Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/120/0 Gminna Rada Narodowa w Trzciannem powiat Białystok 1948-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowo – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 1-5, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, inspekcja i kontrola, lata 1950 – 1954, sygn. 6-11, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/121/0 Gminna Rada Narodowa w Zabłudowie powiat Białystok [1861-1915] 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: wykaz gruntów włościańskich, XIX w., sygn. 1, Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, skład osobowy GRN i jej organów, lata 1944 – 1950, sygn. 2-6, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rok 1946, sygn. 7-14, Dział Administracyjny – budownictwo, rok 1947, sygn. 15, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, organizacja Biura Prezydium GRN, plany pracy, kontrola zewnętrzna, skład osobowy GRN, komisje GRN, podział administracyjny, lata 1949 – 1954, sygn. 16-32, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, lata 1951 – 1953, sygn. 33-35, Referat Rolny – statystyka, rok 1950, sygn. 36, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, budownictwo, lata 1948 – 1951, sygn. 37-38. 8 j.a. – 0,30 mb; przedmiotowe jednostki archiwalne wytworzone zostały przez władze rosyjskiej gminy (wołosti) Zabłudów, funkcjonującej w latach 1861-1915. Wyodrębniono je z niezinwentaryzowanej części zasobu AP w Białymstoku i uchwałą Komisji Metodycznej AP w Białymstoku i AP w Suwałkach z dnia 30.09.2009r. włączono jako priora do zespołu nr 121. Liczba jednostek w zespole: 46
4/122/0 Gminna Rada Narodowa w Zawykach z siedzibą w Rynkach powiat Białystok [1894,1932] 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Zawykach: rejestr gruntów włościańskich, ubezpieczenie budynków, rok 1894, sygn. 1-2, Zarząd Gminny w Zawykach: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, sprawy organizacyjne gminy, kontrola zewnętrzna, wykazy członków GRN, sołtysów, wybory sołtysów, szkody wojenne, lata 1945 – 1950, sygn. 3-12, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, listy płac pracowników, szarwarki, podatek gruntowy, lata 1945 – 1950, sygn. 13-24, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka gminy, elektryfikacja wsi, uruchomienie agencji pocztowej, lata 1948 – 1949, sygn. 25-28, Dział Administracji Społecznej – oświata, lata 1949 – 1950, sygn. 29, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań gromadzkich, sprawy organizacyjne, sprawozdania, inspekcja, wykazy radnych i sołtysów, komisje GRN, Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu, podział administracyjny gminy, rejestr spraw karno-administracyjnych, lata 1950 – 1954, sygn. 30-41, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, miesięczne listy płac, lata 1950 – 1954, sygn. 42-47, Referat Rolny – statystyka, spółdzielnie produkcyjne, lata 1950 – 1951, 1953, sygn. 48-50, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – budowa bocznicy kolejowej na stacji Zimnochy, lata 1951 – 1953, sygn. 51, Referat Ewidencji Ruchu Ludności – sprawozdania, lata 1952 – 1953, sygn. 52, Budżet drogowy gminy na rok 1932/1933, rok 1932, sygn. 53. Liczba jednostek w zespole: 53
4/123/0 Starostwo Powiatowe Sokólskie 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny – konferencje, zjazdy starostów, akcje społeczne, sprawozdania starosty, podział terytorialny, osobowe, bezpieczeństwo, dewastacja lasów, lata 1944 – 1950, sygn. 1-46, Kancelaria – wykazy ruchu spraw, lata 1947 – 1949, sygn. 47-49, Referat Administracyjno-Prawny – wywłaszczanie, nadzór nad USC, statystyka ruchu ludności, wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, ochrona lasów, wykaz duchownych, groby ofiar niemieckich, repatriacja, lata 1945 – 1950, sygn. 50-69, Referat Szkód Wojennych – kwestionariusze szkód wojennych, lata 1945 – 1948, sygn. 70-208, Referat Karno-Administracyjny, rok 1945, sygn. 209-211, Referat Społeczno-Polityczny – akcje masowe, stowarzyszenia, ochrona ppoż., wyboru do sejmu, stan bezpieczeństwa, obywatelstwo, lata 1945 – 1950, sygn. 212-229, Referat Opieki Społecznej – opieka społ., walka z żebractwem, sprawozdania z zakładów opieki całkowitej, wykazy inwalidów wojennych, domy dzieci i starców, lata 1945 – 1950, sygn. 230-248, Referat Zdrowia – rejestracja personelu lekarskiego i pomocniczego, rok 1945, sygn. 249, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – sprawozdania z działalności, statystyka rolna, scalanie gruntów, lata 1947 – 1949, sygn. 250-269, Referat Weterynarii – rejestracja służby weterynaryjnej, sprawozdania, zwalczanie chorób zwierzęcych, lata 1948 – 1949, sygn. 270-278, Referat Budowlany – inwentaryzacja budynków, plany inwestycyjne, sprawozdania, odbudowa wsi, straty wojenne, inspekcje referatu, lata 1944 – 1949, sygn. 279-298, Referat Aprowizacji i Handlu – sprawozdania, ewidencja młynów, piekarnie, lata 1944 – 1947, sygn. 299-318, Referat Przemysłowy – ewidencja zakładów rzemieślniczych, zbiórka złomu wojennego, uposażenie przedsiębiorstw przemysłowych, lata 1946 – 1947, sygn. 319-323, Referat Aprowizacji – likwidacja referatu Aprowizacji, rok 1949, sygn. 324, Referat Przemysłu i Handlu – wykazy zakładów rzemieślniczych przedsiębiorstw przemysłowych, cechy rzemieślnicze, młyny, piekarnie, targi, lata 1947 – 1949, sygn. 325-340, Referat Przemysłu – wykaz ruchu i stanu przedsiębiorstw przemysłowych, rok 1949, sygn. 341, Referat Handlu – placówki handlowe, opał ziemiopłody, ewidencja młynów, lata 1949 – 1950, sygn. 342-360, Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia – organizacja, posiedzenia, sieć placówek handlowych, lata 1948 – 1949, sygn. 361-370, Powiatowa Komisja Notowań Cen - protokóły posiedzeń, lata 1947 – 1949,sygn. 371-375, Powiatowa Komisja Cennikowa – posiedzenia, sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 376-383, Dział Samorządu: Referat Ogólno-Administracyjny Samorządu Powiatowego – funkcjonowanie organów samorządu, sprawy osobowe, uposażenie, zdrowie publiczne, lata 1947 – 1950, sygn. 384-389, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe Powiatowego Zawiązku Samorządowego, lata 1947 – 1950, sygn. 390-399, Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego – inspekcja gmin, organizacja samorządu gminnego, protokóły posiedzeń GRN, świadczenia w naturze, budżety i sprawozdania rachunkowe gmin, lata 1947 – 1950, sygn. 400-465, Referat Planowania – plan zagospodarowania przestrzennego miast: Krynki, Sokółka i wsi, lata 1947 – 1950, sygn. 466-470. korekta ewidencji/ nab.3375/2011r.; 1945-1949, 5 j.a.-0,22 mb. Liczba jednostek w zespole: 475
4/124/0 Wydział Powiatowy w Sokółce 1944-1947 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń Wydziału, Prezydium PRN, ewidencja pracowników, oświata, zdrowie, lata 1944 – 1946, sygn. 1-12, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1947, sygn. 13-23, Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego – zarządzenia, inspekcje gmin, protokóły posiedzeń GRN, sprawozdania z działalności GRN, budżety i sprawozdania rachunkowe GRN, lata 1944 – 1947, sygn. 24-59. Liczba jednostek w zespole: 59
4/125/0 Powiatowa Rada Narodowa w Sokółce 1944-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń PRN, Prezydium PRN i Wydziału Powiatowego, lata 1944 – 1950 [1951], sygn. 1-13, Sprawozdania z działalności PRN i Wydziału Powiatowego, lata 1945 – 1950, sygn. 14-19, Działalność komisji PRN – Kontroli Społ., Dyscyplinarnej, do Walki z Analfabetyzmem, Odbudowy, Daniny Narodowej, lata 1945 – 1949, sygn. 20-24, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1949, sygn. 25-35, Działalność komisji GRN, lata 1946 – 1949, sygn. 36-39, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1945 – 1949, sygn. 40-44, Sprawy finansowe samorządu terytorialnego, rok 1949, sygn. 45-47, Sprawy gospodarcze samorządu terytorialnego, lata 1947 – 1950, sygn. 48-53, Oświata, zdrowie i opieka społeczna, weterynaria, lata 1945 – 1950, sygn. 54-56, Wykazy radnych, lata 1946 – 1949, sygn. 57-58, Inspekcja organów wykonawczych samorządu terytorialnego, rok 1949, sygn. 59-60, Działalność administracji państwowej – sprawozdania urzędów niezespolonych, lata 1945 – 1950, sygn. 61-68, Organizacje społeczne – działalność ZSCh., Pow. Rada Sportu Wiejskiego, org. Młodzieżowe, rok 1949, sygn. 69-71, Różne – ławnicy sądowi, akcja osiedleńcza, gospodarka mieszkaniowa, ochrona ppoż., działalność Spółdzielni Budowlanej „Budowa”, lata 1945 – 1949, sygn. 72-76. Liczba jednostek w zespole: 76
4/126/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Sokółce 1944-1947 0 rozwiń
Sprawy ogólno-administracyjne – zarządzenia, organizacja PUZ, sprawozdania z działalności, wykazy pracowników, inspekcje, lata 1944 – 1947, sygn. 1-6, Parcelacja i komasacja gruntów – parcelacja majątków, spisy nieruchomości przeznaczonych na cele reformy rolnej, wpisy do ksiąg hipotecznych, scalanie gospodarstw, lata 1944 – 1946, sygn. 7-26, Administracja majątków państwowych – sprawozdania z obrotu naturaliami, nakazy obowiązkowych dostaw, stan gospodarczy majątków, wykazy umów dzierżawnych, spis gospodarstw pozostałych po repatriantach do ZSRR, lata 1944 – 1946, sygn. 27-34, Różne – przekazywanie gospodarstw repatriantom, nieruchomości pożydowskie, wykazy gospodarstw opuszczonych, statystyka dot. rolnictwa i hodowli, akcja żniwna, lata 1945 – 1947, sygn. 35-39. Liczba jednostek w zespole: 39
4/127/0 Urząd Skarbowy w Sokółce 1944-1950 0 rozwiń
Organizacja Urzędu Skarbowego, lata 1946 – 1949, sygn. 1-3, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1950, sygn. 4-6, Ewidencja służbodawców na terenie powiatu, rok 1946, sygn. 7, Protokóły posiedzeń komisji (danina narodowa, oszczędnościowa), lata 1947 – 1949, sygn. 8, Plany pracy, sprawozdania z kontroli, lata 1946 – 1950, sygn. 9-12, Ankieta samorządowa (dochody i wydatki), rok 1947, sygn. 13, Opis gospodarczy powiatu, lata 1947 – 1950, sygn. 14, Podatek gruntowy, lata 1946 – 1950, sygn. 15-21, Podatek obrotowy, lata 1946 – 1949, sygn. 22-24, Opłaty stemplowe, lata 1945 – 1949, sygn. 25-27, Sprawozdania o wynikach wymiaru podatków i sprawozdania z kontroli, lata 1944 – 1950, sygn. 28-34, Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw, rok 1949, sygn. 35, Wykaz płatników wykonujących wolne zawody, rok 1946, sygn. 36, Umorzenie wniosków egzekucyjnych za zaległe dostawy, lata 1945 – 1949, sygn. 37, Podział gospodarstw rolnych na strefy, lata 1946 – 1949, sygn. 38, Wykaz gospodarstw wydzierżawionych, rok 1949, sygn. 39, Roczne sprawozdania rachunkowe gmin , rok 1949, sygn. 40-51, Budżety administracyjne gmin, rok 1949, sygn. 52-63, Wykazy czynności i wyniki prac pracowników Urzędu Skarbowego, rok 1949, sygn. 64. Liczba jednostek w zespole: 64
4/128/0 Inspektorat Szkolny w Sokółce 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy szkół podstawowych i nauczycieli, lata 1945 – 1948, sygn. 1-3, Organizacja świetlic międzyszkolnych, rok 1949, sygn. 4, Biblioteki i czytelnictwo, lata 1945 – 1950, sygn. 5-7, Przedszkola – wizytacje, lata 1948 – 1949, sygn. 8-9, Pomoc dla sierot, rok 1949, sygn. 10, Święto oświaty, danina narodowa, lata 1946 – 1947, sygn. 11-12, Walka z analfabetyzmem, lata 1949 – 1950, sygn. 13-16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/129/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sokółce 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny - 9 j.a. Referat Prawny - 3 j.a. Referat Statystyki i Ewidencji - 4 j.a. Referat Osadnictwa - 5 j.a. Akta osobowe pracowników PUR - 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 26
4/130/0 Powiatowy Pełnomocnik do Spraw Podatku Gruntowego w Sokółce [1946] 1947-1950 0 rozwiń
Plany pracy i sprawozdania, kontrola biura PPRG – plany realizacji poboru podatku gruntowego, sprawozdania z realizacji planu finansowego, lata 1949 – 1950, sygn. 1-7, Sprawy osobowe, lata 1948 – 1949, sygn. 8-10, Dochodowość i statystyka gospodarstw – ustalanie przeciętnej dochodowości, statystyka dot. ilości gospodarstw, zwolnień od podatku, wykazy gospodarstw opuszczonych, lata 1949 – 1950, sygn. 11-14, Majątki państwowe i kościelne – opodatkowanie, lata 1949 – 1950, sygn. 15-16, Zestawienia z poboru podatku gruntowego – zestawienia cyfrowe wymiaru podatku, sprawozdania z wpływów, korespondencja, lata 1947 – 1950, sygn. 17-26, Wpływy na fundusz oszczędnościowy – biuletyny informacyjne, zestawienia wpłat, lata 1948 – 1950, sygn. 27-29, Protokóły kontroli w Zarządach Gminnych – kontrola wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1950, sygn. 30-34. Liczba jednostek w zespole: 34
4/131/0 Zarząd Miejski w Sokółce 1944-1950 0 rozwiń
Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń MRN, Prezydium, Zarządu, zarządzenia burmistrza, lata 1944 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 12-26, Dział Gospodarki Miejskiej – rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 27, Dział Administracji Społecznej – wywłaszczenia, ewidencja posiadaczy nieruchomości, protokóły PKSD, lata 1949 – 1950, sygn. 28-30, Dopływy: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 31-36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/132/0 Zarząd Gminny w Babikach powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1947, sygn. 1-2, Prezydium GRN – budżety, rok 1950, sygn. 3-4. Dopływ z dn. 2008-09-25; nab.3061/2008r. 4 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 8
4/133/0 Gminna Rada Narodowa w Dąbrowie Białostockiej powiat Sokółka [1931-1935] 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Dąbrowie - kontrola podatków sołectwa Jałowo i Lewki, lata 1931 – 1935, sygn. 1-2, Zarząd Gminny w Dąbrowie: Dział Ogólno-Administracyjny – statut, regulamin, sprawozdania, protokóły GRN, Zarządu, sprawy osobowe, komisje, kontrola, majątek gmin, lata 1944 – 1950, sygn. 3-22, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 23-35, Dział Gospodarki Gminnej – klasyfikacja gruntów, rok 1949, sygn. 36, Dział Administracji Społecznej – opieka społeczna, wykaz inwalidów, zatrudnienie, rok 1948, sygn. 37, Dział Administracyjny – protokóły dot. odtworzenia ksiąg ludności stałej, akcja ppoż., lata 1948 – 1950, sygn. 38-39, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – kontrola, plany pracy i sprawozdania, protokóły sesji i Prezydium, komisje, wykaz teczek, zebrania gromadzkie, sprawy osobowe, majątek gminy, akcje społeczne, lata 1950 – 1954, sygn. 40-73, Referat Finansowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1950 – 1954, sygn. 74-83, Gospodarka Komunalna – grobownictwo wojenne, pożarnictwo, lata 1951 – 1953, sygn. 84 -85, Referat Rolny – zestawienia wyników klasyfikacji gruntów, wykazy gospodarstw rolnych, lata 1952 – 1953, sygn. 86, Protokóły przynależności gminnej – zeznania światków dla odtworzenia ksiąg ludności stałej, lata 1951 – 1953, sygn. 87-88, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1954, sygn. 89-90, Wykazy gospodarstw rolnych, lata 1952 – 1953, sygn. 91-92. Liczba jednostek w zespole: 92
4/134/0 Gminna Rada Narodowa w Janowie powiat Sokółka 1945-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, komisje, sprawozdania, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 1-7, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 8-17, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – informacje, plany pracy i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisje, zebrania sołtysów, lata 1950 – 1954, sygn. 18-41, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1952 – 1953, sygn. 42-43, Referat Gospodarki Komunalnej – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1951 – 1953, sygn. 44, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1954, sygn. 45-46. dopływ z dn. 2008-09-23, kn. 3051/2008r. 13 j.a. - 0, 12 mb Liczba jednostek w zespole: 59
4/135/0 Gminna Rada Narodowa w Korycinie powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1960] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły GRN, Prezydium, kontrola, sprawy osobowe, odprawy sołtysów, lata 1946 – 1950, sygn. 1-5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1950, sygn. 6-17, Dział Gospodarki Gminnej – klasyfikacja gruntów, wykaz gospodarstw rolnych, spis rolny, wykaz przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych, lata 1946 – 1949, sygn. 18-24, Dział Administracyjny – sprawy budowlane, lata 1949 – 1950, sygn. 25, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – wykaz teczek, inspekcje, plany i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, przesiedleńcze, lata 1950 – 1954, sygn. 26-44, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1951 – 1953, sygn. 45-47, Referat Gospodarki Komunalnej – grobownictwo wojenne, ochrona ppoż., lata 1951 – 1953, sygn. 48-49, Referat Rolny – akcja siewna, gospodarstwa opuszczone, maszyny rolnicze, lata 1952 – 1954, sygn. 50-52, USC – powszechny spis ludności, rok 1950, sygn. 53-55, Referat Ewidencji Ludności – sprawozdania, statystyka, Dopływy: Protokół sesji i posiedzeń Prezydium GRN, rok 1950, sygn. 57-58, Budżety roczne, lata 1950 – 1951, 1954, sygn. 59-61. Dopływ z dn. 2008-09-25; nab.3059/2008r. 22 j.a. - 0,26 mb Liczba jednostek w zespole: 83
4/136/0 Gminna Rada Narodowa w Krynkach powiat Sokółka 1945-1953 [1954-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, komisji, kontrola wewnętrzna, lata 1946 – 1950, sygn. 1-5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1948, sygn.6-7, Dział Gospodarki Gminnej – oświetlenie ulic, rok 1950, sygn. 8, Dział Administracji Społecznej – oświata, kultura, rok 1950, sygn. 9, Dział Administracyjny – bezpieczeństwo, ochrona granic, ochrona ppoż., zbrodnie hitlerowskie, areszty, lata 1950 – 1951, sygn. 10-12, Referat Wojskowy – okólniki, sprawozdania, kontrola, odprawy referentów, lata 1945 – 1947, sygn. 13-16, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, plany i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, wykazy instytucji, lata 1950 – 1953, sygn. 17-35, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, lata 1950, 1952, sygn. 36, Referat Gospodarki Komunalnej – ochrona ppoż., elektryfikacja wsi, lata 1950 – 1953, sygn. 37-39, Referat Rolny – spis rolny, rok 1950, sygn. 40, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1952, sygn. 41-42. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3055/2008r. 7 j.a. - 0,07 mb Liczba jednostek w zespole: 49
4/137/0 Zarząd Gminny Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kuźnicy powiat Sokółka 1947, 1949-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – sprawozdania, kontrola, lata 1947, 1950, sygn. 1-2, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdanie, podatek gruntowy, lata 1947 – 1950, sygn. 3-5, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – plany, sprawozdania, protokóły sesji i Prezydium, rok 1954, sygn. 6-8, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety roczne, lata 1950 – 1954, sygn. 9-12. Dopływ z dn. 2008-09-25; nab. 3060/2008r. 12 j.a. - 0,17 mb Liczba jednostek w zespole: 24
4/138/0 Gminna Rada Narodowa w Nowym Dworze powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – sprawozdania, kontrola, lata 1946, 1949 – 1950, sygn. 1-2, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdanie, podatek gruntowy, lata 1947 – 1950, sygn. 3-5, Dział Gospodarki Gminnej – ankieta dot. Klasyfikacji gruntów, rok 1949, sygn. 6, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń Prezydium, Zespołu Gospodarczego, Komisji Podatkowej, rok 1954, sygn. 7-9, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety roczne, lata 1950 – 1952, 1954, sygn. 10-13. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3057/2008r. 1 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 14
4/139/0 Gminna Rada Narodowa w Sidrze powiat Sokółka 1945-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – zarządzenia, kontrola, posiedzenia GRN, Zarządu, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, sprawozdania osobowe, lata 1945 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 12-22, Dział Gospodarki Gminnej – szarwarki, wykazy gospodarstw, zasiewów, zwierząt, pszczelarzy, spis rolny, klasyfikacja gruntów, lata 1945 – 1950, sygn. 23-32, Dział Administracji Społecznej – walka z analfabetyzmem, organizacja szkół, lata 1948 – 1950, sygn. 33-35, Dział Administracyjny – ochrona ppoż., ruch budowlany, lata 1945, 1949 – 1950, sygn. 36-37, Liga Kobiet – protokóły posiedzeń koła, lata 1949 – 1950, sygn. 38-39, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – zarządzenie, inspekcje, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań gromadzkich, osobowe, lata 1950 – 1954, sygn. 40-58, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1950 – 1951, sygn. 59-61, Referat Gospodarki Komunalnej – ochrona ppoż., drogi, groby żołnierzy radzieckich, lata 1950 – 1952, sygn. 62-64, Referat Rolny – spis rolny, rok 1950, sygn. 65, USC – powszechny spis ludności, rok 1950, sygn. 66-67, Dopływy: Budżety roczne, lata 1951, 1953, 1954, sygn. 68-70. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3056/2008r. 14 j.a. - 0,20 mb Liczba jednostek w zespole: 84
4/140/0 Gminna Rada Narodowa w Sokółce powiat Sokółka 1945-1954 [1955-1956] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – statut i regulamin biura, sprawozdania, protokóły GRN, zebrań sołtysów, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 1-9, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, lata 1946 – 1950, sygn. 10-21, Dział Gospodarki Gminnej – scalanie, klasyfikacja gruntów, wykazy rzemieślników, młynów, lata 1946 – 1950, sygn. 22-24, Dział Administracji Społecznej – wykazy szkół, bibliotek, studzien, elementarzy, łaźni, lata 1948, 1950, sygn. 25-27, Dział Administracyjny – wykazy zniszczeń wojennych, rok 1948, sygn. 28, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – wykaz teczek, kontrola, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, podział adm., lata 1950 – 1954, sygn. 29-51, Referat Finansowy – budżety, zatrudnienie, lata 1951, 1953, sygn. 52-54, Referat Rolny – pomoc sąsiedzka, klasyfikacja gruntów, melioracja, przeciętne plany, scalanie, lata 1951 – 1952, sygn. 55-60, Dopływy: Protokóły posiedzeń komisji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 61-65, Budżety roczne, lata 1950, 1952, 1954, sygn. 66-68, Wypisy z akt notarialnych sokólskich z lat 1937 i 1938 stwierdzających prawa własności ziemi, lata 1948, 1952, sygn. 69. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3058/2008r. 1 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 70
4/141/0 Gminna Rada Narodowa w Suchowoli powiat Sokółka [1939] 1945-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Wymiar danin komunalnych, spis podatników, rok 1939, sygn. 1, Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Zarządu, zebrań sołtysów, kontrola, charakterystyka stanu ludnościowego i gospodarczego gminy, działalność Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, budowa linii kolejowej, lata 1946 – 1950, sygn. 2-12, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, lata 1945 – 1950, sygn. 13-25, Dział Gospodarki Gminnej – roboty drogowe, parcelacja majątku, spisy rolne, lata 1946 – 1949, sygn. 26-28, Dział Administracji Społecznej – organizacja szkół, rok 1949, sygn. 29, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, odprawy sołtysów, aktyw gminy, skargi i zażalenia, lata 1950 – 1954, sygn. 30-62, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, rejestry pomiarowe dla wymiaru podatku gruntowego, lata 1950 – 1953, sygn. 63-67, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, lata 1951 – 1953, sygn. 68, Referat Gospodarki Komunalnej – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1950 – 1951, sygn. 69, Referat Rolny – akcja siewna, lata 1952 – 1953, sygn. 70, Dopływy: Budżet roczny, rok 1954, sygn. 71, Wykazy gospodarstw rolnych, rok 1953, sygn. 72. Dopływ z dn. 23-09-2008r., nab.3053/2008r. 8 j.a. - 0,10 mb. Dopływ z dn. 28,01,20r. 2 j.a-0,01, mb. Liczba jednostek w zespole: 82
4/142/0 Gminna Rada Narodowa w Szudziałowie powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – statut, regulamin biura, protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, sprawozdania, kontrola, komisje, wykazy radnych, podział adm., lata 1946 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 12-19, Dział Administracji Społecznej – oświata, walka z analfabetyzmem, lata 1949 – 1950, sygn. 20, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, protokóły sesji, Prezydium, komisje, sprawozdania osobowe, sołtysi, lata 1950 – 1953, sygn. 21-29, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, sprawozdania, lata 1950 – 1952, sygn. 30-34, Referat Gospodarki Komunalnej – wykaz studni, rok 1952, sygn. 35, Referat Rolny – statystyka, rok 1952, sygn. 36, Dopływy: Protokóły sesji GRN, rok 1954, sygn. 37, Protokóły posiedzeń komisji GRN, rok 1954, sygn. 38, Budżet na 1954 r., rok 1953, sygn. 39. Dopływ z dn. 23-09-2008r., nab.3054/2008r. 6 j.a. - 0,07 mb. Dopływ z dn. 22-07-2009r., nab.3184/2009r. 13 j.a. - 0,14 mb. (wymagają konserwacji) Liczba jednostek w zespole: 58
4/143/0 Zarząd Gminny w Zalesiu powiat Sokółka 1947-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, rok 1948, sygn. 1, Dział Finansowo-Budżetowy – sprawozdanie, budżet, lata 1947 – 1948, sygn. 2-3, Prezydium GRN: Referat Finansowo-Budżetowy – budżety roczne, lata 1951, 1954, sygn. 4-5. Dopływ z dn. 2008-09-26; nab.3062/2008r. 6 j.a. - 0,06 mb Liczba jednostek w zespole: 11
4/144/0 Zarząd Miejski w Łapach [1885-1931] 1944-1950 0 rozwiń
Książka uchwał Rady Miejskiej m. Łapy, lata 1926 – 1930, sygn. 1, Dział Ogólno-Organizacyjny – statut organizacyjny, regulamin Biura, protokóły posiedzeń Zarządu, sprawozdania, sprawy osobowe, referendum, wybory do Sejmu, lata 1944 – 1950, sygn. 2-16, Dział Administracyjny – meldunki o nieszczęśliwych wypadkach, wysiedleńcy, uchodźcy, repatrianci-wykazy, lata 1946 – 1947, sygn. 17-18, Dział Administracji Społecznej – szkolnictwo-komisja oświatowa, subwencje i in., akcje społeczne, danina narodowa, opieka społeczna, rzeźnia miejska-ubój zwierząt i in., lata 1946 – 1947, lata 19-23, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety administracyjne Zarządu, szpitala, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 24-38. korekta ewidencji/ nab.3374/2011r.; 1885-1931, 2 j.a.-0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 40
4/145/0 Biuro Delegata Ministra Budownictwa na Województwo Białostockie 1949-1951 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia, lata 1949 – 1951, sygn. 1-6, Sprawozdania i protokóły – sprawozdania z postępu robót budowlanych, posiedzenia Zespołu Inspektorów Nadzoru, lata 1949 – 1951, sygn. 7-14, Sprawy przydziału i rozdziału robót budowlanych, lata 1949 – 1951, sygn. 15-24, Porozumienia wstępne, rok 1950, sygn. 25-35, Zlecenia wykonania dokumentacji technicznej, lata 1949 – 1951, sygn. 36-40, Sprawy zaopatrzenia materiałowego, lata 1949 – 1951, sygn. 41-46, Pisma dot. całokształtu działalności BPP i innych przedsiębiorstw budowlanych, lata 1949 – 1951, sygn. 47-68. Liczba jednostek w zespole: 68
4/146/0 Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Białymstoku [1945] 1949-1958 0 rozwiń
Zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich, lata 1949 – 1952, sygn. 1-2, Organizacja D.O.S.Z. i szkolnictwa zawodowego – obsada personalna, reorganizacja władz szkolnictwa zawodowego w 1956 r., orzeczenia organizacyjne szkół, lata [1948] 1949 – 1958, sygn. 3-14, Zebrania i konferencje – protokóły, lata [1947] 1949 – 1956, sygn. 15-20, Lokale szkolne – przekazywanie i adaptacja budynków szkolnych, ewidencja lokali i uposażenia, lata [1945] 1949 – 1956, sygn. 21-26, Kontrole i wizytacje – protokóły, lata [1948] 1949 – 1958, sygn. 27-42, Sprawozdania opisowe ogólne – roczne D.O.S.Z. (za rok 1951/1952) oraz dyrektorów szkół, lata 1952 – 1956, sygn. 43-48, Statystyka ogólna – sprawozdania statystyczne dotyczące wyników nauczania, składu osobowego nauczycieli, uczniów, uposażenia szkół, lata 1949 – 1956, sygn. 49-90, Nauczyciele i uczniowie – sprawozdania statystyczne, lata [1948] 1949 – 1953, sygn. 91-92, Zatrudnianie i płace – sprawozdania roczne dot. stanu zatrudnienia i wysokości płac, lata 1954 – 1957, sygn. 93-98, Wyniki nauczania – sprawozdania opisowe i statystyczne, lata 1954 – 1957, sygn. 99-103, Finanse, budżety – preliminarze i sprawozdania budżetowe roczne, zbiorcze i jednostkowe, lata 1953 – 1957, sygn. 104-112, Inwestycje – sprawozdania roczne z realizacji inwestycji, lata 1952 – 1958, sygn. 113-119, Warsztaty szkolne – sprawozdania dot. produkcji warsztatów, ewidencja warsztatów i ich uposażenia, lata 1952 – 1958, sygn. 120-138, Internaty – statystyka za 1949 r. oraz problem wychowawców internatu, lata 1949 – 1956, sygn. 139-140, Sprawozdawczość różna – biblioteki, kultura fizyczna i sport, bhp, stypendia, i in., lata 1953 – 1958, sygn. 141-146, Protokóły kontroli, lata 1954 – 1958, sygn. 147-166, Sprawy dyscyplinarne, lata 1956 – 1958, sygn. 167-170, Protokóły przekazania szkół ministerstwom, rok 1951, sygn. 171, Budżety, lata 1951 – 1952, sygn. 172-173, Sprawy lokalizacji szkół, rok 1950, 174-175, Analiza sieci zasadniczych szkół zawodowych, rok 1953, sygn. 176, Sprawozdania statystyczne, rok 1953, sygn. 177. Liczba jednostek w zespole: 177
4/147/0 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 1949-1952 0 rozwiń
I referat – odpowiada departamentowi prezydialnemu i zawiera plany kontroli oraz sprawozdania Delegatury, lata 1948 – 1952, sygn. 1-13, II referat: Instytucje podległe Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego, lata 1950 – 1953, sygn. 14-20, Organizacje społeczne i zawodowe, lata 1950 – 1952, sygn. 21-34, Kultura Fizyczna i Sport, lata 1950 – 1952, sygn. 35-41, Resort Bezpieczeństwa Publicznego i Obrony Narodowej, lata 1950 – 1951, sygn. 42-51, III referat: Resort Sprawiedliwości, lata 1950 – 1952, sygn. 52-58, Resort Administracji Publicznej, lata 1950 – 1952, sygn. 59-80, Resort Gospodarki Komunalnej, lata 1950 – 1952, sygn. 81-101, IV referat: Resort Rolnictwa i Reform Rolnych Min. PGR, lata 1950 – 1952, sygn. 102-186, Resort Leśnictwa, lata 1950 – 1952, sygn. 187-200, V referat: Resort Oświaty, lata 1950 – 1952, sygn. 201-227, Resor Kultury i Sztuki, lata1950 – 1952, sygn. 228-240, Resort Zdrowia, lata 1950 – 1952, sygn. 241-260, Resort Pracy i Opieki Społecznej, lata 1950 – 1952, sygn. 261-271, VI referat: Resort Komunikacji, lata 1950 – 1952, sygn. 272-285, Resort Transportu Drogowego, lata 1950 – 1952, sygn. 286-288, Resort Poczt i Telekomunikacji, lata 1951 – 1952, sygn. 289-295, Resort Budownictwa, lata 1950 – 1952, sygn. 296-321, VII referat: Resort Przemysłu Spółdzielczości, lata 1950 – 1952, sygn. 322-357, VIII referat: Resort Handlu Wewnętrznego, lata 1950 – 1952, sygn. 358-381, IX referat: Resort Finansów, lata 1950 – 1952, sygn. 382-424. Liczba jednostek w zespole: 424
4/148/0 Pełnomocnik Ministerstwa Kontroli Państwowej w Białymstoku 1952-1957 0 rozwiń
I. Departament /referat/ organizacyjni-instruktorski, lata 1952 – 1955, sygn. 1-3, II. Zespół Kontroli Państwowej Przemysłu Lekkiego, lata 1953 – 1956, sygn. 4-42, III. Zespół Kontroli Państwowej Przemysłu Drobnego i Spółdzielczości Pracy, lata 1953 – 1957, sygn. 43-87, IV. Zespół Kontroli Państwowej Rolnictwa i Spółdzielczości Wiejskiej, lata 1953 – 1957, sygn. 88-135, V. Zespół Kontroli Państwowej Leśnictwa, lata 1953 – 1957, sygn. 136-144, VI. Zespół Kontroli Państwowej Skupu, Magazynowania i Przemysłu Zbożowego, lata 1953 – 1956, sygn. 145-159, VII. Zespół Kontroli Państwowej Skupu i Kontraktacji, lata 1953 – 1956, sygn. 160-186, VIII. Zespół Kontroli Państwowej Budownictwa, rok 1953, sygn. 187-188, IX. Zespół Kontroli Państwowej Finansów, lata 1953 – 1957, sygn. 189-220, X. Zespół Kontroli Państwowej Obrotu Towarowego, lata 1953 – 1957, sygn. 221-275, XI. Zespół Kontroli Państwowej Zdrowia i Opieki Społecznej, lata 1953 – 1957, sygn. 276-284, XII. Zespół Kontroli Państwowej Oświaty i Kultury, lata 1952 – 1953, sygn. 285-289, XIII. Zespół Kontroli Państwowej Rad Narodowych, lata 1952 – 1958, sygn. 290-300. Liczba jednostek w zespole: 300
4/149/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku [1922-1949] 1950-1973 [1974-2014] 0 rozwiń
149/1 Wydział Organizacyjno– Prawny 1950-1973: Sesje Wojewódzkie Rady Narodowej, 1950-1973, sygn. 1-53; Uchwały WRN, 1965-1973, sygn. 762-765; Realizacja uchwał WRN 1957-1966, sygn. 54-59; Kontrola wykonania uchwał WRN, 1967-1973, sygn. 766-771; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, 1957-1969, sygn. 60-73;Wybory do Sejmu i Rad Narodowych, 1965-1973, sygn. 74-101;Interpelacje i wnioski radnych zgłoszone na sesjach, 1958-1969, sygn. 102-108;Komisje WRN 1950-1973, sygn. 109-246; Posiedzenia prezydium WRN, 1950-1973, sygn. 247-586;Wykonanie uchwał Prezydium Rządu, Rady Państwa i Rady Ministrów 1954-1972, sygn. 593-596; Rozporządzenia, zarządzenia, okólniki organów nadrzędnych, 1965-1969, sygn. 597-598;Zarządzenia Prezydium WRN, 1950-1973, 599-609;Organizacja wydziałów Prezydiów WRN, 1950-1973, sygn. 610-627;Organizacja wydziałów prezydiów miejskich i powiatowych, 1962-1973, sygn. 628-639;Organizacja wojewódzkich zjednoczeń, zarządów i przedsiębiorstw nadzorowanych przez Prezydium WRN, 1958-1973, sygn. 640-646;Decentralizacja zadań i uprawnień, 1963-1964, sygn. 647-648;Konferencje i narady członków organów kolegialnych rad narodowych, 1965-1973, sygn. 649-655;Narady i konferencje organizowane przez Prezydium WRN z członkami PPRN i organów niepodporządkowanych, 1957-1964, sygn. 656-661;Narady i odprawy kierowników wydziałów PWRN, 1950-1973, sygn. 662-668;Plany pracy Prezydium WRN, 1957-1966, sygn. 669-674;Sprawozdania z działalności Prezydium WRN 1950-1973, sygn. 675-685;Skład osobowy powiatowych rad narodowych, 1950, sygn. 686-687;Skład ławników sądowych, 1950, sygn. 688;Sprawozdawczość statystyczna dotycząca radnych i członków komisji rad wszystkich szczebli, 1969-1973, sygn. 689-691;Normatywy kancelaryjne 1965-1971, sygn. 692-696; Podział administracyjny 1950-1973, sygn. 697-720;Analiza skarg i wniosków 1966, sygn. 721;Biuletyn Informacyjny Prezydium WRN 1954-1968, sygn. 722-729; Wywiady i konferencje prasowe, radiowe, wycinki prasowe, 1950-1968, sygn. 730-735;Kontrola jednostek podległych i nadzorowanych, 1965-1966, sygn. 736-741;Realizacja planów gospodarczych gromad, 1965, sygn. 742;Analiza obsady osobowej wydziałów, aparatu kierowniczego prezydiów PRN, wykazy etatów, 1959-1968, sygn. 743-753;Sprawy wynikające ze stanowiska wojewody 1950, sygn. 754;Narodowy spis powszechny, 1950, sygn. 755;Akcje plebiscytowe w sprawie światowego kongresu Pokoju, 1950-1951, sygn. 756;Ludność autochtoniczna powiatów EGO, 1950-1951, sygn. 757;Nieruchomości użytkowane przez przedsiębiorstwa, brak dat, 758;Realizacja zobowiązań gospodarczych, 1953, sygn. 759;Doroczne zebrania TWP, 1950-1951, sygn. 760;Sprawozdania z akcji siewnej i torfowej, 1961, sygn. 761;Skorowidze wniosków na odznaczenia państwowe i odznaczonych, 1968-1973, sygn. 772-782;Podstawowe założenia reorganizacji władz terenowych 1972, sygn. 783. 149/2 Kuratorium Okręgu Szkolnego [1944] 1950-1973 [1974-1975]:Dział Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Oświaty Dorosłych, [1944]1950-1973, sygn. 1-325; Dział Szkolnictwa Zawodowego 1950-1973, sygn. 326-571;Dział Planowania i Finansów, 1950-1974, sygn. 672-923;Oddział Wychowania i Opieki nad Dzieckiem, 1950-1973, sygn. 924-1094;Oddział Kadr, Zatrudnienia i spraw Socjalnych, [1927] [1936] 1944-1974, sygn. 1095-1196;Oddział Inwestycji Szkolnych i Zaopatrzenia, 1950-1973, sygn. 1197-1203;Oddział Organizacyjno- Administracyjny, 1950-1973, sygn. 1204-1290.Dopływ z dn. 19.05.2008r.; nab.3025/2008r. 146 j.a. - 2,00 mb. Dopływ z dn. 23.07.2009r.; nab.3186/2009r. 3 j.a. - 0,07 mb. / Dopływ z dn. 16.09.2010r.; nab.3292/2010r. 1 j.a. - 0,02 mb., Przes. 8/2012r., 13 j.a. - 0,30 mb. 1950-1967 (spis roboczy 1/2012), nab.3560/2015 860 j.a-29,51 mb - Prezydium WRN Urząd Spraw Wewnętrznych Oddział Wywłaszczeń; nab.3562/2015 201 j.a-6,46 mb-Prezydium WRN Urząd Spraw Wewnętrznych, Wydział Wojskowy, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wojewódzki Zarząd Rolnictwa-Zarząd Urządzeń Rolnych, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; nab.3625/2017r.-dok. drogowa, mostowa, budynków (techniczna); nab.3665/2017r. -1 j.a-0,01 mb-akta parcelacji majątku Liczba jednostek w zespole: 6347
4/150/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku 1961 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały dotyczące wyborów do WRN, 1961; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/151/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły obwodowych komisji wyborczych 1969; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/152/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku [1936,1944-1949] 1950-1973 [1974-2003] 0 rozwiń
Akta zespołu wytworzone zostały przez następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1973, 1111 j. a. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1952-1973, 189 j. a. Wydział Finansowy 1966-1973, 2 j. a. Wydział Oświaty 1967-1973, 33 j. a. Wydział Kultury 1969-1973, 34 j. a Wydział Spraw Wewnętrznych 1951-1973, 258 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1951-1966, 6534 j. a. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1970, 1 j. a. Wydział Handlu 1966-1972, 14 j. a. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1973, 1 j. a. Wydział Przemysłu i Usług 1967-1973, 21 j. a. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1972, 1 j. a. Największą wartość posiadają akta Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, Wydziału Spraw Wewnętrznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W aktach Wydziału Spraw Wewnętrznych znajduje się liczna seria akt dotyczacych stowarzyszeń zarejestrowanych i funkcjonujących na terenie miasta, w aktach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - licząca 6500 j. a. seria książek ewidencyjnych nieruchomości z lat 1951-1952. Materiał ten zawiera zarejestrowany obraz miasta z okresu po II Wojnie Światowej dotyczący struktury przestrzennej, gęstości zaludnienia, standardu zamieszkania ludności. Znajdują się tam również dane o ówczesnych posiadaczach i właścicielach budynków mieszkalnych. Dopływ z dn. 31-01-2007r. Nab. 2870/2007r., 1951-1972; 95 j.a.-0,38 mb. Dopływ z dn. 02-06-2009r. Nab. 3171/2009r., [1945-1949] 1950-1973 [1974-1981]; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 10-06-2009r. Nab. 3173/2009r., [1944-1949] 1950-1965; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 15-06-2009r. Nab. 3175/2009r., [1944-1949] 1950-1967; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 03-07-2009r. Nab. 3180/2009r., [1945-1949] 1950-1959; 123 j.a.-0,50 mb. Dopływ z dn. 08-01-2010r. Nab. 3229/2010r., [1944-1949] 1950-1973 [2003]; 127 j.a.-0,56 mb. Dopływ z dn. 02-04-2010r. Nab. 3255/2010r., [1944-1949] 1950-1973 [1974, 1977, 2000]; 466 j.a.-1,89 mb. Dopływ z dn. 17-06-2010r. Nab. 3267/2010r., 1963-1973; 14 j.a.-0,08 mb. Dopływ z dn. 09-11-2010r. Nab. 3297/2010r., 1954-1972 [1973-1982]; 5 j.a.-0,10 mb. Dopływ z dn. 28-05-2015 nab.3538/2015r. [1945-1949]1953-1973[1974-1990] 244 j.a-1,50 mb. Dopływ z dn. 24.07.2019r.- mat. kartograficzne z lat 1953-1971[1974] 289 j.a-0,00mb. Dopływ z dn. 18.03.2020 940 j.a-9,50 mb- wywłaszczenia nieruchomości, wykupy nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 11516
4/153/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1954 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1954; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/154/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1958 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1958; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/155/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1961 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1961; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/156/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1965 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1965; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/157/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN i Sejmu PRL, 1969; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/158/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Białymstoku [1924,1938-1939,1944-1949] 1950-1975 [1976] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975, sygn. 1-252; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1975, sygn. 253-337; Wydział Finansowy 1950-1975, sygn. 338-411; Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1975, sygn. 412-437; Wydział Oświaty i Kultury 1950-1969, sygn. 438-486; Wydział Oświaty 1968-1973, sygn. 487-513; Wydział Kultury 1968-1973, sygn. 514-544; Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury 1973-1975, sygn. 545-577; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1975, sygn. 578-604; Wydział Skupu 1959-1971, sygn. 605-622; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1973, sygn. 623-706; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973-1975, sygn. 707-739; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1950-1973, sygn. 740-821; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1968-1973, sygn. 822-842; Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1973-1975, sygn. 843-865; Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1968-1970, sygn. 866-868; Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 1972, sygn.869; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu [1924, 1938-1939, 1944-1949] 1950-1975 [1976], sygn. 870-947. Liczba jednostek w zespole: 947
4/159/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1954 0 rozwiń
Zespół zawiera protokóły przyjęcia zgłoszeń listy kandydatów na radnych do gromadzkich rad narodowych, terytorialnych Komisji Wyborczych ustalających wyniki wyborów do Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, posiedzeń Komisji Wyborczych GRN, 1954; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/160/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1958 0 rozwiń
Zespół zawiera spisy wyborców, do rad narodowych, zgłoszenia kandydatów na radnych, protokóły Obowodowych Komsji Wyborczych, oświadczenia kandydatów na radnych, karty do głosowania, 1958; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/161/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1961 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do Powiatowej Rady Narodowej, 1961; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/162/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera protokóły przyjęcia zgłoszeń listy kandydatów na radnych do miejskich rad narodowych i Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, głosowania w Obowodowych Komsjach Wyborczych, listy zgłoszeń kandydatów na radnych do Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku i gromadzkich rad narodowych, karty głosowania OKW dla wyborów do Sejmu, gromadzkich rad narodowych, Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, 1969; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/163/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sokółce [1924-1949] 1950-1975 [1977-1979] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta następujących komórek organizacyjnych urzędu: Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975, 470 j. a. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1975, 51 j. a. Wydział Finansowy 1950-1975, 13 j. a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1974, 24 j. a. Wydział Oświaty i Kultury 1950-1973, 197 j. a. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1953, 1 j. a. Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 1973-1975, 35 j. a. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1957-1975, 29 j. a. Wydział Rent i Pomocy Społecznej 1950-1958, 18 j. a. Wydział Zatrudnienia 1955-1974, 11 j. a. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1973, 43 j. a. Wydział Skupu 1959-1973, 26 j. a. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973-1975, 14 j. a. Wydział Przemysłu 1954-1958, 7 j. a. Wydział Handlu 1950-1958, 39 j. a. Wydział Przemysłu, Handlu i Usług 1958-1970, 28 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1969-1973, 20 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1972-1975, 15 j. a. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1958-1972, 3 j. a. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1964-1968, 2 j. a. Do zespołu dodatkowo włączono akta dotyczace parcelacji majątku Jaryłówka z lat 1946-1951. Akta zespołu stanowią źródło do dziejów samego urzędu oraz do całokształtu problematyki gospodarczej i społecznej powiatu sokólskiego. Szczególnie wartościowym materiałem są załączniki do protokółów sesji Powiatowej Rady Narodowej w aktach Wydziału Organizacyjno-Prawnego. 9 j.a. 1924-1959 - wydzielone z niezinwentaryzowanych akt podczas prac porządkowych w kwietniu 2007 roku. Dopływ z dn. 22-07-2009r., nab.3185/2009r. 15 j.a. - 0,20 mb. (2 spisy zdawczo-odbiorcze; nr 1/09, nr 2/09) korekta ewidencji/ nab.3400/2012r.; 1950-1972, 8 j.a.-0,37 mb. Liczba jednostek w zespole: 1127
4/164/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1954 0 rozwiń
W zespole zachowały się spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, 1954; sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
Wyświetlanie 136 do 180 z 1 751 wpisów.