Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
41/140/0 Notariusz Kazimierz Kaczkowski w Wieluniu 1902-1914, 1918 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1902-1914, 1918, sygn. 1 – 81; skorowidze z lat 1903, 1905-1909, 1912, sygn. 82 - 88. Number of units in the group: 88
41/141/0 Notariusz Michał Nagajewski w Wieluniu 1915-1925 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1915-1925, sygn. 1 – 57; repertorium z 1925 roku, sygn. 58; skorowidze z lat 1915-1924, sygn. 59 - 62, skorowidz z kt 1917-1925, sygn. 63. Number of units in the group: 63
41/142/0 Notariusz Wacław Różycki w Wieluniu 1919-1950 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1919-1934, sygn. 1 – 104; repertoria z lat 1923-1925, 1928, 1930, sygn. 105 - 108; skorowidze z lat 1919-1934, sygn. 109 – 125, repertoria z lat 1935-1950, sygn. 126-169, skorowidze, sygn. 170-173, repertoria, sygn. 174-181. Number of units in the group: 181
41/143/0 Notariusz Ludwik Kleindinst w Wieluniu 1926-1951 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1926-1934, sygn. 1 – 42; repertorium z 1932 roku, sygn. 43; skorowidze z lat 1926-1935, sygn. 44 - 49, repertoria z lat 1935-1950, sygn. 50-55, skorowidze, sygn. 55-58, repertoria, sygn. 58-63. Number of units in the group: 63
41/144/0 Sąd Obwodowy w Wieluniu 1939-1945 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1939-1945. Granice terytorialne zespołu obejmują m. Wieluń i pow. wieluński. W zespole zachowały się rejestry (cywilne, rodzinne, opiekuńcze i spadkowe), akta ogólne (generalia) oraz akta poszczególnych spraw (spadkowych, kurateli, opiekuńczych i opieki społecznej). Na szczególną uwagę zasługuje fakt zachowania sporej części akt ogólnych, dotyczących m.in.: prawa (konstytucyjnego, obywatelskiego, pracy, handlowego, karnego, ziemi i własności gruntów oraz wodnego), organizacji sądownictwa, administracji ogólnej, finansowej, gospodarczej oraz sprawy ubezpieczeń i statystyki. Ponadto występują również akta dotyczące: policji i bezpieczeństwa, ruchu drogowego, obrony powietrznej, wojska i zagranicy, sędziów i prokuratorów, opieki i kurateli, myślistwa i rybołówstwa, spraw spółek zagranicznych, ksiąg gruntowych, spraw nieruchomości, budowli, gospodarstw i lasów oraz sprawy dotyczące więźniów (wykonanie kary, opieka więzienna, transport więźniów, postępowanie z więźniami, zatrudnianie i praca więźniów, zakład poprawczy). Number of units in the group: 320
41/145/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Okręgowy w Wieluniu 1916-1917 0 Unroll
akta spraw karnych ułożone alfabetycznie według nazwisk z lat 1916-1917, sygn. 1 – 48. Number of units in the group: 48
41/146/0 Akta cmentarzy wojennych z powiatu wieluńskiego 1914-1936 0 Unroll
Number of units in the group: 9
41/147/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Wieluniu 1951-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 116
41/148/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Wieluniu 1954-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 13
41/149/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Wieruszowie 1945-1950 [1952-1954] 0 Unroll
akta z lat 1945-1950 (sprawy organów kolegialnych, statuty, regulaminy, sprawy organizacyjne, osobowe, zebrania i urzędowania ciał samorządowych, sprawy komisji, zarządzenia wewnętrzne, majątek miasta, przedsiębiorstwa gminne, kontrole, budżety, kredyty komunalne, dochody obce, sprawy ogólno-gospodarcze, drogi i place publiczne, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, koszty leczenia, rolnictwa, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, wykaz personelu lekarskiego, spis powierzchni użytków rolnych, spis bydła, wykazy bezrolnych, spis majątków, sprawy administracyjne, wyznaniowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy sądowe, poniemieckich, wykaz nieruchomości pożydowskich, spis zakładów i warsztatów, szkoły powszechne, zawodowe i przedszkola, organizacje i instytucje opiekuńcze, sprawy cmentarne i grobownictwa, sprawy budowlane, regulacyjne miasta, narodowy spis powszechny), sygn. 1 – 65, 70 - 71; akta z lat 1952-1954 (akta MRN, Prezydium MRN i komisji), sygn. 66-69. Number of units in the group: 71
41/150/0 Akta gminy Bolesławiec 1945-1951 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1945-1951. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły posiedzeń GRN, uchwały Prezydium i Zarządu, protokoły zebrań sołtysów, przepisy i zarządzenia ogólne, protokoły z wyborów samorządowych sołtysów, akta rozporządzeń rad wyższego stopnia, sprawy organizacyjne (wykazy miejscowości, listy ochotników na wyjazd na Ziemie Zachodnie, wykazy mieszkańców wsi), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych; Dział Finansowo-Budżetowy: budżet administracyjny. Number of units in the group: 30
41/151/0 Akta gminy Czastary 1887-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1887-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, działalność rad narodowych, charakterystyka gminy, kontrole; Dział Administracyjny: sprawy sądowe i karno administracyjne, księgi meldunkowe z lat 1887-1932 Number of units in the group: 17
41/152/0 Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach 1835-1954 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1835-1954. Akta Wójta Gminy, kancelarii rosyjskiej, Zarządu Gminnego i Urzędu Gminy – protokoły uchwał gminnych, zebrań gminnych i wiejskich, ogłoszenia cesarsko-niemieckich władz, akta dot. kar, podatków, akcyzy, mostów, szarwarków, kwater wojskowych, spraw wojskowych i policyjnych, lasów państwowych, majątków gminnych, straży ziemskiej, cudzoziemców, paszportów i przesiedleń, broni, dochodów i rozchodów gminy, ewidencji ludności, młynów wodnych, wiatraków, statystyka, dzienniki korespondencyjne, sprawy przestępstw, oświaty, budownictwa, wyznań, dozoru kościelnego i majątków duchownych, akta o charakterze poruczonym i zwykłym (dot. epidemii i nadzoru sanitarnego, paszportów, kontroli, kościołów, duchowieństwa, księgi administracyjno-gospodarcze i finansowe), księgi inwentarzowe, ewidencja koni, spis akt Urzędu Gminy, akta Dozoru Szkolnego, Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, rejestry domów poszczególnych wsi; Okupacja hitlerowska – sprawy podatku gruntowego, osiedlenie Niemców, sprawy kościelne i wyznaniowe, drogowe, wykaz mieszkańców gminy, sprawy broni, zaopatrzenia ludności, zdrowotne młodzieży; Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły posiedzeń i uchwały GRN, protokoły posiedzeń Zarządu i komisji, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium, pisma okólne, przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne gminy (podział terytorialny gromad i gmin, organizacja Prezydium), sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, majątek gmin i gromad, kontrole, skargi i zażalenia, sprawy odbudowy Warszawy; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, dochody gminy, ubezpieczenie rzeczowe, plany techniczno-produkcyjno-finansowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich i pozabudżetowych, sprawozdania rachunkowe, sprawy podatku gruntowego, księgi kontroli podatków, księga biercza podatku wojskowego; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (sprawy wodno-melioracyjne, scalanie gruntów, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracji Społecznej: zdrowie publiczne (sprawy poległych i zamordowanych podczas okupacji), opieka społeczna, oświata, kultura i sztuka, weterynaria i hodowla; Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności (spisy ludności, wykazy volksdeutschów, sprawy meldunkowe, spisy inwentarza zarekwirowanego przez Armię Czerwoną, dowody tożsamości, ewidencja cudzoziemców), sprawy USC (akta urodzeń, ślubu i śmierci, księgi zapowiedzi, składki na rzecz kościołów), sprawy cmentarzy i grobów wojennych, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy (pozwolenia na budowę), sprawy kontyngentu, informacje i propaganda, sprawy sądowe i karno-administracyjne, głosowanie ludowe i wybory do Sejmu i Senatu. Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej i księgi meldunkowe. Number of units in the group: 2986
41/153/0 Akta gminy Galewice 1864-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1864-1931, 1933, 1936, 1945-1953. Akta Wójta Gminy, Zarządu Gminnego i Urzędu Gminy – tabele likwidacyjne wsi, umowa kontraktu między spółką a chłopami wsi, wykaz właścicieli gruntów; Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły posiedzeń GRN, Zarządu, Prezydium i komisji, plany pracy komisji, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, referendum ludowe, przepisy, zarządzenia i pisma okólne, kontrola, majątek gmin i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich i pozabudżetowych, sprawozdania rachunkowe; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (gospodarstwa poniemieckie, szkody wojenne, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprawy rybne i łowieckie), popieranie przemysłu i handlu, leśnictwo (groby wojenne), weterynaria i hodowla; Dział Administracji Społecznej: zdrowie publiczne i opieka społeczna, oświata, kultura i sztuka, jeńcy wojenni i więźniowie; Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności (sprawy volksdeutschów, martyrologia ludności polskiej), bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy (spis zniszczonych budynków), sprawy sądowe. Number of units in the group: 133
41/154/0 Akta gminy Podzamcze 1856-1954 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1856, 1860-1939, 1945-1954. Akta Wójta Gminy, Zarządu Gminnego i Urzędu Gminy – księgi dusz gromad i obszarów dworskich, reces urządzania stosunków dominialnych i włościańskich, akta budynków szkolnych, pocelnych, policyjnych i kościołów, księga biercza podatku gruntowego, akta policyjno-budowlane; Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły posiedzeń GRN, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium, pisma okólne, zarządzenia; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, dochody gminy, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi biercze podatku od lokali i nieruchomości, księgi sum przechodnich i pozabudżetowych, sprawozdania rachunkowe, księga dzierżaw ziemi gminnej; Dział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (przejmowanie gospodarstw poniemieckich, szkody wojenne, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej, wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi), popieranie przemysłu i handlu, leśnictwo (powierzchnia lasów, gospodarka leśna); Dział Administracji Społecznej: opieka społeczna, oświata, kultura i sztuka; Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności (spisy mieszkańców, wykazy volksdeutschów, dowody tożsamości, powszechny spis ludności, ewidencja cudzoziemców), bezpieczeństwo i porządek publiczny, głosowanie ludowe i wybory do Sejmu. Number of units in the group: 125
41/155/0 Akta gminy Sokolniki 1945-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1945-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i komisji, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrola, ; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich i pozabudżetowych, sprawozdania rachunkowe; Dział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (ewidencja i odpisy gospodarstw poniemieckich, wykaz zniszczonych budynków, wykaz nieruchomości porzuconych przez Niemców, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu (wykaz rzemieślników), sprawy aprowizacyjne; Dział Administracji Społecznej: oświata, kultura i sztuka, zdrowie i akcja sanitarno-porządkowa, opieka społeczna; Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności (obwieszczenia i ekshumacja zwłok, sprawy volksdeutschów, listy poległych, świadectwa tożsamości, powszechny spis ludności), bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy, sprawy sądowe, głosowanie ludowe i wybory do Sejmu. Number of units in the group: 96
41/156/0 Notariusz Jan Dreszer w Wieruszowie 1922-1925 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1922-1925, sygn. 1 - 4; skorowidz z lat 1922-1925, sygn. 5. Number of units in the group: 5
41/157/0 Notariusz Bolesław Ślaski w Wieruszowie 1925-1932 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1925-1932, sygn. 1 - 16; repertoria z lat 1928-1932, sygn. 17 – 19; skorowidze z lat 1925-1931, sygn. 20 - 25. Number of units in the group: 25
41/158/0 Notariusz Edmund Winczakiewicz w Wieruszowie 1932-1933 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1932-1933, sygn. 1 - 2; skorowidz z 1933 roku, sygn. 3. Number of units in the group: 3
41/159/0 Notariusz Franciszek Miemiec w Wieruszowie 1933-1935 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1933-1934, sygn. 1 – 2; skorowidz z lat 1934-1935, sygn. 3. Number of units in the group: 3
Showing 241 to 260 of 1,081 entries.