ludowej (sygn. 79-94), dziennik korespondencyjny (sygn. 95). Number of units in the group: 95
37/13/0 Akta miasta Biłgoraja 1865-1866, 1890, 1931-1950 [1951] 0 Unroll
przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-4), sprawy osobowe (sygn. 5-6), wybory Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (sygn. 7) protokoły posiedzeń MRN i jej organów (sygn.8-23, 179-180, 182), majątek miejski (sygn. 24), przedsiębiorstwa miejskie (25-27) budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn.28-80, 151, 184-192), dochody miejskie (sygn.81-86, 193-198, 2002-203), obrót pieniężny (sygn. 87-110) dochody obce (sygn.111-150), opieka społeczna (sygn.152-153) sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 154-165), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 166-170), sprawy karno - administracyjne (sygn.171-177), protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej (sygn. 178), sprawy mienia opuszczonego (sygn. 181), spis ludności (183), księga inwentarzowe Zarządu Miejskiego (sygn.199), rejestr analfabetów i półanalfabetów (sygn. 200), akta Aleksandra Hrobońskiego burmistrza (sygn. 20), sprawy podatkowe (sygn. 202), sprawy wojskowe (sygn. 203). Number of units in the group: 203
37/14/0 Akta miasta Janowa Lubelskiego 1900-1950 [1955] 0 Unroll
przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-4), sprawy osobowe pracowników (sygn. 5-6), protokoły posiedzeń MRN i jej organów (sygn. 7-12), kontrole i inspekcje (sygn. 13-15), majątek miejski (sygn. 16-21) przedsiębiorstwa komunalne (sygn. 22-26) budżety: administracyjne, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 27-134), dochody miejskie (sygn. 135-143), kredyty komunalne (sygn. 144-147), obrót pieniężny (sygn. 148-176), dochody obce (sygn. 177-215), przymusowe ubezpieczenia rzeczowe (sygn. 216-218) inwestycje komunalne (sygn. 219-222), oświata, kultura i sztuka (sygn. 223-226), opieka społeczna (sygn. 227-228), rolnictwo (sygn. 229), przemysł i handel (sygn. 230-231), ewidencja kancelaryjna (sygn. 232-237), ewidencja i kontrola ruch ludności (sygn. 238-239), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 240-250), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (sygn. 251), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 252-266), sprawy karno - administracyjne (sygn. 267-270), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 271-275), protokoły Komisji Kontroli Społecznej (sygn. 276-277), ewidencja mieszkańców (sygn.278 -288, 291- 300), listy poborowych (sygn.289-290), protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej (sygn. 301-303). Number of units in the group: 303
37/15/0 Akta miasta Kraśnika 1883-1950[1951] 0 Unroll
Zespół zawiera następujące akta: przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-5), sprawy organizacyjne (sygn. 6-10), sprawy osobowe (sygn. 11-12), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 13-16), majątek gminy i gromad (sygn. 17-56), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 57-91), dochody gminy (sygn. 92-111), dochody obce (sygn. 112-166), egzekucja administracyjna (sygn. 167-169), sprawy ogólnogospodarcze (sygn. 170), drogi i place publiczne (sygn. 171-178), rolnictwo (sygn. 179-180), opieka społeczna (sygn. 181), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 182-191), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 192-193), sprawy budowlane (sygn. 194-198), sprawy karno-administracyjne (sygn. 199), sprawy sądowe (sygn. 200-203), sprawy mieszkaniowe i nieruchomości (sygn. 204-206), podania i odwołania mieszkańców Kraśnika (sygn. 207-209), księga awizacji pocztowych (sygn. 210), protokoły zebrań Zarządu Miejskiego z lat 1948-1950 (sygn. 211), sprawy Miejskiej Komisji Oświatowej z lat 1948-1949 (sygn. 212), sprawozdania z lustracji z lat 1935-1936), operat dotyczący oddłużania Miasta z lat 1935-1940 (sygn. 214), sprawy budżetów (sygn. 215-220), książki inwentarzowe Zarządu Miejskiego (sygn. 221-222), sprawy gospodarki i podatków - rejestry gospodarstw i wymiaru podatku, budowa szkół, regulacji rzek (sygn. 223-240), akta Magistratu miasta Kraśnika z lat 1914-1915 (sygn. 241-276), księgi ludności miasta Kraśnika oraz skorowidze z lat 1986-1931 (sygn. 277-288), rejestry mieszkańców oraz skorowidze z lat 1932-1950 (sygn. 289-333), ewidencja ludności wysiedlonej z terenów zachodnich z 1940 r. (sygn. 334), rejestr osób opuszczających gminę z lat 1944-1951 (sygn. 335), rejestr osób przybywających do gminy z lat 1941-1948 (sygn. 336), skorowidz spraw Urzędu Rozjemczego z lat 1933-1934 (sygn. 337), kenkarty z 1943 r. (sygn. 338), dokumenty do ksiąg ludności stałej miasta Kraśnika, powiatu janowskiego z lat 1883-1924 (sygn. 339). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy zawiera mapy przedstawiające plany ogólne miasta Kraśnika z lat 1948-1962 (sygn. 1) Number of units in the group: 340
37/16/0 Akta gminy Aleksandrów 1944-1954 0 Unroll
miesięczne sprawozdania sytuacyjne (sygn. 1), charakterystyka projektowanej nowej gromady (sygn. 2), spisy wyborców sołtysa i podsołtysa (sygn. 3), protokoły komisji (sygn. 4), protokoły sesji sołtysów (sygn. 5-9), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 10), majątek gminy i gromad (sygn. 11), sprawy budżetowe (sygn. 12-13), dzienniki główna (sygn.14-20), księga wydatków szkolnych (sygn. 21), księgi biercze szarwarków (sygn. 22-23), księgi inwentarzowe (sygn. 24-25), sprawy podatku gruntowego (sygn. 26-33), spis gospodarstw rolnych (sygn. 34-40), akta dotyczące oświaty, kultury, nauki (sygn. 41-43), sprawy Gimnazjum w Józefowie (sygn. 44), wykazy osób nieumiejących czytać i pisać (sygn. 45), listy uczniów podpisujących apel wiedeński (sygn. 46), wybory do Sejmu (sygn. 47-48), wybory do rad narodowych (sygn. 49), wykazy mieszkańców poszczególnych gromad gminy (sygn. 50), zaświadczenia w sprawach ewidencji ludności (sygn. 52), zaświadczenia o zameldowaniu (sygn. 53), plany szkolenia referentów prowadzących meldunki (sygn. 54), wykaz referentów prowadzących meldunki (sygn. 55), wnioski o dokonanie wpisu w dowodach osobistych (sygn. 56), lista rodzin zarejestrowanych na wyjazd na tereny powiatu hrubieszowskiego (sygn. 57), wykazy osób zwolnionych z obozów koncentracyjnych, osób poległych i zaginionych (sygn. 58), wykazy osób po poległych bojownikach Polski Podziemnej (sygn. 59), wypisy z orzeczenia po poległych i zaginionych (sygn. 60), sprawozdania kwartalne z ruchu budowlanego (sygn.61), sprawy Gminnego Komitetu obywatelskiego Odbudowy Warszawy w Józefowie (sygn. 62), rejestr skarg i zażaleń (sygn. 63), skargi i zażalenia (sygn. 64). Number of units in the group: 64
37/17/0 Akta gminy Babice 1944-1954 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-11), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja ( sygn. 12-15),sprawy organizacyjne - gminne wykazy miejscowości (sygn. 16), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja (sygn.17-18), sprawy organizacyjne - wykazy frekwencji sołtysów na wykładach (sygn. 19), sprawy organizacyjne - zarządzenia, korespondencja (sygn. 20), sprawy osobowe (sygn. 21), wykazy członków rad narodowych (sygn. 22), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 23-24), protokoły sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (sygn. 25), sprawy GRN- zarządzenia, korespondencja i inne (sygn. 26), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 27-28), protokoły Komisji Finansowo-Budżetowej (sygn. 29), protokoły Komisji Gospodarki Drogowej (sygn. 30), protokoły Komisji Rolnej (sygn. 31), protokoły Komisji Oświaty i Kultury (sygn. 32), Protokoły Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej (sygn. 33), protokoły Komisji Urządzenia Osiedli (sygn. 34), protokoły Komisji Porządku Publicznego (sygn. 35), protokoły z sesji sołtysów (sygn. 36-38), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 39), korespondencja wewnętrzna, nadzór (sygn. 40), majątek gminy i gromad - wykazy, protokoły Komisji inwentarzowej, przydziały budynków poukraińskich (sygn. 41-44), budżety (sygn. 45-67), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 68-71), sprawy Pożyczki Odbudowy Kraju (sygn. 72), drogi i place publiczne - zarządzenia, korespondencja, roboty szarwarkowe (sygn. 73-78), rolnictwo - zarządzenia, korespondencja, wykazy gospodarstw poukraińskich, spisy zwierząt gospodarskich, odezwy (sygn. 79-93), oświata, kultura sztuka - zarządzenia, korespondencja, zestawienie wyników powszechności nauczania, wykazy dzieci (sygn. 94-104), ewidencja i kontrola ruchu ludności -zarządzenia , korespondencja, opinie o volksdeutschach, sprawy ewakuacji Ukraińców, poszukiwania osób zaginionych, wykazy mieszkańców gminy, (sygn. 105-112), bezpieczeństwo i porządek publiczny - sprawozdania sytuacyjne (sygn. 113), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (sygn. 114), sprawy budowlane i odbudowy - zarządzenia, korespondencja, wykazy pogorzelców, podania w sprawie kupna budynków poukraińskich, instrukcje, sprawozdania z ruchu budowlanego, sprawozdania z odbudowy wsi (sygn. 115-125), sprawy Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju (sygn. 126-127), spis rodzin ukraińskich ewakuowanych do ZSRR (sygn. 128), wydawane zaświadczenia w różnych sprawach (sygn. 129), skargi zażalenia (sygn. 130-131). Number of units in the group: 131
37/18/0 Akta gminy Biszcza 1919-1954 0 Unroll
Sprawy organizacyjne (sygn.1), sprawy osobowe (sygn. 2-3), sprawy osobowe, protokoły wyborcze przy wyborze radnych gromadzkich (sygn. 4), protokoły posiedzeń Rady Gminnej (sygn. 5), protokoły zebrań gminnych (sygn. 6), protokoły Gminnych Komitetów Społecznych (sygn. 7), protokoły sesji sołtysów (sygn. 8), protokoły i uchwały zebrań wiejskich (sygn. 9-17), budżet (sygn. 18-31), sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 32-34), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 35-37), księga dochodów budżetowych (sygn. 38), księga wydatków budżetowych (sygn. 39), dzienniku główna (sygn. 40-44), księga kasowa (sygn. 45), księga sum przechodnich (sygn. 46), spis inwentarza ruchomego i nieruchomego (sygn. 47), księgi wykonania i wymiaru świadczeń w naturze (sygn. 48-49), dochody gminy - wykazy płatników podatku gruntowego (sygn. 50), rejestr podatkowy (sygn. 51), wyciąg z rejestru wymiarowego podatku gruntowego (sygn. 52), kontrola rozkładu podatków (sygn. 53-55), księgi biercze podatków (sygn. 56-60), rachunki wpływów podatku gruntowego i dodatku wojennego (sygn. 61), księga biercza podatku od psów (sygn. 62), kontrola dróg i mostów (sygn. 63), rolnictwo - wykaz właścicieli posiadających grunta serwitutowe (sygn. 64), spis zwierząt gospodarskich (sygn. 66), zestawienie statystyczne stanu rolnictwa i wyżywienia (sygn. 67), wykaz wyznaczonego kontyngentu mleka - listy imienne właścicieli krów (sygn. 68), spis użytków rolnych (sygn. 69), spisy wyborców do sejmu (sygn. 70-72), akta stanu cywilnego - sprawy wyznaniowe (sygn. 73), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 74-78), sprawy budowlane i odbudowy - podania o pozwolenie na budowę (sygn. 79), rejestry kar nakładanych przez wójta i osób odbywających karę (sygn. 80-83), nakazy karna na podstawie doniesień policji (sygn. 84), sprawy sądowe - tytuły wykonawcze, kontrola wyroków sądowych (sygn. 85-89), sprawy organizacyjne (sygn. 90-91), sprawy osobowe (sygn. 92), protokoły zebrań i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej (sygn. 93-101), protokoły i plany pracy Komisji (sygn. 102-103), protokóły sesji sołtysów (sygn.104-105), kontrole (sygn.106-108), majątek gminy i gromad (sygn. 109-111), budżety (sygn. 112-122), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 123-127), sprawozdania z wykonania budżetu i funduszu płac (sygn. 128-130), sprawy podatku gruntowego (sygn. 131-135), księga biercza danin komunalnych (sygn. 136), drogi i place publiczne (sygn. 137-140), rolnictwo - sprawy obowiązkowych dostaw, poszukiwania stonki ziemniaczanej, wykazy gospodarstw, spisy użytków rolnych i zasiewów (sygn. 141-149), przemysł i handel (sygn. 150), oświata, kultura i sztuka (sygn.151-153), sprawy wyborów do Sejmu (sygn. 154-155), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 156-159), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 160), zbiórki pierwszomajowe (sygn. 161), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 162-164), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 166-167), skargi i zażalenia (sygn. 168-169), sprawy odbudowy Warszawy (sygn. 170). Number of units in the group: 170
37/19/0 Akta gminy Frampol 1944-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-8), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja, wykazy wiejskich gromad (sygn.9-16), sprawy osobowe (sygn. 17-27), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych - zarządzenia, korespondencja, protokoły (sygn.28-39), protokóły sesji Gminnej Rady Narodowej (sygn. 40-44), protokóły komisji Kontrolnej GRN (sygn.45), zarządzenia, korespondencja, instrukcje (sygn. 46), ewidencja członków GRN (sygn. 47-48) protokóły Prezydium GRN (sygn. 49-54), protokóły komisji (sygn. 55-61), protokóły z posiedzeń Zespołu Gminnego (sygn. 62-65), protokóły z sesji sołtysów (sygn. 66-70), protokóły z zebrań gromadzkich (sygn. 71-76), kontrola wewnętrzna, nadzór (sygn. 77-82), majątek gminy i gromad (sygn. 83-86), budżety administrowanych zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 87-94), budżety (sygn. 95-107), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 108-114), dzienniki główna Prezydium GRN (sygn. 115-116), sprawozdania z wykonania budżetu terenowego (sygn. 117-118), księgi kontroli świadczeń w naturze poszczególnych gromad (sygn. 119-128), księgi biercze szarwarków (sygn. 129-131), dochody obce (sygn. 132-134), księgi biercze danin komunalnych (sygn. 135-138), księga biercza daniny narodowej (sygn. 139), księga biercza podatku od nieruchomości i lokali (sygn. 140-143), księga biercza składki na rozbudowę szpitala powiatowego w Biłgoraju (sygn. 144-145), wymiar podatku od nieruchomości i lokali (sygn. 146-148), wykaz przychodowości z gruntów położonych na terenie innych gmin (sygn. 149-151, 164-166)), wykaz przychodowości gospodarstw rolnych poszczególnych gromad (sygn. 152-163), wykaz płatników składek na elektryfikacje z gminy Radecznica (sygn. 167), zestawienie wymiaru podatku gruntowego (sygn.168), sprawy ogólno - gospodarcze (sygn.169-171), drogi i place publiczne (sygn. 172-176), rolnictwo- zarządzenia, korespondencja, spisy gospodarstw, spisy zwierząt gospodarskich (sygn. 177-197), weterynaria i hodowla (sygn. 198-200), przemysł i handel (sygn. 201), oświata i kultura (sygn. 202-221), opieka społeczna - zarządzenia, korespondencja, sprawy Stacji Opieki dla Matki I Dziecka (sygn.2 22-224), gospodarka lokalowo- mieszkaniowa (sygn. 225-227), sprawy ogólno - administracyjne (sygn. 229-230), Akta Stanu Cywilnego (sygn. 231-233), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 234-239), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 240-250), sprawy wojskowe (sygn. 251-253), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (sygn.2 54), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 255-261), aprowizacja i walka z drożyzną (sygn. 262-266), sprawy sądowe (sygn. 267), skargi i zażalenia (sygn. 268). Number of units in the group: 268
37/20/0 Akta gminy Goraj 1918-1954 0 Unroll
Protokóły Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej (sygn. 1), dzienniki główna (sygn. 2-4),budżet (sygn. 5-9), księga dochodów budżetowych (sygn. 10), księgi wydatków budżetowych (sygn. 11-12), księgi sum przychodnich (sygn. 13-15), rozkład podatków gminnych, kontyngenty, użytki rolne (sygn. 16-18), kwartalne wykazy urodzonych parafii Goraj i Radzięcin (sygn. 19-20), sprawy organizacyjne (sygn. 21-23), sprawy osobowe (sygn. 24-26), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 27), protokoły posiedzeń, zebrań i sesji Gminnej Rady Narodowej (sygn. 28-32), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 33-36), protokoły komisji (sygn. 37-41), protokóły posiedzeń Zespołu Gminnego (sygn. 42), protokoły sesji sołtysów (sygn. 43-460, protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 47), kontrola wewnętrzna, nadzór (sygn. 48), majątek gminy i gromad (sygn. 49-50), przedsiębiorstwa gminne (sygn. 51), budżety (sygn. 52-59), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 60-62), dzienniki główna (sygn. 63-68), sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 69-70), otwarcie kredytów i sprawozdania kwartalne (sygn. 71), podatki i daniny (sygn. 72-76), drogi place publiczne (sygn. 77-79), sprawy rolnictwa - m.in. spisy gospodarstw, zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków i zasiewów (sygn. 80-96),oświata, kultura i sztuka (sygn. 97-104), zdrowie publiczne i akcja sanitarno - porządkowa (sygn. 105), akcja pomocy Warszawie (sygn. 106), gospodarka lokalowo - mieszkaniowa (sygn. 107-108), wybory do Sejmu (sygn. 109), sprawy wyznaniowe (sygn. 110), ewidencja i kontrola ruch ludności (sygn. 111-116), bezpieczeństwo i porządek publiczny m.in. wykazy szkód wojennych (sygn. 117-120), sprawy wojskowe (sygn. 121-122), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 123-129), aprowizacja i walka z drożyzną (sygn. 130-131), skargi i zażalenia (sygn. 132-133), rejestr wydanych zaświadczeń (sygn. 134), kontrola wydanych kwitariuszy (sygn. 135), rejestry mieszkańców z lat 1879-1898 (sygn. 136-144), rejestry mieszkańców z lat 1933-1950 (sygn. 145-161), skorowidze do rejestrów mieszkańców z lat 1933-1950 (sygn. 162-165). Number of units in the group: 165
Showing 1 to 20 of 382 entries.