Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1174/0 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu 1944-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 40
8/1175/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Ligocie Dobrodzieńskiej 1946-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1176/0 Szkoła Podstawowa w Szemrowicach 1945-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/1177/0 Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Szemrowicach 1958-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/1178/0 Akta gminy Miedźno 1897-1929 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/1179/0 Nadleśnictwo Kłobuck [1957]1972-1995 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Kłobuck stanowią: narady leśniczych, regulaminy organizacyjne, konferencja ekonomiczna nadleśnictwa, protokoły przekazania – przejęcia agend nadleśnictw, zarządzenia nadleśniczego, program poprawy działalności, programy perspektywiczne, program usprawnienia gospodarki rolnej, podstawowe kierunki stabilizacji zagospodarowania lasu, program wykorzystania rezerw, branżowe programy działania, plany poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, plany techniczno-ekonomiczne, plany remontów, plany zbioru szyszek i nasion, wywozu drewna, sprawozdania z działalności, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość statystyczna, analizy, spisy zdawczo-odbiorcze, dokumentacja kontroli, rewizji i lustracji, układ zbiorowy pracy, zasady wynagradzania i premiowania, dokumentacja wypadków przy pracy, charakterystyka stanowisk pracy, szkolenia pracowników, katalog norm zakładowych, zasady gospodarki materiałowej, aktualizacja wizur triangulacyjnych, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, aktualizacja powierzchni nadleśnictwa, ewidencja gruntów, zmiany stanu posiadania, rejestry powierzchniowe, przejmowanie i przekazywanie gruntów, wykazy gruntów i ich użytkowników, analizy, informacje i sprawozdania z działalności straży leśnej, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, mapy sytuacyjne, gospodarcze i przeglądowe, programy zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli i Państwowego Funduszu Ziemi, plany, wykazy i sprawozdania z cięć, plany, wnioski i sprawozdania z hodowli lasu, plany i sprawozdania z zadrzewień, żywicowania i ochrony lasu, oceny upraw, plany i sprawozdania z ochrony przeciwpożarowej, gospodarka łowiecka, plany i sprawozdania z gospodarki rolnej i rybackiej, plany i sprawozdania z turystycznego zagospodarowania lasu, polityka cen, kalkulacje kosztów, zestawienia drzewa liściastego i iglastego Number of units in the group: 476
8/1180/0 Nadleśnictwo Parzymiechy 1952-1971[1972] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Parzymiechy stanowią: organizacja własnej jednostki, stan posiadania, plany i sprawozdania z działalności, mapy przeglądowe, rejestr powierzchniowy, dokumentacja kontroli zewnętrznych, plany urządzeniowe nadleśnictwa, wnioski cięć i ich wykonanie, wnioski ochrony lasu i ich wykonanie, przejęcie składników majątkowych w związku z likwidacją jednostki Number of units in the group: 62
8/1181/0 Nadleśnictwo Ostrowy 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/1182/0 Sąd Obywatelski w Krzepicach 1948-1951 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Sąd Obywatelski w Krzepicach stanowią akta w sprawach cywilnych o przywrócenie zakłóconego posiadania z lat 1948-1951 oraz akta sprawy o zapłatę z lat 1950-1951 Number of units in the group: 9
8/1183/0 Nadleśnictwo Kłobuck 1946-1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Kłobuck stanowią: karta ewidencyjna nadleśnictwa, protokoły sesji leśniczych, zmiany stanu posiadania, plany gruntów, rejestry powierzchniowe, przekazanie znaków geodezyjnych pod ochronę, plany i sprawozdania z działalności, cenniki, katalogi norm, mapy przeglądowe i gospodarcze, plany urządzeniowe nadleśnictwa, plany, wnioski i sprawozdania z cięć, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski i sprawozdania z zadrzewień, zalesienia gruntów ornych, wnioski ochrony lasu i ich wykonanie, wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskania zwierzyny i ich wykonanie, wnioski rybackiego zagospodarowania i użytkowania wód, plan hodowli lasu i zadrzewień, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wnioski i sprawozdania z żywicowania, wnioski remontowe dróg leśnych i urządzeń wodno-melioracyjnych i ich wykonanie Number of units in the group: 199
8/1184/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szemrowicach 1923-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 27
8/1185/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Częstochowie 1918-1936 [2010] 0 Unroll
Number of units in the group: 95
8/1186/0 Areszt Śledczy w Częstochowie 1952-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 120
8/1187/0 Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Częstochowie 1975-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 34
8/1188/0 Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Częstochowie 1954-2003 0 Unroll
Number of units in the group: 20
8/1189/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krzepicach 1971 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/1210/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pajęcznie 1958-1973[1974] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pajęcznie obejmują takie akta jak: sesje miejskiej rady narodowej, sprawy organizacyjne, ewidencja postulatów i wniosków, posiedzenia, kontrole, wnioski i opinie poszczególnych komisji, posiedzenia prezydium miejskiej rady narodowej, plany i sprawozdania, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, książka kontroli, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, budżety miasta i plany funduszu miejskiego, sprawozdawczość finansowa, narodowy spis powszechny, sport, kultura i sztuka, ewidencja nieruchomości, konkurs „Mistrz Gospodarności”, wykazy gospodarstw indywidualnych. Number of units in the group: 96
8/1211/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makowiskach 1964-1971 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Makowiskach obejmują takie akta jak: sesje gromadzkiej rady narodowej, sprawy organizacyjne, rejestry uchwał gromadzkiej rady narodowej, spotkania posłów i radnych z mieszkańcami, spotkania przedstawicieli Ludowego Wojska Polskiego i radnych z mieszkańcami, posiedzenia i kontrole poszczególnych komisji, posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej, rejestry uchwał prezydium gromadzkiej rady narodowej, zebrania wiejskie, szkolenia i narady sołtysów, plany gospodarcze gromady, program rozwoju gromady, sprawozdawczość statystyczna, spisy rolne, budżet gromady, jego zmiany i wykonanie, sprawy gospodarcze gromady, inwentaryzacja lasów, uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego. Number of units in the group: 46
8/1219/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kochanowicach 1973-1983 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole archiwalnym Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Kochanowicach obejmują: posiedzenia plenarne Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kochanowicach; posiedzenie Prezydium Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kochanowicach; protokół narady; wytyczne, informacje, zawiadomienia jednostki nadrzędnej, sprawozdania i informacje o działalności; sprawy organizacyjne wyborów, spotkania posłów, kandydatów na posłów, kandydatów na radnych z wyborcami; protokoły zebrań wiejskich. Number of units in the group: 9
Showing 1,161 to 1,179 of 1,179 entries.