Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
27/781/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Słuszności w Słupi 1954-1956 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-9 z lat 1954-1956 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Słuszności w Słupi Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 9
27/782/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Nowej Drogi w Wierzchowie Człuchowskim 1954-1957 0 Unroll
awartość: Syg. 1-8 z lat 1954-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Nowej Drogi w Wierzchowie. Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 8
27/783/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Młodej Gwardii w Raciniewie 1954-1957 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-9 z lat 1954-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Młodej Gwardii w Raciniewie. Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 9
27/784/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 9-go Maja w Barkowie 1954-1957 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-7 z lat 1954-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.9-go Maja w Barkowie Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 7
27/785/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 10-lecia Polski Ludowej w Sąpolnie 1954-1957 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-5 z lat 1954-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.10-lecia Polski Ludowej w Sępolnie. Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 5
27/786/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. II-go Kongresu ZSL w Kostrzycach 1956-1956 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-5 z roku 1956 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.II Kongresu ZSL w Kostrzycach Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 5
27/787/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. V-tej Konferencji Powiatowej PZPR w Lisewie 1955-1956 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-5 z lat 1955-1956 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. V Konferencji Powiatowej PZPR w Lisewie. Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 5
27/788/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Zjazdowej Wiosny w Uniechowie 1954-1957 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-8 z lat 1954-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.Zjazdowej Wiosny w Uniechowie. Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 8
27/789/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 1-go Maja w Bukowie 1954-1957 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-5 z lat 1954-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.I-go Maja w Bukowie. Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 5
27/790/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Nowej Wiosny w Pieniężnicy 1951-1957 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-13 z lat 1951-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.Nowej Wiosny w Pieniężnicy. Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 13
27/791/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 22-go Lipca w Stołcznie 1951-1957 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-12 z lat 1951-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.22 Lipca w Stołcznie. Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 12
27/792/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 8-go Marca w Przechlewie 1951-1957 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-14 z lat 1951-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.8-go Marca w Przechlewie Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Number of units in the group: 14
27/793/0 Akta wyborcze z terenu byłego powiatu Człuchów 1954-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 20
27/794/0 Starostwo Powiatowe w Człuchowie 1945-1950 0 Unroll
Zawartość: Sygn. 1-11 z lat 1945-1948; Referat Ogólny - znajduje się tu statut organizacyjny, okólniki wewnętrzne starosty, protokoły z zebrań burmistrzów, wykazy pracowników. Sygn. 12-28 z lat 1945-1947; Podreferat Organizacyjny - sprawy organizacyjne starostwa, podział powiatu na gminy, zmiany nazw miejscowości, zestawienia statystyczne z całego powiatu. Sygn. 29-38 z lat 1946-1948; Referat Ogólno-Organizacyjny - znajdują się tu sprawy dotyczące czynności poszczególnych referatów, charakterystyka miast i gmin oraz zarządzenia poinspekcyjne. Sygn. 39-43 z lat 1946-1948; Referat Ogólno-Administracyjny - są tu raporty sytuacyjne, wykazy ludności, akta dotyczące rolnictwa. Sygn. 44-52 z lat 1945-1950; Referat Społeczno-Polityczny - znajdują się tu sprawozdania sytuacyjne, wykazy partii politycznych i społecznych, wykazy Niemców repatriantów i autochtonów. Sygn. 53 z lat 1947-1948; Referat Przemysłu i Handlu - protokoły Powiatowej Komisji Cennikowej. Sygn. 54 z lat 1946-1948; Referat Budowlany - korespondencja w sprawach kredytów budowlanych i z Regionalną Dyrekcją Planowania Przestrzennego. Sygn. 55 z roku 1945 ; Urząd Stanu Cywilnego - znajdują się tu wykazy urzędników USC. Number of units in the group: 55
27/795/0 Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Powiatowy w Człuchowie 1945-1950 0 Unroll
Zawartość: Sygn. 1-16 z lat 1945-1950; Biuro Prezydialne PRN; Referat Ogólny - są tu sprawy wyborcze, protokoły z posiedzeń plenarnych i posiedzeń Prezydium, wykazy członków PRN i rad niższych szczebli, akta dotyczące zmian terytorialnych oraz wykazy miejscowości w powiecie. Sygn. 17-24 z lat 1946-1950; Biuro Prezydialne PRN; Referat Komisji - znajdują się tu akta komisji działających przy PRN, protokoły ich posiedzeń i kontroli oraz sprawozdania. Sygn. 25-32 z lat 1946-1950; Biuro Prezydialne PRN; Referat Ogólno-Administracyjny - znajduje się tu korespondencja i wykazy dotyczące podziału administracyjnego powiatu, protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, sprawozdania z jego działalności oraz sprawy dotyczące obsady personalnej. Sygn. 33-39 z lat 1947-1949; Biuro Prezydialne PRN; Dział Finansowy - znajdują się tu sprawozdania rachunkowe, wykazy wynagrodzeń sołtysów oraz zestawienia podatku gruntowego. Sygn. 40-41 z lat 1946-1949; Biuro prezydialne PRN; Referat Społeczno-Gospodarczy - znajdują się tu sprawy dotyczące majątków mi lasów oraz kwestionariusze przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Number of units in the group: 41
27/796/0 Zarząd Miejski - Miejska Rada Narodowa w Czarnem 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny: sygnatury akt 1-18 z lat 1945-1950; sprawy personalne, wykazy pracowników, miesięczne raporty sytuacyjne z gospodarki miejskiej, wykazy majątku miejskiego, wykazy stronnictw politycznych i społecznych, akta dotyczące działalności miejskiej rady narodowej i jej prezydium, protokoły z posiedzeń i lustracji, protokoły komisji oraz wykazy członków rady i jej prezydium. Referat Finansowy: sygnatury akt 19-55 z lat 1945-1950; działalność finansową, budżety, sprawozdania finansowe oraz sprawy podatku gruntowego. Referat Gospodarki Miejskiej: sygnatury akt 56-70 z lat 1945-1950; sprawy ogólnogospodarcze, wykazy nieruchomości, sprawy oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sprawy rolne. Referat Przemysłu i Handlu: sygnatura akt 71 z lat 1946-1949; wykazy zakładów przemysłowych i handlowych na terenie miasta. Urząd Stanu Cywilnego: sygnatura akt 72 z lat 1945-1949; wykazy urodzin, małżeństw i zgonów na terenie miasta. Referat Odbudowy: sygnatura akt 73 z lat 1945-1949; wykazy zniszczonych budynków, budynków remontowanych oraz wykazy nazw ulic w mieście. Referat Aprowizacji: sygnatura akt 74 z lat 1945-1947; wykazy ludności do kart żywnościowych, sprawozdania i korespondencja w sprawach aprowizacji miasta. Referat Osiedleńczy: sygnatury akt 75-76 z lat 1946-1949; wykazy osiedleńców, plany zagospodarowania, sprawozdania z akcji repolonizacyjnej oraz wykaz zakładów pracy. Number of units in the group: 76
27/797/0 Zarząd Miejski - Miejska Rada Narodowa w Człuchowie 1945-1950 0 Unroll
Sygn. 1-18 z lat 1945-1950; Referat Ogólno-Administracyjny- znajdują się tu wykazy pracowników, raporty sytuacyjne z gospodarki miejskiej, wykazy majątku miejskiego, wykazy stronnictw politycznych i społecznych, akta dotyczące działalności MRN i jej Prezydium, protokoły lustracji, protokoły komisji oraz wykazy członków rady i prezydium. Sygn. 19-55 z lat 1945-1950; Referat Finansowy - są tu akta obrazujące działalność finansową, budżety, sprawozdania rachunkowe oraz sprawy podatku gruntowego. Sygn. 56-69 z lat 1945-1950; Referat Gospodarki Miejskiej - sprawy ogólno-gospodarcze, wykazy nieruchomości, sprawy oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej. Sygn. 70 z lat 1946-1949; Referat Przemysłu i Handlu - są tu wykazy zakładów przemysłowych i handlowych na terenie miasta. Sygn. 71 z lat 1945-1949; Urząd Stanu Cywilnego - są tu wykazy urodzin, małżeństw i zgonów na terenie miasta. Sygn. 72 z lat 1945-1949; Referat Odbudowy - są tu wykazy budynków zniszczonych, remontowanych oraz wykazy nazw ulic w mieście. Sygn. 73 z lat 1945-1947; Referat Aprowizacji - znajdują się tu wykazy ludności do kart żywnościowych, sprawozdania i korespondencja w sprawach aprowizacji miasta. Sygn. 74-75 z lat 1946-1949; Referat Osiedleńczy - wykazy osiedleńców, plany zagospodarowania, sprawozdania z akcji repolonizacyjnej oraz wykłady zakładów pracy. Number of units in the group: 74
27/798/0 Zarząd Miejski - Miejska Rada Narodowa w Debrznie 1945-1950 0 Unroll
Sygn. 1-19 z lat 1945-1950; Referat Ogólno-Administracyjny - są tu materiały dotyczące gospodarki miejskiej, wykazy pracowników, zarządzenia burmistrza, sprawozdania z działalności, wykaz nieruchomości, dane dotyczące opieki społecznej oraz wykazy przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych na terenie miasta. Są tu także protokoły z sesji MRN i posiedzeń jej Prezydium oraz sprawozdania z ich działalności. Sygn. 20-35 z lat 1946-1950; Referat Finansowy - akta dotyczące gospodarki finansowej miasta, budżety administracyjne oraz sprawozdania z ich wykonania, budżety i sprawozdania przedsiębiorstw miejskich, wykaz przychodowości gospodarstw rolnych. Number of units in the group: 35
27/799/0 Gmina wiejska Brzezie 1946-1954 0 Unroll
Syg. 1-50 z lat 1946-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny-Gminna Rada Narodowa z lat 1946-1950 w Brzeziu: Dział Ogólno-Organizacyjny - zawiera zestawienia statystyczne gospodarki gminnej, protokoły z posiedzeń plenarnych GRN, protokoły z posiedzeń Komisji Oświatowej. Dział Finansowo-Budżetowy - znajdują się tu budżety, sprawozdania z ich wykonania, zestawienia dochodów i wydatków. Dział Gospodarki Gminnej - znajdują się tu protokoły zebrań gromadzkich, wykazy przedsiębiorstw, zakładów, warsztatów przemysłowych i rzemieślnicznych. Ponadto znajduje się tu projekt mostu drewnianego na drodze gminnej. Dział Administracji Społecznej - zawiera akta dotyczące bibliotek i sal publicznych oraz dane statystyczne związane z opieką społeczną. Dział Administracyjny - zawiera wykazy stanu i ruchu ludności oraz wykazy i korespondencję dotycząca cmentarzy. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Brzeziu z lat 1950-1954: Referat Ogólno-Administracyjny - znajdują się tu protokoły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, akta Komisji Podziału Administracyjnego, wykazy członków rady, wykazy nowonarodzonych i zmarłych. Referat Budżetowo-Finansowy - są tu budżety i sprawozdania rachunkowe z ich wykonania. Number of units in the group: 50
27/800/0 Gmina wiejska Cierznie 1946-1954 0 Unroll
Syg. 1-40 z lat 1946-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny-Gminna Rada Narodowa w Cierzniach z lat 1946-1950: Ddział Ogólno-Organizacyjny - zawiera zestawienia statystyczne dotyczące gospodarki gminnej, protokoły posiedzeń plenarnych GRN oraz Prezydium GRN, a ponadto wykaz członków gminnej rady. Dział Finansowo-Budżetowy - znajdują się tu budżety oraz roczne sprawozdania z ich wykonania. Dział Gospodarki Gminnej - są tu spisy powierzchni użytków i zasiewów oraz zwierząt gospodarczych. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Cierzniach z lat 1950-1954: Referat Ogólno-Administracyjny - znajdują się tu protokoły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, akta Komisji Podziału Administracyjnego. Referat Budżetowo-Finansowy - zachował się budżet na rok 1951. Referat Rolny - zawiera dane statystyczne dotyczące spisów użytków, zasiewów oraz zwierząt gospodarczych. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności - książki meldunkowe Number of units in the group: 40
Showing 781 to 800 of 893 entries.