Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
41/21/0 Akta gminy Krokocice 1864-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1864-1939, 1945-1953. Akta Wójta Gminy, kancelarii rosyjskiej, Zarządu Gminnego i Urzędu Gminy – księgi uchwał zebrań gminnych, Rady Gminnej, akta o charakterze poruczonym i zwykłym dot. urzędników gminnych, wiejskich i ich wyborów, wyborów do Sejmu, spisów ludności, prowadzenia ksiąg ludności, przesiedleń i wysiedleń, dowodów osobistych, paszportów, chorób zakaźnych, inwalidów, kosztów kuracyjnych i opiekuńczych, kasy gminnej, budżetu, dochodów i wydatków gminy, podatków, spraw wyznaniowych, parafialnych, opieki społecznej, statystyki, ewidencji koni, bydła i dostaw zboża, ubezpieczeń budynków, pożarów i napadów, zakładów handlowych, dróg, mostów, podwód i szarwarków, spraw wojskowych, kwaterunku i aprowizacji wojska, spraw budowlanych, spraw sądowych, urzędów ziemskich, spraw włościańskich i bankowych, oświaty, spraw USC, ochrony lasów, cudzoziemców, poszukiwania osób, dzienniki korespondencyjne, spis akt Urzędu Gminy, akta Dozoru Szkolnego, Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej; Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i komisji, sprawy organizacyjne gminy (organizacja Rady i Prezydium), sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, majątek gmin i gromad, kontrole, przedsiębiorstwa gminne; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, dochody gminy, kredyt komunalny, zapomogi, dochody obce, obrót pieniężny, ubezpieczenie rzeczowe, egzekucja administracyjne, sprawozdania rachunkowe; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (akcja osiedleńcza, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, spisy rolne, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracji Społecznej: zdrowie publiczne, opieka społeczna, oświata, kultura i sztuka, weterynaria i hodowla; Dział Administracyjny: sprawy wyznaniowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności (sprawy volksdeutschów, dowody tożsamości, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, straty wojenne, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja oraz walka z drożyzną, sprawy sądowe i karno-administracyjne, głosowanie ludowe i wybory do Sejmu i Senatu. Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, skorowidze, księga meldunkowa gromady, księgi kontroli ruchu ludności. Number of units in the group: 1912
41/22/0 Akta gminy Majaczewice w Burzeninie 1872-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1872-1940, 1945-1953. Urząd Gminy – sprawy osobowe członków organów gminy, budżet administracyjny, dochody obce, kredyt komunalny, obrót pieniężny, ubezpieczenia rzeczowe, wykaz zaległości podatku gruntowego, drogi i place publiczne, weterynaria i hodowla, oświata, kultura i sztuka, spis dzieci urodzonych w latach 1910-1916, opieka społeczna, sprawy bezrobocia i emigracyjne, kontrola wydanych kart zgonu, sprawy wyznaniowe, zwierzęta pociągowe i środki przewozowe, sprawy budowlane i odbudowy; Okupacja hitlerowska – księga biercza podatku gruntowego, księga wymiaru podatków gminnych i powiatowych opłat drogowych; Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji i uchwały GRN, protokoły posiedzeń Prezydium, Zarządu i komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawy organizacyjne (wykaz alfabetyczny miejscowości przynależnych do gminy), statuty, regulaminy, instrukcje, sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, szkody wojenne, sprawy majątków opuszczonych i porzuconych; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, wykazy ziemi i wymiar podatków skarbowych, listy rozkładu podatku gruntowego, ewidencja nieruchomości podlegających opodatkowaniu, księga biercza podatku od nieruchomości; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (wykazy gospodarstw poniemieckich, spisy zwierząt gospodarskich, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej, spis powierzchni użytków rolnych), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu (sprawy młynów, rzemieślników, groby oficerów i żołnierzy radzieckich, plan gospodarczy gminy, przebudowa ustroju rolnego (rowy strzeleckie i przeciwczołgowe); Dział Administracji Społecznej: oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne i opieka społeczna (pomoc dla wsi popoligonowych); Dział Administracyjny: spis ksiąg USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności (akta dot. martyrologii ludności polskiej i szkód wojennych, wykaz volksdeutschów i Niemców, spisy ludności), wybory do Sejmu i głosowanie ludowe, osadnictwo (wykaz imienny właścicieli gospodarstw rolnych i spis gospodarstw poniemieckich), bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych wsi i osiedli, projekty, pozwolenia i kosztorysy), sprawy sądowe. Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidze. Number of units in the group: 158
41/23/0 Akta gminy Męka w Woźnikach 1945-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1945-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, uchwały, sprawy organizacyjne (wykaz miejscowości przynależnych do gminy, stan liczebny ludności, połączenia wsi, protokoły zebrań o zniesieniu systemu kartkowego), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, wykaz sołtysów, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum pozabudżetowych, wymiar i pobór specjalnych dopłat za nadmierne zużycie dróg bitych; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (spis gospodarstw poniemieckich, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla (wykazy zwierząt domowych), popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna (wykaz byłych więźniów obozów koncentracyjnych), ewidencja i kontrola ruchu ludności (spis volksdeutschów, rejestracja szkód wojennych, sprawy przesiedleńcze, spis kontrolny mieszkańców do głosowania ludowego, statystyka ludności w tym wykaz Niemców), bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych wsi, cmentarze wojenne), sprawy karno-administracyjne. Number of units in the group: 87
41/24/0 Akta gminy Rossoszyca 1945-1954 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1945-1954. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, Zarządu i komisji, protokoły z narad sołtysów, plany pracy, sprawy organizacyjne (wykaz miejscowości, opis gminy), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, dochody obce, księga wydatków budżetowych i księga sum przechodnich; Dział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (struktura i plany produkcyjne gospodarstw rolnych, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej, spisy rolne), popieranie przemysłu i handlu (straty wojenne, wykaz sklepów i rzemieślników); Dział Administracji Społecznej: oświata, kultura i sztuka; Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykaz Niemców, statystyka ludności, sprawy volksdeutschów, wykazy strat poniesionych podczas wojny, dowody tożsamości), bezpieczeństwo i porządek publiczny (grobownictwo wojenne), sprawy budowlane i odbudowy, sprawy sądowe. Number of units in the group: 61
41/25/0 Akta gminy Starostwa Szadek w Szadku 1896-1954 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1896, 1917-1920, 1925-1940, 1945-1954. Zarząd Gminy – akta dotyczące Domu Starców w Szadku; Urząd Gminy – protokoły posiedzeń Komisarza, uchwały wsi, księga biercza Zarządu, księga inwentarzowa gminy, asygnaty rozchodowe, dochody i wydatki gminy, sprawy podatkowe, kontrola osób wysiedlonych, dzienniki dokumentów przychodzących i wychodzących, utrzymanie dróg i mostów, sprawy wojskowe, wybory organów gminnych, majątek gminny, sprawy szkolnictwa, zdrowia, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, bezpieczeństwa, statystyka, ewidencja ludności (zaświadczenia tożsamości), aprowizacja, sprawy sądowe, administracyjne; Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji i uchwały GRN, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium i Zarządu, wybory sołtysów i protokoły posiedzeń, statuty, regulaminy, instrukcje, sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, odznaczenia państwowe, rzeczowy podział akt; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich i pozabudżetowych, wykaz płatników podatku obrotowego; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej, wykazy gospodarstw, wykaz inwentarza zarekwirowanego przez Armię Czerwoną, spisy rolne), sprawy Powiatowego Urzędu Ziemskiego, spółki wodne, popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka (groby wojenne, akta Dozoru Szkolnego w Szadku), zdrowie publiczne i opieka społeczna, ewidencja i kontrola ruchu ludności (polegli milicjanci w walce z hitlerowcami, spisy ludności, wykaz volksdeutschów, protokoły zeznania świadków), bezpieczeństwo i porządek publiczny (rejestracja szkód wojennych, zniszczenia budynków), sprawy wojskowe. Number of units in the group: 227
41/26/0 Akta gminy Wojsławice w Korczewie 1853-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1853-1953. Akta Wójta Gminy, kancelarii rosyjskiej, Zarządu Gminnego i Urzędu Gminy – księgi posiedzeń i uchwał zgromadzeń gminnych i wiejskich, protokoły posiedzeń komisji, ogłoszenia cesarsko-niemieckich władz, akta dot. urzędników gminnych, szkół, kar, podatków, akcyzy, mostów, szarwarków, kwater wojskowych, spraw wojskowych i policyjnych, lasów państwowych, majątków gminnych, straży ziemskiej, cudzoziemców, paszportów i przesiedleń, broni, dochodów i rozchodów gminy, ewidencji ludności, młynów wodnych, wiatraków, statystyka, dzienniki korespondencyjne, sprawy przestępstw, oświaty, budownictwa, wyznań, dozoru kościelnego i majątków duchownych, akta o charakterze poruczonym i zwykłym (dot. gospodarki leśnej, paszportów, kontroli, kościołów, duchowieństwa, księgi administracyjno-gospodarcze i finansowe), księgi inwentarzowe, ewidencja koni, akta Dozoru Szkolnego, Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej; Okupacja hitlerowska – spisy ludności, spisy rolne, sprawy podatkowe, budżety, księgi kasowe, akta Szkoły w Pratkowie. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły posiedzeń i uchwały GRN, protokoły posiedzeń Zarządu i komisji, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium, pisma okólne, przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne gminy (podział terytorialny gromad i gmin, organizacja Prezydium), sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, majątek gmin i gromad, kontrole; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, dochody gminy, ubezpieczenie rzeczowe, kredyty, zapomogi i dotacje, obrót pieniężny, egzekucje administracyjne, księgi inwentarzowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich i pozabudżetowych, sprawozdania rachunkowe; Dział Gospodarki Gminnej: sprawy ogólno-gospodarcze (wykaz wysiedlonych, gospodarstw poniemieckich), drogi i place publiczne, rolnictwo (rejestr pomiarowy scaleń, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), sprawy leśne, popieranie przemysłu i handlu, weterynaria i hodowla; Dział Administracji Społecznej: zdrowie publiczne, opieka społeczna, oświata, kultura i sztuka, gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, praca i pomoc społeczna; Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności (spisy ludności, rejestr szkód wojennych), sprawy cmentarzy i grobów wojennych, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy, sprawy sądowe i karno-administracyjne, akta Kolegium Orzekającego, głosowanie ludowe i wybory do Sejmu i Senatu. Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców i skorowidze. Number of units in the group: 1000
41/27/0 Akta gminy Wróblew 1932-1939, 1945-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1932-1939, 1945-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, Zarządu, protokoły z konferencji sołtysów, uchwały, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, charakterystyka gminy, wybory sołtysów; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, księgi sum pozabudżetowych, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, zestawienie wyników podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (parcelacja majątków, wykaz zarekwirowanego inwentarza przez Armię Czerwoną, wykaz gospodarstw rolnych, statystyka rolna, struktura gospodarstw rolnych, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu (wykaz rzemieślników i zakładów spożywczych), wykaz i kartoteka nieruchomości wiejskich; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka (wykaz nauczycieli, szkół i świetlic), zdrowie publiczne, opieka społeczna (spis półsierot), ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykazy mieszkańców, sprawy przesiedleńcze, sprawy volksdeutschów), bezpieczeństwo i porządek publiczny (wykazy strat osobowych), sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych gospodarstw, budowa szkół, sprawy elektryfikacji i zbiorników przeciwpożarowych), akta dot. głosowania ludowego, rejestry mieszkańców gminy Wróblew z lat 1932-1939. Number of units in the group: 108
41/28/0 Akta gminy Zduńska Wola 1872-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1872-1953. Okupacja hitlerowska – akta dot. Karsznic, zgłoszenia celem policyjnego stwierdzenia ludności, książka protokołów; Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, Zarządu, komisji, protokoły zebrań sołtysów, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne (kwestionariusze osób, statut organizacyjny, regulamin biurowy), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, karty ewidencyjne sołtysów, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, wykaz rzeczy zrabowanych przez okupanta, kontrole, majątek gminy i gromad, podział terytorialny gminy oraz zmiany nazw miejscowości; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, księgi sum pozabudżetowych, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi biercze Zarządu, wykaz lokatorów osiedla kolejowego, rozkład podatku od lokali; Dział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (spis powierzchni, wykaz wsi, struktura gospodarstw rolnych, sprawy nieruchomości), popieranie przemysłu i handlu (spis rzemieślników, upaństwowienie fabryki Szwajdlera w Janiszewicach), elektryfikacja wsi; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka (wykaz nauczycieli, szkół, angaże nauczycieli), zdrowie publiczne (rejestr kosztów leczenia, walka z chorobami zakaźnymi i społecznymi), opieka społeczna (wykaz Niemców i ich rodzin, zakłady opiekuńcze), sprawy cmentarne i grobownictwa wojennego, dzienniki wniosków w sprawie rejestracji szkód wojennych, ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykazy mieszkańców wsi, zaświadczenia w sprawie obywatelstwa polskiego), bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy karne i sądowe oraz rejestry spraw karno-administracyjnych. Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidze. Number of units in the group: 124
41/29/0 Akta gminy Złoczew 1865-1953 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1865-1941, 1943, 1945-1953. Akta Wójta Gminy, Zarządu Gminnego i Urzędu Gminy - rejestry pomiarowe majątku, gromad i wsi, tabele likwidacyjne, księgi opłat wsi, opis chłopskich zagród, księgi protokołów posiedzeń i uchwały Rady Gminnej, protokoły komisji, księgi uchwał Zarządu Gminnego i zebrań wiejskich, majątek gminy i gromad, kontrola, budżety, księgi wydatków budżetowych, sprawozdania rachunkowe, statystyka rolna, popieranie przemysłu i handlu; Okupacja hitlerowska – listy planowanego podatku gruntowego; Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły zebrań i uchwały GRN, protokoły posiedzeń komisji i Zarządu, protokoły zebrań sołtysów, statuty, regulaminy, instrukcje, spawy organizacyjne (wykaz gromad i sołtysów, spis miejscowości w gminie), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, dochody gminy, rozkład podatku gruntowego, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich, ubezpieczenia rzeczowe (wykaz szkód wojennych), sprawozdania rachunkowe; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (wykazy gospodarstw, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej, spisy rolne, wykaz spółek wodnych), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka (wykaz zamordowanych przez okupanta), zdrowie publiczne, opieka społeczna (ankieta dot. prześladowań ludności polskiej), sprawy wyznaniowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykazy Niemców, wykazy volksdeutschów, wykazy strat poniesionych podczas wojny, wykaz cmentarzy wojennych, rejestr domów gminy, powszechny spis narodowy), bezpieczeństwo i porządek publiczny (spis milicjantów), sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych wsi i osiedli), sprawy pomiarowe, parcelacyjne i scaleniowe, sprawy sądowe i karno-administracyjne, wybory do Sejmu, głosowanie ludowe. Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, skorowidz oraz księga kontroli ruchu ludności. Number of units in the group: 206
41/30/0 Powiatowa Kasa Skarbowa w Sieradzu 1871-1914 [1916] 0 Unroll
dokumentacja finansowa z lat 1871-1914 (sprawozdania, korespondencja), sygn. 1 – 7; księga przychodów i rozchodów kasy bankowej z 1916 roku, sygn. 8; księgi strat drobnego kapitału z lat 1912-1913, sygn. 9 – 11. Number of units in the group: 11
41/31/0 Urząd Skarbowy w Sieradzu 1933-1950 0 Unroll
rejestry podatków (dochodowego, obrotowego, od nabycia praw majątkowych), skorowidz i imienny wykaz podatników, księgi rozkładu podatków, protokoły z przeprowadzonej kontroli podatku gruntowego w gminach, rejestry przepisów i odpisów, ewidencja służbodawców i pracodawców, księgi biercze podatku (dochodowego, przemysłowego, obrotowego, spadkowego), rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wykaz gruntów i gospodarstw rolnych, kartoteka ewidencyjna kart rzemieślniczych z lat 1933-1950, sygn. 1 –57. Number of units in the group: 57
41/32/0 Policja Państwowa w Sieradzu - zbiór szczątków zespołów [1915] 1925-1939 0 Unroll
Posterunek PP w Burzeninie (elaborat mobilizacyjny), 1939, sygn. 1; Posterunek PP w Dębołęce (sprawy ogólne), 1936, sygn. 2; Posterunek PP w Wojkowie (rozkazy komendy zwierzchniej, wykazy kół ludowych, sprawy kradzieży), 1926-1938, sygn. 3 – 4; Milicja Obywatelska w Zduńskiej Woli (rozkazy, polecenia władz zwierzchnich, afisze ogłoszeniowe), 1915, sygn. 5 – 7; Posterunek PP w Złoczewie (rozkazy władz i komend zwierzchnich, karty ewidencyjne agentów, sprawozdania sytuacyjne, wywiady, opinie, sprawy cudzoziemców, kontrola sum przechodnich, sprawozdania organizacji rzemieślniczych, żydowskie ugrupowania polityczne, wykaz związków i stowarzyszeń zawodowych, organizacji żydowskich, książka stacyjna, sprawy przestępczości, poszukiwanie osób zaginionych, karty pościgowe, kartoteka informacyjna osób narodowości żydowskiej, instrukcja stanu bezpieczeństwa, materiały szkoleniowe, rejestr spraw tajnych i jawnych), 1925-1939, sygn. 8 - 66; Komisariat Policj Państwowej w Zduńskiej Woli (notatniki służbowe posterunkowych), 1934-1937, sygn. 67 - 68. Number of units in the group: 68
41/32/1 Milicja Obywatelska w Zduńskiej Woli 1915 0 Unroll
Number of units in the group: 3
41/32/2 Posterunek Policji Państwowej w Wojkowie 1926-1935 0 Unroll
Number of units in the group: 2
41/32/3 Posterunek Policji Państwowej w Dębołęce 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 1
41/32/4 Posterunek Policji Państwowej w Burzeninie 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 1
41/32/5 Posterunek Policji Państwowej w Złoczewie 1925-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 59
41/32/6 Komisariat Policji Państwowej w Zduńskiej Woli 1934-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 2
41/33/0 Inspektorat Szkolny w Sieradzu 1917-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 39
41/34/0 Powszechna Szkoła Publiczna w Burzeninie 1915-1938 0 Unroll
Zachowane akta obejmują lata 1915-1919, 1930-1932, 1934-1935, 1937-1938. Zachowały się akta Burzenińskiej Szkoły Ludowej gminy Majaczewice, w tym rozporządzenia władz zwierzchnich, pisma dot. szkoły kierowane do Naczelnika Powiatu oraz dzienniki frekwencyjne i lekcyjne. Number of units in the group: 8
Showing 21 to 40 of 1,081 entries.