Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
71/1/0 Akta miasta Włocławka 1787-1944 [1961] 0 Unroll
A. MAGISTRAT MIASTA WŁOCŁAWKA lata 1787-1918 (sygn. 1-8781) I. OKRES KANCELARII POLSKIEJ Komisja Dobrego Porządu dla miasta Włocławka - rozporządzenie Komisji zawierające spis przywilejów miasta i zakres kompetencji władz miejskich, spisy nieruchomości, wykazy kupców, rzemieślników (sygn. 1; 1787); Wydział Służby Ogólnej: prenumerata dzienników urzędowych, akta z wyborów do Rady Miejskiej w 1861 r. (sygn. 1a-3; 1821867); Wydział Administracyjny: sprawy utrzymania biura magistratu, sprawy urzędników miejskich, pobieranie opłat miejskich, utrzymanie dróg, mostów, budynków miejskich, sprawy regulacji zabudowy miejskiej, sprawy bezpieczeństwa,porządku publicznego, nadzór nad działalnością cechów i zgromadzeń kupieckich (sygn. 4-118; 1812-1869); Wydział Policji: nadzór nad osobami przybywającymi do miasta, wydawanie paszportów, zezwoleń na posiadanie broni, informacje o wydarzeniach rewolucyjnych w latach 1846-1850, wykazy cen targowych na artykuły żywnościwe, walka z włóczęgostwem, poszukiwania zbiegów, akta spraw karnych prowadzone przez Sąd Policji Poprawczej Oddział we Włocławku (sygn. 119-287; 1816-1871); Wydział Wojskowy: opieka nad inwalidami i emerytami wojskowymi, ściganie osób uchylających się od służby wojskowej, zaopatrzenie wojska, wprowadzenie stanu wojennego i udział mieszkańców miasta w powstaniu styczniowym (sygn. 288-307; 1847-1867): Wydział Skarbowy: kontrola opłat stemplowych, zabezpieczenie kasy miejskiej, działalność straży nocnych (sygn. 308-318; 1834-1869); Wydział Oświecenia: nadzór nad parafiami wyznania rzymskokatolickiego, ewangelickiego, prawosławnego, sprawy gruntów reformackich, organizacja i funkcjonowanie szkół elementarnych (sygn. 319-335; 1822-1867); Wydział Kasy Miejskiej: pobór opłat do kasy miejskiej, utrzymanie szkół, budowli miejskich, rewizje kasy miejskiej, inwentarz szczegółowy własności miasta Włocławka (sygn. 336-364; 1811-1880); Opieka nad nieletnimi i ich majątkami (sygn. 365-589; 1826-1883); Dzienniki korespondencyjne kancelarii Magistratu (sygn. 590-616; 1840-1867); Księgi kasowe: przychód i rozchód dochodów Kasy Ekonomicznej m. Włocławka (sygn. 617-667; 1795-1867); wykazy cen targowych pobieranych przez miasto (sygn. 668-669; 1860-1868); Ewidencja ludności: wykazy osób wysiedlonych z miasta i którym zabroniony jest pobyt w Królestwie Polskim, księgi kontroli kar policyjnych, księgi ewidencyjne ludności stałej i czasowo przebywaj w mieście (sygn. 670-697; 1840-1869); Zgromadzenie Felczerów: protokóły z posiedzeń zgromadzenia, listy imienne felczerów, księgi kasowe zgromadzenia (sygn. 698-701; 1856-1870); Zgromadzenie Kupieckie: wykazy wystawionych świadectw czeladniczych (sygn. 702; 1817-1880). II.OKRES KANCELARII ROSYJSKIEJ: Dział Administracyjny: sprawy urzędników Magistratu, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, nadzór nad szpitalami, ochronkami, sprawy szkolnictwa elementarnego i gimnazjów, regulacja rzeki Wisły i Zgłowiączki (budowa bulwarów, mostów), sprawy straży pożarnej, sprawy sanitarne i zdrowotne miasta, utrzymanie biur magistratu, aresztu policyjnego, sprawy podatków i opłat miejskich, nadzór nad targami, jarmarkami, cenami artykułów pierwszej potrzeby, sprawy zgromadzeń kupieckich i rzemieślniczych, udzielanie zezwoleń na budowę i remonty budownictwa prywatnego, nadzór nad posidłościami miejskimi, sprawy wyznaniowe (remonty świątyń, pobór podatków, wyznaczanie dozorów kościelnych i gmin wyznaniowych), utrzymanie urzędu Policmajstra m. Włocławka, nadzór nad drukarniami, zakładami, fabrykami, statystyka przemysłowa, statystyka ludności, oświetlenie miasta, sprawy majątku miejskiego (sygn. 703-4882; 1866-1914); Dział Policyjny: rozporządzenia władz carskich, sprawy wojskowe (pobór rekruta, utrzymanie garnizonu wojskowego), nadzór nad cudzoziemcami, sprawy obywatelstwa, cenzury, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, sprawy zdrowotne i sanitarne, walka z przestępczością, ewidencja ludności (sygn. 4883-6122; 1865-1914); Dział Kwaterunkowy: sprawy związane z utrzymaniem garnizonów wojskowych w mieście i szpitala wojskowego (sygn. 6123-7609; 1867-1914); Dział Budowlany: zezwolenia na budowę i remonty budynków użyteczności publicznej, budynków prywatnych, ulic i mostów (sygn. 7610-7837; 1911-1914); Dział Wodociągów i Kanalizacji: budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście (sygn. 7838-7896; 1912-1914); Kasa Miejska m. Włocławka: pobór podatków i opłat miejskich, wydatki związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń miejskich (sygn. 7897-8049; 1844-1914); Księga notowań cen: kontrola cen targowych i cen na artykuły pierwszej potrzeby (sygn. 8050-8089; 1869-1912); Rejestry przemysłowo-handlowe: zezolenia na prowadzenie działalności handlowej i przemysłowej (sygn. 8090-8093; 1868-1878); Księgi kasowe kasy miejskiej: księga przychodów i wydatków kasy miejskiej i Zarządu Rzemiosła (sygn. 8094-8246; 1867-1914); Pomoce kancelaryjne: dzienniki podawcze kancelarii Magistratu i poszczególnych wydziałów (sygn. 8247-8286; 1869-1914); Ewidencja ludności: kontrolki osób przybywających i opuszczających miasto, sprawy dowodów osobistych, księgi ludności stałej miasta (sygn. 8287-8350; 1868-1914); III. OKRES EWAKUACJI: Rozporządzenia władz carskich, ewakuacja władz miejskich na teren Rosji (sygn. 8351-8383; 1914-1918); IV.OKRES I OKUPACJI NIEMIECKIEJ: Wydział Ogólny: rozporządzenia władz okupacyjnych, organizacja władz miejskich, wybory do Rady Miejskiej, utrzymanie urzędu, akta pracowników, sprawy wojskowe i aprowizacji miasta, działalność sądu wojennego i taknej policji (sygn. 8384-8548; 1914-1918); Wydział Finansowy: pobór podatków i opłat miejskich, protokóły posiedzeń wydziału i komisji podatkowej, nadzór nad przedsiębiorstwami miejskimi, budżet miasta (sygn. 8549-8610; 1914-1919); Wydział Dobroczynności i Zwalczania Chorób: pomoc rodzinom wojskowym i najuboższym mieszkańcom miasta, utrzymanie szpitala, kuchni ludowej i zakładów dla ubogich, walka z chorobami zakaźnymi (sygn. 8611-8640; 1914-1920); Wydział Szkolny: nadzór nad szkołami, kursy dla analfabetów, opieka nad dziećmi (sygn. 8641-8656; 1913-1918); Wydział Aprowizacji: budżet wydziału, kontrola produktów żywnościowych, zaopatrzenie ludności w żywność i opał (sygn. 8657-8663; 1915-1918); Wydział Techniczny: akta osobowe personelu technicznego, sprawy pomiarów miasta, sprawy budowy i remontu ulic, dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej, sprawy elektrowni miejskiej (sygn. 8664-8763; 1916-1920); Wydział Policji: budżet wydziału, akta pracowników policji, nadzór nad ewidencją ludności (sygn. 8764-8781; 1915-1918). B. ZARZĄD MIEJSKI WE WŁOCŁAWKU lata [1910] 1918-1939 (sygn. 1-3466) I. RADA MIEJSKA MIASTA WŁOCŁAWKA: Zarządzenia władz nadrzędnych, regulaminy, statuty, protokóły posiedzeń, uchwały RM, protokóły komisji i komitetów RM, sprawy radnych i Kolegium Magistratu, sprawy finansowe i majątkowe miasta, statuty podatków i opłat miejskich, sprawy ogólno-gospodarcze, społeczne, oświatowe i kulturalne miasta (sygn. 1-277; 1916-1934); II.ZARZĄD MIEJSKI WE WŁOCŁAWKU: Wydział Szkolny: zarządzenia, działalność Rady Okręgowej Szkolnej i Rady Szkolnej Miejskiej, statystyka szkolna, sprawy utrzymania szkół powszechnych, zawodowych, dokształcających, uposażenia nauczycieli, sprawy oświaty pozaszkolnej i kultury, opieka lekarska i higieniczna nad dziećmi i młodzieżą, udzielanie pomocy u stypendiów uczniom i nauczycielom (sygn. 278-525; 1916-1929); Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawy organizacyjne wydziału, nadzór i utrzymanie towarzystw i zakładów opiekuńczych i dobroczynności działających na terenie miasta, nadzorowanie instytucji sanitarnych i zdrowia publicznego, walka z chorobami zakaźnymi, działalność Komisji Sanitarnej (sygn. 526-874; 1916-1929); Zarząd Majątków Miejskich: sprawy organizacyjne wydziału, zarząd i utrzymanie budynków i nieruchomości miejskich, sprawy poboru opłat targowych i handlowych, sprawy oświetlenia miasta, utrzymania parków, ogrodów, skwerów i lasów miejskich, nadzór nad rzeźnią miejską i środkami transportu, sprawy sanitarno-weterynaryjne (sygn. 875-1110; 1915-1932); Samodzielny Referat Kontroli: materiały z kontroli wydziałów i przedsiębiorstw miejskich, sprawy radcy prawnego (sygn. 1111-1176; 1929-1939); Wydział Ogólny 1. Referat Ogólny: przepisy i organizacja władz miejskich, wybory do RM i Kolegium Magistratu, protokóły posiedzeń RM i komisji (Finansowo-Budżetowej, Regulamonowo-Prawnej, Rewizyjnej, Kwaterunkowej, Likwidacyjnej i Budowy Szkół), protokóły posiedzeń Kolegium Magistratu i komisji, rejestry uchwał Zarządu Miejskiego i ich realizacja, sprawy prezydenta miasta jako przełożonego gminy (udział w obchodach i uroczystościach państwowych), udział miasta w działalności związków i organizacji o charakterze samorządowym, wybory do Sejmu i Senatu, wydawnictwa włąsne i komunikaty prasowe (sygn. 1177-1493; 1918-1939); 2. Referat Organizacyjno-Prawny: przepisy, statuty organizacyjne urzędu, sprawozdania z działalności urzędu i jego agend, sprawy radcy prawnego i pożyczek państwowych (sygn. 1494-1677; 1918-1938); 3. Referat Osobowy: statuty i przepisy dot. pracowników samorządowych, akta osobowe kadry kierowniczej urzędu, sprawy dyscyplinarne, socjalne i emerytalne pracowników miejskich (sygn. 1678-1852; 1918-1939); 4. Referat Oświaty i Kultury: zarządzenia wydziału, statystyka szkolna, sprawy utrzymania szkół powszechnych i mieszkań służbowych nauczycieli, sprawy egzekwowania przymusu szkolnego, działalność Rady Szkolnej Miejskiej i Seminarium Nauczycielskiego, sprawy budowy szkół powszechnych, organizacja i utrzymanie publicznych szkół dokształcających, sprawy oświaty pozaszkolnej, kultury i sztuki, udzielanie pomocy i stypendiów młodzieży niezamożnej, nadawanie nazw ulicom i placom w mieście (sygn. 1962-1991; 1923-1939); 5. Referat Wojskowy: zarządzenia władz, udział miasta w wojnie 1920 r., świadczenia ludności na potrzeby wojny, sprawy poborowych i rezerwistów, udzielanie zasiłków rodzinom wojskowych, sprawy inwalidów wojennych, ewidencja taboru i koni, sprawy Junackiego Hufca Pracy (sygn. 1992-2071; 1918-1938); 6. Urząd Stanu Cywilnego: organizacja urzędu, sprawozdawczość statystyczna, sprawy wyznań niechrześcijańskich (sygn. 2072-2084; 1921-1933); 7. Referat Administracyjny: zarządzenia władz, sprawy bezpieczeństwa miasta, organizacja Straży Obywatelskiej, Komitetu Obywatelskiego, Policji Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, rejestracja strat wojennych, sprawy aprowizacji mieszkańców, walka z lichwą, sprawy przemysłu, handlu, rzemiosła i rolnictwa, utrzymanie dróg państwowych, sprawy cen hotelowych, sprawy majątkowe i hipoteczne miasta, ustalanie numerów policyjnych nieruchomości miejskich (sygn. 2085-2234; 1918-1939); 8. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności: sprawy obywatelstwa, wykazy statystyczne ludności, księgi ludności stałej miasta (sygn. 2235-2265; 1910-1931); 9. Kancelaria Ogólna: zbiór przepisów, regulaminów, instrukcji wydanych przez Magistrat, sprawy ogłoszeń prasowych, sprawy biblioteki i archiwum urzędu (sygn. 2266-2307; 1919-1939); Oddział Statystyczny: organizacja oddziału, statystyka różnych dziedzin życia miasta (sygn. 2308-2383; 1919-1932); Wydział Finansowy: A. Referat Finansowo-Budżetowy: regulaminy, instrukcje wydziału, budżety i sprawozdania roczne, sprawy pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych zaciąganych przez miasto (sygn. 2384-2548; 1916-1939); B. Rachuba: sprawy organizacyjne, protokóły kontroli finansowych zakładów i przedsiębiorstw miejskich, sprawy odłużenia miasta, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, zestawienia statystyczne, sprawy funduszu emerytalnego (sygn. 2549-2612; 1919-1939); C. Referat Podatkowy: działalność komisji podatkowych, sprawy wymiaru i poboru podatków komunalnych i państwowych (sygn. 2613-2772; 1917-1938); D. Kasa Miejska: protokóły zdawczo-odbiorcze kasy (sygn. 2773-2776; 1915-1937); E. Kancelaria Wydziału: przepisy dot. organizacji wydziału, spisy akt wydziałowych (sygn. 2777-2805; 1918-1939); Wydział Społeczny: A. Oddział Zdrowia Publicznego: walka z chorobami zakaźnymi, sprawy nadzoru sanitarnego nad zabudowaniami, urządzeniami, artykułami żywnościowymi i przedmiotami użytku, sprawy utrzymania i prowadzenia przychodni, aptek, szpitala, sprawozdania statystyczne oddziału (sygn. 2806-2865; 1930-1939); B. Oddział Opieki Społecznej: sprawy organizacji i utrzymania instytucji opieki społecznej (przytułki, ochronki, żłobki), sprawy opieki nad dziećmi, bezdomnymi, więźniami, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-społecznymi, sprawy pomocy bezrobotnym, statystyka z zakresu opieki społecznej (sygn. 2866-2930; 1930-1939); Wydział Techniczny: organizacja wydziału, protokóły Komisji Techniczno-Budowalnej, Komitetu Rozbudowy Miasta, sprawy inspekcji budowalnej, sprawy regulacji i rozbudowy miasta, budowy i utrzymania dróg, mostów i plantacji miejskich, sprawozdania statystyczne wydziału (sygn. 2931-3296; 1916-1939); Samodzielny Referat Gospodarczy: sprawy zarządzania i utrzymania nieruchomości miejskich (grunty, domy miejskie), nadzór nad dzierżawą domów, nadawanie nazw placom i ulicom w mieście (sygn. 3297-3349; 1919-1938); III. MIEJSKIE KOMITETY: Komitet Obchodu 600-lecia Bitwy pod Płowcami, Miejski Komitet Obywatelski Uroczystości Poświęcenia Nowego Mostu na Wiśle im. E. Śmigłego-Rydza (sygn. 3350-3352; 1931-1938); IV.PRZEDSIĘBIORSTWA I ZAKŁADY MIEJSKIE: Organizacja i funkcjonowanie miejskich zakładów: Warsztaty i Tabor Miejski, Miejska Cegielnia Mechaniczna, Kujawska Elektrownia Okręgowa, Zakład Oczyszczania Miasta, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (sygn. 3353-3466; 1920-1939). DOPŁYW DO ZESPOŁU Dokumenty do ksiąg ludności stałej mieszkańców m. Włocławka z lat 1910-1931, akta dot. nieruchomości miejskich: ustalenia granic, wykupu i dzierżawy placów i budynków z lat 1918-1944 (łącznie 1074 ja.). Akta kat B - akta osobowe pracowników Magistratu i nauczycieli z lat 1918-1939 i kartoteki zarobkowe pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z lat 1935-1945 (łącznie 467 ja.) Number of units in the group: 13817
71/2/0 Akta cechowe miasta Włocławka 1838-1870; 1916-1920 0 Unroll
Wykazy dochodów i wydatków cechów: bednarskiego, piekarskiego, rymarskiego, siodlarskiego, rzeźnickiego, ślusarskiego, kowalskiego, stolarskiego, szewskiego, kupieckiego, murarsko-ciesielskiego, zduńskiego z terenu miasta Włocławka, sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
71/3/0 Policmajster Miasta Włocławka 1879-1915 0 Unroll
1. Organizacja urzędu (sygn. 1-8; 1886-1912) - rozporządzenia władz zwierzchnich i Policmajstra; 2. Sprawy finansowo-kasowe (sygn. 9-13; 1886-1913) - zarządzenia dot. zabezpieczenia kasy miejskiej i sądowej, sprawy zaopatrzenia w broń straży nocnej 3. Sprawy sądowo-policyjne ( sygn. 14-33; 1879-1913) - nadzór policyjny nad aresztowanymi, sprawozdania sytuacyjne, ściganie przestępców, wydawanie paszportów, nadzór nad cudzoziemcami, informacje o ruchach narodowo-wyzwoleńczych; 4. Straż ziemska i wojsko ( sygn. 34-42; 1882-1913) - sprawy podwód, kwater dla wojska i straży ziemskiej, korespondencja z Naczelnikiem Powiatu; 5. Duchowieństwo i sprawy wyznaniowe (sygn. 43-51; 1883-1912) - sprawy duchowieństwa i uroczystości kościelnych; 6. Oświata (sygn. 52-65; 1879-1913) - nadzór nad drukarniami, cenzura czasopism, książek i sztuk scenicznych, wykazy nauczycieli pracujących w szkołach na terenie powiatu; 7. Przemysł, handel, sprawy robotnicze (sygn. 66-103; 1879-1914) - nadzór nad zakładami przemysłowymi, rzemieślniczymi, imienne listy robotników pracujących w fabrykach, informacje o strajkach w latach 1905-1907; 8. Poczta (sygn. 104-109; 1881-1913) - nadzór nad działalnością urzędów pocztowych, zakaz hodowli gołębi pocztowych; 9. Sprawy leczniczo-sanitarne (sygn. 110-119; 1879-1913) - działalność włocławskiego komitetu sanitarnego, wykazy lekarzy i służby sanitarnej, walka z chorobami zakaźnymi; 10. Opieka społeczna (sygn. 120-125; 1896-1912) - nadzór nad przytułkami dla kalek, ludzi starych i dzieci, pomoc udzielana ludziom bezdomnym; 11. Różne (sygn. 126-149; 1883-1915) - rejestry obcokrajowców, dzienniki korespondencyjne kancelarii Policmajstra; 12. Sprawy wojskowe (sygn. 150-153; 1901-1910) - wykazy poborowych; 13. Biuro Adresowe (sygn. 154-164; 1910-1914) - spisy mieszkańców domów, sprawy finansowe biura. Number of units in the group: 164
71/4/0 Włocławski Urząd Skarbowy 1808-1871 [1898] 0 Unroll
KANCELARIA POLSKA 1. Akta generalia (sygn. 1-15; 1808-1868) - sprawy organizacyjne urzędu, nadzór nad fabrykami płótna, gorzelniami, browarami oraz handlującymi wyrobami bawełnianymi na terenie miasta, sprawy karne prowadzone przeciwko handlującym potajemnie cukrem i wódką; 2. Akta szczegółowe (sygn. 16-26; 1822-1860) - zarządzenia dot. walki z nielegalnym ubojem, sprawy zabezpieczenia skonfiskowanych towarów, rewizje kasy skarbowej i zestawienia kasowe z pobranych kar i opłat kasowych; KANCELARIA ROSYJSKA 1. Sprawy ogólne (sygn. 27-32; 1866-1898) - zarządzenia władz dot. organizacji urzędu i poboru opłat skarbowych; 2. Sprawy karne (sygn. 33-99; 1857-1898) - akta spraw karnych prowadzonych przez urząd przeciwko osobom handlującym potajemnie i przemycającym towary, których sprzedaż na terenie Królestwa była zabroniona. Number of units in the group: 99
71/5/0 Kasa Oszczędnościowa Miasta Włocławka 1851-1899 0 Unroll
1. Sprawy ogólne (sygn. 1; 1851-1899) - powołanie i organizacja Kasy Oszczędnościowej 2. Sprawy finansowe (sygn. 2-9; 1851-1895) - raporty miesięczne i roczne obrotów kasy z podaniem ilości oszczędzających z określeniem płci, wyznania i rodzaju wykonywanego zawodu; 3. Sprawy oszczędzających (sygn. 10-12) - wykazy imienne oszczędzających; 4. Spreawy kasowe (sygn. 13-20; 1852-1899) - dzienniki wpływów i wydatków Kasy. Number of units in the group: 20
71/6/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Włocławskiego we Włocławku 1819-1870 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne (sygn. 1-3; 1834-1867) - składy i nominacje członków Rady Opiekuńczej, sprawozdania z działalności, kontrole; 2. Uposażenie szpitala we Włocławku (sygn. 4-16; 1819-1869) - dochody i wydatki szpitala, nadani i zapisy testamentowe, inwentarze szpitalne; 3. Personel szpitala we Włocławku (sygn. 17-20; 1834-1870) - etaty, spisy zatrudnionych, praktykanci; 4. Leczenie chorych (sygn. 21-31; 1847-1869) - księgi przyjęć, raporty i sprawozdania lekarskie. Dopływ do zespołu: zestawienie przychodów i wydatków Rady Opiekuńczej, szpitala, dzienniki korespondencyjne (12 ja.; 1851-1869) Number of units in the group: 43
71/7/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Włocławskiego 1870-1914 0 Unroll
1. Organizacja Rad (sygn. 1-10; 1870-1915) - powołanie Rady, skłąd osobowy, zwarządzenia władz dot. organizacji, założenie nowego cmentarza z przeznaczeniem dla włocławskiego szpitala, otwarcie nowego ambulatorium we Włocławku; 2. Sprawy majątkowe Rady (sygn. 11-21; 1872-1910) - sprzedaż i wykup nieruchomości ziemskiej i budynków na cele dobroczynne w mieście Włocławku; 3. Sprawy finansowe Rady (sygn. 22-30; 1885-1913) - księgi dochodów i wydatków Powiatowej Rady, sprawy depozytów składanych w Banku Warszawskim; 4. Szpital Powiatowy św. Antoniego we Włocławku (sygn. 31-46; 1870-1913) - sprawy zatrudnienia w szpitalu Sióstr Miłosierdzia, wykazy imienne chorych, zaopatrzenie szpitala w żywność i materiały, pobieranie opłat za leczenie, księgi dochodów i wydatków szpitala, wprowadzenie w życie nowej ustawy o leczeniu chorych; 5. Dom Sierot we Włocławku (sygn. 47-58; 1873-1889) - organizacja i utrzymanie Domu Sierot, zakładanie nowych przytułków; 6. Domy ubogich i sierot w powiecie (sygn. 59-64; 1871-1910) - sprawy majątkowe Włocławskiego Domu Schronienia, wykazy imienne podopiecznych Parafialnego Domu Schronienia w Brześciu Kujawskim, zakładanie nowych domów ubogich i sierot we Włocławku i powiecie włocławskim; 7. Fundacje i zapisy na cele dobroczynne (sygn. 65-91; 1870-1912) - zapisy pieniężne i majątkowe składane przez obywateli miasta i powiatu na rzecz różnych instytucji dobroczynnych. Dopływ do zespołu - zarządzenia władz, korespondencja z przetargów, sprawy finansowo-gospodarcze, zasiłki dla ubogich (5 ja.; 1873-1911) Number of units in the group: 101
71/8/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Włocławskiego 1864-1915 0 Unroll
I. AKTA OGÓLNE 1. Sprawy ogólno-organizacyjne, sygn. 1 - 17, zarządzenia władz zwierzchnich dot. uwłaszczenia, korespondencja z Magistratem m. Włocławka i Zarządem Powiatowym, sprawy wyboru do sądów gminnych, uroczystości obchodów 50 lecia uwłaszczenia, lata 1866-1915; 2. Statystyka, sygn. 18 - 23, wykazy właścicieli osad, wykazy wydatków i przychodów gminnych, wykazy ludności, informacje o pisarzach gminnych z lat 1893-1914; 3. Kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, sygn. 24 - 26, zestawienia przychodów i wydatków gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych za okres 1902-1913; 4. Pożyczki z Banku Włościańskiego, sygn. 27 - 36, wykazy rodzin chłopskich zainteresowanych kupnem ziemi za pośrednictwem Banku Włościańskiego, wyciągi z ksiąg ludności stałej osób biorących w przymusowe władanie ziemię z lat 1891-1914; 5. Sprawy pomiarów, sygn. 37 - 42, sprawozdanie z prac mierniczych prowadzonych na terenie powiatu w latach 1881-1914; 6. Sprawy dobrowolnych umów, sygn. 43 - 45, rejestry i korespondencja na zaieranie dobrowonych umów z zamiany ziemi i serwitutów z lat 1883-1914; 7. Decyzje Komisarza Włościańskiego, sygn. 46 - 99, decyzje komisarza dot. zwrotu pustek, przyznawania ziemi i pomieszczeń, przydzielania bezrolnym ziemi z gruntów rządowych, poduchownych, przywracania lub zamiany serwitutów, zatwierdzanie umów, rozstrzyganie spraw spornych, lata 1864-1914; 8. Dzienniki korespondencyjne, sygn. 100 - 1007, wykazy akta znajdujących się w kancelarii Komisarza w 1894 i 1902 r. oraz dzienniki kancelaryjne. II. AKTA SZCZEGÓŁOWE 1. Tabele likwidacyjne, sygn. 108 - 115, tabele likwidacyjne kilku wsi z terenu pow. włocławskiego z lat 1864-1890; 2. Skargi i spory garniczne, sygn. 116 - 130, rejestry skarg i akta spraw spornych wnoszonych przez włościan i dziedziców w latach 1881-1915; Dopływ do zespołu: korespondencja i postanowienia komisarza rewiru, kopie tabel likwidacyjnych gminy Piaski (3 ja.; 1864-1887) Number of units in the group: 133
71/9/0 Zarząd Powiatowy Włocławski [1858] 1866-1917 0 Unroll
I. WYDZIAŁ OGÓLNY: sprawy organizacyjne urzędu i podległych urzędów gminnych i magistratów, sprawy personalne pracowników (zatrudnienie, wynagrodzenie, emerytury), utrzymanie pomieszczeń biurowych i budynków władz powiatowych i gminnych, wybory do władz gminnych, sądów gminnych, sprawoazdnia stystyczne dot. różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, kontrole urzędów podległych, nadzór nad drukarniami, redakcjami gazet, bibliotekami, księgarniami, skargi mieszkańców na działalność władz gminnych i powiatowych (sygn. 1-2842; 1867-1914); II. WYDZIAŁ WOJENNO-POLICYJNY: rozporządzenia władz carskich dot. spraw policyjno-wojskowych, sprawy poboru do wojska (listy poborowych, informacje), nadzór nad więźniami i aresztami, udzielanie pozwoleń na wyjazdy za granicę i posiadanie broni, powołanie w 1879 r. urzędu Policmajstra m. Włocławka (sygn. 2843-2909; 1867-1915); III. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY A. Referat Miejski: nadzór nad dochodami kasy miejskiej miasta Brześcia kujawskiego i Włocławka (do 1879 r.), wypuszczanie w dzierżawę dochodów miejskich ( lasów, gruntów miejskich, oświetlenia, połowu ryb, etc) i sprawy poboru opłat od tych dzierżaw, utrzymanie i naprawy dróg i mostów w powiecie, nadzór nad gminami wyznaniowymi, kościołem ewangelicko-augsburskim i rzymskokatolickim (sprawy budowy i remontów kościołów, świątyń, wyznaczanie pastorów, rabinów), sprawy utrzymania księży rzymskokatolickich, pobieranie opłat od gmin wyznaniowych, sprawy utrzymania szkół elementarnych i zatrudniania nauczycieli, utrzymania przytułków i szpitali, ściąganie opłat na leczenie szpitalne, wydawanie pozwoleń na remonty i budowę domów, zakładów użyteczności publicznej, modernizacji fabryk na terenie powiatu, sprawy utrzymania stacjonującego na terenie powiatu wojska i straży ziemskiej (wynajem i opłacanie kwater, zaopatrzenie w żywność, opał), remonty koszar, pobór opłat kwaterunkowych i podatrków, statystyka dot, spraw wyznaniowych (sygn. 2910-6077; 1866-1916); B. Referat Finansowy: sprawy dzierżaw dóbr pokościelnych, skarbowych, osad młynarskich i pokarczemnych, wydzierżawianie dochodów z propinacji pobieranych od właścicieli ziemskich i włościan z terenu powiatu, pobieranie i ściąganie podatków i opłat dworskich, wiejskich i miejskich, opłat stemplowych, sądowych (podanie o umorzenie, wykazy), informacje o fabrykach zakładanych w majątkach prywatnych i rządowych, sprawy finansowe związane z utrzymaniem urzędu powiatowego, straży ziemskiej i innych urzędów powiatowych (korespondencja z bankami, listy płac pracowników), sprawy kapitałów kościelnych zabezpieczonych na nieruchomościach (sygn. 6078-8089; 1867-1916); IV. KANCELARIA URZĘDU: dzienniki korespondencyjne, spisy akt wydziałowych (sygn. 8090-8114; 1888-1899). DOPŁYW DO ZESPOŁU - akta nieopracowane: sprawy ściągania podatków i opłat, zatrudniania pracowników, udzielania zezwoleń na wyjazdy i posiadanie broni, utrzymanie straży ziemskiej i stacjonującego wojska, korespondencja związana z ewakuacją urzędu w 1914 r., działalność Włocławskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych w latach 1914-1916 ( łącznie 62 ja.) Number of units in the group: 8296
71/10/0 Cesarsko - Niemiecki Szef Powiatu Włocławskiego 1914-1918 0 Unroll
I. sygn. 1-37, Wydział Organizacyjny: organizacja urzędu, sprawy personalne, akta osobowe urzędników z lat 1914-1918; II. sygn. 38-142, Wydział Ogólno – Administracyjny: ewidencja ludności, sprawy wyznaniowe (kościoły, cmentarze), związki, stowarzyszenia i organizacje społeczne, kultura (zabytki, biblioteki, kina, czytelnie ludowe), sprawy szkół powszechnych, sprawy zdrowotne i sanitarne (działalność służby zdrowia, zaopatrzenie szpitali, chory zakaźne), sprawy służb weterynaryjnych, wodno – melioracyjne, sprawy przemysłu, poczty, telegrafu, komunikacji; wytyczne dotyczące organizacji jarmarków, sprawy wojskowe (rekwizycje, tworzenie legionów polskich), sprawy własności i hipotek z lat 1914-1918; III. sygn. 143-174, Wydział Gospodarczy: sprawy dzierżaw dóbr donacyjnych, zaopatrzenie w węgiel, masło, cukier, wydawanie kart aprowizacyjnych z lat 1914-1918; IV. sygn. 175-230, Wydział Komunalno – Samorządowy: protokoły posiedzeń sejmiku powiatowego i komisji, zmiany granic powiatu nieszawskiego, wykazy miejscowości, budżet powiatu, wybory burmistrzów i rad miejskich, sprawy gmin wiejskich, dróg publicznych, linii kolejowych, dokumentacja dotycząca Szpitala Powiatowego we Włocławku z lat 1914-1918; V. sygn. 231-240, Lekarz Powiatowy: rozporządzenia Lekarza Powiatowego, sprawy personalne, zwalczania chorób zakaźnych z lat 1915-1918; VI. sygn. 241-540, akta osobowe urzędników niemieckich oraz personelu pomocniczego zatrudnionego w biurze urzędu, z lat 1914-1918. VII. Dopływ do zespołu opracowany w 2010 r. 1. sygn. 541-542, sprawy organizacyjne, wybory do rad miejskich, statuty miasta Chodcza z lat 1915-1918; 2. sygn. 543, akta dotyczące grobów wojennych w Zakrzewie w powiecie nieszawskim z lat 1915-1916; 3. sygn. 544, Łęczycki Tygodnik Powiatowy z 1916 r. Number of units in the group: 544
71/11/0 Kantor Pocztowo-Telegraficzny w Aleksandrowie Kujawskim 1882-1918 0 Unroll
Rozporządzenia i zarządzenia Warszawskiego Okręgu Pocztwowo-Telegraficznego dot. zabezpieczenia linii kolejowych i telegraficznych, przygotowania stacji i pracowników na wypadek mobilizacji i wojny. Sprawy zabezpieczenia przejazdu dworowi carskiemu, wykazy antypaństwowych ulotek, pism, książek, których rozpowszechnianie na terenie Królestwa było zabronione (sygn. 1-10). Number of units in the group: 10
71/12/0 Oddział Pocztowo-Telegraficzny w Brześciu Kujawskim Powiatu Włocławskiego 1914 0 Unroll
Księga dochodów i rozchodów materiałów i urządzeń Oddziału Pocztowo-Telegraficznego w Brześciu Kujawskim (sygn. 1) Number of units in the group: 1
71/13/0 Akta Kurii Biskupiej we Włocławku - rozsyp 1825-1938 0 Unroll
Korespondencja biskupa włocławskiego z proboszczami i wiernymi w sprawach wiary, obwieszczenia konsystorza z lat 1827-1835, informacje o parfiach, ich uposażeniu i prowadzonych pracach remontowo-budowlanych, sprawy personalne księży; odezwa biskupa do wiernych z 1905 r.; lista imienna profesorów Seminarium Włocławskiego z 1855 r.; sprawy powołania Związku Katolickiego na terenie diecezji włocławskiej w latach 1908-1911; kopie encyklik papieskich. Number of units in the group: 4
71/14/0 Kościół Parafialny w Lubaniu powiat nieszawski 1834-1837 0 Unroll
Prośba ks. Tomasza Szalkowskiego skierowana do władz kościelnych o mianowanie go proboszczem parafii Lubanie. Number of units in the group: 1
71/15/0 Gmina Ewangelicko-Augsburska w Chodczu i Filiał w Kowalu 1840-1885; 1899 0 Unroll
sygn. 1. Korespondencję pastora parafii ewangelicko-augsburskiej w Chodczu z władzami kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie Polskim dotyczącą spraw szkoły i domu modlitwy we wsi Kanibród z lat 1842-1885; sygn. 2. Imienny wykaz płatników składki na rzecz parafii z 1899 r. Sygn. 3. Dziennik podawczy (korespondencyjny) Filiału Kowal 1840-1847. Number of units in the group: 3
71/16/0 vacat - zespół Gmina Ewangelicko-Augsburska w Kowalu powiat włocławski włączona została do zespołu nr 15 - Gmina Ewangelicko-Augsburska w Chodczu i Filiał w Kowalu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
71/17/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Aleksandrowie Kujawskim 1877-1913 0 Unroll
sygn. 1-97, akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1877-1913. Number of units in the group: 97
71/18/0 Szkoła Elementarna w Lubrańcu powiat włocławski 1807-1860 0 Unroll
Odezwa Izby Edukacyjnej do obywateli z 12.I.1808 r; Regulamin szkół miejskich i wiejskich elementarnych i instrukcja dla dozorów szkolnych z dnia 16 X 1808 r.; korespondencja dozoru szkolnego w Lubrańcu z władzami powiatu brzeskiego, a następnie powiatu włocławskiego w sprawie utrzymania szkoły elementarnej w Lubrańcu. Number of units in the group: 1
71/19/0 Gimnazjum Męskie we Włocławku 1913-1917 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne szkoły: zarządzenia władz szkolnych, arkusze organizacyjne szkoły, wynajem lokalu (sygn. 1-6; 1913-1917); 2. Sprawy adminsitracyjne szkoły: utrzymanie szkoły, zakup mebli, wyposażenia biblioteki szkolnej (sygn. 7-15; 1913-1915); 3. Protokóły Rady Pedagogisznej i Komitetu Gospodarczego Gimnazjum (syg. 16-17; 1913-1917); 4. Akta personalne nauczycieli, personelu pomocniczego i lekarza szkolnego (sygn. 18-32; 1913-1916); 5. Sprawy nauczania: plany zajęć lekcyjnych, ocena uczniów przyjętych do szkoły (sygn. 33-36; 1913-1914); 5. Sprawy uczniów: sprawy klasyfikowania uczniów z klasy do klasy, stancje uczniowskie, sprawy zwolneń z opłat za naukę (sygn. 37-49; 1913-1916); 7. Dzienniki lekcyjne poszczególnych klas gimnazjum (sygn. 50-58; 1913-1914); 8. Nabór uczniów do szkoły: teczki indywidualne uczniów zawierające podania rodziców i dane personalne uczniów (sygn.59-170; 1913-1916); 9. Dzienniki korespondencyjne kancelarii szkoły (sygn. 171-172; 1913-1915). Number of units in the group: 172
71/20/0 Inspektor Szkolny Okręgu Włocławskiego we Włocławku 1917-1918; 1933-1934 0 Unroll
Korespondencja w sprawie zatrudnienia nauczycieli na terenie gminy Brudzew pow. kolskiego z lat 1917-1918; wykaz szkół i nauczycieli obwodu włocławskiego z lat 1933-1934. Number of units in the group: 2
71/21/0 Akta miasta Brześcia Kujawskiego powiat włocławski 1809-1934 0 Unroll
Sprawy nieruchomości miejskich, księga dochodów i wydatków miasta, sprawy ustanowienia opieki nad nieletnimi dziećmi, sprawy opłat targowo - handlowych, księgi ludności stałej mieszkańców miasta. Number of units in the group: 17
71/22/0 Akta miasta Chodcza powiat włocławski 1850-1938 0 Unroll
Księgi ludności stałej miasta z lat 1850-1930, sprawy orgaanizacyjne Rady Miejskiej i Magistratu, wykup własności polskiej przez obywateli narodowości niemieckiej. Number of units in the group: 18
71/23/0 Akta miasta Ciechocinka 1923-1944 0 Unroll
Protokoły posiedzeń RM, Komisji Opieki Społecznej, Budowlanej i Drogowej, posiedzenia Kolegium Magistratu, budżet miasta, zaciąganie pożyczek, sprawy rozbudowy miasta, sprawy sądowe, wycinki z gazet niemieckich, spisy niruchomości miejskich, sprawy finansowo - kasowe. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Ciechocinka: protokoły posiedzeń i likwidacja Kasy z lat 1931-1937. Number of units in the group: 49
71/24/0 Akta miasta Dobrzynia n/Wisłą powiat lipnowski [1825] 1917-1937 0 Unroll
Sprawy nieruchomości miejskiej z 1825 r., organizacja władz miejskich, sprawy finansowe miasta, sprawy oświatowo - kulturalne i budowlane. Number of units in the group: 15
71/25/0 Akta miasta Kowala powiat włocławskiego 1807-1831; 1916-1939 0 Unroll
Wykaz szkód poczynionych przez wojsko francuskie, orgnizacja szkolnictwa elementarnego, pobór podatków i opłat w latach 1807-1812, sprawy nieruchomości miejskich w latach 1824-1831. Magistrat miasta Kowala lata 1916-1939: protokoły posiedzeń RM i Magistratu, organizacja biura, sprawy osobowe pracowników, sprawy majątkowe gminy, nadzór i kontrola nad przedsiębiorstwami miejskimi, budżet miasta, pobór podatków, udzielanie kredytów i zapomóg, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, budowa i remonty dróg i mostów, ściąganie powinności, sprawy szkolnictwa podstawowego i średniego, sprawy sanitarno - zdrowotne mieszkańców, walka z bezrobociem, sprawy rzemiosła i przemysłu, wybory do sejmu i senatu, ewidencja ludności (księgi ludności stałej z lat 1916-1932), sprawy wyznaniowe, sprawy wojskowe, budowlane, aprowizacja miasta, zestawieni statystyczne róznych dziedzin życia gospodarczego. Działalność Lokalnego Komitetu Pożyczki Narodowej i Komitetu Floty Narodowej. Number of units in the group: 290
71/26/0 Akta miasta Lipna 1900-1944 0 Unroll
Afisze sztuk teatralnych i dziennik kasowy Ochotniczej Straży Pożarnej z 1900 r., sprawy pomiarów miasta oraz regulacji i elektryfikacji miasta w latach 1916-1936, zarządzenia niemieckich władz okupacyjnych i sprawy aprowizacji miasta w latach 1939-1944. Number of units in the group: 8
71/27/0 Akta miasta Lubienia Kujawskiego powiat włocławski 1850-1939 0 Unroll
Księgi ludności stałej mieszkańców miasta z laat 1850-1931 i sprawy wojskowe. Number of units in the group: 11
71/28/0 Akta miasta Nieszawy [1714] 1807-1944 0 Unroll
MAGISTRAT MIASTA NIESZAWY I. Okres Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego lata 1807-1914 Okres kancelarii polskiej lata [1717] 1807-1867 (sygn. 1-199) 1. Wydział Administracyjny: organizacja urzędu, sprawy nieruchomości i gruntów miejskich, regulacji zabudowyj, remont ratusza (sygn. 1-10; 1714-1888) 2. Wydział Policyjny: sprawy kawaterunku wojska, przewóz przez Wisłę, ustanowienie opieki nad nieletnimi dziećmi po śmierci rodziców (sygn. 11-51; 1806-1868); 3. Wydział Skarbowy: pobór i rozdział funduszów bóźniczych, sprawy utrzymania urzędników miejskich i nauczycieli (sygn. 52-61; 1825-1862); 4. Kasa Ekonomiczna m. Nieszawy: rozporządzenia władz, księgi przychodów i rozchodów funduszy miejskich, księgi rachunkowe kasy, rejestry funduszy depozytowych, protokóły kontroli kasy, dzienniki korespondencyjne (sygn. 62-194; 18-5-1868); 5. Księgi ludności stałej miasta Nieszawy (sygn. 195-199; 1841-1868), Okres kancelarii rosyjskiej lata 1868-1914 (sygn. 200-930): Rozporządzenia władz zwierzchnich, sprawy majątkowe miasta, ustanowienie praw własności wsi Dymiec i Gęsiniec, sprawy utrzymania zakładów miejskich, budowy i remontów budynków użyteczności publicznej, utrzymania szkół elementarnych, straży miejskiej, domów opieki, nadzór nad warsztatami rzemieślniczymi i zakładami, pobór opłat miejskich, opieka nad sierotami i bezdomnymi, sprawy zdrowotne i sanitarne miasta, zestawienia statystyczne dot. różnych dziedzin życia miasta, księgi ludności stałej i osób przebywających czasowo w mieście. II. Okres I okupacji niemieckiej lata 1914-1918, (sygn. 931: 961): Zarządzenia władz niemieckich, sprawy organizacyjne i personalne pracowników magistratu, księgi rachunkowe kasy miejskiej. III. Okres Niepodległej Polski lata 1918-1939 (sygn.962-1118) Zarząd Miejski w Nieszawie 1. Dział Ogólno-Organizacyjne: protokóły posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1916-1938 i posiedzeń Kolegium Magistratu z lat 1924-1938, organizacja urzędu, sprawy osobowe pracowników, sprawy majątkowe miasta (grunty, budynki), nadzór nad zakładami miejskimi, sprawozdania i informacje z różnych dziedzin życia miasta (sygn. 962-1033); 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety zakładów miejskich, księgi kasowe, sprawy zaciągania kredytów i pożyczek, targi i jarmarki (sygn. 1034-1058); 3. Dział Gospodarki Gminnej: budowa i konserwacja dróg, kolejki wąskotorowej, sprawy oświaty, kultury i sztuki, akcje sanitarno-porządkowe, nadzór nad ubogimi i bezrobotnymi, nadzór nad handlem i rzemiosłem (sygn. 1059-1084); 4. Dział Administracyjny: sprawy ewidencji i kontroli ruchu ludności, nadzór nad stowarzyszeniami, związkami, domami opieki społecznej, sprawy wojskowe, budowlane i aprowizacyjne miasta (sygn. 1085-1118). IV. Okres II Okupacji niemieckiej lata 1940-1944, (sygn. 1119-1121) Księgi kasowe elektrowni miejskiej. Dopływ do zespołu: Sprawy kasy miejskiej, pobór do wojska polskiego, dowody do ksiąg ludności stałej (11 ja.lata 1826-1930) Number of units in the group: 1132
71/29/0 Akta miasta Przedcza powiat włocławski 1885-1939 0 Unroll
Księgi ludności stałej wraz z dowodami do ksiąg z lat 1885-1931. Protokoły posiedzeń RM, rewizja Magistratu, sprawy majątku miejskiego, pobór podatków, budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy sądowe. Number of units in the group: 50
71/30/0 Akta miasta Lubrańca powiat włocławski 1824-1939 0 Unroll
Księgi ludności stałej mieszkańów miasta z lat 1885-1932, wyciągi z ksiąg hipotecznych dóbr lubranieckich, kopie kontraktów mieszczan z nabycia działek gruntu z lat 1824-1839. Number of units in the group: 13
71/31/0 Zbiór materiałów geodezyjno-kartograficznych z terenu powiatu aleksandrowskiego 1887-1944 0 Unroll
Plany wsi, osad, plany gruntów dóbr ziemskich i wsi w różnych skalach. Number of units in the group: 70
71/32/0 Akta Gminy Bądkowo powiat nieszawski 1886-1930 0 Unroll
Okres zaboru rosyjskiego. sygn. 1-15 ksiegi ludności stałej mieszkańców gminy z lat 1886-1930, do ksiąg dołączone są zestawienie statystyczne ludności za okres 1892-1913 Number of units in the group: 15
71/33/0 Akta Gminy Bytoń powiat nieszawski 1931-1939 0 Unroll
sygn. 1-18 rejestry mieszkańców wsi, osad i filwarków z tereny gminy z lat 1931-1939 Number of units in the group: 18
71/34/0 Akta Gminy Koneck powiat nieszawski 1931-1939 0 Unroll
Sygn. 1-2 rejestr mieszkańców gminy Koneck i rejestr osób przybywających do gminy z lat 1931-1939 Number of units in the group: 2
71/35/0 Akta Gminy Straszewo powiat nieszawski 1886-1930 0 Unroll
Sygn. 1 - 2 księgi ludności stałej mieszkańców wsi z terenu gminy Straszewo z lat 1886-1930 Number of units in the group: 2
71/36/0 Akta Gminy Osięciny powiat nieszawski 1886-1939 0 Unroll
I. Okres zaboru rosyjskiego; sygn. 1-10 księgi ludności stałej mieszkańców gminy Osięciny z lat 1886-1913. Do ksiąg dołączony roczne zestawienia statystyczne ludności z lat 1908-1913; II. Okres Rzeczypospolitej Polskiej; sygn. 11-25 - rejestry mieszkańców gminy z lat 1931-1939 Number of units in the group: 25
71/37/0 Akta Gminy Piotrków Kujawski powiat nieszawski 1868-1939 0 Unroll
I Okres zaboru rosyjskiego, sygn. 1-13 księgi ludności stałej mieszkańców gminy Piotrków Kujawski z lat 1886-1931. Do ksiąg dołączone roczne zestawienia liczbowe ludności z lat 1886-1913; II. Okres Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. 14 - rejestr osób opuszczających gminę w latach 1932-1939 Number of units in the group: 14
71/38/0 Akta Gminy Radziejów powiat nieszawski 1815-1939 0 Unroll
I. Okres zaboru rosyjskiego, sygn. 1-13 - księgi ludności stałej mieszkańców osady Radziejów i gminy Radziejów z lat 1815-1935; II Okres Rzeczypospolitej Polskiej; - Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 14, uchwały rady gminnej z lat 1927-1932; - Dział Administracyjny sygn. 15-20 rejestry mieszkańców gminy Radziejów z lat 1935-1939. Dopływ do zespołu opracowany w 2010 r. I. Okres zaboru rosyjskiego, sygn. 21-38, dowody do ksiąg ludności z lat 1887-1930; II. Okres Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. 39-42, księgi ludności stałej miasta Radziejowa z lat 1931-1939. Dopływ do zespołu opracowany w 2013 r. Księga wydatków budżetowych gminy z lat 1937-1938 (sygn. 43) Number of units in the group: 43
71/39/0 Akta Gminy Ruszkowo powiat nieszawski 1808-1931 0 Unroll
I Okres zaboru rosyjskiego, sygn. 1- 10 księgi ludności stałej mieszkańców gminy z lat 1808-1932. Do ksiąg dołączone roczne zestawienia statystyczne ludności za okres 1887-1913. II Okres Rzeczypospolitej Polskiej; Dział Administracyjny sygn. 11-15 rejestry mieszkańców gminy Ruszkowo z lat 1931-1939; sygn. 16 - sprawy rolne z 1933 r. Number of units in the group: 16
71/40/0 Akta Gminy Sędzin powiat nieszawski 1887-1944 [1945] 0 Unroll
I. Okres zaboru rosyjskiego, sygn. 1-13 księgi ludności stałej mieszkańców gminy Sędzin z lat 1887-1934. Do ksiąg dołączone roczne zestawienia statystyczne liczby ludności za okres 1910-1913. II Okres rzeczypospolitej Polskiej; Dział Administracyjny sygn. 14-42 rejestry mieszkańców gminy z lat 1932-1945 Number of units in the group: 42
71/41/0 Akta Gminy Służewo powiat nieszawski 1886-1931 0 Unroll
I. Okres zaboru rosyjskiego, sygn. 1-3 - ksiegi ludności stałej mieszkańców gminy z lat 1886-1931 Number of units in the group: 3
71/42/0 Akta Gminy Czarne w Wielgiem powiat lipnowski 1864-1944 [1946] 0 Unroll
I. Okres zaboru rosyjskiego; Gminnoje Upravlenie; sygn. 1-2 sprawy uwłaszczeniowe wsi Rumunki Tupadły z lat 1864-66; sygn. 3-6 sprawy finansowe gminy; sygn. 7-20 sprawy szkolnictwa z lat 1896-1914; sygn. 21-22 sprawy budowy obiektów gminnych, urzędu gminy, szkoły w latach 1902-1908; sygn. 23-27 sprawy meldunkowe; sygn. 28-53 księgi ludności stałej mieszkańców gminy. II. Okres I okupacji niemieckiej - Gemeindeamt; sygn. 54-59 zarządzenia i rozkazy naczelnika powiatu lipnowskiego z lat 1915-1918, spis zwierząt gospodarskich z 1917 r. III. Okres Niepodległej Polski - Zarząd Gminy; Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 60-73 protokóły posiedzeń Rady Gminnej, komisji Drogowej, Opieki Społecznej, Rewizyjnej, Rolnej, protokóły zebrań sołtysów z lat 1934-1939, księga uchwał zgromadzenia gminnego do 1946 r.; Dział Finansowo-Budżetowy sygn. 74-76 budżety, sprawy finansowe z lat 1930-1939; Dział Administracji Społecznej sygn. 77-88 sprawy szkolnictwa z lat 1919-1939; IV Okres II okupacji niemieckiej, sygn. 89-91 - budżet gminy, pobór podatku od nieruchomości z lat 1939-1941 Number of units in the group: 90
71/43/0 Akta Gminy Kikół powiat lipnowski 1926-1940 0 Unroll
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 1-2 protokóły posiedzeń rady gminnej z lat 1926-1936; Dział Finansowo-Budżetowy sygn. 3-5 budżety gminy z lat 1927-28, 1936-1937, 1939-1940 Number of units in the group: 5
71/44/0 Akta Gminy Mazowsze powiat lipnowski 1926 0 Unroll
Okres Niepodległej Polski; Urząd Gminny, Dział Ogólno-Organizacyjny, sygn. 1 - protokóły posiedzeń rady gminnej z 1926 r. Number of units in the group: 1
71/45/0 Akta Gminy Narutowo powiat lipnowski 1935-1940 0 Unroll
Okres Niepodległej Polski; Zarząd Gminny, sygn 1-2 rejestry meldunkowe osób przybywających i opuszczających gminę w latach 1935-1944 Number of units in the group: 2
Showing 1 to 45 of 1,178 entries.