Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/154/1 Rada Szkolna Miejska w Chełmie 1929-1936 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/154/2 Rada Szkolna Powiatowa w Hrubieszowie 1920-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 5
36/155/0 Szkoła Rolnicza w Kuliku - powiat chełmski 1945-1949[1950] 0 Unroll
korespondencja w sprawach organizacyjnych Szkoły Rolniczej w Kuliku z lat 1945-1950 (sygn. 1); plany przeliminarzy, preliminarze budżetowe z lat 1948-1949 (sygn. 2); sprawozdania, wykazy, umowy z lat 1945-1949 (sygn. 4); protokoły: przekazania majątku Kulik, kontroli, inspekcji i lustracji szkoły, zebrania gminnej rady oświaty rolniczej, zdawczo-odbiorcze z lat 1945-1949 (sygn. 4); protokoły rady pedagogicznej Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej w Kuliku z lat 1947-1949 (sygn. 5); akta uczniowskie Dwuletniej Średniej Szkoły Rolniczej w Kuliku z lat 1948-1949 (sygn. 5); szkoły przysposobienia rolniczego w Garbatówce, Janowicy, Świerszczowie - listy uczniów, sprawozdania z lustracji, wykaz ocen z lat 1948-1949 (sygn. 7); plan produkcji rolnej na 1950 rok z 1949 r. (sygn. 8); biblioteka szkolna - katalog książek z 1949 r. (sygn. 9) Number of units in the group: 9
36/156/0 Szkoła Rolnicza w Mogielnicy - powiat chełmski 1944-1952 0 Unroll
korespondencja w sprawach organizacyjnych Szkoły Rolniczej w Mogielnicy z lat 1944-1950 (sygn. 1-2); sprawy osobowe nauczycieli i pracowników szkoły z lat 1944-1949 (sygn. 3); sprawy osobowe uczniów z lat 1945-1951 (sygn. 4); protokoły przyjęcia szkoły, inwentarza, zdawczo-odbiorcze, kontroli, zebrań samorządu szkolnego i rady pedagogicznej z lat 1945-1951 (sygn. 5); protokoły lustracyjne i polustracyjne, zdawczo-odbiorcze, kontroli, korespondencja z lat 1947-1950 (sygn. 6); budżety, preliminarze budżetowe z lat 1945-1951 (sygn. 7); bilanse i zestawienia gospodarcze z lat 1948-1951 (sygn. 8); majątek szkoły w Mogielnicy, protokoły przejęcia, zdawczo-odbiorcze, plany, spisy budynków szkolnych z lat 1944-1951 (sygn. 9); rejestry gospodarcze z lat 1949, 1951 (sygn. 10-11); inwentura gospodarstwa rolnego na lata 1947-1951 z lat 1948-1951 (sygn. 12-16); książka inwentarzowa Szkoły Rolniczej w Mogielnicy z 1951 r. (sygn. 17); umowy, kosztorysy, rachunki Szkoły Rolniczej w Mogielnicy z lat 1946-1950 (sygn. 18); plany pracy, lekcji, regulaminy z lat 1949-1950 (sygn. 19); planowanie gospodarcze z lat 1949-1952 (sygn. 20); sprawozdania i wykazy gospodarcze z lat 1944-1950 (sygn. 21); statystyka szkolna i gospodarcza z lat 1945-1952 (sygn. 22); księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Rolniczej w Mogielnicy z lat 1948-1950 (sygn. 23); organizacja roku szkolnego 1950/1951 (sygn. 25); katalog główny, protokoły egzaminów i świadectwa szkolne klasa I z 1950 r. (syg. 26); katalog okresowy i świadectwa klasy II z 1951 r. (sygn. 27); biblioteka szkolna - katalog książek z lat 1948-1950 (sygn. 28); kronika Szkoły Rolniczej w Mogielnicy z lat 1950-1951 (sygn. 29); dziennik lekcyjny [na rok szkolny 1948/1949 Szkoły Rolniczej Przysposobienia Rolniczego w Siedliszczu] z lat 1948-1949 (sygn. 30); Szkolna Rada Zakładowa Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Rachunkowości Rolnej w Mogielnicy z lat 1950-1951 (sygn. 32); akta kół szkolnych, protokoły, sprawozdania z lat 1950-1951 (sygn. 33) Number of units in the group: 33
36/157/0 Szkoła Rolnicza w Sielcu - powiat chełmski 1945-1950 0 Unroll
korespondencja w sprawach organizacyjnych Szkoły Rolniczej w Sielcu z lat 1945-1950 (sygn. 1); sprawy pracownicze - wykazy, kwestionariusze personalne, listy płac, arkusze zastrzeżeń z lat 1945-1950 (sygn. 2); sprawy gospodarcze z lat 1946-1950 (sygn. 3); organizacja Szkoły Rolniczej w Sielcu - protokoły przejęcia majątku Sielec, oględzin, zdawczo-odbiorcze inwentarza i remontów z lat 1945-1950 (sygn. 4); umowy i ofert dotyczące Szkoły Rolniczej w Sielcu z lat 1946-1950 (sygn. 5); plan produkcji rolnej na 1950 rok, bez daty (sygn. 6); preliminarze budżetowe z lat 1945-1950 (sygn. 7); bilanse kasowe, zestawienia składników majątkowych oraz dłużników i wierzycieli, inwentarze Dwuletniej Średniej Szkoły Rolniczej w Sielcu z lat 1947-1949 (sygn. 8); dzienniki czynności oraz sprawozdania Szkolnego Ośrodka w Sielcu z lat 1946-1950 (sygn. 9); formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół i kursów rolniczych lat 1947-1949 (sygn. 10); sprawy szkolne, wykazy uczniów, zespołów z lat 1947-1950 (sygn. 11); biblioteka szkolna - katalog książek z lat 1948-1950 (sygn. 12) Number of units in the group: 12
36/158/0 Powiatowa Szkoła Spółdzielcza w Świerszczowie - powiat chełmski [1936-]1944-1945 0 Unroll
dziennik korespondencyjny z lat 1944-1945 (sygn. 1); akta personalne uczniów i nauczycieli z lat [1936-]1944-1945 (sygn. 2); protokoły posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1944-1945 (sygn. 3); dzienniki lekcyjne z lat 1944-1945 (sygn. 3-6); spis ruchomości szkoły, bez daty (sygn. 7); biblioteka szkolna - katalog książek , bez daty (sygn. 8) Number of units in the group: 8
36/159/0 Szkoła Rolnicza i Ośrodek Szkolny w Raciborowicach - powiat hrubieszowski 1946-1951 0 Unroll
okólniki z lat 1948-1949 (sygn. 1); pisma gospodarcze i umowy z lat 1947-1951 (sygn. 2); protokoły gospodarstwa ośrodka szkolnego z lat 1946-1951 (sygn. 3); sprawy szkoleniowe i zespołów przysposobienia rolniczo-wojskowego z lat 1947-1948 (sygn. 4); inwentura szkoły z 1949 r. (sygn. 5); inwentura gospodarstwa rolnego z lat 1948-1949 (sygn. 6-7); księga inwentarzowa, bez daty (sygn. 8); rejestr gospodarczy z lat 1946-1949 (sygn. 9); dane statystyczne gospodarstwa i szkoły z lat 1946-1949 (sygn. 10); arkusze ocen z lat 1946-1948 (sygn. 11); arkusze ocen i świadectwa z lat 1948-1949 (sygn. 12); protokoły rady pedagogicznej z lat 1947-1950 (sygn. 13); preliminarze budżetowe z lat 1947-1949 (sygn. 14); plan produkcji rolnej z lat 1950 (sygn. 15); księgi pensji i ordynarii pracowników stałych z lat 1947-1950 (sygn.16-17) Number of units in the group: 17
36/160/0 Szkoła Rolnicza i Ośrodek Szkolny w Świdnikach - powiat hrubieszowski 1945-1950 0 Unroll
korespondencja z lat 1945-1950 (sygn. 1); protokoły i sprawozdania powizytacyjne z lat 1946-1950 (sygn. 2); książka inwentarzowa z lat 1945-1949 (sygn. 3); inwentura gospodarstwa rolnego z 1950 r. (sygn. 4); sprawozdania kasowe, preliminarze budżetowe z lat 1945-1948 (sygn. 5); księga ocen sprawowania i postępów z lat 1948-1949 (sygn. 6); księga pensji i ordynarii pracowników stałych z lat 1949-1950 (sygn. 7) Number of units in the group: 7
36/161/0 Komendy powiatowe Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" - zbiór zespołów szczątkowych 1952-1955 0 Unroll
161/1 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Chełmie rozkazy własne z lat 1954-1955 (sygn. 1-2); sprawozdania ogólne i statystyka z 1954 r. (sygn. 3); plany pracy z lat 1954-1955 (sygn. 4-5); szkolenie z 1954 r. (sygn. 6); sprawozdania z pracy z lat 1954-1955 (sygn. 7-8); werbunki do szkół zawodowych z lat 1954-1955 (sygn. 9-10); sprawy wcieleń do brygad SP z 1954 r. (sygn. 11); ewidencja młodzieży SP z lat 1954-1955 (sygn. 12-13); skargi i zażalenia, reklamacje z lat 1954-1955 (sygn. 14-15); sprawy brygad SP z lat 1954-1955 (sygn. 16-17); prace społeczne z 1954 r. (sygn. 18); sprawy ogólno-gospodarcze z lat 1954-1955 (sygn.19-20); sprawy SP z lat 1954-1955 (sygn. 21-22); sprawy hufców miejskich i fabrycznych z 1954 r. (sygn. 23); 161/2 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Hrubieszowie dowody przychodowo-rozchodowe z lat 1952-1954 (sygn. 1-3, 6-7); planowanie pracy z 1955 r. (sygn. 4); sprawy kadrowe z 1955 r. (sygn. 5); prace społeczne z 1955 r. (sygn. 8); sprawy finansowe z 1955 r. (sygn. 9); sprawy ogólno-gospodarcze z 1955 r. (sygn. 10); 161/3 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" we Włodawie przepisy ogólne, rozkazy, zarządzenia z lat 1953-1955 (sygn. 1-9); korespondencja z lat 1954-1955 (sygn. 10-11); plany pracy z lat 1953-1954 (sygn. 12-13); szkolenia z lat 1953-1954 (sygn. 14-16); sprawy organizacyjne z 1953 r. (sygn. 17); sprawy kulturalno-oświatowe z 1953 r. (sygn. 18); werbunki i wcielenia do brygad SP z 1953 r. (sygn. 19); werbunki do szkół zawodowych SPZ z lat 1954-1955 (sygn. 20-21); sprawy LZS z 1953 r. (sygn. 22); sprawy brygad z lat 1954-1955 (sygn. 21-25); ewidencja młodzieży SP z 1954 r. (sygn. 26); prace społeczne z lat 1953-1953 (sygn. 27-28); sprawy personalne z lat 1953-1955 (sygn. 29-31); sprawy kwaterunkowe z lat 1954-1955 (sygn. 32-33): sprawy finansowe z lat 1953-1954 (sygn. 34-35); sprawy mundurowo-materiałowe i LZS z lat 1954-1955 (sygn. 36-37); sprawy gospodarcze z lat 1953-1954 (sygn. 38-39); sprawy komendy powiatowej z 1953 r. (sygn. 40); księgi materiałowe z lat 1953-1954 (sygn. 41-48, 51); arkusze spisowe sprzętu z 1952 r. (sygn. 49-50); książka ewidencji sprzętu uzbrojenia z 1954 r. (sygn. 53); książka inwentarzowa sprzętu kwaterunkowego z 1954 r. (sygn. 53); protokoły zdawczo-odbiorcze z 1953 r. (sygn. 54) Number of units in the group: 87
36/161/1 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Chełmie 1954-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 23
36/161/2 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Hrubieszowie 1952-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 10
36/161/3 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" we Włodawie 1952-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 54
36/162/0 Związki zawodowe powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1923-1951 0 Unroll
162/1 Związek Zawodowy Pracowników Miejskich w Chełmie statut związku zawodowego z lat 1931, 1939 (sygn. 1-2); sprawy organizacyjne z lat 1933-1935, 1938-1939 (sygn. 3); akta Sądu Koleżeńskiego z lat 1928, 1931, 1937 (sygn. 4); materiały walnego zjazdu delegatów w Poznaniu z 1938 r. (sygn. 5); sprawy finansowe z lat 1928-1929, 1932-1937 (sygn. 6-7) 162/2 Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych - Koło w Chełmie sprawy organizacyjne z lat 1945-1947 (sygn. 1); sprawy selekcji fachowych z lat 1944-1945 (sygn. 2); sprawozdania i protokoły współzawodnictwa pracy z lat 1948-1949 (sygn. 3); 162/3 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych w Chełmie sprawy organizacyjno-pracownicze z lat 1949-1951 (sygn. 1); protokoły zebrań różnych związków zawodowych z lat 1949-1951 (sygn. 2); sprawozdania, rezolucje, zobowiązania, meldunki z lat 1949-1951 (sygn. 3); 162/4 Związek Zawodowy Robotników Chrześcijan w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze, rachunki z lat 1923-1927 (sygn. 1); 162/5 Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego RP - Chełmski Oddział Powiatowy zjazd delegatów z 1938 r. (sygn. 2); 162/6 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Biurowych w Chełmie sprawy organizacyjne z lat 1949-1951 (sygn. 3) Number of units in the group: 17
36/162/1 Związek Zawodowy Pracowników Miejskich w Chełmie 1928-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 8
36/162/2 Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych - Koło w Chełmie 1944-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/162/3 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych w Chełmie 1949-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/162/4 Związek Zawodowy Robotników Chrześcijan w Chełmie 1923-1927 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/162/5 Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego RP - Chełmski Oddział Powiatowy 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/162/6 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Biurowych w Chełmie 1949-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/163/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Chełmie 1928-1952 [1954] 0 Unroll
okólniki, pisma i instrukcje w sprawach pogorzelców z lat 1928-1942, 1944-1945 (sygn. 1, 5, 9); okólniki z lat 1936, 1941-1946 (sygn. 2, 4, 8); korespondencja z lat 1936-1940 (sygn. 3); okólniki, pisma, korespondencja w sprawach przymusu ubezpieczenia ruchomości rolnych z 1942 r. (sygn. 6); sprawozdania statystyczne z lat 1930, 1932, 1938 (sygn. 10-12); sprawozdania statystyczne i propaganda z lat 1949-1953 (sygn. 14-15); sprawozdania statystyczne o sporządzaniu rejestrów z lat 1952-1953 (sygn. 16); księgi ubezpieczonych wg gmin: Bukowa, Pawłów, Rakołupy, Wiszniowice, Wojsławice, Żmudź, Krzywiczki, Świerże, z lat 1934-1935, 1942 (sygn. 17-24); kontrola wysłanych dowodów ubezpieczeniowych z lat 1941-1943 (sygn. 25); kontrola zgłoszeń budynków do ubezpieczenia z lat 1942-1943 (sygn. 26); akta ubezpieczeniowe folwarku Sielec z lat 1932-1943 (sygn. 27) Number of units in the group: 38
36/164/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Hrubieszowie 1951-1969 0 Unroll
przekazanie agend bankowych z lat 1953, 1956-1961 (sygn. 1-3); akta i dokumenty dotyczące historii, organizacji i zakresu działania z lat 1962-1963 (sygn. 4-5); preliminarz etatów osobowych i grup dla GKS z lat 1952-1956 (sygn. 6); bilanse roczne z lat 1951-1952, 1954-1964 (sygn. 7-19); preliminarze budżetowe, roczne plany kosztów z lat 1958-1962 (sygn. 20); kredytowanie handlu i inwestycji z lat 1961-1963 (sygn. 21); oddziałowy plan kredytowania na 1959 rok, z lat 1959-1960 (sygn. 22); planowanie inwestycji, plany rzeczowo-finansowe z lat 1959-1962 (sygn. 23-24); umorzenia zadłużeń rolników z lat 1954-1957 (sygn. 25); sprawozdania roczne - gospodarka uspołeczniona z lat 1956-1961 (sygn. 26); sprawozdania roczne z zakresu analizy działalności za 1961 rok z 1962 r. (sygn. 27); roczne plany techniczno-ekonomiczne na 1968 rok - inwestycje z lat 1967-1968 (sygn. 28); roczne sprawozdania finansowe za 1968 rok z lat 1967-1968 (sygn. 29); roczne plany techniczno-ekonomiczne na 1968 rok. Roczne sprawozdania finansowe za 1968 rok z lat 1967-1969 (sygn. 30); roczne plany techniczno-ekonomiczne na 1968 r., roczne sprawozdania finansowe, akta przedsiębiorstw: Cukrownia Strzyżów, Cukrownia Werbkowice z lat 1968-1969 (sygn. 31) Number of units in the group: 31
36/165/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Chełmie [1947] 1949-1954 0 Unroll
protokół z przekazania agend KKO Chełm z 1949 r. (sygn. 1); bilanse z lat 1949-1950 (sygn. 2-3); kontrola realizacji inwestycyjnych przedsiębiorstw: sprawozdania z lustracji PGR okręgu lubelskiego z lat 1950-1951 (sygn. 4); sprawozdania z kontroli realizacji inwestycji spółdzielni produkcyjnych z lat 1951-1954 (sygn. 5-7); plany - projekty techniczne przebudowy budynków PGR z lat 1952-1954 (sygn. 8); projekt podstawowy na kapitalny remont stajni w PGR Bezek z 1951 r. (sygn. 9); plan inwentaryzacyjny budynku w PGR Husynne z 1951 r. (sygn. 10); plan produkcyjno-finansowy na 1951 r. BPP w Chełmie z 1951 r. (sygn. 11); plan techniczno-produkcyjno-finansowy na 1952 rok z 1952 r. (sygn. 12); bilanse roczne BPP w Chełmie z lat 1952-1953 (sygn. 13-14) Number of units in the group: 14
36/166/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Hrubieszowie [1945-] 1949-1975 0 Unroll
Referat Ogólny: zarządzenia i okólniki z lat 1949-1953 (sygn. 1-3, 39-40); statut funduszu emerytalnego z 1949 r. (sygn. 38); zarządzenia i instrukcje z lat 1948-1952 (sygn. 41-45); korespondencja z lat 1948-1953 (sygn. 46-61); sprawy skarg i zażaleń z 1952 r. (sygn. 62); sprawy Ligi Morskiej z lat 1949-1950 (sygn. 63); współzawodnictwo pracy, zebrania, konferencje z lat 1950-1953 (sygn. 64); gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" - Bełz, Białopole, Chorobrów, Dołhobyczów, Dubienka, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Krystynopol, Miączyn, Mieniany, Miętkie, Mołodiatycze, Moniatycze, Uchanie, Waręż, Werbkowice z lat 1947-1951 (sygn. 65-88); Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Hrubieszowie z 1949 r. (sygn. 76); kasa spółdzielcza w Moniatyczach z lat 1946-1947 (sygn. 85); spółdzielnie mleczarskie - Bełz, Horodło, Mołodiatycze, Uchanie, Werbkowice z lat 1949-1950 (sygn. 89-93); banki spółdzielcze - Bełz, Hrubieszów z 1949 r. (sygn. 94-95); wykazy ewidencyjne zatrudnionych pracowników z 1951 r. (sygn. 135); akta personalne pracowników z 1953 r. (sygn. 136); ewidencja akt Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Hrubieszowie - spisy zdawczo-odbiorcze (sygn. 161); Referat Sprawozdawczy: sprawozdania (miesięczne opisowe, roczne, z działalności, spółdzielni) z lat 1946-1952 (sygn. 96-101); Referat Operacyjny: preliminarze i sprawozdania państwowych ośrodków maszynowych z lat 1949-1950 (sygn. 102-103); preliminarze i sprawozdania - nadleśnictwa państwowe z 1950 r. (sygn. 104-105); plany bilansowe spółdzielni z 1950 r. (sygn. 106); bilanse z lat 1949-1951 (sygn. 107-113); preliminarze i sprawozdania - Tartak Państwowy Werbkowice z 1950 r. (sygn. 114); preliminarz budżetowy z 1951 r. (sygn. 115); plany finansowe z 1950 r. (sygn. 116-119); sprawozdania kredytowe Kas Stefczyka z 1949 r. (sygn. 120); sprawozdania finansowe z lat 1950-1951, 1953 (sygn. 121-124); księgi kasowe z lat 1949-1950 (sygn. 125-128); spółdzielnie produkcyjne z 1952 r. (sygn. 129); oddłużanie wsi z lat 1952-1953 (sygn. 130-131); kredyt budowlany wiejski z 1949 r. (sygn. 133); protokoły posiedzeń Komisji Kredytowej z 1950 r. (sygn. 134); sprawozdania miesięczne z działalności kredytowej banków spółdzielczych powiatu hrubieszowskiego, sprawozdania statystyczne ES-4 oraz opisowe - kredyty ludności wiejskiej oraz z zakresu gospodarki chłopskiej, programy pomocy kredytowej Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Hrubieszowie, bilanse netto - inwentarze długoterminowych kredytów inwestycyjnych bilanse i sprawozdania finansowe Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Hrubieszowie z lat 1955-1975 (sygn. 137-161) Number of units in the group: 162
36/168/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Hrubieszowie [1945]1946-1949 0 Unroll
okólniki z lat 1945-1947, 1949 (sygn. 1-4); korespondencja z lat 1945-1948 (sygn. 5-8); dziennki główna z lat 1948-1949 (sygn. 9-10); bilanse z lat 1946-1948 (sygn. 11-15); sprawozdania miesięczne z 1947 r. (sygn. 16); księgi kasowe z lat 1947-1949 (sygn. 17-22); książeczki wkładów z 1947 r. (sygn. 23) Number of units in the group: 23
36/169/0 Akta instytucji kredytowych w Chełmie - zbiór zespołów szczątkowych 1911-1939 0 Unroll
169/1 Chełmskie Rolniczo-Gospodarcze Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Chełmie protokoły, księga wkładów, weksle, obroty z lat 1911-1939 (sygn. 1-12); księga kredytów z lat 1927-1930 (sygn. 12a); protokoły walnych zebrań członków Towarzystwa z lat 1927-1931 (sygn. 13); księga rachunków i weksli z 1929 r. (sygn. 13a); sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1927-1937 (sygn. 14); akta rewizji ksiąg, kasy z lat 1927-1939 (sygn. 15); bilanse i sprawy finansowe z lat 1931-1938 (sygn. 16); księga udziałów z 1929 r. (sygn. 17); kontrola długów, udziałów z 1929 r. (sygn. 18); korespondencja zwrotu długów z lat 1928-1938 (sygn. 19); przykładowe weksle i wnioski członków Towarzystwa z lat 1919-1920 (sygn. 20) 169/2 Polska Kasa Bezprocentowa w Chełmie książka protokołów z lat 1936-1939 (sygn. 1) Number of units in the group: 23
36/169/1 Chełmskie Rolniczo-Gospodarcze Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Chełmie 1911-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 22
36/169/2 Polska Kasa Bezprocentowa w Chełmie 1936-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/170/0 Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Kasy Stefczyka) powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1900-1950 0 Unroll
170/1 Kasa Stefczyka w Kumowie księga udziałów i pożyczek z lat 1937-1950 (sygn. 1) 170/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Pawłowie księga pożyczek z lat 1938-1942 (sygn. 1); księga wkładek oszczędnościowych z lat 1928-1941 (sygn. 2-4); wypisy z ksiąg hipotecznych z lat 1903-1909, 1913 (sygn. 5-6) 170/3 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Rejowcu księga rozchodów i przychodów z 1913 (sygn. 1); dzienniki główna z lat 1925-1933, 1935-1948 (sygn. 2-7); zbiór przepisów oraz instrukcja szczegółowa do przerachowania wierzytelności i zobowiązań przedwojennych gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych z 1926 r. (sygn. 8) 170/4 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Siedliszczu księga protokołów zarządu z lat 1931-1944 (sygn. 1); akta oraz sprawy kasy, bilanse z lat 1906-1918 (sygn. 2-5, 22-23, 29, 48-55, 61); korespondencja z lat 1914-1939, 1941 (sygn. 6-17); deklaracje członków z lat 1906-1909, 1930-1941, 1946-1950 (sygn. 19-21); księga kosztów administracyjnych z 1930 r. (sygn. 25); księga kasowa z lat 1940-1949 (sygn. 26-27); dziennik główna z lat 1930-1933 (sygn. 28); zgłoszenia na pożyczkę z lat 1930, 1935 (sygn. 30-31); księgi pożyczek z lat 1935-1939 (sygn. 32-35); inwentarz pożyczek z 1923 r. (sygn. 36); skorowidz pożyczkobiorców, bez daty (sygn. 37); terminatki z lat 1928-1929, 1937 (sygn. 38-39); rejestry wkładów z lat 1918-1919, 1921, 1923 (sygn. 40-41); księgi inkaso z lat 1928, 1931-1932 (sygn. 43-48); bilanse z 1918 r. (sygn. 56-57 ); sprawozdania kasowe oraz budżety z lat 1935-1944 (sygn. 58); akta sądowe z lat 1928-1939 (sygn. 59-60) 170/5 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Wojsławicach księgi protokołów z lat 1909-1911 (sygn. 1); księga protokołów walnych zgromadzeń z lat 1925-1927 (sygn. 2); księga protokołów rady nadzorczej z lat 1925-1930, 1934-1948 (sygn. 3-5); protokoły zarządu z lat 1931-1932 (sygn. 6); księga uchwał zarządu z lat 1928-1931 (sygn. 7); protokoły oraz sprawozdania rewizyjne z lat 1925-1945 (sygn. 8-10); sprawozdania rozwoju kas Stefczyka z lat 1920-1932 (sygn. 11); korespondencja z lat 1931-1939, 1947-1950 (sygn. 12-16); rachunki budowy Domu Kasy Spółdzielczej z 1930 r. (sygn. 17) książka wekslowa z lat 1920 r. (sygn. 18); książka lokat papierów wartościowych 1930 r. (sygn. 19); książka kosztów prowadzenia kasy Stefczyka 1925-1927, 1937-1944 (sygn. 20-21); księga kosztów administracyjnych z lat 1929-1938 (sygn. 22); rejestr Banku Akceptacyjnego z lat 1934-1936 (sygn. 23); układy z 1935 r. (sygn. 24); księgi kasowe z lat 1900-1905, 1907-1914, 1926-1931, 1935-1949 (sygn. 25-34); dzienniki główna z lat 1925-1928, 1935-1936 (sygn. 35-37); książki pożyczkobiorców z lat 1903-1953 (sygn. 38-48); rejestr poręczycieli, bez daty (sygn. 49); kniga postanowlenij z lat 1910-1914 (sygn. 50); sorocznaja kniga z lat 1909-1912 (sygn. 51); inwentarze pożyczek z lat 1912-1925, 1927-1931, 1934-1939, 1943 (sygn. 52-68); księgi, inwentarze udziałów i wkładów z lat 1903-1909, 1925-1945 (sygn. 69-87); księga inkas z lat 1930-1931 (sygn. 88); budżety z lat 1925-1947 (sygn. 89-90); wyciągi rachunków kasy spółdzielczej z lat 1922-1931 (sygn. 91); wykaz zaległych pożyczek i spraw egzekucyjnych z lat 1931-1936 (sygn. 92); inwentarze kosztów sądowych z lat 1931, 1933 (sygn. 93-94) 170/6 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Żmudzi korespondencja z lat 1928-1938 (sygn. 1-3); wyjaśnienie dodatkowe przy składach konwersyjnych z 1933 r. (sygn. 4); depozyty - układy korespondencyjne z 1935 r. (sygn. 5); dzienniki główna z lat 1912-1915, 1928-1932, 1937-1943 (sygn. 6-9); księga skarbnika z lat 1934-1942 (sygn. 10-11); księgi pożyczkobiorców z lat 1907-1915, 1928-1944 (sygn. 12-18); terminatki z lat 1929-1933, 1942-1944 (sygn. 19-20); księgi wkładów z lat 1901-1915, 1936-1942 (sygn. 21-23); budżety i sprawozdania z lat 1938-1940 (sygn. 24); akta pożyczkobiorców z lat 1907-1915 (sygn. 25-33) Number of units in the group: 205
36/170/1 Kasa Stefczyka w Kumowie 1937-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/170/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Pawłowie 1903-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 6
36/170/3 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Rejowcu 1913-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 8
36/170/4 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Siedliszczu 1904-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 61
36/170/5 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wojsławicach 1900-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 96
36/170/6 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Żmudzi 1901-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 33
36/171/0 Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Kasy Stefczyka) powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1893-1947 0 Unroll
171/1 Rolnicza Kasa Spółdzielcza w Hrubieszowie korespondencja ze Związkiem Spółdzielni Rolniczych w Lublinie z lat 1928-1936 (sygn. 1); Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie - korespondencja z lat 1929-1936 (sygn. 2); korespondencja różna z lat 1928-1937 (sygn. 3); księga rejestru członków z lat 1925-1942 (sygn. 4); księgi udziałów i pożyczek z lat 1925-1943 (sygn. 5-6); księga kasowa spółdzielnii z lat 1939-1947 (sygn. 7); 171/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Kryłowie akta pożyczkobiorców z lat 1910-1911 (sygn. 1-31) 171/3 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Moniatyczach księgi pożyczkobiorców z lat 1905-1915 (sygn. 1-a); księgi akceptacji pożyczek z lat 1907-1911 (sygn. 2-3); księga wkładów z 1893 r. (sygn. 4); książka wkładów oszczędnościowych z 1928 r. (sygn. 5) 171/4 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Sahryniu księga kosztów administracyjnych z lat 1928-1941 (sygn. 1) Number of units in the group: 45
36/171/1 Rolnicza Kasa Spółdzielcza w Hrubieszowie 1925-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 7
36/171/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Kryłowie 1910-1911 0 Unroll
Number of units in the group: 31
36/171/3 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Moniatyczach 1893-1928 0 Unroll
Number of units in the group: 6
36/171/4 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Sahryniu 1928-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/172/0 Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Kasy Stefczyka) powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1907-1944 0 Unroll
172/1 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Krzywowierzbie kniga po licznym scziotam zajomszikow z lat 1908-1915 (sygn. 1); 172/2 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Szumince księga pożyczek z lat 1935-1943 (sygn. 1); 172/3 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wisznicach księga wkładów z lat 1942-1943 (sygn. 1); 172/4 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wyrykach ałfawit zamojszczikow i porucziteliej po ssudam z lat 1907-1914 (sygn. 1); kniga po licznym scziotam zajomszikow z lat 1907-1915 (sygn. 2); księga wkładek oszczędności z lat 1926-1944 (sygn. 3); księga pożyczek z lat 1938-1944 (sygn. 4) Number of units in the group: 7
36/172/1 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Krzywowierzbie 1908-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/172/2 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Szumince 1935-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/172/3 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wisznicach 1942-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/172/4 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wyrykach 1907-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 4
36/173/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Chełmie 1928-1949 0 Unroll
okólniki z lat 1945, 1947-1948 (sygn. 1-4); przepisy i zarządzenia organizacyjne z lat 1939-1940, 1948 (sygn. 5-6); przepisy dyscyplinarne, bez daty (sygn. 7); protokoły posiedzeń rady z lat 1939, 1937 (sygn. 8-9); rewizja kasy z lat 1940, 1944-1947 (sygn. 10-11); posiedzenia dyrekcji z 1947 r. (sygn. 12); dzienniki korespondencyjne z lat 1937-1938, 1943, 1946, 1948 (sygn. 13-17); korespondencja z lat 1939, 1946-1949 (sygn. 18-24); rewizja kasy przez inspektora związku KKO z 1936 r. (sygn. 25); księgi wkładów z lat 1928, 1930-1931, 1933-1938, 1941, 1945 (sygn. 26-40); rachunki z lat 1930-1939, 1946 (sygn. 41-54); zobowiązania inkasowe z lat 1933, 1937-1938 (55-57); kredyty z lat 1931-1949, (sygn. 58-59); książka pomocnicza do rachunków z 1944 r. (sygn. 60); zastawy ruchomości z lat 1939, 1946 (sygn. 61-62); przekazy własne z lat 1946-1949 (sygn. 63-65); przychody obce z 1945 r. (sygn. 66); sumy przechodnie z lat 1937-1938 (sygn. 67); koszty handlowe z lat 1944, 1946 (sygn. 68-69); koszty administracyjno-gospodarcze z 1947 r. (sygn. 70); obrotówka z lat 1944, 1948-1949 (sygn. 71-73); preliminarz budżetowy z 1948 r. (sygn. 74); bilanse z lat 1932, 1946, 1948 (sygn. 75-77); sprawozdania bilansowe z lat 1940-1949 (sygn. 78-79); rozliczenia wewnętrzne z lat 1946-1948 (sygn. 80); procenty i prowizje z lat 1939, 1945-1947 (sygn. 81-87); inwentarz starego interesu z 1941 r. (sygn. 88); inwentarz "rachunki stare" z 1944 r. (sygn. 89); inwentarz "rachunki okupacyjne" z 1944 r. (sygn. 90); inwentarz "rachunki polskie" z lat 1944-1948 (sygn. 91-95); książka zastrzeżeń wkładów oszczędnościowych z lat 1931-1932, 1937-1941 (sygn. 97-98); dzienniki operacyjne z lat 1945, 1947 (sygn. 99-100); dzienniki memoriałowe z lat 1948-1949 (sygn. 101-104); dzienniki główna z lat 1928-1931, 1933-1936, 1939-1942, 1944-1947, 1949 (sygn. 105-139); dzienniki kasowe z 1944-1949 (sygn. 140-150); księgi pożyczkobiorców z lat 1931-1932 (sygn. 151-152); księga pożyczek konwersyjnych z lat 1935-1936 (sygn. 153); rejestr weksli pożyczkowych z 1948 r. (sygn. 154); kapitał weksli pożyczkowych z lat 1938-1939, 1948-1949 (sygn. 155-159); terminarz wekslowy z lat 1929-1947 (sygn. 160); inkaso z lat 1947-1948 (sygn. 161); akta sądowe i notarialne z lat 1938-1945 (sygn. 162-172, 175); księga dysponentów z 1933 r. (sygn. 173); pożyczki konwersyjne z lat 1934-1937 (sygn. 174); wykazy sald - rachunki okupacyjne z lat 1944, 1946 (sygn. 176, 177) Number of units in the group: 177
Showing 136 to 180 of 625 entries.