Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/495/0 C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska 1798-1810 0 Unroll
21 ksiąg ziemskich w j. łacińskim przechowywanych jest w AP w Krakowie. W AP w Kielcach znajdują się 3 księgi z tego okresu. Są to: Ekstrakty wypisów transkacji wieczystych dotyczących dóbr z terenu Galicji Zachodniej, indeksy nazw geograficznych dóbr i nazwisk właścicieli. Sygn 1-3 Number of units in the group: 3
21/496/0 Konserwator Hipoteki województwa krakowskiego przy Trybunale Cywilnym w Kielcach 1810-1825 [1827] 0 Unroll
wykaz miejscowości i repertoria hipoteczne sygn. 1-24 wykazy hipoteczne sygn. 25-30 księgi ingrossacji sygn. 31-38 ksiegi intabulacji i ekstabulacji sygn. 39-45 fascykuły intabulacyjne sygn. 46-51 fascykuły ekstabulacyjne sygn. 52-57 księgi zajęć sygn. 58-60 Number of units in the group: 60
21/497/0 Konserwator Hipoteki województwa kaliskiego przy Trybunale Cywilnym 1810-1817 0 Unroll
księga ingrossacyjna pow. pileckiego i siewierskiego 1810-1817 sygn. 1 księga intabulacyjna i extabulacyjna pow. pileckiego i lelowskiego 1810-1817 sygn. 2 inwentarz masy Kantego Paczka 1817 sygn. 3 Number of units in the group: 3
21/498/0 Komisja Hipoteczna Województwa Krakowskiego 1820-1823 [1826] 0 Unroll
akta generalne przepisów w przedmiocie stempla zapadłych sygn. 1, akta komisji hipotecznej sygn. 2-3, księgi kontroli sygn. 4, dziennik korespondencyjny Komisji sygn. 5, dziennik sesjonalny sygn. 6, dziennik reprodukcyjny sygn. 7, księgi do zapisywania terminów regulacji hipotek poszczególnych dóbr - pierwszych i drugich terminów sygn. 8-15, wokanda trzecich terminów sygn. 16, rejestr dóbr objętych nową regulacją sygn. 17, repertorium nieruchomości m. Kielc sygn. 18, repertorium dóbr pow. krakowskiego sygn. 19, repertorium dóbr pow. szydłowskiego sygn. 20. Number of units in the group: 20
21/499/0 Nauczycielskie Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Kielcach 1964-1973 0 Unroll
Statut i rejestracja spółdzielni sygn 1, Członkowie spółdzielni sygn 2-5 wnioski, deklaracje, rejestry kandydatów i członków, Walne Zgromadzenia sygn 60-7 protokoły Samorząd Spółdzielczy i Rada sygn 8-9 protokoły Zarząd Zrzeszenia sygn 10-11 protokoły Sprawozdania sygn 12 jednostkowe i zbiorcze Lustracje sygn 13 protokoły i wykonanie zaleceń Number of units in the group: 13
21/500/0 Prokurator Sądu Okręgowego w Kielcach 1905-1917 0 Unroll
Zarządzenia i korespondencja, sprawa Szymona Ciuka Number of units in the group: 13
21/501/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Kielcach [1945] 1958-1980 0 Unroll
Wydział organizacyjno prawny sygn 1-22 protokoły z posiedzeń Kolegium Dyrektorów, protokoły z posiedzeń komisji , narad dyrektorów i odprawy pracowników, sygn 23-59 akta organizacyjne WZPPPT ( statut, regulamin, zarządzenia wewnętrzne dyrektora) sygn 60-194 ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad zakładami i warsztatami prywatnymi, sygn 195-219 utworzenie i likwidacja zakładów na terenie woj. kieleckiego sygn 220-223 wykazy przedsiębiorstw zrzeszonych w WZPPPT sygn 799-803 dokumentacja prywatnych zakładów prywatnych, Wydział BHP sygn. 224-230 Programy poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy , Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy sygn 231-290 normowanie i organizacja pracy w poszczególnych zakładach zrzeszonych w WZPPPT Wydział Planowania i Spraw Pracowniczych sygn 291-393 Plany społeczno gospodarcze inwestycyjne WZPPPT i podległych jednostek , sprawozdania zbiorcze i opisowe z wykonania planów gosp. WZPPPT sprawozdania GUS Wydział Produkcji i Usług sygn 394-436 programy i plany rozwoju produkcji oraz usług Wydział Głównego Mechanika sygn 437-497 plany i sprawozdania inwestycyjno finansowe zakładów zrzeszonych w WZPPPT i Zjednoczeniu Wydział Księgowości sygn 498-553 zbiorcze plany i sprawozdania finansowe, bilanse Wydział Rewizji sygn 554-784 Plany i sprawozdania z rewizji, protokoły z rewizji zakładów zrzeszonych w WZPPPT, protokoły z kontroli WZPPPT przeprowadzonych przez NIK i PWRN Wydział Finansowy, kontrola rewidentów przez przedstawicieli departamentu finansowo księgowego Min. Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Akta Rady Zakładowej i Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy WZPPPT w Kielcach sygn 793-798 protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działnalości Number of units in the group: 825
21/502/0 Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego w Kielcach [1928-1943] 1950-1973 0 Unroll
1. Dział Organizacyjno – Prawny sygn. 1-16,11837, 166-167 Zarządzenie, wytyczne, instrukcje, regulaminy wewnętrzne, protokóły z posiedzeń kolegium, konferencje Samorządu Robotniczego, zarządzenia pokontrolne, dokumentacja prawne przejęcia nieruchomości 2. Dział Zatrudnienia i Planowania sygn.17-26,153-154 Plany pięcioletnie, plany roczne, sprawozdania z wykonania planów 3. Dział Finansowo – Księgowy sygn 27-57, 139-15169-187, Plany finansowe i kosztów, plany finansowo – przemysłowe, bilanse 4. Dział Inwestycji sygn 58-68,138,151-152,16162, 168, 189-190 Pięcioletnie i roczne plany inwestycyjne, sprawozdania z ich wykonania, plany postępu technicznego, plany prac badawczych 5. Dział Mechaniczny i Transportu sygn. 69-71 Plan kapitalnych remontów, plany przewozowe, sprawozdania o pojazdach mechanicznych 6. Dział Wydobycia sygn 72-116 Sprawozdania z robót górniczych, plany wydobycia, plany ruchu kamieniołomów 7. Rada Zakładowa sygn 117,155-158 Posiedzenia, plany, sprawozdania bilanse 8. Kontrole Inspektora Sanitarnego sygn 159 9. Wykorzystanie odpadów kamienia wapiennego w Zakładzie Morawica do produkcji wapniaka rolniczego sygn 160 Analiza techniczno – ekonomiczna projektu wynalazczego, plany inwentaryzacyjne Fabryki Marmurów przy ul. 3 Maja 5 i magazynu materiałów gotowych Number of units in the group: 192
21/503/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Kielcach 1954-1990 0 Unroll
Organy Samorządowe WZSP w Kielcach sygn 1-159, Organy Samorządowe Spółdzielni sygn 160-759 Dział Ekonomiczny sygn 760-3370, Dział Księgowości sygn 3371-6017 Dział Rewizji sygn 6018-6833 (6261a,6616a) Dział Socjalny sygn 6834 Dział Usług sygn 6835-6838 Dział Techniki sygn 6839-6877, Dział Inwestycji sygn 6878-6906 Protokoły kontroli poszczególnych Spółdzielni Pracy sygn 1-75 Zjazdy Delegatów, postanowienia i uchwały Zarządu, posiedzenia Zarządu, plenum i prezydium Rady, plany finansowe, zbiorcze plany roczne, analizy ekonomiczne, analizy płac, sprawozdania finansowe, posiedzenia komisji Rady, analizy skarg i wniosków, statuty i regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, akta likwidacyjne, instrukcja kancelaryjna, kontrole sygn 1-121 Number of units in the group: 7104
21/504/0 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - Delegatura w Kielcach 1947-1975 0 Unroll
Naczelnik sygn 1-4 - organizacja jednostek podległych statut GUKPPIW roczne sprawozdania własne Referat Ogólny sygn 5-25 protokoły zmian na stanowiskach pracy, sprawozdania i protokoły z kontroli zewnętrznej urzędu, oraz protokoły z kontroli jednostek podległych Referat Prasy Radia i Telewizji sygn 26-38 protokoły z ingerencji i sprawozdania z kontroli prewencyjnej, zezwolenia na wydawnictwa jednorazowe Referat Instruktazu i Kontroli sygn 39-52 sprawozdania z działalności powiatowych urzędów, kontrole Number of units in the group: 52
21/505/0 Społem - Związek Gospodarczy Spółdzielni RP - Oddział w Kielcach 1946-1949 0 Unroll
protokoły z konferencji gospodarczych sygn 1, bilanse roczne sygn 2-7 Number of units in the group: 7
21/506/0 Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1946-1951 0 Unroll
Dział ogólny syg 1-8 struktura organizacyjna i zakresy czynności komórek organizacyjnych, protokoły ze zjazdów dyrektorów i kierowników agentur, protokoły z wyborów rady zakładowej, sprawozdania opisowe z działalności agentur PCH, protokoły z konferencji inspektorów współzawodnictwo pracy Dział Finansowy sygn 9-80 plany obrotu towarowego, plany finansowe i finansowo gospodarcze, bilanse roczne Number of units in the group: 80
21/507/0 Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1957-1969 0 Unroll
Statut sygn 1, Uchwały sygn 2-7 plenum zarządu wojewódzkiego, konferencji i zjazdów Protokoły z posiedzeń sygn 8-30 zarządu wojewódzkiego, zarządów powiatowych, w jednostkach znajdują się wykazy członków SAiW Plany pracy sygn 31-39 zarządu wojewódzkiego, zarządu miejskiego i zarządów powiatowych Sprawozdaniea z działalności sygn 40-48 zarządu wojewódzkiego, zarządu miejskiego i zarządów powiatowych Preliminarz wplywow ZW SAiW sygn 49 Protokoły z kontroli Oddizląu miejskiego w radomiu sygn 50 Wydawnictwo sygn 51 biuletyn Skład ZW i wykazy członków sygn 52-54 Number of units in the group: 54
21/508/0 Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia w Kielcach 1957-1960 0 Unroll
nagrania dźwiękowe audycji radiowych Number of units in the group: 23
21/509/0 Kielecka Izba Rolnicza w Kielcach 1938 - 1946 0 Unroll
Statut, wytyczne sprawozdania, konferencje, lustracje, kontrole zewnętrzne, Komisja Porozumiewawcza, budzety, preliminarze budżetowe, biuletyn, Komisja Doradczo Ekonomiczna, kwalifikacja zbóż, doświadczalnictwo, hodowla buraków cukrowych, Zakład Doświadczalny w Sielcu, Zespoły Przysposobienia Rolniczegom Jarmarki Częstochowskie, zasiewy, zniszczenia wojenne, kredyty dla rolnictwa, Powiatowe Biura Rolne, akta personalne agronomów w gminie Połaniec Number of units in the group: 69
21/510/0 Sąd Grodzki w Daleszycach 1936-1946 [1957] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych, o dział spadku, rozgraniczenie, wyjście z niepodzielności, przywrócenie posiadania, stwierdzenie zgonu, ustanowienie opieki, alimenty Number of units in the group: 92
21/511/0 Starostwo Powiatowe Koneckie 1922-1939 [1941] 0 Unroll
akta dot podziału gruntów, parcelacje majątków, scalenia Number of units in the group: 42
21/512/0 Wydział Powiatowy w Końskich 1918-1939 [1946] 0 Unroll
statuty, regulaminy, przepisy organizacyjne, nieruchomości, protokoly z posiedzeń sejmiku wydzialu i komisji, sprawozdania sytuacyjne z wykonania budżetu , sprawy podatkowe, budowlane, rolne, drogowe, zarządzanie majątkiem powiatu sprawy gmin, akta o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Number of units in the group: 118
21/513/0 Wydział Powiatowy w Opocznie 1922-1939 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, uchwały gminnych rad narodowych, akta dot zmian granic pow. Opoczno, akta dot. spraw osobowych, roczne sprawozdania rachunkowe, poszczególnych gmin pow. Opoczno, inwentarz Powiatowego Zarządu Samorządowego pow. Opoczno, budżety sprawozdania finansowe, ubezpieczenia od ognia, okólniki Wydziału Powiatowego, księga opisowa gm. Kszczonów Number of units in the group: 63
21/514/0 Inspektorat Szkolny w Opocznie 1928-1939 0 Unroll
okólniki i wytyczne władz nadrzędnych, sprawy finansowe, akta dot. organizacji oświaty pozaszkolnej, karty kwalifikacyjne nauczycieli, protokoły Rady Pedagogicznej, akta budowy szkoły w Rawie Mazowieckiej Number of units in the group: 10
Showing 561 to 580 of 3,510 entries.