Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
67/1/0 Starostwo Powiatowe Gryfickie 1945-1950 [1951] 5954 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (92 j.a., lata 1945-1950): sprawozdania statystyczne i opisowe Starosty (tzw. raporty sytuacyjne przedkładane dla Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego); teczki korespondencji tajnej i poufnej Starosty dotyczące spraw bezpieczeństwa, stosunków z Milicją Obywatelską i Urzędem Bezpieczeństwa, Wojskiem Polskim i Armią Radziecką; sprawozdania poszczególnych referatów i urzędów niezespolonych; protokoły narad z kierownikami urzędów i instytucji. 2. REFERAT BUDŻETOWO-GOSPODARCZY (5 j.a., lata 1945-1946, 1950): preliminarze budżetowe oraz informacje o przydziale kredytów. 3. REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY (9 j.a., lata 1945-1949): akta dot. spraw: zmiany imion i nazwisk, przyznania obywatelstwa, granicznych. 4. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY (50 j.a., lata 1945-1950): meldunki nadzwyczajne z lat 1946-1948 zawierające ocenę życia politycznego i społecznego; akta dot. rejestracji stowarzyszeń i związków (m.in. karty personalne działaczy społecznych i politycznych, wnioski o odznaczenie pionierów Ziemi Gryfickiej); ponadto akta dot. spraw wyznaniowych (głównie Kościoła katolickiego i Świadków Jehowy), bezpieczeństwa powiatu, kształtowanie się organów MO,referendum 1946 r. i wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1947 r. (2 teczki ze sprawozdaniami z wieców agitacyjnych), narodowościowych(m.in. dot. ludności niemieckiej), spraw personalnych pracowników Starostwa i podległych organów administracji państwowej (m.in. świadectwa moralności i opinie). 5. REFERAT OCHRONY PRZED POŻARAMI (6 j.a., lata 1945-1951): sprawozdania z działalności referatu oraz zastępów straży pożarnej; raporty o pożarach; informacje dot. zaopatrzeniem straży w sprzęt oraz ubezpieczeniem sprzętu i ludzi. Na uwagę zasługuje protokolarz posiedzeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiatowie z lat 1945-1951, wzbogacony fotografiami (sygn. 138). 6. REFERAT WOJSKOWY (1 j.a., lata 1947): zachowały się jedynie protokoły z inspekcji gminnych referatów wojskowych. 7. REFERAT OSIEDLEŃCZY (131 j.a., lata 1945-1951): sprawozdania Referatu Osiedleńczego z lat 1946-1949, które poza naświetleniem sytuacji osiedleńczej dokładnie opisują niemal wszystkie dziedziny codziennego życia mieszkańców powiatu; sprawozdania Komitetu Osiedleńczego z roku 1945, które pozwalają prześledzić najwcześniejsze etapy osiedlania ludności na terenie powiatu; poza tym akta dotyczące: akcji „W” w powiecie; osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego; wysiedlenia ludności niemieckiej. 8. REFERAT PRZEMYSŁOWY (36 j.a., lata 1945-1949): instrukcje i zarządzenia dot. organizacji przemysłu miejscowego; raporty i sprawozdania Referatu oraz Pełnomocnika Ministerstwa Przemysłu; wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych; rejestracja przedsiębiorstw oraz zakładów rzemieślniczych i usługowych; akta poszczególnych przedsiębiorstw. 9. REFERAT APROWIZACJI I HANDLU (24 j.a., lata 1945-1951): sprawozdania statystyczne i opisowe Referatu; protokoły posiedzeń i sprawozdania Komisji Notowań Cen; wykazy przedsiębiorstw handlowych; akta dot. rozdziału artykułów reglamentowanych, rozdziału kart aprowizacyjnych, interwencji rynkowych. 10. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ (9 j.a., lata 1945, 1947-1949): sprawozdania z działalności Gminnych Referatów Opieki Społecznej i placówek opieki społecznej; akta dot. rodzin zastępczych i adopcji. 11. REFERAT ODBUDOWY (7 j.a. z 1948 r.): plany pracy i sprawozdania Referatu; akta dot. odbudowy i remontów budynków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 12. REFERAT ZDROWIA (24 j.a., lata 1945-1950): sprawozdania z działalności Referatu; protokoły lustracji oraz sprawozdania z działalności placówek służby zdrowia; preliminarze budżetowe placówek służby zdrowia; akt dot. spraw personalnych placówek służby zdrowia. 13. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH (13 j.a., lata 1945-1950): protokoły przejęcia agend Powiatowego Urzędu Ziemskiego; protokoły przekazania nieruchomości dla Nadleśnictwa Zieleniewo oraz Urzędu Morskiego, Urzędu Przysposobienia Wojskowego i Urzędu Wychowania Fizycznego; sprawozdania statystyczne i opisowe; akta dot.: akcji siewnej, przywozu inwentarza żywego, przebudowy ustroju rolnego; zagospodarowania odłogów, spraw rybackich. 14. REFERAT ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH (10 j.a., lata 1945-1946): sprawozdania z akcji siewnych i omłotowych, o wielkości zbiorów, stanie pogłowia; akta dot. dostaw obowiązkowych (m.in. wełny, dostaw z ogrodów warzywnych i sadów); kradzieży zwierząt gospodarskich. 15. REFERAT SAMORZĄDOWY (28 j.a., lata 1945-1948): protokoły z odpraw burmistrzów i wójtów; protokoły lustracji w gminie Gołańcz Pomorska; sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności Referatu oraz zarządów miejskich i gminnych; sprawozdania o stanie ludności; wyniki sumarycznego spisu ludności z 1946 r.; sprawy finansów komunalnych. 16. Referat Pomiarów (7 j.a., lata 1945-1950): akta dot. akcji regulacji gruntów w gminach powiatu gryfickiego: zestawienia powierzchni i klasy gruntów, zestawienia struktury upraw, plany akcji, projekty regulacyjne, wykazy wykonanych zamówień; jest tu również ankieta o stanie i potrzebach w zakresie służb mierniczych dla miasta Trzebiatowa. Number of units in the group: 452
67/2/0 Starostwo Powiatowe Kamieńskie 1945-1950 [1951] 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (18 j.a., lata 1945-1949): akta dotyczące organizacji Urzędu Pełnomocnika Rządu oraz Starostwa Powiatowego; sprawozdania ze zjazdów burmistrzów i wójtów: raporty sytuacyjne; sprawozdania statystyczne i opisowe; akta dotyczące obsady personalnej Starostwa i organów samorządowych; podział administracyjny powiatu, wykazy miejscowości (z uwzględnieniem dawnych nazw niemieckich). 2. REFERAT BUDŻETOWO-GOSPODARCZY (1 j.a., lata 1948-1949): raporty inwestycyjne. 3. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY (35 j.a., lata 1945-1950): akta dot.: rejestracji związków i stowarzyszeń; referendum 1946 r,; spraw narodowościowych (autochtonów, wysiedlania Niemców; obywateli radzieckich); spraw wyznaniowych (Kościoła ewangelicko-reformowanego i augsburskiego, majątku Kościoła katolickiego). 4. REFERAT WOJSKOWY (3 j.a., lata 1947-1948): sprawozdania Referatu oraz podległego mu Urzędu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. 5. REFERAT OSIEDLEŃCZY (13 j.a., lata 1947-1950): protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego; sprawozdania o stanie osadnictwa rolniczego i nierolniczego; akta dot. Osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego. 6. REFERAT PRZEMYSŁU (37 j.a., lata 1945-1950): raporty, sprawozdania, statystyki Referatu; instrukcje i zarządzenia dot. Przemysłu i handlu; akta dot. Organizowania przemysłu i rzemiosła w powiecie (protokoły przejęcia obiektów przemysłowych od wojska; sprawy upaństwowienia, prywatyzacji i dzierżawy zakładów; spisy zakładów; wykazy stanu zatrudnienia w zakładach; sprawy cechów); akta poszczególnych przedsiębiorstw. 7. REFERAT APROWIZACJI I HANDLU (28 j.a., lata 1945-1949): protokoły narad gospodarczych; protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia; protokoły posiedzeń i sprawozdania Komisji Notowań Cen; plany zaopatrzenia i sprawozdania z ich wykonania;sprawozdania statystyczne i opisowe Referatu; sprawozdania o sieci placówek handlowych i gastronomicznych; zestawienia statystyczne dot. Aprowizacji i handlu wg gmin; raporty o cenach hurtowych i detalicznych; notowania cen targowych. 8. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ (4 j.a., lata 1945-1948): sprawozdania opisowe i meldunki; sprawy budżetu; zestawienia dot. Rozdawnictwa darów UNRRA; rejestracja inwalidów wojennych. 9. REFERAT ODBUDOWY (14 j.a., lata 1945-1949): sprawy organizacyjne Referatu; sprawozdania z działalności Referatu; sprawozdania z realizacji planów odbudowy; akta dot. Akcji odbudowy wsi; odbudowy budynków państwowych oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; ewidencja poniemieckich budynków państwowych. Akta Referatu dotyczą obszaru dwóch powiatów: kamieńskiego i wolińskiego. 10. REFERAT ZDROWIA (3 j.a., lata 1946-1947): sprawozdania o stanie organizacyjnym służby zdrowia; sprawy personalne placówek ochrony zdrowia; sprawozdania statystyczne. 11. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH (5 j.a., lata 1949-1950): plany i sprawozdania o zasiewach i likwidacji odłogów, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych; osadnictwo na gospodarstwach poniemieckich. 12. Akta osobowe, 2 j.a. (sygn. 164-165) z lat 1945-1950: Akta osobowe pracowników (kwestionariusze osobowe, podania o pracę, zaświadczenia). Number of units in the group: 163
67/3/0 Starostwo Powiatowe Nowogardzkie 1945-1950 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (35 j.a., lata 1945-1950): instrukcje i zarządzenia; protokoły z odpraw burmistrzów i wójtów; raporty sytuacyjne miesięczne i kwartalne, opisowe i statystyczne; wyniki Powszechnego Spisu Ludności z 1946 r.; akta dot. reorganizacji administracji w 1950 r. (protokoły zdawczo-odbiorcze agend, sprawozdania z działalności referatów za lata 1945-1950); akta z zakresu nadzoru nad administracją niższego szczebla (plany pracy organów podległych, protokoły kontroli); korespondencja dot. spraw personalnych. 2. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY (46 j.a., lat 1945-1950): sprawozdania z życia społeczno-politycznego powiatu; akta dot. stowarzyszeń i związków; stanu bezpieczeństwa powiatu; spraw narodowościowych (m.in. wysiedlania ludności niemieckiej, poświadczenia obywatelstwa polskiego); referendum 1946 r. i wyborów do Sejmu 1947 r. (sprawy organizacyjne, sprawozdania z wieców i zebrań przedwyborczych, listy uprawnionych do głosowania), sprawy personalne Starostwa i organów podległych. 3. POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY (4 j.a., lata 1945-1947): sprawozdania o stanie dróg i mostów, informacje dot. bazy technicznej i kadrowej służby drogowej; wyniki technicznego badania dróg; informacje o przebiegu rozminowywania dróg i poboczy. 4. REFERAT OSIEDLEŃCZY (79 j.a., lata 1945-1950): najobszerniejsza pod względem ilości jednostek archiwalnych grupa akt w zespole, obrazująca niemal w pełni całokształt procesów osiedleńczych zachodzących w powiecie w latach 1945-1950; są tu: protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Osiedleńczej, sprawozdania Punktu Etapowego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Nowogardzie, sprawozdania, raporty, zestawienia, wykazy i informacje dot. zasiedlania powiatu, w tym: imienne księgi ewidencyjne repatriantów, przesiedleńców, osadników, osadników wojskowych, wykazy wydanych orzeczeń Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego, zbiory złożonych wniosków o przyznanie prawa własności oraz wydanych aktów nadania gospodarstw rolnych (z podziałem na gminy), zaświadczenia osiedleńcze, skierowania, protokoły przekazania gospodarstw repatriantom, korespondencja w sprawie przydziału inwentarza i pomocy materialnej dla osadników; akta dot. osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego. 5. REFERAT PRZEMYSŁU (31 j.a., lata 1945-1950): akta dot. przejmowania, odbudowy i rozruchu zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych; wydawania koncesji i rejestracji zakładów; sprawozdania o stanie przemysłu i rzemiosła, akta dot. elektryfikacji wsi. 6. REFERAT APROWIZACJI I HANDLU (23 j.a., lata 1945-1950): zarządzenia i instrukcje; sprawozdania Referatu; protokoły kontroli sklepów; raporty o cenach hurtowych i detalicznych; akta dot. wydawania koncesji i zezwoleń na prowadzenie placówek handlowych; rejestry komiwojażerów. 7. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ (3 j.a., lat 1947-1949): protokoły posiedzeń i sprawozdania Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Nowogardzie, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne dla PKOS. 8. REFERAT ODBUDOWY (6 j.a., lata 1945-1946): ewidencja zniszczeń wojennych; akta dot.: przekazywania nieruchomości na potrzeby urzędów, grobownictwa wojennego, pomnika poległych w walce o wyzwolenie Pomorza Zachodniego w Nowogardzie. 9. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH (74 j.a., lata 1948-1950): wykazy statystyczne gospodarstw rolnych i inwentarza żywego; wykazy użytkowników gospodarstw rolnych; rejestry nieruchomości; akta formalno-prawne regulacji gruntów (wg gmin); wyniki badań klasyfikacji gruntów w powiecie. 10. REFERAT KULTURY I SZTUKI (9 j.a., lata 1945-1949): sprawozdania statystyczne i opisowe Referatu oraz placówek czynnego upowszechniania kultury; sprawozdania z imprez kulturalnych i oświatowych; akta dot. amatorskiego ruchu artystycznego, rejestracji i ochrony zabytków. Number of units in the group: 310
67/4/0 Starostwo Powiatowe Wolińskie [z siedzibą w Świnoujściu] 1945-1950 [1952] 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (33 j.a., lata 1945-1950): akta dot. struktury organizacyjnej, zarządzenia i okólniki (władz nadrzędnych i własne); normatywy kancelaryjno-archiwalne; sprawozdania z działalności komórek organizacyjnych; sprawozdania statystyczne, meldunki i raporty; protokoły zebrań i zjazdów organizowanych przez Starostwo; protokoły roków urzędowych; akta dot.: zmian nazewnictwa miejscowości, podziału administracyjnego, ewidencji i kontroli ruchu ludności; akta Koła Związku Zawodowego Pracowników Państwowych. 2. REFERAT BUDŻETOWO-GOSPODARCZY (2 j.a., lata 1945–1946): zarządzenia i okólniki, akta dot. Pożyczki odbudowy Kraju. 3. REFERAT KARNO-ADMINISTRACYJNY (3 j.a., lata 1946-1949): sprawozdania z działalności Referatu; statystyki przestępczości. 4. REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY (13 j.a., lata 1945-1952): zarządzenia i okólniki; akta dot. przyznawania i weryfikacji obywatelstwa polskiego; autochtonów, zmiany imion i nazwisk, nadzoru nad urzędami stanu cywilnego, spraw granicznych, odszkodowań wojennych. 5. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY (47 j.a., lata 1945-1950): zarządzenia; sprawozdania sytuacyjne o stanie powiatu; korespondencja tajna Starostwa (dot. gł. bezpieczeństwa i stosunków polsko-radzieckich); akta dot. wyborów do Sejmu z 1947 r., współpracy z organami Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa, przestępczości politycznej, spraw wyznaniowych (m.in. korespondencja z Radą Główną Wyznania Świadków Jehowy), majątku Kościoła Katolickiego, repolonizacji, spraw narodowościowych (w tym – wysiedlania ze strefy przygranicznej; wysiedlania ludności niemieckiej); akta organizacji społecznych i politycznych, stowarzyszeń i związków. 6. REFERAT DROGOWY (5 j.a., lata 1945-1949): de facto są to akta Powiatowego Zarządu Drogowego: protokoły narad i odpraw; sprawozdania i informacje o stanie dróg i mostów, stanie urządzeń i sprzętu drogowego, stanie personelu służb drogowych; akta dot. budowy mostu oraz uruchomienie przeprawy promowej w Świnoujściu. 7. REFERAT OSIEDLEŃCZY (25 j.a., lata 1945-1949): zarządzenia i okólniki; sprawozdania sytuacyjne; akta dot. organizacji osadnictwa w powiecie, przydziału gospodarstw; akcji parcelacyjno-osadniczej. 8. REFERAT PRZEMYSŁU (20 j.a., lata 1945-1950): zarządzenia i okólniki; plany o sprawozdania; akta dot. przejmowania zakładów przemysłowych (m.in. kartoteki zakładów, charakterystyki techniczne, dane szacunkowe); nacjonalizacja przemysłu; wydawanie koncesji; akta dot. przemysłu spożywczego oraz rybactwa. 9. REFERAT APROWIZACJI I HANDLU (25 j.a., lata 1945-1950): zarządzenia i okólniki; protokoły narad i odpraw; dzienniki podawcze Referatu; sprawozdania i informacje o rozwoju sieci placówek handlowych i usługowych; sprawy cen, akta Powiatowej Komisji Cennikowej, interwencje rynkowe; rejestracja placówek handlowych, koncesje. 10. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ (3 j.a., lata 1946-1949): sprawozdania; protokoły kontroli. 11. REFERAT ODBUDOWY (4 j.a., lat 1946-1948): ewidencja nieruchomości zajętych przez instytucje państwowe; ewidencja budynków użyteczności publicznej; odbudowa miast. 12. REFERAT ZDROWIA (6 j.a., lata 1945-1950): organizacja służby zdrowia; sprawozdania z działalności placówek służby zdrowia; walka z chorobami zakaźnymi. 13. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH (11 j.a., lata 1945-1949): spis rolny 1946 r.; zagospodarowanie odłogów; rozwój oświaty rolniczej; sprawy leśnictwa. 14. REFERAT WETERYNARII (2 j.a., lat 1946-1949): akta dot. organizacji służby weterynaryjnej oraz oświaty i profilaktyki weterynaryjnej. 15. REFERAT KULTURY I SZTUKI (1 j.a., 1945-1948): teczka korespondencji ogólnej. Akta dotyczą powiatu wolińskiego i kamieńskiego. 16. REFERAT SAMORZĄDOWY (8 j.a., lata 1945-1950): zarządzenia i instrukcje; protokoły z narad i odprawa burmistrzów i wójtów; protokoły posiedzeń Tymczasowych Rad Doradczych; protokoły kontroli, inspekcji i lustracji; akta dot. przekazywanie nieruchomości i przedsiębiorstw samorządowych. . 17. INSPEKTORAT SZKOLNY W ŚWINOUJŚCIU (2 j.a., lata 1945-1949): plany pracy Inspektoratu; akta dot. rozmieszczenia placówek oświatowych na terenie powiatu. Number of units in the group: 210
67/5/0 Powiatowa Rada Narodowa w Gryficach 1946-1950 0 Unroll
1. DZIAŁ OGÓLNY (28 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń plenarnych PRN i jej Prezydium (do protokołów są załączniki, m.in. sprawozdania i informacje dotyczące różnych dziedzin życia); plany pracy i sprawozdania z działalności Rady i jej organów (tylko z lat 1949-1950); karty osobowe radnych; sprawozdania statystyczne o społecznym i politycznym składzie rad narodowych z terenu powiatu; korespondencja ogólna; protokoły narad gospodarczych. 2. DZIAŁ KOMISJI (17 j.a., lata 1947-1950): protokoły posiedzeń komisji oraz materiały powstałe w wyniku działalności kontrolnej komisji PRN (protokoły kontroli, sprawozdania pokontrolne, charakterystyki jednostek kontrolowanych). Zachowały się akta Komisji: Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowej, Rolnej, Zdrowia, Morskiej i Kwalifikacyjnej. Włączono tu ponadto akta Obywatelskiej Komisji Podatkowej. 3. DZIAŁ INSPEKCJI (16 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń miejskich i gminnych Tymczasowych Rad Doradczych; protokoły posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych; protokoły posiedzeń prezydiów miejskich i gminnych rad narodowych; sprawozdania i protokoły z dokonanych inspekcji rad narodowych niższego szczebla. Number of units in the group: 61
67/6/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kamieniu Pomorskim 1946-1950 0 Unroll
1. DZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (33 j.a.; lata 1946-1950): ; protokoły plenarnych posiedzeń PRN (brak protokołów z 1948 r.); protokoły posiedzeń Prezydium Rady z lat 1947-1950; sprawozdania z działalności PRN i jej organów z lat 1948-1950; sprawozdania z działalności rad niższego szczebla z lat 1949-1950; informacje urzędów i instytucji składane na posiedzenia plenarne PRN; protokoły posiedzeń plenarnych rad niższego szczebla; wykazy radnych. 2. DZIAŁ KOMISJI (9 j.a., lata 1947-1950): akta Komisji Kontroli Społecznej (1947-1950); Komisji Oświaty (1947-1950), Komisji Drogowej (1949-1950); sprawozdania z działalności komisji PRN (za rok 1949 i I półr. 1950 r.); protokoły i sprawozdania z posiedzeń ciał społecznych powoływanych przez PRN (1947-1950). 3. DZIAŁ INSPEKCJI (3 j.a., lata 1948-1949): protokoły i sprawozdania z kontroli działalności rad niższego szczebla oraz ich organów wykonawczych (materiał zachowany szczątkowo). Number of units in the group: 45
67/7/0 Powiatowa Rada Narodowa w Nowogardzie 1946-1950 0 Unroll
Przy systematyzowaniu akt zastosowano układ rzeczowo-chronologiczny. Grupy rzeczowe nie zostały jednak wyraźnie określone: GRUPA I (11 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń plenarnych PRN oraz posiedzeń Prezydium PRN (1946-1950); księgi uchwał PRN i Prezydium PRN (1948-1949); sprawozdania z działalności PRN (1948-1950). GRUPA II (23 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych oraz ich prezydiów (1946-1950); sprawozdania z działalności miejskich i gminnych rad narodowych (1949 r.) GRUPA III (20 j.a., lata 1946-1950): akta z zakresu inspekcji i kontroli; akta komisji stałych PRN oraz innych ciał społecznych działających przy PRN (Komisja Kontroli Społecznej; Komisja Finansowo-Budżetowa; Komisja Oświaty i Kultury; Komisja Regulaminowo-Prawna; Komisja Rolna; Komisja Dyscyplinarna; Komitet Daniny Narodowej; Powiatowy Komitet Odbudowy Warszawy); sprawy personalne (ewidencja radnych, sprawozdania dot. składu osobowego rad narodowych, zatrudnianie pracowników Biura Prezydialnego PRN); korespondencja dot. działalności PRN (dot. zdrowia i opieki społecznej oraz obchodów rocznic). Number of units in the group: 54
67/8/0 Powiatowa Rada Narodowa w Świnoujściu 1946-1950 [1951] 0 Unroll
1. DZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (22 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń plenarnych PRN i Prezydium PRN;księgi uchwał Rady i jej Prezydium;sprawozdania z działalności Rady i jej organów; sprawy organizacyjne Biura Prezydialnego PRN (dzienniki podawcze z lat 1946-1950, statut organizacyjny i instrukcja kancelaryjna z 1949 r.); sprawy osobowe; korespondencja dotycząca oświaty i kultury oraz spraw samorządowych. 2. DZIAŁ KOMISJI (13 j.a., lata 1946-1951): akta komisji stałych (Komisji Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Rolnej, Zdrowia, Morskiej, Kwalifikacyjnej, Dyscyplinarnej, Racjonalizacji Pracy w Samorządzie); akta komisji doraźnych i innych ciał przedstawicielskich (Obywatelskiej Komisji Podatkowej, Komitetów Obywatelskich, Obwodowej Ligi do Walki z Rasizmem). 3. DZIAŁ INSPEKCJI (5 j.a., lata 1946-1950): protokoły z przeprowadzanych kontroli miejskich i gminnych rad narodowych; protokoły posiedzeń rad narodowych niższego szczebla, sprawozdania z ich działalności. Number of units in the group: 40
67/9/0 Wydział Powiatowy w Gryficach 1946-1950 0 Unroll
1. DZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (36 j.a., lata 1946-1950): statuty organizacyjne Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium Wydziału Powiatowego; akta dotyczące organizacji i funkcjonowania organów samorządowych szczebla miejskiego oraz gmin (m.in. powoływania tych organów, sprawozdania z ich działalności, protokoły z narad i odpraw); akta dotyczące organizacji przedsiębiorstw i zakładów komunalnych; sprawy personalne; akt dot. zmian granic powiatu i gmin, wykazy miejscowości; korespondencja ogólna samorządowa. 2. DZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (110 j.a., lata 1946-1950): budżety Wydziału Powiatowego oraz zarządów miejskich i gminnych; sprawozdania z wykonania budżetu; akta z zakresu stanowienia i realizowania podatków na rzecz samorządu. 3. DZIAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (38 j.a., lata 1946-1950): akta dot. finansowania działalności szkół, opieki społecznej, lecznictwa, remontów budynków, napraw dróg i mostów (są tu m.in. plany inwestycyjne, sprawozdania z prac, rozliczenia); akta dot. działalności zakładów i przedsiębiorstw komunalnych. 4. DZIAŁ INSPEKCJI (5 j.a., lata 1947-1950): protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych, wnioski i zalecenia pokontrolne. Number of units in the group: 189
67/10/0 Wydział Powiatowy w Kamieniu Pomorskim [1945] 1946-1950 0 Unroll
1. DZIAŁ OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (3 j.a., lata 1947-1950): sprawozdania z kontroli Wydziału Powiatowego; protokoły posiedzeń Kolegium Wydziału; protokoły posiedzeń zarządów gminnych. 2. DZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (124 j.a., lata 1945-1950): budżety Wydziału Powiatowego i sprawozdania z ich wykonania; budżety poszczególnych gmin i sprawozdania z ich wykonania (są tu akta z 1945 r.); akta dot. uchwalenia statutów podatkowych i opłat. 3. DZIAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (5 j.a., lata 1946-1950): charakterystyki miast i gmin powiatu; zestawienia statystyczne dotyczące stanu nieruchomości stanowiących własność samorządu; raporty o realizacji inwestycji. 4. DZIAŁ INSPEKCJI (3 j.a., lata1947-1949): protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych powiatu. Number of units in the group: 135
67/11/0 Wydział Powiatowy w Nowogardzie 1946-1950 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (18 j.a., lata 1946-1950): sprawy organizacyjne; protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego; sprawozdania z działalności Wydziału; sprawy personalne. Na uwagę zasługuje referat omawiający historię samorządu w powiecie w latach 1945-1949 (sygn. 1) 2. REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY (128 j.a., lata 1946-1950): preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Powiatowego (1948-1950); budżety i sprawozdania z wykonania budżetu zarządów gminnych i miejskich (1946-1950); statuty podatków i opłat; ustalanie świadczeń w naturze. 3. REFERAT SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (60 j.a., lata 1947-1950): akta dot. placówek oświatowych i kulturalnych, opieki społecznej, służby zdrowia, gospodarki leśnej i rolnej, melioracji, budowy dróg i mostów; sprawozdania i plany dot. realizacji inwestycji samorządowych; sprawozdania z działalności zakładów i przedsiębiorstw samorządowych;grobownictwo wojenne; plany gospodarcze i finansowo-gospodarcze; założenia do planu 6-letniego na lata 1950-1955. 4. DZIAŁ INSPEKCJI (9 j.a., lata 1947-1950): sprawozdania z inspekcji zarządów miejskich i gminnych; skargi, interwencje, dochodzenia. Number of units in the group: 215
67/12/0 Wydział Powiatowy w Świnoujściu 1946-1950 0 Unroll
1. DZIAŁ OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (9 j.a., lata 1947-1949): protokoły posiedzeń Wydziału; sprawy organizacyjne; sprawy personalne pracowników samorządowych. 2. DZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (72 j.a., lata 1946-1950): zarządzenia i uchwały w sprawach budżetowych, budżety Wydziału Powiatowego oraz sprawozdania wykonania budżetu; budżety miast i gmin oraz sprawozdania z wykonania budżetu. 3. DZIAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (6 j.a., lata 1947-1950): sprawy gospodarki komunalnej i inwestycji; organizacja zakładów samorządowych; sprawozdania i informacje. 4. DZIAŁ INSPEKCJI (9 j.a., lata 1947-1949): odpisy protokołów posiedzeń rad narodowych niższego szczebla; protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych. Number of units in the group: 96
67/13/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dobrej 1945-1950 0 Unroll
1. DZIAŁ OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (24 j.a., lata 1945-1950): protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej, MRN, Prezydium MRN; akta komisji (Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowej, Rolnej); akta dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego, USC, spraw społeczno-politycznych; sprawy osobowe; rejestry ludności polskiej i niemieckiej. 2. DZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (14 j.a., lata 1945-1950): budżety miasta i sprawozdania z ich wykonania z lat 1945-1950; księga kasowa przedsiębiorstw miejskich z lat 1946-1947. 3. DZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ (26 j.a., lata 1945-1950): statystyki osiedleńcze i gospodarcze; spisy rolne; sprawozdania o przebiegu akcji siewnych i żniwnych; sprawozdania i informacje dotyczące aprowizacji, przemysłu, rzemiosła, handlu; akta dot. przejmowania i działalności przedsiębiorstw komunalnych; spisy ulic i nieruchomości 4. DZIAŁ SPOŁECZNY (4 j.a., lata 1945-1949): akta dot. oświaty, kultury i akcji społecznych. Number of units in the group: 68
67/14/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Goleniowie 1945-1950 [1951] 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (16 j.a., lata 1945-1950): protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej, MRN, Prezydium MRN (niekompletne); akta komisji (Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowo-Kulturalnej, Rolnej, Mieszkaniowej, Komitetów Domowych, Drogowej);organizacji zarządu miejskiego; sprawy osobowe; akta Koła Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych przy ZM w Goleniowie. 2. REFERAT FINANSOWY (15 j.a., lata 1945-1950): komplet budżetów i sprawozdań z ich wykonania. 3. REFERAT SPOŁECZNY (21 j.a., lata 1945-1949): spisy rolne; raporty sytuacyjne i statystyczne o stanie osadnictwa i gospodarki; opisy i charakterystyki miasta (sygn. 39 i 41); akta dot. organizacji służby zdrowia, stanu sanitarnego miasta; karty ewidencyjne grobów wojennych. Number of units in the group: 52
67/15/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gryficach 1945-1950 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (9 j.a., lata 1945-1949): protokoły posiedzeń: Tymczasowej Rady Doradczej (1946 r.), Kolegium Zarządu Miejskiego (1947-1949), Prezydium MRN (1949r.); sprawozdania z działalności ZM; korespondencja z zakresu spraw społeczno-politycznych; sprawy personalne. 2. REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ (6 j.a., lata 1945-1948): akta dot. rolnictwa, działalności przedsiębiorstw komunalnych, aprowizacji (dane dot. ludności, pogłowia, zapasów żywności, sieci handlowej); sygn.10 - skorowidz osiedlonych w mieście repatriantów i przesiedleńców, skorowidz ulic i posesji wraz z nazwiskami przedwojennych właścicieli posesji. 3. REFERAT FINANSOWY (7 j.a., lata 1948-1950): budżety miasta. Number of units in the group: 22
67/16/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kamieniu Pomorskim 1945-1950 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (30 j.a., lata 1945-1950): protokoły posiedzeń: MRN, Prezydium MRN; Zarządu Miejskiego; akta Komisji MRN (Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowej, Zdrowia, Lokalowej); organizacja Biura ZM; sprawy personalne; kwestionariusze rejestracyjne organizacji społecznych i politycznych; korespondencja ZM i burmistrza; raporty sytuacyjne; wysiedlanie ludności niemieckiej. 2. REFERAT FINANSOWY (7 j.a., lata 1947-1950): sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za rok 1949; budżet na rok 1950; księgi finansowe i podatkowe z lat 1947-1949. 3. REFERAT GOSPODARCZO-SPOŁECZNY (35 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń Komisji Gospodarczo-Społecznej; ewidencja majątku komunalnego; gospodarka nieruchomościami; remonty i odbudowa budynków, sieci wodociągów i kanalizacji; nadzór nad przedsiębiorstwami komunalnymi; spisy rolne; akta dot. aprowizacji, ochrony zdrowia, oświaty i kultury. 4. REFERAT WOJSKOWY (2 j.a.; lata 1947, 1949-1950): sprawozdania Referatu z lat 1949-1950; rejestr pojazdów dla celów wojskowych z 1947 r. Number of units in the group: 74
67/17/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Maszewie 1945-1950 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY: sygn. 1-26 (26 j.a.), lata 1945-1950: organizacja urzędu, korespondencja ogólna, instrukcje, sprawozdania Zarządu Miejskiego, sprawy osobowe pracowników (lata 1945-1947); akta dot. Działalności Rady i jej Prezydium, aktakomisji, korespondencja MRN. 2. REFERAT FINANSOWY: sygn. 27–49 (23 j.a.), lata 1945-1950: budżety roczne miasta i sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków, rejestry podatkowe i gospodarstw rolnych. 3. REFERAT GOSPODARKI GMINNEJ: sygn. 50-70 (21 j.a.), lata 1945-1950: materiały dot. Gospodarki lokalowej, odbudowy miasta, rolnictwa(m.in.. spisy rolne 1946-1949, rejestry rolników j, wykazy maszyn), aprowizacji (w statystykach z lat 1945-1948 są dane dot. liczby ludności, narodowości, zatrudnienia); akta dot. ilości i stanu zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. 4. REFERAT SPOŁECZNY: sygn. 71-72 (2 j.a.),lata 1945-1949: pomoc dla repatriantów, opieka społeczna i służba zdrowia. Number of units in the group: 72
67/18/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Nowogardzie 1945-1950 0 Unroll
1. DZIAŁ OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY: sygn. 1-5(5 j.a.),lata 1946-1949: protokoły posiedzeń Rady i jej Prezydium z lat 1947-1949, księga protokołów pokontrolnych Zarządu Miejskiego. 2. DZIAŁ FINANSOWO–BUDŻETOWY: sygn. 6-16, 20(12 j.a.),lata 1946-1950: budżety administracyjne z lat 1948-1950, sprawozdania z ich wykonania z lat 1946-1950, księgi rachunkowe i inwentarzowe Zarządu Miejskiego z lat 1946-1949. 3. DZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ: sygn. 17-19(3 j.a.),lata 1945-1947:raporty sytuacyjne o stanie gospodarki miasta i zasiedleniu z lat 1946-1947, księgi rejestrujące zakłady przemysłowe i rzemieślnicze z lat 1945-1946. Number of units in the group: 20
67/19/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Płotach 1945-1950 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY: sygn. 1-14, 43-44 (16 j.a.),lata 1945-1950: raporty dzienne władz miejskich z okresu marzec-maj 1945 r.; rozkazy porządkowe Komendantury Wojennej, sprawozdania i raporty Zarządu Miejskiego z lat 1945-1946; korespondencja i protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej oraz Miejskiej Rady Narodowej i jej organów; akta Komisji Weryfikacyjnej do spraw ludności polskiej; korespondencja dotycząca akcji politycznych 2. REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY: sygn. 15-33 (19 j.a.),lata 1945-1950: kompletna dokumentacja budżetowa; rejestry wymiarowe podatków i opłat z lat 1948-1950, zestawienia rolników i gruntów na terenie miasta. Referat Gospodarczo-Społeczny: sygn. 34-42, 45-46 (11 j.a.),lata 1945-1950: akt dotyczące przejmowania i zabezpieczania mienia poniemieckiego; wykazy statystyczne odnoszące się do stanu ludności i stopnia zagospodarowania miasta (z lat 1945-1946); korespondencja, zestawienia i raporty odnośnie rolnictwa i działalności zakładów gospodarki komunalnej w mieście; wykazy właścicieli nieruchomości z 1950 r.; plany piekarni w Płotach z 1948 r. Number of units in the group: 46
67/20/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Trzebiatowie 1945-1950 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY: sygn. 1-17, 33 (18 j.a.), lata 1945-1950: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, sprawozdania Zarządu Miejskiego i poszczególnych referatów; akta odnoszące się do spraw organizacyjnych urzędu (statuty organizacyjne Biura, akta personalne, rozległa korespondencja ogólna); raporty i informacje o stanie gospodarczym miasta (1946-1948); statystyki ludności miasta (1945-1947); akta Miejskiej Rady Narodowej (protokoły posiedzeń plenarnych, posiedzeń Prezydium i materiały poszczególnych komisji (1946-1950). 2. REFERAT GOSPODARKI GMINNEJ: sygn. 18-20, 34 (4 j.a.), lata 1946-1948: akta dotyczące przejmowania mienia poniemieckiego, zakładów komunalnych i przemysłowych w mieście (sprawozdania, kwestionariusze i zestawienia statystyczne). 3. REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY: sygn. 21-32, 35-36 (14 j.a.), lata 1945-1950: budżety i sprawozdania rachunkowe z ich wykonania, korespondencja w sprawie gospodarki finansowej Zarządu Miejskiego. Number of units in the group: 36
67/21/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świnoujściu 1945-1950 [1954] 0 Unroll
1. Referat Ogólno-Administracyjny: sygn. 1-7, 30-32 (10 j.a.), lata 1945-1954: statuty organizacyjne urzędu; protokoły z posiedzeń Rady i jej Prezydium, uchwały MRN; protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu Miejskiego. 2. Referat Finansowy: sygn. 8-26 (19 j.a.), lata 1946-1950: statuty podatków i opłat, budżety administracyjne i przedsiębiorstw komunalnych, sprawozdania z ich realizacji. 3. Referat Gospodarczy: sygn. 27-29 (3 j.a.),lata 1945-1949: akta dotyczące remontów statków i motorówek pasażerskich (1947-1948); dokumentacja statku s/s „Piast” (1945-1949). Number of units in the group: 32
67/22/0 Inspektorat PGR Gryfice z siedzibą w Trzebiatowie [1945] 1958-1969 [1975] 0 Unroll
1. Akta organizacyjne Inspektoratu i podległych mu gospodarstw PGR (96 j.a. z lat 1958-1969): protokoły posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego oraz narad organizowanych przez Inspektorat i kierownictwo gosp. PGR; protokoły kontroli i rewizji przeprowadzonych w Inspektoracie i gospodarstwach PGR; skargi i wnioski (kierowane przez pracowników i mieszkańców gospodarstw PGR do Inspektoratu, gazet lokalnych, Zjednoczenia PGR). 2. Plany wieloletnie i roczne Inspektoratu i gospodarstw PGR (530 j.a. z lat 1958-1969): plany wieloletnie Inspektoratu dot. Rozwoju produkcji, inwestycyjne, dokształcania prac.; roczne plany gosp.-finans. Gospodarstw PGR (brak jest planów samego Inspektoratu); plany gospodarczego urządzenia gospodarstw PGR. 3. Analizy i sprawozdania z działalności Inspektoratu i gospodarstw PGR (71 j.a. z lat 1958-1969): analizy, sprawozdania i informacje o wynikach produkcyjnych Inspektoratu i gospodarstw PGR; sprawozdania statystyczne Inspektoratu i gospodarstw PGR (z realizacji inwestycji i remontów kapitalnych; ze stanu i ruch środków trwałych; ze stanu budynków i izb mieszkalnych; z omłotów, powierzchni zbiorów i ze zbioru ziemiopłodów; ze zmian w użytkowaniu gruntów; z przebiegu spisów rolnych; dot. Gosp. Leśnej i zadrzewień; dot. Pszczelarstwa; dot. Przemysłu rolnego; dot. Zatrudnienia) 4. Akta finansowo-księgowe (190 j.a. z lat 1958-1969): bilanse roczne oraz sprawozdania finansowe i rzeczowe Inspektoratu; roczne sprawozdania finansowe gospodarstw PGR; roczne sprawozdania rzeczowe gospodarstw PGR; protokoły badania sprawozdań finansowych gospodarstw PGR (brak protokołów za lata 1958/59 i 1968/69); fundusze specjalne (premiowy i wyrównawczy) oraz dotacje przedmiotowe; powszechna inwentaryzacja środków trwałych wg stanu na dz. 31.XII.1959 r. i 30.VI.1969 r. 5. Ewidencja gruntów gospodarstw PGR (27 j.a. z lat 1958-1969): zestawienia ilościowe gruntów – Inspektoratu i gospodarstw PGR; protokoły przekazywania gruntów; łączenie gospodarstw; mapy ewidencyjne gruntów gospodarstw PGR. Akta nie są kompletne. 6. Dokumentacja techniczna (42 j.a. z lat 1958-1969): projekty zagospodarowania przestrzennego gospodarstw PGR; plany sytuacyjne gospodarstw PGR; ekspertyzy dot. Możliwości i celowości inwestycji (budowy suszarni zielonek w gospodarstwach PGR). Akta nie są kompletne. 7. Akta osobowe (3154 j.a. z lat [1945] 1953-1969 [1976]): kwestionariusze osobowe, angaże. 8. AKCESJA 816/2017 7 j.a. - korekta ewidencji; w wyniku prac inwentaryzacyjnych wydzielono 7 j.a. stanowiących ewidencję pracowników. Number of units in the group: 4117
67/23/0 Gminna Rada Narodowa w Brojcach 1945-1954 0 Unroll
I. GMINNA RADA NARODOWA I ZARZĄD GMINNY 1) Referat Ogólno-Administracyjny (8 j.a.; 1945-1951): statut organizacyjny i regulamin Biura Zarządu Gminnego, protokoły posiedzeń plenarnych GRN i posiedzeń Prezydium GRN; rejestry mieszkańców gminy. 2) Referat Rolny (2 j.a., 1948-1950): akta dot. osadnictwa oraz klasyfikacji gruntów.3) Referat Finansowy (9 j.a., 1946-1950): komplet budżetów, sprawozdania fin. za lata 1946 i 1949. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1) Referat Ogólno-Administracyjny (9 j.a., 1950-1954): komplet protokołów sesji, szczątkowo zachowane akta komisji stałych, protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1950 i 1952-1953.2) Referat Finansowy (12 j.a., 1950-1954): komplet budżetów, sprawozdania fin. za 1950 r. Number of units in the group: 40
67/24/0 Gminna Rada Narodowa w Gołańczy Pomorskiej 1946-1954 0 Unroll
I. GMINNA RADA NARODOWA I ZARZĄD GMINNY 1) Referat Ogólno-Administracyjny (6 j.a.; 1947-1950): protokoły posiedzeń plenarnych GRN i posiedzeń Prezydium GRN; sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego. 2) Referat Rolny (4 j.a., 1946-1949): akta dot. osadnictwa oraz klasyfikacji gruntów; sprawozdania statystyczne. 3) Referat Finansowy (7 j.a., 1946-1949): budżety na lata 1947 i 1949, sprawozdania fin. za lata 1946 i 1948-1949. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1) Referat Ogólno-Administracyjny (24 j.a., 1950-1954): sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności; protokoły sesji GRN (brak z 1953r.), akta komisji stałych, komplet protokołów posiedzeń Prezydium GRN, sprawy podziału admin. gminy.2) Referat Socjalno-Gospodarczy (3 j.a., 1950-1954): akta dot. gospodarki gminy oraz spraw kult.-oświat.3) Referat Finansowy (8 j.a., 1950-1954): komplet budżetów i sprawozdań fin. Number of units in the group: 52
67/25/0 Gminna Rada Narodowa w Górzycy 1945-1954 0 Unroll
I. GMINNA RADA NARODOWA I ZARZĄD GMINNY 1) Referat Ogólno-Administracyjny (sygn. 1-11; 11 j.a., lata 1945-1950): sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń plenarnych GRN (1947-1950), ewidencja mieszkańców gminy. 2) Referat Gospodarczy (sygn. 12-22; 11 j.a., lata 1946-1950): zestawienia statystyczne dot. Ludności, spisy rolne, klasyfikacja gruntów, osadnictwo 3) Referat Finansowy (sygn. 23-31; 9 j.a., lata 1945-1950): komplet budżetów; sprawozdania finansowe za lata 1945-1946 i 1949. II. PREZYDIUM GRN 1) Referat Ogólno-Administracyjny (sygn. 32-48; 17 j.a., lata 1950-1954): protokoły sesji GRN (1950-1952), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (1950-1954), akta komisji GRN (1951-1953), sprawozdania, kontrole, narady. 2) Referat Rolny (sygn. 49-52; 4 j.a., lata 1950-1952): wykazy gospodarstw, akcja siewna. 3) Referat Finansowy (sygn. 53-60; 8 j.a., lata 1950-1954): komplet budżetów, sprawozdania finansowe za 1950 r. Number of units in the group: 60
67/26/0 Gminna Rada Narodowa w Mrzeżynie 1945-1954 0 Unroll
I. GMINNA RADA NARODOWA I ZARZĄD GMINNY 1) Referat Ogólno-Administracyjny (sygn. 1-12; 12 j.a., lata 1945-1950): protokoły posiedzeń plenarnych GRN (1948-1950), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (1948-1950), akta komisji (szczątkowe z 1949 r.), protokoły posiedzeń oraz sprawozdania z działalności ZG, zebrania wiejskie, ewidencja mieszkańców. 2) Referat Rolny (sygn.13-16; 4 j.a., lata 1947-1950): wykazy właścicieli gospodarstw rolnych;spis rolny. 3) Referat Finansowy (sygn. 17-28; 12 j.a., lata 1945-1950): kmplet budżetów i sprawozdań finansowych. II. PREZYDIUM GRN 1) Referat Ogólno-Administracyjny (sygn. 29-35; 7 j.a., lata 1950-1954): komplet protokołów sesji GRN i posiedzeń prezydium GRN, akta Komisji Rolnej, protokoły zebrań wiejskich. 2) Referat Finansowy (sygn. 36-46; 11 j.a., lata 1950-1954): komplet budżetów, księgi wymiaru świadczeń na cele publiczne. III. AKCESJA 747/2013 - Ewidencja osobowa (sygn. 47-49; 3 j.a.; lata 1947-1954): wykazy radnych. Number of units in the group: 49
67/27/0 Gminna Rada Narodowa w Przybiernówku 1945-1954 0 Unroll
I. GMINNA RADA NARODOWA I ZARZĄD GMINNY 1) Referat Ogólno-Administracyjny (23 j.a.; 1945-1950): prot. posiedzeń plen. GRN, akta komisji GRN (tylko 1949 r.), prot. posiedzeń Prezydium GRN; sprawy organizac. Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu, prot. posiedzeń Zarządu; prot. odpraw sołtysów; ewidencjamieszkańców.2) Referat Gospodarczy(8 j.a., 1945-1949): akta dot. osadnictwa roln., oświaty i kultury, odbudowy. 3) Referat Finansowy (11 j.a., 1945-1949): komplet budżetów, sprawozdania fin. za lata 1945-1946 i 1949, księga kasowa Zarządu. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1) Referat Ogólno-Administracyjny (20 j.a., 1950-1954): komplet protokołów sesji GRN oraz posiedzeń Prezydium, akta komisji stałych;sprawozdania z działalności GRN i jej organów; sprawy podziału admin. Gminy; rejestry mieszkańców. 2) Referat Rolny(2 j.a., 1951-1952): statystyka rolna.3) Referat Finansowy (12 j.a., 1950-1954): komplet budżetów, sprawozdania fin. za lata 1952-1953. Number of units in the group: 76
67/28/0 Gminna Rada Narodowa w Sadlnie 1946-1954 0 Unroll
I. GMINNA RADA NARODOWA I ZARZĄD GMINNY 1) Referat Ogólno-Administracyjny (1 j.a.; 1949): akta Komisji Kontroli Społecznej.2) Referat Gospodarczy(7 j.a., 1946-1948): sprawozdania i zestawienia statyst., akta dot. osadnictwa roln., wykazy osób posiadających gospodarstwo rolne. 3) Referat Finansowy (1 j.a., 1950): sprawozdanie fin. z 1950 r. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1) Referat Ogólno-Administracyjny (14 j.a., 1951-1954): protokoły sesji GRN oraz posiedzeń Prezydium; sprawy organizacyjne i personalne; sprawy podziału admin. gminy. 2) Referat Socjalno-Kulturalny (1 j.a., 1950-1951): walka z analfabetyzmem.3) Referat Rolny(2 j.a., 1951-1952): sprawy osadnictwa roln., spisy rolne.4) Referat Finansowy (10 j.a., 1950-1954): komplet budżetów, sprawozdania fin. za lata 1950, 1953-1954. Number of units in the group: 36
67/29/0 Gminna Rada Narodowa w Trzygłowie 1945-1954 0 Unroll
I. GMINNA RADA NARODOWA I ZARZĄD GMINNY 1) Ref. Ogólno-Administracyjny (23 j.a.; 1945-1950): prot. posiedzeń plen. GRN, akta komisji GRN, prot. posiedzeń Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu, rejestry mieszkańców.2) Ref. Rolny (5 j.a., 1945, 1947, 1949-1950): rejestry klasyfikac. gruntów, spisy rolne.3) Ref. Gospodarczy(10 j.a., 1945-1949): akta dot. osadnictwa roln., odbudowy, aprowizacji, szkolnictwa i kultury.4) Ref. Finansowy (18 j.a., 1946-1950): komplet budżetów, sprawozdanie fin. z 1947r.; statuty opłat admin.; sprawy podatkowe. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1) Ref. Ogólno-Administracyjny (24 j.a., 1950-1954): protokoły sesji GRN oraz posiedzeń Prezydium (brak z lat 1951-1952); akta komisji GRN (niekompl.); sprawozdania z działalności GRN i jej organów; zebrania wiejskie; sprawy podziału admin. gminy. 2) Ref. Rolny(8 j.a., 1951-1954): spisy rolne; rejestry klasyfikac. gruntów; akcja siewna i żniwna; wykazy członków spółdzielni produkc.3) Ref. Socjalno-Kulturalny (4 j.a., 1951-1954): sprawy odbudowy i kult.-oświat. 4) Ref. Finansowy (9 j.a., 1950-1954): komplet budżetów, sprawozdania fin. z lat 1952-1954. Number of units in the group: 101
67/30/0 Gminna Rada Narodowa w Chominie 1947-1954 0 Unroll
1) Gminna Rada Narodowa (sygn. 1-3, 3 j.a., lata 1947-1950): protokoły posiedzeń plenarnych GRN 2) Zarząd Gminny (sygn. 4-5, 2 j.a., lata 1947-1950): akta dot. Wymiaru podatku gruntowego 3) Prezydium GRN (sygn. 6-9, 4 j.a., lata 1950-1952, 1954): protokoły sesji GRN (1950-1952), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (1950-1952), budżet na 1954 r.; analiza wykonania budżetu za 1951 r. Number of units in the group: 9
Showing 1 to 30 of 330 entries.