Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/384/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Oddział Okręgowy w Szczecinie 1945-1994 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 828/1988; 1947-1962; 15 j.a. - zarys historii PZU Oddział Wojewódzki w Szczecinie w latach 1945-1960; zarządzenia i wytyczne Centrali PZUW i PZU (1947-1960), sprawozdania z kontroli Inspektoratów (1959-1962), zbiorcze i jednostkowe sprawozdania rachunkowe (1953-1955). II. AKCESJA nr 1282/1996; 1957-1994; 133 j.a. - organizacja oddziałów okręgowych (1975-1988), protokoły narad (1982-1986), stan zatrudnienia w Oddziale (1985-1986, 1992), spisy zdawczo-odbiorcze akt do archiwum i protokoły brakowania akt (1962-1991), plan kontroli i rewizji Oddziału Okręgowego PZU i sprawozdania z jego wykonania (1970-1974), protokoły kontroli Inspektoratów PZU (1966-1991), protokoły kontroli Oddziału Wojewódzkiego PZU (1967-1980), zbiorcze i jednostkowe bilanse (1979-1991), sprawozdania z działalności Inspektoratów ((1979, 1991), sprawozdania z wykonania planu kosztów (1978-1991, 1993), sprawozdania z wykonania środków funduszu prewencyjnego (1977-1985, 1987, 1990), sprawozdania ze stanu i ruchu środków trwałych (1977, 1979-1991), zestawienia regresów (1979-1982, 1984, 1987, 1990-1991), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1982-1984), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (1978-1979, 1982-1988, 1993), sprawozdania z działalności socjalnej (1977-1991), sprawozdania z gospodarki funduszem mieszkaniowym (1977-1991), analizy stanu szkodowości w obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach (1978-1980). III.AKCESJA nr 3930/2017; [1930] 1945-1963 - akta osobowe pracowników zwolnionych. Liczba jednostek w zespole: 373
65/385/0 Archiwum Państwowe w Szczecinie 1945-2003 0 rozwiń
Organizacja AP (1945-1999), Dziennik archiwum szczecińskiego (1945-1950), organizacja jednostek podległych (1950-1968), protokoły posiedzeń aktywu doradczego (1970-1974), protokoły posiedzeń Komisji Brakowania Akt (1949-1977), protokoły posiedzeń i materiały na Komisję Metodyczną przy Archiwum (1951-1999), udział w krajowych i zagranicznych konferencjach archiwalnych (1947-1999), protokoły narad pracowniczych i odpraw kierowników (1951-1988), zarządzenia i okólniki własne i władz nadrzędnych (1945-1998), plany perspektywiczne i wieloletnie działalności Archiwum i sprawozdania z ich wykonania (za lata 1953-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1985-1990), roczne plany pracy Archiwum i sprawozdania z ich wykonania (1945-2000), sprawozdania statystyczne i opisowe z zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1949-1990), współpraca zagraniczna (1960-1994), protokoły kontroli Archiwum (1946-1961, 1970, 1974), sprawy lokalowe Archiwum (1945-1959), wykazy instytucji pod nadzorem archiwalnym (1962-1999), zatwierdzanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych dla jednostek nadzorowanych (1974-1991), protokoły kontroli jednostek nadzorowanych (1952-1999), rewindykacja i wymiana akt (1948, 1956-1998), przejmowanie i przekazywanie akt z i do instytucji krajowych (1946-1994), scalanie międzyarchiwalne i rozmieszczanie zasobu (1953-1998), księga pamiątkowa AP 1945-1969, materiały dotyczące ewakuacji akt przez Niemcy w latach 1942-1945, instrukcje i wskazówki metodyczne dotyczące opracowywania zasobu (1954-1994), ewidencja zasobu i spisy zespołów (1950-1997, 2003), skontrum zasobu (1961, 1995-1997), protokoły z zebrań naukowych i materiały na te zebrania (1955-1988), regulaminy działania pracowni naukowej (1947-1963), kwerendy krajowe i zagraniczne (1946-1991), organizowanie wystaw i pokazów (1950-1986), popularyzacja zasobu - wycinki prasowe, artykuły do prasy i innych wydawnictw, audycje radiowe i telewizyjne (1958-1979), wydawnictwa i informatory archiwalne (1956-1974), przewodnik po zespołach WAP w Szczecinie (1964, 1998), materiały informacyjne o zespołach zamkniętych (1953-2001), obchody 50-lecia archiwów państwowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1994-1995), udział pracowników centralnych w zespołach naukowo-badawczych (1993-1998), wydawanie generalnych zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (1995-1997), protokół zdawczo-odbiorczy użyczenia akt Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (2003), bilanse za lata 1960-2000, bilanse Gospodarstwa Pomocniczego za lata 1991-2000. Liczba jednostek w zespole: 580
65/386/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczecinie 1945-1950 [1955] 56352 rozwiń
- ZARZĄD MIEJSKI W SZCZECINIE 1945-1950 [1955]; 611 j.a. 1.Wydział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950; sygn. 1-126, 631-632, 636, 650; 130 j.a. – organizacja ZM (1947-1948); wzory pieczęci (1948-1950); Komitet Pomocy Polakom (1945); sprawy granic administracyjnych miasta (1945-1950); przejmowanie parków, lasów (1948); zmiany nazw ulic (1950); kronika miasta Szczecina (1948); układy zbiorowe pracy (1947); okólniki władz zwierzchnich (1945-1950); organizacja zakładów miejskich (1946-1948); protokoły narad (1948); zarządzenia, okólniki i instrukcje Prezydenta i władz miejskich (1945-1950); sprawozdania z działalności ZM, Komisariatów Dzielnicowych i służb miejskich i przedsiębiorstw komunalnych (1945-1950); opinie i uwagi radcy prawnego (1945, 1949); umowy najmu, dzierżawy, kupna, sprzedaży nieruchomości (1945-1947); sprawy karne (1945-1948); materiały dotyczące przejmowania i zagospodarowywania terenów portu szczecińskiego (1947-1950); plany pracy i sprawozdania Referatu Morskiego (1950); wykazy pracowników i członków ZM (1945-1950); sprawozdanie z pobytu w Szczecinie ministra Kwiatkowskiego Delegata Rządu dla Spraw Wybrzeża (1946); korespondencja Sekretariatu Prezydenta (1945-1950); sprawozdania Prezydenta o sytuacji gospodarczej miasta i z działalności ZM (1945-1950); zatrudnianie i repatriacja Niemców (1945-1949); zarządzanie nieruchomościami i uruchamianie poniemieckich zakładów (1945-1947). 2. Wydział Administracyjny 1945-1950 [1955]; sygn. 127-248, 250-255, 624; 129 j.a. - organizacja wydziału (1947); zarządzenia porządkowe (1945-1949); organizacja i przebieg zjazdów, zgromadzeń, wieców i obchodów rocznicowych (1945-1949); zatrudnianie i repatriacja ludności niemieckiej (1945-1949); sprawy ludności innych narodowości (1945-1950); działalność stowarzyszeń, organizacji politycznych i gospodarczych oraz związków i klubów sportowych (1945-1950); korespondencja z wydawcami lokalnej prasy (1949); wycinki prasowe (1948, 1950). 3. Wydział Kultury, Oświaty i Sztuki 1945-1950 [1951]; sygn. 256-273; 18 j.a. – budżet Wydziału (1950); sprawozdania z działalności (1949-1950); biuletyny informacyjne Polskiej Agencji Oświatowej (1950); wykazy nauczycieli szkół podstawowych (1948); sprawy teatrów (1949-1949); sprawy kinematografii (1948); imprezy muzyczne i literackie (1948-1949); szkoły muzyczne (1948-1949 [1951]); biblioteka miejska (1945-1947). 4. Samodzielny Referat Osiedleńczy 1945-1949; sygn. 274-284, 637-649; 24 j.a – protokoły i sprawozdania z działalności Komitetu Osiedleńczego (1945); sprawozdania z akcji osiedleńczej (1945, 1948); wykaz osób przesiedlonych z Poznania w dniu 4.05.1945 r.; Komisja Osadnictwa Nierolniczego-organizacja, protokoły posiedzeń (1947-1949); wykaz nieruchomości (1948); wykaz majątków opuszczonych (1946-1947). 5. Wydział Finansowy 1945-1950; sygn. 285-330, 625-626, 635, 651; 50 j.a– budżet miasta (1945-1950); sprawozdania z wykonania budżetu miasta i jednostek komunalnych (1945-1950). 6. Wydział Opieki Społecznej 1947-1949; sygn. 331-335; 5 j.a. – zarządzenia wewnętrzne Wydziału (1947-1948); protokoły Komisji Opieki Społecznej (1947-1949); Miejski Komitet Opieki Społecznej (1947-1948); sprawozdania z kontroli Wydziału (1949). 7. Wydział Zdrowia 1949; sygn. 336; 1 j.a. – sprawozdania z działalności Wydziału 8. Wydział Przemysłu i Handlu 1945-1950; sygn. 249, 337-354, 633-634; 21 j.a. – organizacja Wydziału (1949); utworzenie Delegatury Ministerstwa Aprowizacji i Handlu-Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego (1945); wykazy zakładów rzemieślniczych, handlowych i przemysłowych (1945-1950); przejmowanie i uruchamianie zakładów przemysłowych (1945-1950); sprawozdanie z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Szczecinie (1947-1948). 9. Wydział Techniczny 1945-1950 [1951]; sygn. 355-364; 10 j.a.– sprawozdania z działalności Wydziału (1945), Szczecińskiej Dyrekcji Odbudowy (1945), Biura Pomiarów (1947-1950 [1951]), Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (1949-1950); estetyzacja miasta (1945-1948); odgruzowywanie dzielnicy n/Odrą (1946-1947); projekt regulacji placu dworcowego (1950). 10. Samodzielny Oddział Inspekcji Miejskiej 1945-1950; sygn. 365-447, 627-628; 85 j.a. – protokoły i sprawozdania z kontroli ZM i jego wydziałów oraz jednostek komunalnych (1945-1950). 11. Wydział Statystyki 1945-1950; sygn. 448-519; 72 j.a. – sprawozdania statystyczne dot. Ludności, chłonności osadniczej, zniszczeń wojennych, rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, handlu, aprowizacji, cen, komunikacji, pożarów, zakładów miejskich, przedsiębiorstw przemysłowych (1945-1950); raporty sytuacyjne o zakładach handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych (1945-1950). 12. Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1946; sygn. 520; 1 j.a. – sprawozdanie z działalności. 13. Tymczasowy Zarząd Niemiecki Miasta 1945; sygn. 521-535, 629; 16 j.a. – sprawozdania i raporty dzienne wydziałów Zarządu; dzienne meldunki z zakładów miejskich; dzienne meldunki o stanie ludności. 14. Komisariaty Dzielnicowe 1945-1950 [1953]; sygn. 536-559; 24 j.a. – organizacja komisariatów (1945); sprawozdania z działalności komisariatów (1945-1950 [1953]); korespondencja (1945-1950); sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, ludności, osadnictwa (1945-1950); protokoły zebrań (1948); 15. Kolegium Zarządu Miejskiego 1947-1950; sygn. 560-580; 21 j.a. – regulamin obrad (1947-1948); protokoły Kolegium (1947-1950). - MIEJSKA RADA NARODOWA W SZCZECINIE 1945-1950; sygn. 581-623, 630; 44 j.a – organizacja MRN 1945-1946, 1948); protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium MRN (1946-1950); księgi uchwał i uchwały (1947-1949); sprawozdanie z działalności (1949); korespondencja Rady (1948-1950); protokoły i sprawozdania komisji Rady (1946-1950); wykaz Niemców zatrudnionych w ZM (1945); sprawozdania z kontroli (1949-1950). - AKTA OSOBOWE pracowników Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej 1945-1950; 4694 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5349
65/387/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie [1945] 1950-1973 [1975] 0 rozwiń
I AKCESJA UPORZĄDKOWANA W 1991 r.; 1452 j.a. 1. Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1973; sygn. 1-471; 471 j.a. - protokoły sesji (1950-1973), sprawozdania z realizacji uchwał MRN; sprawozdania z działalności MRN; wnioski i postulaty radnych, spotkania radnych z wyborcami,protokoły komisji Rady (1951-1973), protokoły posiedzeń Prezydium MRN (1950-1973); organizacja wewnętrzna i zakres działania poszczególnych wydziałów urzędu, normatyawy kancelaryjno-archiwalne, protokoły narad, okólniki i zarządzenia, zmiany nazw ulic, podział administracyjny miasta, nadzór nad organizacją i działalnością komisariatów dzielnicowych (1950) i dzielnicowych rad narodowych,komitety blokowe (1953, 1962-1969), skargi i wnioski (1951, 1967), monografie i wydawnictwa własne PMRN-biuletyn informacyjny PMRN (1957-1966), protokoły kontroli PMRN i jego wydziałów, działalność radiowęzła (1956-1958), organizacja i działalność Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych przy PMRN (1955-1973 [1974]). 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1973; sygn. 472-540; 69 j.a. - organizacja MKPG, protokoły posiedzeń MKPG (1953), plany gospodarcze wieloletnie i roczne rozwoju miasta i sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, plany i sprawozdania z ich wykonania w poszczególnych dziedzinach życia gospodarczego. 3. Wydział Finansowy 1951-1973; sygn. 541-718; 178 j.a. - organizacja Wydziału, zbiorcze i jednostkowe budżety i bilanse PMRN oraz jednostek podległych PMRN, materiały dotyczące podatków i opłat miejskich, protokoły kontroli finansowych PMRN i jednostek podległych. 4. Wydział Oświaty 1950-1973; sygn. 719-764; 46 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium (1964-1967), narady pracowników (1963-1973), plany i sprawozdania z wykonania planów w zakresie oświaty, organizacja i działalność szkół w mieście, zatrudnianie nauczycieli.. 5. Wydział Kultury 1950-1973; sygn. 765-877; 113 j.a. - organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, organizacja i działalność poszczególnych placówek kultury na terenie miasta, analizy życia kulturalnego, sieć placówek kultury. 6. Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1950-1973; sygn. 878-951; 74 j.a. - organizacja Komitetu, protokoły posiedzeń Komitetu (1961-1972), organizacja i działalność klubów i związków sportowych, oceny i analizy dotyczące rozwoju sportu i turystyki. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1973; sygn. 952-1206; 255 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1960-1972), zmiana imion i nazwisk, ewidencja i nadzór nad stowarzyszeniami działającymi w mieście, sprawy narodowościowe i obywatelskie, ludność cygańska (1952-1953, 1964-1968), sprawy wojskowe, terenowa ochrona przeciwlotnicza, służba ratownictwa technicznego, schronowa i ewakuacyjna (1957-1960). 8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1968; sygn. 1207-1219; 13 j.a. - wydział ten był wspólny dla miasta i powiatu, a organizacyjnie podporządkowany był PPRN - protokoły narad (1960-1961), sprawozdania z działalności Wydziału (1956-1960), sprawozdania z akcji siewno-omłotowej (1952), ze skupu zbóż (1950-1951), z obrotu gruntami (1958-1959), uwłaszczenie rolników w mieście (1968), rozwój ogrodnictwa (1962), przejęcie przez MRN od wojska terenów w Podjuchach (1960) . 9. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1950-1973; sygn. 1220-1232; 13 j.a. - organizacja Wydziału, plany, sprawozdania i informacje dotyczące budownictwa na terenie miasta. 10. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1951-1973; sygn. 1233-1269; 37 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1960-1967), informacje i analizy dotyczące gospodarki komunalnej w mieście, remontów kapitalnych i inwestycji, sprawozdania z działalności miejskich zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 11. Wydział Komunikacji 1951-1973; sygn. 1270-1279; 10 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1960-1973), plany i sprawozdania dotyczące funkcjonowania komunikacji autobusowej i tramwajowej i perspektywy jej rozwoju. 12. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług [1945] 1950-1973; sygn. 1280-1374; 95 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1960-1973), sprawozdania z działalności jednostek handlu, przemysłu i usług, analizy sieci handlowej i usługowej, protokoły walnych zgromadzeń cechów na terenie miasta (1959-1963), karty rejestracyjne rzemieślników ([1945] 1950-1965). 13. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1951-1973; sygn. 1375-1421; 47 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1965-1969), sprawozdania z działalności Wydziału, plany i sprawozdania dotyczące działalności placówek służby zdrowia, sieć służby zdrowia, protokoły kontroli w placówkach służby zdrowia, materiały dotyczące opieki społecznej. 14. Wydział Zatrudnienia 1950-1973; sygn. 1422-1452; 31 j.a. - organizacja Wydziału, narady pracowników (1962-1973), sprawozdania i analizy dotyczące zatrudnienia i z pośrednictwa pracy, analizy rynku pracy w mieście. II AKCESJA UPORZĄDKOWANA W 2005 r.; 200 j.a. 1. Wydział Organizacyjno-Prawny sygn. 1453-1517; 65 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium MRN (1950-1951, 1962, 1969-1972), rejestr uchwał MRN i realizacja uchwał MRN, kwestionariusze osobowe radnych, organizacja poszczególnych wydziałów PMRN. 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego sygn. 1518-1537; 20 j.a. - plany gospodarcze i kierunki rozwoju miasta, bilanse siły roboczej, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych i planów poszczególnych dziedzin gospodarki. 3. Wydział Finansowy sygn. 1538-1555; 18 j.a. - sprawozdania i informacje z wykonania budżetu miasta. 4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sygn. 1556-1564; 9 j.a. - sprawozdania z działalności Wydziału za lata 1954-1955, analizy ekonomiczne przedsiębiorstw podległych PMRN. 5. Wydział Zatrudnienia sygn. 1565; 1 j.a. - sprawozdanie z działalności Wydziału za lata 1965-1969. 6. Wydział Oświaty sygn. 1566-1568; 3 j.a. - działalność bibliotek miejskich , sieć szkół w mieście. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych sygn. 1569-1572; 4 j.a. - repatriacja ludności, ludność cygańska, zarządzenia ministerialne dotyczące pobytu wojsk radzieckich na terenie Polski, informator statystyczny Szczecina z 1958 r. 8. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury sygn. 1573-1649; 77 j.a. - dokumentacja techniczna i fotograficzna dotycząca kolorystyki ciągów elewacyjnych budynków położonych w centrum Szczecina, dokumentacja dotycząca budowy mostów przez Kanał Parnicki i Odrę Zachodnią, budowy Ośrodka Sportów Wodnych na Wyspie Odrzańskiej oraz projekt Pomnika Braterstwa Broni na Cmentarzu Centralnym, plany pracy Miejskiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. 9. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sygn. 1650; 1 j.a. - zarządzenia dyrektora Wydziału. 10. Miejski Zespół Czynów Społecznych sygn. 1651-1652; 2 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania Miejskiej Komisji Czynów Społecznych i Miejskiego Zespołu Czynów Społecznych. III. AKCESJA UPORZĄDKOWANA W 2010 r.; 1951-1975, 209 j.a. 1. Wydział Spraw Wewnętrznych 1951-1975; 209 j.a. - decyzje dotyczące ustalania i odtwarzania aktów stanu cywilnego (1955-1973), zmiana imion i nazwisk (1951-1972), prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego (1966-1975), poświadczenia obywatelstwa polskiego (1951-1968), sprawy uznania, nadania i zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego (1962-1971), stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (1968-1972), rejestry poświadczeń obywatelstwa polskiego (1952-1958, 1966-1972), rejestry zmian imion i nazwisk (1964-1973). IV. AKCESJA UPORZĄDKOWANA W 2012 r. [1945] 1950-1956; 1092 j.a. 1. Wydział Organizacyjno-Prawny 1951-1951; 1 j.a. - karty personalne pracowników Izby Skarbowej i Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Szczecinie zatrudnionych w 1951 r. w PMRN w Szczecinie. 2. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1951-1953; 4 j.a. - sprawozdania ze stanu rolnictwa na terenie Komisariatów Dzielnicowych w Szczecinie Gumieńcach i Skolwinie. 3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1950; 1 j.a. - sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Oczyszczania Miasta Szczecina. 4. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1950-1951; 1 j.a. - sprawozdanie z kontroli w Drukarni Miejskiej w Szczecinie. 5. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1951-1952; 1 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia w wydziale. 6. Akta osobowe pracowników zwolnionych [1945] 1950-1963; 3600 j.a. - Akcesja nr 3181/2012; [1946] 1950-1956; 30 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1956. - Akcesja nr 3183/2012; [1945] 1950-1951; 267 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1951. - Akcesja nr 3200/2012; [1945] 1950-1951; 204 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1951. - Akcesja nr 3220/2012; [1945] 1950-1951; 583 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1951. - Akcesja nr 3431/2014; [1946] 1950-1956; 1499 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1956. - Akcesja nr 3502/2014; [1946] 1950-1963; 1017 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1963. Liczba jednostek w zespole: 5469
65/388/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Boleszkowicach 1945-1950 0 rozwiń
1. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-15; 15 j.a. – kronika miasta Boleszkowice (1945-1947); protokoły lustracji ZM (1945-1946); budżety gminy (1945-1950); sprawozdania z wykonania budżetów (1947-1948). 2. Miejska Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 16-21; 6 j.a. – protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Narodowej (1945-1946); protokoły posiedzeń MRN (1946-1950); wykazy radnych (1947-1948). Liczba jednostek w zespole: 21
65/389/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Boleszkowicach 1950-1971 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne MRN 1958; sygn. 1-2; 2 j.a., 2. Protokoły sesji 1951-1971; sygn. 3-25; 23 j.a., 3. Wybory 1958; sygn. 26; 1 j.a., 4. Protokoły komisji stałych MRN 1951-1959; sygn. 27-47; 21 j.a., 5. Sprawy organizacyjne PMRN 1951-1960; sygn. 48-56; 9 j.a. - skład osobowy Prezydium, sprawozdania z działalności. 6. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1971; sygn. 57-78; 22 j.a. 7. Komitety blokowe 1959; sygn. 79; 1 j.a. - statut komitetu 8. Plany gospodarcze 1959; sygn. 80; 1 j.a. 9. Konferencje i narady członków organów kolegialnych 1952, 1954-1955, 1959; sygn. 81-84; 4 j.a. 10. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1956-1958; sygn. 85-86; 2 j.a. 11. Sprawozdawczość GUS 1955-1956; sygn. 87 - statystyczne wykazy ludności. 12. Kroniki, monografie, wydawnictwa własne 1958, 1962; sygn. 88, 106; 2 j.a. - charakterystyka miasta, kronika miasta za lata 1945-1961. 13. Kontrole i inspekcje urzedu 1950, 1959-1960; sygn. 89-90; 2 j.a. 14. Budżet i jego wykonanie 1950-1959; sygn. 91-103; 13 j.a. 15. Plany perspektywiczne, budżety i plany finansowo-ekonomiczne przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1954-1956; sygn. 104-105; 2 j.a. 16. AKCESJA nr 2584/2009; 1962, 1970; 2 j.a. - perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Boleszkowice z 1962 r. i z 1970 r. Liczba jednostek w zespole: 108
65/390/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Cedyni 1945-1950 0 rozwiń
1. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1 – 24 j.a.; 24 j.a. – zarządzenia władz zwierzchnich (1945); protokoły lustracji ZM (1946); protokoły Kolegium (1948); sprawozdania z działalności (1948), z opieki społecznej (1948-1949), z ruchu ludności (1947); budżet miasta (1946-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1945-1946, 1949); ewidencja ludności (1945); ewidencja dowodów osobistych (1945-1946). 2. Miejska Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 25-33; 9 j.a. – wykazy radnych (1946-1948); protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1946); protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium MRN (1946-1950); Liczba jednostek w zespole: 33
65/391/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Cedyni 1950-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji MRN 1951-1972; sygn. 1-20, 87; 21 j.a. 2. Protokoły komisji 1950-1952, 1958-1961; sygn. 21-22; 2 j.a. 3. Działalność MRN i jej organów 1950-1962; sygn. 23-27; 5 j.a. -sprawozdania z działalności, sprawy personalne pracowników, protokoły zebrań mieszkańców, sprawy radiowęzła, akcje społęczne, Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. 4. Protokoły posiedzeń Prezydium 1950-1972; sygn. 28-50; 23 j.a. 5. Plany gospodarcze 1959; 1973; sygn. 51-52; 2 j.a. 6. Sprawy komunalne i mieszkaniowe 1953-1956; sygn. 53-55; 3 j.a. - wykazy budynków, wykazy ulic i mostów wg stanu na dz. 1.IX.1956 r. 7. Rolnictwo 1971; sygn. 56; 1 j.a. - mapa potrzeb wapnowania i zasobności gleb 8. Budżet i jego wykonanie 1950-1967; sygn. 57-85; 29 j.a. 9. Kronika miasta Cedyni 1945-1969; 1972; sygn. 86; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 87
65/392/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Chojnie 1945-1950 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-59; 59 j.a. 1. Referat Ogólno-Administracyjny 1945-1950; sygn. 1-39; 39 j.a – organizacja władz miejskich i życia w mieście (1945-1949); sprawozdania z działalności ZM (1945-1947); protokoły lustracji (1945-1948); ewidencja ludności niemieckiej (1945, 1948); kontrola i ewidencja ruchu ludności (1946-1949); nadzór nad USC (1945-1949); gospodarka miejska (1947); wykazy nieruchomości i zakładów przemysłowych (1947); sprawozdania dot. rolnictwa (1946-1949); lasy miejskie (1947-1948). 2. Referat Finansowy 1945-1950; sygn. 40-51; 12 j.a. – budżety miasta i jednostek komunalnych (1945-1950); sprawozdania z wykonania budżetów (1948-1949). 3. Referat Społeczny 1945-1948; sygn. 52-54; 3 j.a. – sprawozdania dotyczące oświaty i kultury. 4. Referat Techniczny 1945-1946; sygn. 55-59; 5 j.a. – sprawozdania z odbudowy miasta; sprawozdanie z budowy elektrowni wodnej (1946). II. Miejska Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 60-78; 19 j.a. – wykaz członków Rady Doradczej (1946); sprawy osobowe radnych (1949-1950); korespondencja (1947-1949); protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady (1946-1950); protokoły komisji Rady (1949-1950); księga uchwał Rady (1946-1950). Liczba jednostek w zespole: 78
65/393/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chojnie 1950-1973 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne MRN 1954; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły sesji 1950-1973; sygn. 2-25; 24 j.a. 3. Wybory 1954; sygn. 26; 1 j.a. 4. Protokoły komisji stałych i doraźnych 1950-1956, 1969-1973; sygn. 27-53; 27 j.a. 5. Sprawy organizacyjne Prezydium 1952-1953, 1958; sygn. 54-56; 3 j.a. - wykazy pracowników, sprawozdania z działalności 6. Protokoły posiedzeń Prezydium 1950-1973; sygn. 57-85; 29 j.a. 7. Plany gospodarcze 1950-1973; sygn. 86-94; 9 j.a. 8. Protokoły narad i konferencji 1951-1952; sygn. 95-96; 2 j.a. -walka z analfabetyzmem (1951); budowa Cmentarza Wojennego w Chojnie (1952); 9. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1951-1952, 1955; sygn. 97-100; 4 j.a. - materiały dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 10. Skargi i wnioski mieszkańców 1953; sygn. 101; 1 j.a. 11. Budżet i jego wykonanie 1950-1972; sygn. 102-129; 28 j.a. 12. AKCESJA nr 2353/2007; 1966-1973; 3 j.a. - zarządzenia przewodniczącego Prezydium MRN (1973), sprawozdania ze zobowiązań podatkowych ludności za lata 1972-1973, ewidencja, oznaczanie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości (1966-1972). Liczba jednostek w zespole: 132
65/394/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Moryniu 1945-1950 0 rozwiń
1. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-14 j.a.; 14 j.a. – protokoły posiedzeń Kolegium ZM (1947-1949); zarządzenia wewnętrzne burmistrza (1946-1950); organizacja opieki społecznej (1945-1947); materiały dotyczące oświaty, kultury i sztuki w mieście (1946); wykaz obiektów kościelnych (1947); nadzór nad USC (1947); materiały dotyczące odbudowy miasta (1945-1946); budżet miasta (1946, 1948, 1950); sprawozdanie z wykonania budżetu (1945-1946). 2. Miejska Rada Narodowa 1948-1950; sygn. 15-18; 4 j.a. – protokoły posiedzeń (1948-1950); protokoły Komisji Kontroli (1949); korespondencja i sprawozdania z działalności (1949-1950). Liczba jednostek w zespole: 18
65/395/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Moryniu 1950-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji MRN 1950-1972; sygn. 1-30; 30 j.a. 2. Wybory 1961; sygn. 31; 1 j.a. 3. Protokoły komisji 1954; sygn. 32; 1 j.a. 4. Sprawozdania z działalności referatów Prezydium MRN 1953-1954; sygn. 33-37; 5 j.a. 5. Protokoły posiedzeń Prezydium 1950-1972; sygn. 38-63; 26 j.a. 6. Plany gospodarcze 1951-1952, 1959, 1970-1971; sygn. 64-68; 5 j.a. 7. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1952-1954, 1972; sygn. 69-74; 6 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia w PMRN (1952), dotyczące urządzeń komunalnych (1952); wykaz cmentarzy związków wyznaniowych (1953); ewidencja dróg w mieście (1953); protokoły zebrań Rolniczego Zespołu Spółdzielczego im. F. Dzierżyńskiego (1953-1954); 8. Budżet i jego wykonanie 1950-1955, 1957-1958, 1960, 1969-1972; sygn. 75-94; 20 j.a. Liczba jednostek w zespole: 94
65/396/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Trzcińsku Zdroju 1945-1950 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-23; 23 j.a. 1. Referat Ogólno-Administracyjny 1945-1949; sygn. 1-8; 8 j.a. – organizacja ZM i wykazy pracowników (1946-1949); protokoły posiedzeń ZM (1945); protokoły kontroli (1949); sprawozdanie z działalności Zarządu Nieruchomości Miejskich (1946); wykazy przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (1946); sprawozdania dot. ludności, rolnictwa (1947); sprawy ludnościowe i autochtoni (1947); imienny spis mieszkańców miasta (1949). 2. Referat Finansowy 1945-1949; sygn. 9-23; 15 j.a. – budżet miasta (1945-1950); preliminarze robót drogowo-szarawarowych (1949); sprawozdania z wykonania budżetu (1946-1949). II. Miejska Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 24-27; 4 j.a. – protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1945-1946); protokoły Miejskiej Rady Narodowej (1946-1949) i komisji Rady (1949-1950). Liczba jednostek w zespole: 27
65/397/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Trzcińsku Zdrój 1950-1972 0 rozwiń
1. Organizacja MRN 1951, 1955-1961, 1972; sygn. 1-5; 5 j.a. 2. Protokoły sesji MRN 1950-1972; sygn. 6-30; 25 j.a. 3. Komisje stałe MRN 1950-1972; sygn. 31-46; 16 j.a. 4. Czyny społeczne 1956, 1963; sygn. 47-48; 2 j.a. 5. Posiedzenia PMRN 1950-1971; sygn. 49-72, 104-105; 26 j.a. 6. Komitety blokowe 1961; sygn. 73; 1 j.a. 7. Plany i charakterystyka gospodarcza miasta 1958, 1969, 1972; sygn. 74-76; 3 j.a. 8. Budżet i jego wykonanie 1950-1973; sygn. 77-100, 106; 25 j.a. 9. Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych i ich ewidencja 1950-1956; sygn. 101-103; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 106
65/398/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gryfinie 1945-1950 0 rozwiń
1. ZARZĄD MIEJSKI W GRYFINIE 1946-1950; sygn. 1-19, 30, 31; 21 j.a. – protokoły posiedzeń ZM (1948); protokoły posiedzeń Stowarzyszenia Ochotników Straży Pożarnej (1946); budżet miasta (1946-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1947-1950), instrukcja kancelaryjna dla zarządów gmin miejskich i wiejskich, wykazy pracowników Zarządu Miejskiego w Gryfiniez lat 1945-1950. 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W GRYFINIE 1946-1950; sygn. 20-29; 10 j.a. – protokoły posiedzeń MRN (1946-1950); sprawozdania z działalności MRN (1947); protokoły posiedzeń komisji Rady (1948). 3. AKTA OSOBOWE 1945-1950; sygn. 32-189; 158 j.a. - akta osobowe pracowników Zarządu Miejskiego w Gryfinie. Liczba jednostek w zespole: 189
65/399/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gryfinie [1945]1950-1973 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne Rady 1967-1968, 1973; sygn. 1-2; 2 j.a., 2. Sesje MRN 1950-1973; sygn. 3-26; 24 j.a., 3. Komisje stałe MRN 1951-1973; sygn. 27-44; 18 j.a., 4. Posiedzenia Prezydium 1950-1973; sygn. 45-68; 24 j.a., 5. Komitety blokowe 1956-1973; sygn. 69-70; 2 j.a., 6. Zebrania, narady 1951, 1959-1960, 1964; sygn. 71-73; 3 j.a., 7. Sprawozdawczość GUS 1965-1969; sygn. 74; 1 j.a. 8. Kontrola pracy PMRN 1969-1972; sygn. 75; 1 j.a., 9. Budżety PMRN i ich wykonanie 1950-1973; sygn. 76-105; 30 j.a., 10. Budżety przedsiębiorstw 1955, 1957, 1970; sygn. 106-108; 3 j.a. 11. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1954-1962; sygn. 109-111; 3 j.a. - rejestry docyzji lokalowych o przydział mieszkania. 12. Akta osobowe pracowników PMRN 1945-1962; sygn. 112-337; 226 j.a.- akta osobowe pracowników PMRN zwolnionych do 1962 r Liczba jednostek w zespole: 337
65/400/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mieszkowicach 1945-1950 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-48; 48 j.a. 1. Referat Ogólno-Administracyjny 1945-1950; sygn. 1-25; 25 j.a. – organizacja ZM (1946); wykazy i sprawy osobowe pracowników (1945-1947, 1949); organizacja biurowości (1945-1946); zarządzenia administracyjne (1946); ustalenie nazwy miasta (1946); protokoły inspekcji ZM (1946, 1949-1950); protokoły posiedzeń Kolegium ZM (1947-1950); sprawozdania z działalności ZM (1949-1950), Straży Pożarnej (1948-1949), Zakładu Usług Pocztowo-Komunikacyjnych (1948-1949), Oddziału Gminnego ZSCh (1949); ewidencja i kontrola ruchu ludności (1945-1946); chłonność osadnicza (1945); rejestracja i wysiedlanie Niemców (1945-1948); rejestracja szkód wojennych i rozminowywanie terenu (1945-1947); spis powszechny ludności (1950); sprawozdania dotyczące rolnictwa (1949); wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych (1950). 2. Referat Finansowo-Budżetowy 1945-1950; sygn. 26-41; 16 j.a. – budżet (1945-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1945-1950). 3. Dział Społeczny 1945-1947; sygn. 42-45; 4 j.a. – materiały dotyczące pomocy społecznej (1946-1947); spis lekarzy (1945); materiały dotyczące oświaty i kultury (1945-1947).. 4. Dział Techniczny 1945-1948; sygn. 46-48; 3 j.a. – działalność garbarni (1945); materiały dotyczące rzemiosła i przemysłu w mieście (1947); plan gospodarstwa leśnego (1947-1948). II. Miejska Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 49-57; 9 j.a. – protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1945-1946); protokoły sesji i posiedzeń Prezydium MRN (1946-1950); sprawozdania z działalności Rady (1945-1950); protokoły komisji Rady (1946-1950). Liczba jednostek w zespole: 57
65/401/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mieszkowicach 1950-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji MRN 1950-1972; sygn. 1-31; 31 j.a., 2. Materiały wyborcze do rad narodowych 1958; sygn. 32; 1 j.a., 3. Protokoły komisji 1969-1972; sygn. 33-35; 3 j.a., 4. Sprawy organizacyjne PMRN 1951; sygn. 36; 1 j.a. - protokół kontroli Referatu Finansowego, 5. Protokoły posiedzeń Prezydium 1950-1972; sygn. 37-60; 24 j.a., 6. Konferencje i narady członków organów kolegialnych 1957, 1972; sygn. 61-62; 2 j.a. - budowa pomnika Mieszka I (1957), narada w sprawie rozwoju miasta (1972). 7. Plany gospodarcze 1968-1970, 1972; sygn. 63-66; 4 j.a., 8. Skargi i wnioski 1954-1959; sygn. 67-68; 2 j.a., 9. Budżety 1950-1959; sygn. 69-85; 17 j.a., 10. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1950, 1959-1960; sygn. 86-87; 2 j.a.. Liczba jednostek w zespole: 87
65/402/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Nowym Warpnie 1945-1950 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski 1945-1949; sygn. 1-47, 57-59; 50 j.a. 1. Referat Ogólno-Administracyjny 1945-1950; sygn. 1-25, 57-59; 28 j.a.– przejęcie miasta przez polską administrację (1945); ogłoszenia burmistrza (1945-1946); zarządzenia porządkowe (1946); zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948); sprawozdania z działalności ZM i roków urzędowych (1946-1947); przejmowanie przedsiębiorstw (1946); sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego (1948-1949); sprawozdanie z sytuacji gospodarczej i handlowej w mieście (1948); ewidencja ludności (1945-1949); spisy ludności niemieckiej (1945-1947), księga meldunkowa (1945-1946); sprawozdania dotyczące rolnictwa (1945-1947), książki meldunkowe (1945-1946), spis wydanych dowodów tożsamości (1945-1947) 2. Referat Finansowy 1946-1950: sygn. 26-42; 17 j.a. – budżet miasta i jednostek komunalnych (1946-1950); księgi dochodów i wydatków budżetowych zakładów miejskich (1949); kredyty (1948); sprawozdanie z wykonania budżetu (1949). 3. Referat Społeczny 1946-1948; sygn. 43-47; 5 j.a. – sprawozdania Miejskiego Ośrodka Zdrowia (1947-1948); sprawy oświaty i kultury (1946-1948); organizacje społeczne (1946-1947). II. Miejska Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 48-56; 9 j.a. – protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1946); protokoły posiedzeń MRN (1946-1950); wykazy radnych (1946, 1948); korespondencja MRN (1947-1948); księga uchwał (1949). III. PRZES. Nr 234/2010; 1947-1948; 1 j.a. - rejestr wydanych dowodów tożsamości. Liczba jednostek w zespole: 60
65/403/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Warpnie 1950-1972 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne Rady 1950-1961, 1965-1969; sygn. 1-4; 4 j.a. - wykazy pracowników (1950-1954), składy rady i komisji (1965-1968), sprawozdania z działalności (1950-1961, 1965-1969). 2. Sesje MRN 1950-1972; sygn. 5-27; 23 j.a. 3. Spotkania radnych z wyborcami i wybory komitetów blokowych 1971-1972; sygn. 28; 1 j.a. 4. Komisje stałe MRN 1953, 1955, 1963, 1969-1972; sygn. 29-37, 80-83; 13 j.a. 5. Sprawy organizacyjne PMRN 1961-1965, 1969-1971; sygn. 38-39; 2 j.a. - sprawozdania z działalności PMRN. 6. Posiedzenia PMRN 1950, 1952-1954, 1956-1962, 1964-1972; sygn. 40-58; 19 j.a. 7. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1969-1972; sygn. 59-61, 84; 4 j.a. - sprawozdania z działalności jednostek podległych oraz informacje dotyczące estetyki miasta. 8. Kroniki i monografie 1962; sygn. 62; 1 j.a. - materiały dotyczące obchodów 700-lecia miasta. 9. Kontrole i inspekcje 1964-1970; sygn. 63, 85; 2 j.a. - kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Prezydium MRN. 10. Budżet i jego wykonanie 1953-1954, 1957-1958, 1960-1972; sygn.a 64-79, 86-89; 20 j.a. - budżety miasta oraz sprawozdania z ich wykonania za lata 1961, 1964-1965. Liczba jednostek w zespole: 89
65/404/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dębnie Lubuskim 1945-1950 0 rozwiń
Protokoły inspekcji ZM (1945); protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1945); protokoły posiedzeń MRN (1950); budżet miasta (1949-1950); sprawozdanie z wykonania budżetu za 1949 r. Liczba jednostek w zespole: 6
65/405/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dębnie Lubuskim 1950-1973 0 rozwiń
1. Protokoły sesji MRN 1950-197); sygn. 1-25; 25 j.a., 2. Protokoły komisji 1954-1960, 1969-1973; sygn. 26-27, 85-91; 9 j.a., 3. Protokoły Prezydium MRN 1950-1973; sygn. 28-51; 24 j.a. 4. Protokoły zebrań komitetów blokowych 1954-1956, 1958; sygn. 52-53; 2 j.a., 5. protokoły narad i konferencji 1959-1960, 1966; sygn. 54-58; 5 j.a., 6. Plany gospodarcze na lata 1969-1973; sygn. 59-63; 5 j.a. , 7. Plany i sprawozdania z działalności przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1951-1960; sygn. 64-67; 4 j.a., 8. Sprawozdania statystyczne dotyczące miasta 1957-1958; sygn. 68-70; 3 j.a., 9. Budżet i jego wykonanie 1951-1960; sygn. 71-81; 11 j.a., 10. Przedsiebiorstwa miejskie 1951-1952, 1957; sygn. 82-84; 3 j.a. - bilans dochodów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (na 1952 r.); bilanse Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (1951-1952, 1957). Liczba jednostek w zespole: 141
65/406/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Policach 1945-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń MRN (1946-1948); zarządzenia w sprawie osadnictwa wojskowego (1948); protokoły posiedzeń Komisji Kontroli Społecznej (1948); budżet miasta (1948, 1950); spis akt znajdujących się w składnicy akt (1945-1950). Liczba jednostek w zespole: 9
65/407/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Policach 1950-1973 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej 1952-1973); sygn. 1-4, 135-136; 6 j.a - sprawozdania z działalności Rady i jej komisji, ewidencja uchwał MRN. 2. Sesje Miejskiej Rady Narodowej 1950,1953-1973; sygn. 5-27; 23 j.a. 3. Interpelacje i postulaty radnych 1965-1969; sygn. 28; 1 j.a. - rejestr postulatów. 4. Komisje stałe Miejskiej Rady Narodowej 1958-1973; sygn. 29-53; 26 j.a. 5. Komisje doraźne Miejskiej Rady Narodowej 1958-1970; sygn. 54-58; 5 j.a.. 6. Konwent Seniorów 1958; sygn. 59; 1 j.a. 7. Kluby Radnych 1954-1970; sygn. 60-62; 3 j.a. 8. Sprawy organizacyjne Prezydium MRN 1951-1952; sygn. 138; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Refeartu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 9. Posiedzenia Prezydium MRN 1950,1953-1973; sygn. 63-85, 139; 24 j.a., 10. Komitety blokowe 1956-1973; sygn. 86; 1 j.a. - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności. 11.Podział administracyjny miasta 1961,1969; sygn. 87-88; 2 j.a. - wykaz ulic w mieście, plan miasta. 12. Plany gospodarcze 1960,1962-1963; sygn. 89-91; 3 j.a.. 13. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1960-1973; sygn. 92-97, 137; 7 j.a. - sprawozdania z przydziału mieszkań (za lata 1960, 1963-1971), informacje o zatrudnieniu (1971), sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw płodów rolnych (za lata 1962-1969). 14. Skargi i wnioski 1961-1964, 1971; sygn. 98-99; 2 j.a. 15. Kroniki i monografie 1960; sygn. 100; 1 j.a. - materiały z obchodów 700-lecia nadania praw miejskich. 16. Ewidencja archiwum zakładowego 1958; sygn. 101; 1 j.a. - spisy akt znajdujących się w archiwum zakładowym w latach 1945-1958. 17. Kontrole i lustracje zewnętrzne 1961-1968; sygn. 102; 1 j.a. 18. Budżet 1951-1973; sygn. 103-120, 125; 19 j.a., 19. Plany, budżet i sprawozdania zakładów miejskich 1950-1972; sygn. 121-124, 126-132; 11 j.a., 20. Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych 1961,1963; sygn. 133-134; 2 j.a. - szkic zagospodarowania cmentarza (1961), koncepcja doprowadzenia rurociągu wodnego do miasta (1963). Liczba jednostek w zespole: 139
65/408/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Szczecinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Prezydium Izby 1946-1950; sygn. 1-5; 5 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Izby. 2. Sekretariat Dyrektora 1945-1950; sygn. 6-57; 52 j.a. - organizacja Izby, regulaminy i statuty organizacyjne, wykazy sekcji i komisji, sprawozdania z działalności Izby, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności międzyizbowych ciał kolegialnych np. Międzyizbowej Komisji Ziem Odzyskanych, Międzyizbowej Komisji Gospodarczej, okólniki, biuletyny informacyjne, korespondencja dyrektora Izby, akta Sądu Honorowego. 3. Wydział Ogólny 1946-1950; sygn. 58-91; 34 j.a. - organizacja Izby, kontrola jej działalności, udział w akcjach społecznych, sprawozdania statystyczne dotyczące przedsiębiorstw, zatrudnienia w maklerstwie i cumownictwie, ogólne zestawienia Gdańskiego Urzędu Morskiego z obrotów towarowych statków i pasażerów, akta personalne radców Izby z charakterystyką ich działalności, wykazy pracowników Izby, przepisy, zarządzenia i okólniki Izby, materiały dotyczące tworzenia i działalności związków branżowych i przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych. 4. Wydział Przemysłowy 1946-1950; sygn. 92-115; 24 j.a. - ocena stanu przemysłu w województwie, zniszczenia wojenne, analizy potrzeb produkcyjnych, wykazy zakładów i przedsiębiorstw, rejestracja i działalność zakładów przemysłowych, spółek i stowarzyszeń przemysłowo-budowlanych, wnioski inwestycyjne. 5. Wydział Żeglugi i Handlu Zagranicznego 1946-1950; sygn. 116-152; 37 j.a. - działalność Biura Odbudowy Portu, aktywizacja małych portów, sprawozdania statystyczne dotyczące poszczególnych firm zajmujących się maklerstwem, spedycją, czarterowaniem statków w portach w: Szczecinie, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu, rejestracja firm rybackich, akta personalne rzeczoznawców Izby, materiały dotyczące rybołówstwa, komunikacji i turystyki. 6. Wydział Handlowy 1948-1949; sygn. 153-162; 10 j.a. - organizacja central handlowych, przedsiębiorstw handlowych, sprawy podatkowe, wykazy cen, korespondencja w sprawach podatkowych. 7. Wydział Szkolenia Zawodowego 1948-1949; sygn. 163-164; 2 j.a. - organizacja wydziału, sprawozdania z działalności, komisje egzaminacyjne. 8. Wydział Finansowo-Gospodarczy 1946-1950; sygn. 165-177; 13 j.a. - preliminarze budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu Izby, zestawienia wierzycieli. 9. Ekspozytura w Słupsku 1945-1950; sygn. 178-199; 22 j.a. - organizacja Ekspozytury, sprawozdania z działalności, wycinki prasowe, wykazy przedsiębiorstw podległych Ekspozyturze, sprawozdania statystyczne dotyczące działalności handlowej, usługowej i przemysłowej przedsiębiorstw w poszczególnych powiatach, działalność Gimnazjum i Liceum Handlowego dla pracujących działających pod patronatem Izby, preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu przez Ekspozyturę, protokoły zdawczo-odbiorcze. 10. Zrzeszenie Rzeczoznawców IPH 1948-1949; sygn. 200-204; 5 j.a. - protokoły zebrań Zrzeszenia, okólniki, statut. 11. Likwidator 1950-1951; sygn. 205-216; 12 j.a. - instrukcje i zarządzenia dotyczące likwidacji, sprawozdania z działalności likwidatora, preliminarze budżetowe z likwidacji, protokoły zdawczo-odbiorcze, likwidacja Ekspozytury w Słupsku. 12. Akta osobowe pracowników 1946-1950; 72 j.a. Liczba jednostek w zespole: 288
65/409/0 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa 1951-1956 0 rozwiń
Dokumentacja techniczna obejmująca kosztorysy szczegółowe, zestawienia montażowe i materiałowe, projekty techniczne elektryfikacji wsi, państwowych gospodarstw rolnych, ośrodków maszynowych, rolniczych zespołów spółdzielczych, stacji transformatorowych, linii energetycznych województwa szczecińskiego i koszalińskiego. Typowy projekt elektryfikacji obiektu zawiera: założenia wstępne dotyczące obiektu, opisy techniczne i inwentarzowe, obliczenia elektryczne, zestawienia ogólne kosztów oraz protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, koreferaty i opinie do projektu. Pojedyncze jednostki dotyczą wsi woj. gdańskiego i bydgoskiego. Projekty zostały ułożone miejscowościami wg alfabetu. Liczba jednostek w zespole: 810
65/410/0 Państwowe Nieruchomości Ziemskie, Zarząd Okręgowy w Szczecinie [1945] 1946-1949 [1950] 0 rozwiń
1. Wydział Ogólno-Administracyjny 1945-1949; sygn. 1-131; 131 j.a. - powstanie i organizacja ZO PNZ, zarządzenia, rozporządzenia i okólniki własne i władz zwierzchnich,, protokoły narad, sprawozdania z działalności ZO, wykazy przejętych gospodarstw, wykazy majątków w powiatach, dane statystyczne dotyczące poszczególnych zespołów w powiatach, sprawy osadnicze, zatrudnianie pracowników w PNZ, sprawozdania ze stanu zatrudnienia, werbunek do pracy robotników rolnych, zatrudnianie niemieckich robotników rolnych, wycinki prasowe, działalność kół Stronnictwa Ludowego, zabezpieczanie poniemieckich księgozbiorów i materiałów archiwalnych w majątkach poniemieckich, zabezpieczanie budowli o charakterze historyczno-zabytkowym na terenie Pomorza Zachodniego, wykazy pałaców i dworów. 2. Wydział Rolny 1946-1949; sygn. 132-281; 150 j.a. - administracja majątkami, wykazy majątków, protokoły zdawczo-odbiorcze, karty ewidencyjne majątków PNZ w poszczególnych powiatach, wykazy majątków będących w administrowaniu przez innych użytkowników, sprawozdania z lustracji i kontroli zespołów, oceny działalności PNZ, materiały dotyczące akcji siewnej, zasiewów, upraw, nawożenia, likwidacji odłogów, zabezpieczenia maszynowego, wysokości produkcji zwierzęcej, zaopatrzenia w pasze, sprawozdania Refeartu Rybackiego, wykazy jezior przejętych przez PNZ, spisy zespołów rybackich, plany zagospodarowania jezior i stawów, wykazy gorzelni, mleczarni, krochmalni, płatkarni, suszarni, młynów i tartaków, plany produkcji i zabezpieczenia surowcowe. 3. Wydział Finansowo-Budżetowy 1946-1949; sygn. 282-321; 40 j.a. - rozporządzenia i okólniki normujące zagadnienia gospodarki finansowej PNZ, preliminarze budżetowe, bilanse i sprawozdania finansowe ZO PNZ. 4. Wydział Zaopatrzenia i Zbytu 1946-1948; sygn. 322-324; 3 j.a. - sprawozdanie wydziału za 1948 r., wykazy pasz i deputatów. 5. Akta dopisane po skontrum w 1996 r.; 1947-1949; sygn. 325-327; 3 j.a. - wykazy majątków rolnych i użytków rolnych, gospodarstwa rybne. Liczba jednostek w zespole: 327
65/411/0 Szczecińska Dyrekcja Odbudowy 1945-1951 0 rozwiń
I. PION ADMINISTRACYJNY 1. Wydział Ogólny 1945-1951; sygn. 1-22; 22 j.a. - organizacja i zakres działania SDO, obsada presonalna urzędu, protokoły kontroli SDO, likwidacja SDO, zarządzenia, okólniki, korespondencja dotycząca organizacji, działalności i spraw personalnych, wykazy robót budowlanych, charakterystyka rynku budowlanego, spisy firm instalacyjnych i budowlanych w Szczecinie, wycinki prasowe, wywiad radiowy z dyrektorem SDO na temat inwestycji w mieście. 2. Wydział Finansowy 1945-1951; sygn. 23-47; 25 j.a. - sprawozdania i zestawienia finansowe dotyczące robót budowlanych z kredytów Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża i z Ministerstwa Odbudowy, sprawozdania z działalności finansowej SDO, sprawozdania i protokoły inspekcji finansowo-gospodarczych SDO, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, plany i sprawozdania z akcji oszczędnościowej w urzędzie, korespondencja dotycząca uruchamiania kredytów na odbudowę i rozliczenia kredytowe, wyciągi z ksiąg kredytów i wydatków budżetowych, preliminarze budżetowe, wykazy odbudowywanych obiektów, programy robót budowlanych, wykazy przetargów, wykazy zatrudnionych robotników i rzemieślników, likwidacja gospodarki pozabudżetowej. II. PION TECHNICZNY 3. Wydział Planowania i Sprawozdawczości 1945-1951; sygn. 48-84; 37 j.a. - zarządzenia i rozporządzenia dotyczące spraw budowlano-inwestycyjnych, sprawozdania z działalności inwestycyjnej SDO oraz firm i instytucji współpracujących, sprawozdania opisowe i techniczno-finansowe z odbudowy Szczecina, odgruzowywania dzielnicy Nad Odrą, sprawozdania z oględzin budynków szkolnych w Szczecinie, Świnoujściu i w Dąbiu, sprawozdania Delegatury Rządu dla spraw Wybrzeża z odbudowy i zagospodarowania wybrzeża morskiego, harmonogramy otwarcia robót inwestycyjnych, plany sfinansowania inwestycji, zbiorcze raporty liczbowe o stanie inwestycji, sprawozdania z zatrudnienia w przedsiębiorstwach pracujących na zlecenie SDO. 4. Wydział Budowlany 1946-1950; sygn. 85-226; 142 j.a. - dokumentacja techniczna budynków mieszkalnych, urzędów i instytucji ułożona alfabetycznie wg nazwy ulicy. 5. Akta dopisane w 1996 r.; 1945-1950; sygn. 227-229; 3 j.a. - sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Zakładowej SDO za lata 1946-1950, okólniki, instrukcje i zarządzenia. III. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW; 1945-1951; 292 j.a. - wykaz pracowników za lata 1946-1950, akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 521
65/412/0 Centralny Zarząd Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie [1948] 1951-1957 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjno-Prawny 1951-1957; sygn. 1-76; 76 j.a. – organizacja CZRM i jednostek podległych (1951-1957); zarządzenia wewnętrzne dyrektora i władz nadrzędnych (1952-1957); materiały dotyczące organizacji rybołówstwa; regulaminy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na morzu, organizacji połowów, regulaminy pracy na statkach; protokoły kontroli jednostek podległych (1953-1956); opinie prawne dotyczące zawieranych umów (1952-1957); sprawozdania z zagranicznych podróży służbowych (1955); materiały związane z prowadzonym przez CZRM postępowaniem upadłościowym niektórych spółek (1952-1953) (Bałtyckiej Spółki Rybnej w Gdyni, „Ławica” Rybołówstwo Dalekomorskie w Gdyni oraz Żegluga w Gdyni). 2. Wydział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1951-1957; sygn. 77-262; 186 j.a. – instrukcje dotyczące obsady stanowisk na statkach rybackich (1952-1955); sprawozdania z działalności komórek kadrowych i analizy kadr w jednostkach podległych (1954-1956); plany zatrudnienia (1953-1955); sprawozdania z zatrudnienia (1951); wykaz załóg pływających (1951); organizacja kursów szkoleniowych (1951-1956); konferencje i narady dotyczące szkoleń zawodowych (1951-1956); komisje programowe-programy szkoleń, wykazy członków komisji (1953); plany wieloletnie kursów szkoleniowych; plany pracy wydziału i plany kursów (1951-1956); sprawozdania zbiorcze z kursów (1951-1956); kursy szkoleniowe (1951-1957); analizy działalności Ośrodka Szkoleniowego w Świnoujściu (1951-1955); szkół zawodowych (1952-1957); sprawozdania z praktyk wakacyjnych i dyplomowych uczniów i studentów (1952-1956). 3.Wydział Planowania 1951-1957; sygn. 263-622; 360 j.a – plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju rybołówstwa morskiego; roczne plany gospodarcze oraz plany techniczno-ekonomiczne zbiorcze CZRM i jednostek podległych (1952-1957); plany produkcji globalnej i towarowej (1956-1957); sprawozdania z połowów (1951-1955), ze zbytu, skupu ryb (1951-1955), z produkcji przemysłowej (1953-1954, 1956); z przetwórstwa wstępnego ryb (1952-1955), ze stanu i wykorzystania taboru rybackiego (1951-1955), z działalności sieciarni (1954-1955), chłodni, zamrażalni, produkcji i obrotu lodem (1952-1955), z zatrudnienia i funduszu płac (1952-1957), z efektywności pracy (1952-1953); analizy ekonomiczne CZRM i jednostek podległych (1954-1956); analizy eksploatacji statków-baz (1954-1956); kalkulacje cenowe i cenniki na poławiane ryby (1953-1955); sprawozdania z eksperymentalnych wypraw rybackich (1953-1954). 4. Wydział Głównego Księgowego 1951-1957; sygn. 623-782; 160 j.a. – materiały dotyczące organizacji księgowości w CZRM i w jednostkach podległych (1952-1957); protokoły narad i zebrań pracowników księgowości (1952-1956); preliminarze budżetowe jednostkowe i zbiorcze (1952-1955); sprawozdania finansowe CZRM i jednostek podległych (1951-1957); bilanse likwidacyjne spółek przejmowanych przez CZRM - PPK „Arka” w Gdyni i jej oddziałów (1949-1950 sporządzone w 1951 r.), PPM”Barka” w Kołobrzegu (1949-1950-sporządzone w 1951 r.), analizy kosztów (1952-1956); materiały dotyczące kredytowania i finansowania przedsiębiorstw połowowych (1952-1957); majątek trwały CZRM i jednostek podległych (1952-1955); protokoły przejmowania majątku przez przedsiębiorstwa nowopowstające od likwidowanych (1951-1953). Główny księgowy CZRM był likwidatorem Zarządu Małych Portów w Słupsku, stąd w zespole znajdują się akta likwidacyjne tego Zarządu (1952-1954). 5. Wydział Kontroli Technicznej Przetwórstwa 1951-1957; sygn. 783-785; 3 j.a. – normy jakościowe ryb (1951-1956). 6. Wydział Głównego Mechanika 1952-1955; sygn. 786-791; 6 j.a. – plany i sprawozdania z realizacji kapitalnych remontów w CZRM i w jednostkach podległych (1952-1955). 7. Wydział Dokumentacji Technicznej i Sekretariat Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych 1951-1957; sygn. 792-803; 12 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1951-1957). 8. Wydział Zaopatrzenia 1953-1956; sygn. 804-837; 34 j.a. – plany zbiorcze i jednostkowe zaopatrzenia materiałowo-technicznego (1954-1956); plany nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia (1955-1956). 9. Wydział Administracyjny 1956-1957; sygn. 838-840; 3 j.a. – analiza ubezpieczeń floty rybackiej w latach 1951-1956 (z 1956 r.); zbiorcze plany nakładów finansowych na bhp (1956-1957). 10. Akta osobowe pracowników [1948] 1951-1957; 573 j.a. - akta osobowe pracowników CZRM oraz kadry kierowniczej jednostek podległych. Liczba jednostek w zespole: 1413
65/413/0 Narodowy Bank Polski, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1950-1988 [1989] 0 rozwiń
1. Organizacja NBP 1951-1955, 1969-1985;sygn. 1-55; 55 j.a. - organizacja oddziałów NBP z lat 1952-1955, projekt połączenia agend NBP i Banku Inwestycyjnego z 1969 r, programy rozwoju placówek NBP na lata 1975-1980, regulaminy organizacyjne oddziałów (ułożone w układzie alfabetycznym) z lat 1969-1985, regulaminy oddziałów PKO, zarządzenia i komunikaty NBP 1951-1956, rejestr pieczęci i stempli z 1970 r., protokoły posiedzeń wojewódzkiej i powiatowych komisji ds. planu kasowego z lat 1952-1956, 1964-1966, protokoły narad w oddziałach 1952-1955. 2. Kontrole 1969-1988; sygn. 56-85; 30 j.a. - protokoły kontroli OW NBP z lat 1974 i 1981 oraz oddziałów terenowych NBP, informacje z kontroli kredytowania przedsiębiorstw z lat 1978-1986. 3. Plany 1951-1988; sygn. 86-125; 40 j.a. - roczne plany pracy OW NBP z lat 1965-1986, wojewódzki plan gospodarczy oraz wnioski i materiały do planów z lat 1951-1952, 1958, 1963, 1984, plany zatrudnienia i wynagrodzeń z lat 1979-1988, plany kasowe i kredytowe OW i poszczególnych oddziałów. 4. Sprawozdania 1951-1988 [1989]; sygn. 126-258; 133 j.a. - sprawozdania ekonomiczne OW i oddziałów terenowych NBP o sytuacji gospodarczej województwa z lat 1958-1962, biuletyny informacyjne z lat 1957-1972, sprawozdania i informacje z wykonania planu kasowego za lata 1951-1967, 1976-1981, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac za lata 1978-1988, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania kadrowe za lata 1980-1987, sprawozdania z działalności socjalnej za lata 1986, 1988, sprawozdania, informacje i oceny działalności przedsiębiorstw gospodarki morskiej z lat 1963-1966, 1982-1987, bilanse dochodów i wydatków w województwie szczecińskim za lata 1953-1964, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 1957-1982, zbiorcze i jednostkowe analizy finansowe i gospodarcze za lata 1955-1957, 1963 i 1986, wykazy rachunków bankowych za lata 1954-1955, 1957-1958. 5. Informacje, oceny dotyczące polityki kredytowo-pieniężno-finansowej w województwie szczecińskim 1957-1966, 1978-1988 [1989]; sygn. 259-317; 59 j.a. - są to informacje dot. Bieżącej sytuacji rynkowej w województwie, kształtowania się cen i kursu dewiz, kształtowania się usług dla ludności, progresji płac, sytuacji ekonomicznej wybranych przedsiębiorstw, polityki płacowej w przedsiębiorstwach, sytuacji płatniczej w m. Szczecinie. 6. Akta kredytowe przedsiębiorstw 1950-1988; sygn. 318-504; 187 j.a. - są to akta kredytowe 36 przedsiębiorstw, którym Oddział udzielał kredytów. Przedsiębiorstwa przesyłały do banku plany techniczno-przemysłowo-finansowe, plany finansowe, analizy ekonomiczne, bilanse, charakterystyki swojej działalności. 7. AKCESJA nr 2442/2008; 1998-1998; sygn. 505; 1 j.a. - jednostkowe i zbiorcze sprawozdanie finansowe za 1988 r. Liczba jednostek w zespole: 505
Wyświetlanie 391 do 420 z 1 758 wpisów.