Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
69/1/0 Akta miasta Torunia 1251-1946 [1961] 0 Unroll
1. Dokumenty i listy - 1251-1945 /układ chronologiczny/ Dokumenty i dyplomy pergaminowe i papierowe oraz korespondencja: przywileje lokacyjne oraz akt połączenia Starego i Nowego Miasta Torunia; przywileje handlowe, religijne, budowlane, nadania dóbr, prawa bicia monety, uprawnień patronackich w stosunku do kościołów i szkół; uprawnień rybackich itp. Bulle papieskie. Korespondencja z Zakonem krzyżackim, królami polskimi, książętami pomorskimi, duchowieństwem i możnymi; miastami polskimi, pruskimi i hanzeatyckimi, z cechami. Akty notarialne i procesowe. Porady prawne. Inwentarze mieszczańskie, inwentarze wikarii i kościołów. Spisy obywateli - fragmenty /sporządzone dla różnych celów/. Formuły przysiąg. 2. Księgi i akta - okres przedrozbiorowy I. Wielkierze i akty normatywne 1300-1890 Korespondencja. Wielkierze, ordynacje Starego i Nowego Miasta oraz wsi miejskich, prawo chełmińskie, projekty statutu 3-go ordynku i rady sześćdziesięciu; artykuły sądu wetowego; straży miejskiej, regulamin przeciwpożarowy; zarządzania porządkowe rady; zarządzenia policyjne; regulaminy wyborcze; księgi wyboru władz miejskich; księgi obywateli /miejscowych i przybyszów/; spisy burgrabiów królewskich; sprawy monetarne, umocnień i obwarowań miejskich; uposażenia urzędników miejskich; spisy korespondencji wysłanej z pieczęcią miasta; formularze kancelaryjne; księgi missiwów; korespondencja z radą; korespondencja kancelarii królewskiej, władz krajowych i zagranicznych, miast polskich i obcych, mieszczan, cechów rezydentów, akta procesowe: administracja majątku miejskigo; rachunki dóbr miejskich sprawy szkolne, wyznaniowe i dot. kościołów; sprawy Żydów; protokoły z posiedzeń ordynków; protokoły z posiedzeń policyjnych w sprawach kryminalnych. II. Akta rady /Acta consularia/ 1346-1792 Serie protokołów z posiedzeń rady miejskiej oraz serie załączników do protokołów. III. Recesy trzeciego ordynku 1318-1792 Księgi kamlarii i Sądu Wetowego. Recesy trzeciego ordynku - seria; księgi rachunkowe kamlarii: czynsze, cło funtowe, szos kontrybucje; repartycja i podział powinności ręcznych i sprzężajnych; księgi zadłużeń, kontrakty; obligacje; loteria na rzecz budowy mostu; protokoły posiedzeń zarządu dóbr miejskich. Sąd wetowy: artykuły, protokoły z posiedzeń, księgi kasowe. IV. Militaria 1398-1813 Rachunki z wypraw zbrojnych na Gotlandię, spisy obywateli zobowiązanych do udziału w wyprawach; rachunki z wojny 13-letniej i wojen szewdzkich; spisy szkód i zniszczeń; spisy oblężeń, dzienniki i relacje dotyczące działań wojennych; świadczenia i obciążenia wsi miejskich. Oblężenia Elbląga przez wojska brandenburskie. Traktat pokojowy z sułtanem tureckim; projekt umocnień i obwarowań Antoniego v. Obbergena i Henryka Strobanda. V. Mandaty, dekrety, rozporządzenia królewskie 1407-1786 Mandaty, uniwersały i dekrety królów polskich; korespondencja królów z burgrabiami; konstytucje; dekret Stefana Batorego dla Gdańska /1585/; rozporządzenia królów pruskich i dekrety elektorów; rachunki z uczty na cześć wielkiego mistrza. Ulrycha von Jungingen; wizytacje komturstwa toruńskiego; zabiegi o uzyskanie odszkodowań od Szwecji za zniszczenia wojenne; poselstwa do Szwecji. Porozumienie z Danią i miastami wendyjskimi w sprawie handlu z Norwegią VI. Diariusze i relacje sejmowe 1550-1765 Diariusze, relacje i recesy z sejmów; elekcji; korespondencja z deputowanymi i posłami; instrukcje poselskie; spisy dokumentów dotyczące Polski; wykaz urzędników polskich i pruskich; traktaty pokojowe. VII. Recesy hanzeatyckie i stanów Prus Królewskich 1383-1767 Recesy ze zjazdów miast hanzeatyckich, instrukcje dla delegatów; przywileje i ustawy dotyczące Prus Królewskich, Recesy i Lauda sejmików pruskich; instrukcje dla posłów; korespondencja z posłami i miastami pruskimi; petycje; spisy dokumentów archiwum toruńskiego; regestry rzeczowe laudów sejmikowych. Regulacje Wisły koło Mątaw. Akcyza królewska. VIII. Iudicialia, sprawy procesowe 1359-1793 Prawo magdeburskie i chełmińskie; statuty i ordynacje sądowe i opiekuńcze; formuły przysiąg składane przez mieszczan i urzędników, spisy sędziów, ławników, burgrabiów królewskich. Księga proskrypcji Nowego Miasta Torunia; procesy mieszczan w różnych sprawach; procesy z mieszczanami z Gdańska, Wrocławia i Antwerpii, z Żydami z Przedborza i Opoczna, ze starostą gnieźnieńskim. Bunt rzemiosła i pospólstwa /1523/. Inwentarze mieszczańskie. Repertorium spraw wniesionych przed sądami w Chełmży i Kowalewie oraz sądami asesorskim w Warszawie. IX. Księgi ławnicze. Testamenty. 1363-1792 Serie ksiąg ławniczych: a) Starego Miasta Torunia /1363-1792/; b) Nowego Miasta Toruniu /1387-1792/; c) Sądu przedmiejskiego /1444-1789/; d) Testamenty, legaty, darowizny, stypendia, inwentarze majątku mieszczan; rachunki; czynsze od kapitałów X. Kościoły i szkoły Przywileje, dekrety, umowy dotyczące kościołów; stosunki między radą i miastem a kościołami; sprawy patronatu; spór m. Torunia z klasztorem franciszkanów protokoły z wizytacji dekanatu toruńskiego; zbiory kazań, komentarze do opracowań w sprawie dogmatów, spraw wiary i kościoła; rozważania o colloquium charitativum; regulaminy świąt i niedziel; chrztów, zaręczyn, ślubów i pogrzebów; spór między polskimi i niemieckimi kaznodziejami; pieśni, nekrologii, epitafia; winety do księgi ewangelii. Dzieje Kościołów toruńskich /opr. E. Wernicke/. Statut i regulaminy gimnazjum akademickiego; fundacje i legaty; inwentarze drukarni radzieckiej i gimnazjalnej; umowy z drukarzami; ekonomia /bursa/ gimnazjalna; historia gimnazjum; album /fragmentaryczny/ uczniów. Nowomiejska szkoła ewangelicka-dzieje, wykaz personelu nauczycielskiego; Statuty Wielkopolskie. XI. Listy i supliki do rady 1550-1700 Korespondencja miast polskich i obcych, osób prywatnych, urzędników i magnatów; korespondencja i supliki poddanych, sprawy dotycząe miast. Wystrój ratusza. XII. Genealogie, pamiętniki. 1550-1870 Drzewa genealogiczne rodzin miezczańskich,sztambuchy, historie rodzin; zbiory wiadomości dotyczące szlachty polskiej i pruskiej, oraz dziejów Torunia; herbarze szlachty polskiej XIII. Kroniki i relacje XVI w.-1908 Kroniki, roczniki i relacje, pamiętniki, zbiory notatek i zapisek historycznych, opracowania itp. Dziejów Torunia, Zakonu Krzyżackiego i Prus; zbiory materiałów dotyczących Prus Królewskich i Polskich, obrad Sejmu, dotacji oraz uposażeń duchowieństwa i klasztorów w Polsce i Prusach Król.; dzieje biskupstwa chełmińskiego; spis biskupów warmińskich; Życie polityczne okresu Wiosny Ludów; utworzenie gwardii mieszczańskiej; protokólarz Klubu Konstytucyjnego. XIV. Miscelanea. 1428-1857 Przywileje /odpisy/, dekrety, umowy itp. m. Torunia, ziemi chełmińskiej, Gdańska; wilkierze m. Gdańska i Elbląga; regulamin i statuty m. Hamburga. Projekty wodociągów w Toruniu, rejestr pomiarowy wsi Mokre. Handel z miastami polskimi, handel wiślany, spawy ceł, import śledzi; rachunki i księgi kasowe kupca S. Edwardsa oraz N.N. kupca z Warszawy; sprawy szkolne, wyjazd na studia do Paryża, świadectwa uniwersyteckie. Inwentarze starostw: bydgoskiego, dybowskiego, kazimierskiego; regestry prowentów starostwa kazimierskiego, lustracje zamku w Rogoźnie. Korespondencja sekretarzy i syndyków miejskich; formularze kancelaryjne; opis topograficzny ziemi chełmińskiej, zapiski historyczne dot. Elbląga, wiadomości historyczno-statystyczne dot. Prus Krzyżackich i Polskich; rozprawy filozoficzne; gazety /m.in.. Nowiny Warszawskie/, satyra polityczna, poematy i utwory okolicznościowe; utwory muzyczne /m.in.. Tabulatura Fischera z Morąga/; pieśni miłosne; pisma i utwory literackie B. Goltza. Sprawy miar i wag. Opis wystroju ratusza chełmińskiego. Pisma dot.okolic Działdowa i Niedzicy. Budżety polsko-saskiego regimentu kawalerii /1754r./ Recepty i zaklęcia; ciekawostki różnej treści. XV. Akta obce - wyłączone z zespołu. XVI. Księgi rachunkowe kamlarii 1382-1883 Rachunki kamlarii oraz urzędów; budowlanego, leśnego, masztalerskiego, młyńskiego, mostowego, wałowego; zarządów; arsenału, cegielni i wapniarni, cła mostowego piwnic ratuszowych, wagi staro- i nowomiejskiej, ekonomii gimnazjalnej, manufaktury miejskiej; kościołów patronackich i instytutów charytatywnych; rachunki z wydatków nadzwyczajnych. Księgi biercze i rejestry czynszów z bud., kramów i gruntów, akcyzy, kontrybucji, pogłównego, opłat na rzecz wojska; rachunki z wojny 13-letniej; dochody z dóbr; długi miasta - spłaty odsetki. Ceny, miary i wagi. Rachunki i inwentarze kupców i rzemieślników. XVII. Księgi kościołów patronackich. 1598-1739 Memoriał duchowieństwa ewangelickiego; inwentarz kościoła NMP, zbiórka na rzecz budowy kościoła we Wrocławiu. Akta miasta Torunia C A. 1. Magistrat I. Administracja ogólna 1793-1921 1. Organizacja władz miejskich - zarządzanie, instrukcje. Protokoły z posiedzeń Magistratu; uchwały; sprawozdania z działalności. Organizacja, tok urzędowania, urzędnicy. 2. Prawa, przywileje i obszar miasta; zachowanie dawnych praw i przywilejów; pretensja do Polski, Rosji i Szwecji; włączanie Dworca Głównego, wsi Mokre i Piaski, miasta Podgórz. 3. Ordynacje miejskie; reformy administracyjne; wybory rady miejskiej, zjazdy miast. 4. Deputacje i komisje; wybory, działalność. 5. Registratura, archiwum, biblioteka, muzeum. 6. Lokal, potrzeby biurowe, zaopatrzenie, ubezpieczenia. 7. Sprawy personalne; członkowie kolegium magistrackiego, urzędnicy; stosunki służbowe, dokształcanie, uposażenie, umundurowanie; sprawy dyscyplinarne; ubezpieczenia, zaopatrzenie wdów. II. Finanse i sprawy kasowe 1793-1922 1. Organizacja kasy - zarządzenia; sprawy monetarne, stopa procentowa, obieg gotówkowy, stosunki z bankami. 2.Sprawy budżetowe - rachunkowe: zarząd dochodami, budżety, dotacje państwowe, rachunkowość okresowa, rewizje kas. 3. Zadłużenie miasta: u miejscowych i zamiejscowych instytutów, kościołów i klasztorów, u osób prywatnych; pożyczki miejskie. 4. Rozliczenia z dobrami; uwłaszczenia, abluicja rent i kanonów; spłata czynszów i świadczeń. 5. Procesy w sprawach majątkowych: ze skarbem państwa, władzami wojskowymi, instytucjami kościelnymi, miejscowymi i zamiejscowymi, dobrami, cechami, przedsiębiorstwami osobami prywatnymi, instytutami patronalnymi. 6. Kasa dochodów ubocznych 7. Kasa depozytów. 8. Miejska Kasa Oszczędności 9. Miejska Kasa Ubezpieczeń przeciwpożarowych. III. Podatki, opłaty, daniny 1793-1925 1. Zarządzania; sprawy ogólne. Budżety, rachunki. 2. Podatki bezpośrednie: przemysłowy, stanowy od osób wojskowych: gruntowy, od nieruchomości, przyrostu majątku; statystyka podatkowa; spisy podatków, bilans przedsiębiorstw. 3. Podatki pośrednie i opłaty monopolowe, podatek słodowy, od przemiału i uboju;opłaty i taryfy stęplowe; podatki: przemysłowy, filialny, forensa, budowlany, od handlu domokrążnego, obrotowy od piwa, wyszynku, zabaw, imprez, psów. 4. Daniny i podatki doraźne: kontrybucje, ofiara, podymne, czopowe, podatek fortyfikacyjny i wojenny; wykazy podatków; spisy mieszkańców wsi miejskich. IV. Legaty. Opieka społeczna. Instytuty charytatywne. 1793-1929 1. Depozytorium fundacji dobroczynnych: organizacja; sprawy administracyjne, majątkowe, rachunkowe, kredytowe. 2. Zarząd fundacji Dworu Artusa i Dworu Mieszczańskiego; organizacja, sprawy majątkowe, rachunki, budżety. 3. Zarząd testamentów i jałmużn; organizacja, sprawy majątkowe, zapomogi, rachinki, budżety. 4. Legaty i stypendia: zarząd legatami; rozdział stypendiów 5. Fundusz interwencyjny: gospodarka funduszem, rachunki. 6. Lenno św. Jerzego: sprawy majątkowe, rachunki. 7. Dom Pracy. Dom Ubogich: organizacja i działalność; budżety, rachunki, sprawy budowlane. 8. Sierocińce i Dom Dziecka: organizacja i działalność; darowizny; budżety i rachunki; zaopatrzenie; sprawy budowlane. 9. Przytułki - św. Katarzyny, św. Marii Magdaleny, św. Piotra i Pawła. Mieszczański, /Obywatelski/, św. Jerzego, Ubogich św. Katarzyny, św. Jakuba, Wilchelma - Augusty: Przytułek /dla Kalek/ na Mokrem, organizacja, sprawy majątkowe, darowizny, budżety i rachunki, sprawy budowlane. 10. Szpitale miejskie: organizacja, zaopatrzenie, lecznictwo, budżety i rachunki, sprawy bodowlano-remontowe. Szpitale dla zakaźnie chorych. 11. Opieka społeczna: organizacja - zarządzenia; sprawy budżetowe, darowizny, spuścizny; opieka nad ubogimi i bezrobotnymi; zapomogi; opieka nad sierotami. Rada Sieroca. Zakłady opiekuńcze. Łaźnie. Akta szczegółowe podopiecznych. V. Kościół. Cmentarze. Klasztory 1793-1928 1. Organizacja: sieć parafii, sprawy personalne-zarządzenia. Sprawy liturgiczne, nauka religii, Majątek kościelny, świadczenia na rzecz kościoła; sprawy budowlane. 2.Kościoły na terenie miasta - staromiejski i nowomiejski, kościoły ewang., św. Jerzego, reformowany; kościoły katolickie św. Jana, św. Wawrzyńca, Panny Marii, św. Jakuba, Garnizonowy, gmina baptystów: administracja, sprawy personalne, majątkowe, rachunkowo-budżetowe, budowlane-dokumentacja techniczna. 3. Kościoły i kaplice na terenie dóbr - w Barbarce; Czarnowie; Górsku /ewang./, Grębocinie, Rogowie i Lubiczu /ewang./; Kiełbasinie, Srebrnikach i Rychnowie; Łążynie i Bierzgłowie; Orzechowie; Papowie i Gostkowie; Świerczynku: administracja, sprawy personalne, majątkowe, rachunkowo - budżetowe. 4. Kościoły pozatoruńskie: w Kaszczorku i Kowalewie. 5. Cmentarze: cmentarze wszystkich wyznań i kościołów; położenie, wielkość utrzymanie: służba cmentarna: nagrobki i pomniki. 6. Klasztory - bernardynów, dominikanów, benedyktynów, jezuitów: sprawy majątkowe; likwidacja klasztorów, inwentarze: majątku ruchomego i nieruchomego, spisy książek, dokumentów i akt; roszczenia miasta Torunia. VI. Szkoły na terenie miasta i dóbr 1793-1920 1. Organizacja: sprawozdania, wizytacje, reforma szkolnictwa; szkoła dla marynarzy; personel. Sprawy nauczania, obowiązek szkolny; opieka lekarska; sprawy budżetowo-rachunkowe, opłaty szkolne; spisy dzieci. 2. Szkoły na terenie mista. Szkoły miejskie: administracja, reforma szkolnictwa, nadzór, sprawozdania, raporty; personel; sprawy nauczania, pomoce szkolne, wychowanie fizyczne; wyposażenie; sprawy rachunkowe, opłaty szkolne, sprawy budowlano-remontowe - dokumentacja techniczna. 3. Gimnazjum, Elementarna Szkoła Męska, Średnia Szkoła Męska, Miejska Szkoła Męska, Elementarna i Średnia Szkoła Żeńska, Wyższa Szkoła Żeńska /liceum/, Szkoła Nowomiejska, seminaria nauczycielskie, szkoły ćwiczeń, wyznaniowe, prywatne, na przedmieściach administracja, personel, spisy uczniów, nauczanie, biblioteka, sprawy majątkowe, budżetowe, opłaty szkolne, sprawy budowlane - dokumentacja techniczna. 4. Szkoły na terenie dóbr - problematyka jak wyżej. 5. Kuratorium Państwowej Dokształcającej Szkoły Zawodowej - Państwowa Dokształcająca Szkoła Zawodowa, Dokształcająca Szkoła Zawodowa dla Dziewcząt, Dokształcająca Szkoła Zawodowa na Mokrem: Organizacja, skład Kuratorium, administracja; personel szkół; nauczanie, obowiązek szkolny, nagrody, stypendia; sprawy rachunkowe, zaopatrzenie; sprawy budowlane. 6. Kuratorium Kupieckiej Szkoły Dokształcającej - Kupiecka Szkoła Dokształcająca: organizacja, administracja, nauczanie; wyposażenie; sprawy rachunkowe. VII. Zarząd majątkiem miejskim 1793-1927 1. Granice, sprawy graniczne, spisy posiadłości; plany sytuacyjne. 2. Kupno-sprzedaż, wymiana nieruchomości i gruntów; oszacowania nieruchomości, plany sytuacyjne. 3. Dzierżawa gruntów i obiektów nieprzemysłowych: grunty, place, domy mieszkania i budynki, bramy, wieże, spichrze, urządzenia portowe, piwnice i sklepienia ratuszowe, kramy stoiska; Regulamin nadbrzeża, policji targowej; statystyka ruchu na nadbrzeżu i obrotu towarowego; plany sytuacyjne; rozwiązanie Bractwa Strzeleckiego. 4. Mosty i przewóz przez Wisłę: administracja - zarządzania; inwentarze i ubezpieczenia, prom; dochody z mostowego i przewozow Number of units in the group: 51857
69/2/0 Zbiory kartograficzne miasta Torunia 1552-1912 0 Unroll
I. Dział obcy a) Mapy b) Plany II. Dział polski a) Mapy b) Plany III. Dział toruński: 1. Miasto i przedmieścia: a) Plany i widoki przeglądowe i wojskowe b) Plany poszczególnych części miasta i ulic c) Plany i rysunki poszczególnych budowli 2. Okolice miasta i powiat: a) Mapy i plany ogólne b) Arterie komunikacyjne Rzeki (Wisła i Mokra) - drogi i szosy, linie kolejowe - mosty. c) Wsie, osady, rewiry leśne d) Rysunki budowli wiejskich Number of units in the group: 1015
69/3/0 Fotografie, fotokopie, klisze 1801-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 3406
69/4/0 Pieczęcie, odlewy, tłoki pieczętne 1301-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 905
69/5/0 Bractwo Strzeleckie w Toruniu 1607-1948 [1967] 0 Unroll
Dokumenty, listy i kopie – przywileje, statuty (1-5; 1685-1798). Księgi, korespondencja, akta spraw – protokoły z zebrań, strzelań, posiedzeń zarządu, druki, zawiadomienia, spisy członków, sprawy rachunkowe (6-29, 34; 1607-1945). Statuty, regulaminy, (30-33; 1928-1939). Próby reaktywowania działalności Bractwa (35; 1945-1948). Akta osobowe Artura Szulca, sprawy członkowskie, (36-39; 1923-1967). Obchody rocznicowe, (40-46; 1927-1938). Sprawozdania, lustracje, sprawy hipoteczne, remonty budynku (47-52; 1852-1939). Number of units in the group: 52
69/6/0 Korporacja kupców w Toruniu 1676-1846 0 Unroll
Statuty (1-3; 1676-1702); protokoły zebrań (4-6; 1793-1805); nauka zawodu (7; 1812-1837), spis członków (8; 1793-1808), wypisy z protokołów rady, sprawy sporne z kupcami z Gdańska, zbiór listów (9-10; 1633-1846). Number of units in the group: 10
69/7/0 Bractwo czeladnicze kupców w Toruniu 1692-1803 0 Unroll
Statut, spisy członków, rozliczenia finansowe, wybory starszych. Number of units in the group: 3
69/8/0 Bractwo Artusowe św. Jerzego 1494-1919 0 Unroll
Statuty, rozporządzenia i uchwały rady, spisy członków bractwa i ich żon; protokoły; kronika bractwa; sprawy finansowe. Number of units in the group: 25
69/9/0 Staromiejska Gospoda Mieszczańska w Toruniu 1670-1800 0 Unroll
Sprawy administracyjne; rachunki: ogrodu i dworu mieszczańskiego. Number of units in the group: 7
69/10/0 Przedmiejska Gospoda Mieszczańska w Toruniu 1693-1695 0 Unroll
Rachunki Number of units in the group: 1
69/11/0 Cechy i korporacje rzemieślnicze miasta Torunia - Generalia 1511-1872 0 Unroll
Skarga na radę do króla i konflikt (1601-1668), sygn. 1, 3; ordynacje rzemieślnicze i przywileje (1552-1795), sygn. 2, 9-10; sprawy ogólno-organizacyjne (1511-1729), sygn. 4-9; czarna księga czeladników, którzy nielegalnie opuścili mistrzów (1652-1721), sygn. 11; sprawy rachunkowe (1796-1872), sygn. 12. Number of units in the group: 12
69/12/0 Cech białoskórników i zamszowników z terenu miasta Torunia 1718-1770 0 Unroll
Statuty (1718-1750), sygn. 1-2; dochody i wydatki (1755-1770), sygn. 3. Number of units in the group: 3
69/13/0 Cech blacharzy z terenu miasta Torunia 1689-1948 0 Unroll
Potwierdzenie przywileju królewskiego (1689), sygn. 1; protokoły z zebrań (1820-1939), sygn. 2-5; statuty cechowe (1929-1939), sygn. 4; ewidencja mistrzów (1820-1921), sygn. 5; rachunki (1820-1948), sygn. 5-8; ewidencja uczniów (1823-1939), sygn. 9-10; rozporządzenia władz zwierzchnich, okólniki, sprawy ogólne (1931-1944), sygn. 11-13 Number of units in the group: 13
69/14/0 Cech budowlany z terenu miasta Torunia 1866-1946 0 Unroll
Statuty (1870-1919), sygn. 1-6; rozporządzenia, zarządzenia, sprawy ogólno-organizacyjne (1794-1917), sygn. 7-25; zebrania (1897-1902), sygn. 26-31; związek pracodawców (1905-1917), sygn. 32-37; sąd cechowy (1866-1905), sygn. 38-39; egzaminy czeladnicze (1866-1913), sygn. 40-48; kasa chorych (1897-1898), sygn. 49-51; protokoły posiedzeń władz cechu (1872-1919), sygn. 52-53; protokoły egzaminu mistrzowskiego (1884-1901), sygn. 54; spisy członków komisji egzaminacyjnych (1877-1899), sygn. 55; ewidencja mistrzów Wolnego Cechu Budowlanego w Toruniu i protokoły zebrań cechu budowlanego (1872-1946), sygn. 56; korespondencja władz cechu (1893-1903), sygn. 57-59; ksiega kasowa cechu (1885-1901), sygn. 60; statut cechu (1915), sygn. 61; dzienniki kancelaryjhne (1906-1933), sygn. 62-63. Number of units in the group: 63
69/15/0 Cech cajgmacherów i gremplarzy z terenu miasta Torunia 1600-1795 0 Unroll
Statut (1669), sygn. 1; akta założenia związku cechów cajgmacherów i gremplarzy z Lubeki, Wismaru, Rostoku, Szczecina, Strzałowa, Kołobrzegu, Elbląga, Królewca, Torunia, Starogradu i Munden (1650-1683), sygn. 2-3; protokoły (1600-1787), sygn. 4-6; sprawy sporne i rachunkowe (1667-1793), sygn. 7-8. Number of units in the group: 8
69/16/0 Cech cieśli z terenu miasta Torunia 1587-1876 0 Unroll
Statuty (1587-1632), sygn. 1-2; protokoły z zebrań (1652-1876), sygn. 3-4; ewidencja uczniów (1795-1876), sygn. 4-5 Number of units in the group: 5
69/17/0 Cech czerwonoskórników z terenu miasta Torunia 1558-1865 0 Unroll
Statuty (1648-1744), sygn. 1, 5-7; porozumienie o współpracy czerwonoskórników z Torunia i z Gdańska (1648), sygn. 2; ugody (1692-1731), sygn. 3-4; odpisy rozporządzenia i postanowień rady (1558-1865), sygn. 8, 11; protokoły (1626-1855), sygn. 9; rachunki (1731-1852), sygn. 10. Number of units in the group: 11
69/18/0 Cech garncarzy i zdunów z terenu miasta Torunia 1524-1946 0 Unroll
Statuty (1576-1776), sygn. 1-5, 7; nadanie prawa kantonalnego zwalniającego synów wszystkich mieszczan od służby wojskowej (1794), sygn. 6; protokoły z zebrań (1711-1945), sygn. 8-12, 17, 19; ewidencja uczniów (1622-1946), sygn. 12-13; sprawy ogólno-organizacyjne (1640-1943), sygn. 14-18: odpisy z postanowieniami rady; statut gospody cechowej. Number of units in the group: 19
69/19/0 Cech grzebieniarzy z terenu miasta Torunia 1679-1735 0 Unroll
Statuty (1679-1735), sygn. 1 Number of units in the group: 1
69/20/0 Cech gwoździarzy z terenu miasta Torunia 1582-1853 0 Unroll
Statuty (1582-1781), sygn. 1-4; protokół (1591-1723), sygn. 5; kary (1769-1808), sygn. 6; rachunki (1770-1826), sygn. 7; sprawy uczniowskie (1768-1853), sygn. 8 Number of units in the group: 8
Showing 1 to 20 of 2,243 entries.