Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/972/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudnikach 1955-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 25
12/973/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelisławicach [1953] 1954-1972 0 Unroll
Gromadzka Rada Narodowa /GRN/: protokoły sesji z lat 1954-1972, sygn. 1-18 Komisje GRN: protokoły z lat 1955-1972, sygn. 19-54 Prezydium GRN: protokoły posiedzeń z lat 1955-1972, sygn. 55-72 Organizacja pracy GRN i Prezydium z lat 1956-1971, sygn. 73-86 Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1958-1972, sygn. 87-88 Rejestry uchwał GRN i Prezydium, realizacja uchwał z lat 1955-1972, sygn. 89-98 Plany gospodarcze, finansowe z lat 1962--1972, sygn. 99-103 Sprawozdania gospodarcze, administracyjne, GUS z lat 1958-1972, sygn. 104-125 Kontrole, inspekcje zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne z lat 1959-1972, sygn. 126-136 Budżet gromady, sprawozdania budżetowe, fundusz gromadzki, sprawozdania budżetowe z lat 1955-1972, sygn. 137-165 Czyny społeczne: realizacja programu czynów społecznych, umowy, protokoły z lat 1968-1972, sygn. 166-170 Wybory do sejmu, rad narodowych, postulaty wyborców, Front Jedności Narodu z lat 1968-1971 Rejestry mieszkańców z lat 1953-1967, sygn. 1972-181 Skargi i wnioski, analizy, ankiety z lat 1968-1972, sygn. 182-183 Number of units in the group: 185
12/974/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łazach [1954] 1967-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 269
12/975/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Ogrodzieniec [1954] 1955-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 146
12/976/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Porębie [1955-1972] 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 349
12/977/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Czeladzi 1952-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 11
12/978/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Zawierciu 1945-1950 0 Unroll
Zarząd Miejski: Wydział Ogólny: statuty organizacyjne, regulaminy, zarządzenia z lat 1945-1950, sygn. 1-43 Wydział Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe z lat 1945-1950, sygn. 44-66 Wydział Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności Wydziału z lat 1945-1950, sygn. 67-80 Wydział Techniczny: sprawozdania z gospodarki drogowej, odbudowa i rozbudowa miasta z lat 1945-1950, sygn. 81-114 Wydział Aprowizacji: rolnictwo w mieście, świadczenia rzeczowe, raporty cen z lat 1945-1950, sygn. 115-132 Wydział Kwaterunkowy: sprawozdania z działalności Wydziału z lat 1946-1949, sygn. 133-136 Miejska Rada Narodowa: Sesje Rady: regulamin, uchwały, ogłoszenia, protokoły z lat 1945-1950, sygn. 137-144 Posiedzenia prezydium Rady: protokoły i wyciągi z protokołów z lat 1945-1950, sygn. 145 Sprawozdania i opracowania informacyjne: sprawozdania z działalności MRN, informacje o sytuacji miasta i działalności urzędów i instytucji z lat 1945-1950, sygn. 146-160 Wykazy radnych i działalność radnych: wykazy radnych, wnioski i interpelacje, przemówienia z lat 1945-1948, sygn. 161-162 Działalność komisji: regulaminy, protokoły posiedzeń, kontrole, sprawozdania z lat 1945-1950, sygn. 163-192 Działalność komitetów: protokoły posiedzeń, sprawozdania z lat 1945-1949, sygn. 193-194 Głosowanie ludowe: podział miasta na obwody, protokoły posiedzeń z lat 1946, sygn. 195 Number of units in the group: 220
12/979/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chruszczobrodzie 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej: protokoły sesji, sprawy na sesje, z lat 1954-1972, sygn. 1-18 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń komisji, z lat 1956-1972, sygn. 19-80 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń, sprawy na posiedzenia, plan działania Prezydium, z lat 1955-1972, sygn. 81-100 Organizacja pracy i działalność społecznej Rady i jej Prezydium, sprawy ogólno-administracyjne, działalność organów kolegialnych Gromady, z lat 1955-1970, sygn. 101-117 Zebrania wiejskie: protokoły zebrań, z lat 1963-1971, sygn. 118-125 Rejestry i realizacja uchwał, a lat 1955-1972, sygn. 126-141 Plany gospodarcze: plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, gospodarka gromadzka, programy rozwoju Gromady, z lat 1962-1972, sygn. 142-155 Sprawozdania gospodarcze z: wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, obowiązkowych dostaw żywności, wydatków budżetowych, kontrole, z lat 1960-1971, sygn. 156-176 Budżety Gromady, plan funduszu gromadzkiego, bilanse zamknięcia, z lat 1955-1972, sygn. 177-199 Czyny społeczne, z lat 1967-1968, sygn. 200-201 Komitet Frontu Jedności Narodowej: sprawy społeczne, z lat 1959-1967, sygn. 202-206 Programy wyborcze, z lat 1965-1972, sygn. 207-208 Sprawy budowlane, z lat 1955-1967, sygn. 207-213 Statystyka: budownictwo, przedszkola, obowiązkowe dostawy, ogólne, z lat 1959-1972, sygn. 214-221 Number of units in the group: 222
12/980/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciągowicach 1954-1961 [1962-1964] 0 Unroll
Gromadzka Rada Narodowa /GRN/: sprawy ogólno-administracyjne, protokoły sesji, uchwały, protokoły posiedzeń komisji z lat 1954-1961, sygn. 1-18 Prezydium GRN: protokoły posiedzeń, uchwały, sprawozdania z działalności z lat 1955-1961, sygn. 19-28 Sprawozdania: z wykonania obowiązkowych dostaw, z realizacji funduszu gromadzkiego, statystyka z lat 1955-1961, sygn. 29-36 Kontrole zewnętrzne NIK-u, Prezydium PRN z lat 1960-1961, sygn. 37 Mienie gromadzkie: budownictwo, klasyfikacja gruntów, ewidencja ruchu budowlanego, księgi inwentarzowe, ewidencyjne z lat 1956-1960, sygn. 38-42 Budżety i sprawozdawczość księgowa i budżetowa, sprawozdania budżetowe z lat 1955-1961, sygn. 43-54 Front Jedności Narodu - Wiejski Komitet Frontu Jedności Narodu: akta organizacyjne, protokoły posiedzeń z lat 1958-1964, sygn. 55-56 Number of units in the group: 57
12/981/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysokiej 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji GRN z lat 1954-1972, sygn. 1-18 Rejestry uchwał GRN i Prezydium z lat 1955-1972, sygn. 19-27 Spotkania z wyborcami, realizacje postulatów wyborczych z lat 1961-1972, sygn. 28-48 Protokoły posiedzeń Komisji GRN z lat 1955-1972, sygn. 49-120 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1972, sygn. 121-152 Zebrania wiejskie, sołtysi: protokoły zebrań wiejskich, protokoły narad sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich z lat 1955-1972, sygn. 153-179 Plany gospodarcze z lat 1962-1972, sygn. 180-194 Sprawozdania gospodarcze z lat 1955-1972, sygn. 195-234 Kontrole z lat 1960-1972, sygn. 235-244 Mienie gromadzkie z lat 1955-1971, sygn. 245-261 Budżet z lat 1956-1972, sygn. 262-292 Front Jedności Narodu: protokoły zebrań z lat 1958-1968, sygn. 293-301 Urząd Stanu Cywilnego: wydawanie akt stanu cywilnego z lat 1957-1970, sygn. 302-305 Number of units in the group: 310
12/982/0 Urząd Powiatowy w Zawierciu [1963] 1974-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 101
12/983/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dąbrowie Górniczej 1945-1950 0 Unroll
Zarząd Miejski: Wydział Ogólny: zarządzenia prezydenta, protokoły posiedzeń z lat 1945-1949, sygn. 1-4 Wydział Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe z lat 1946-1950, sygn. 5-13 Wydział Techniczny: projekt planu 6-letniego i preliminarz budżetowy Śląsko-Dąbrowskich Linii Komunikacyjnych z lat 1949, sygn. 14a-d Miejska Rada Narodowa: Posiedzenia: protokoły posiedzeń z lat 1946-1950, sygn. 15-20 Number of units in the group: 24
12/984/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Górniczej [1950] 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: wybory, protokoły sesji, uchwały, postulaty wyborców, komisje, zakładowe zespoły radnych, protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1950-1973, sygn. 1-183 Wydział Finansowy: budżety, sprawozdania z lat 1951-1973, sygn. 184-195 Wydział Spraw Wewnętrznych: plany pracy, sprawozdania, protokoły kontroli, normatywy kancelaryjne, szkolenia pracowników, zmiana imion i nazwisk, poświadczenia obywatelstwa polskiego, ankiety, karty i inne, akta stowarzyszeń z lat 1956-1973 [1975], sygn. 196-239 Number of units in the group: 239
12/985/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Maczki [1955] 1958-1972 [1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 89
12/986/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Ostrowy Górnicze [1955] 1956-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 37
12/987/0 Gminna Rada Narodowa w Kazimierzu 1950-1954 0 Unroll
Prezydium Gminnej Rady Narodowej Referat ogólnoadministracyjny: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń prezydium z lat 1950-1954, sygn. 1-10 Number of units in the group: 10
12/988/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kazimierzu Górniczym [1955] 1967-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 212
12/989/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Klimontowie [1965] 1967-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 50
12/990/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Porąbce [1955] 1967-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 100
12/991/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zagórzu [1954] 1967-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 145
Showing 961 to 980 of 2,935 entries.