Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/432/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Chełmie 1978-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 4
36/433/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednocznej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Chełmie 1981-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/434/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Cementowym w Chełmie 1972-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 24
36/435/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmskich Zakładach Obuwia w Chełmie 1972-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 57
36/436/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Chełmie 1977-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 30
36/437/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Chełmie 1975-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 14
36/438/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich we Włodawie 1970-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 59
36/439/0 Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe w Chełmie 1954-2000 0 Unroll
organizacja zakładu - protokoły narad pracowniczych, rady zakładowej, komisji, schematy organizacyjne, zarządzenia dyrektora z lat 1957-1995 (sygn. 1-49); plany - inwestycyjne, kosztów, techniczno-ekonomiczne z lat 1957-1996 (sygn. 50-88); sprawozdania i analizy - z wykonania planu inwestycji, kosztów, bilanse, statystyczne z lat 1953-1995 (sygn. 89-172); powszechna inwentaryzacja środków trwałych z lat 1959, 1961 (sygn. 173-174); akta przejęcia Hrubieszowskie Wytwórni Win z lat 1964-1965 (sygn. 175); kontrole zewnętrzne z lat 1963-1971 (sygn. 176-181); plany, sprawozdania, fundusz agrotechniczny z lat 1969-1981 (sygn. 182-187); sprawy socjalno-bytowe (plany, programy, regulaminy) z lat 1978-1981 (sygn. 188); program naprawczy z lat 1993-1994 (sygn. 189); współzawodnictwo pracy z lat 1963-1971 (sygn. 190); podstawowe zasady dotyczące skupu owoców z lat 1968-1970 (sygn. 191); ewidencja pieczęci i stempli z lat 1958-1988 (sygn. 192); dokumentacja techniczno-prawna ośrodka wypoczynkowego nad J. Białym z lat 1967-1993 (sygn. 193); wypadki przy pracy z lat 1971, 1973-1974, 1982-1986, 1990 (sygn. 194-199); eksport kalkulacje kosztów produkcji z lat 1982-1986 (sygn. 200-201); ceny - cenniki wyrobów, katalogi cen fabrycznych, ustalanie cen detalicznych, kalkulacje cenowe, cenniki wyrobów z lat 1965, 1969-1981, 1983-1988, 1993-1997 (sygn. 202-226); normowanie pracy z lat 1960, 1967 (sygn. 227-228); zarządzenia wewnętrzne z lat 1963-1972 (sygn. 244-246); instrukcja kancelaryjna z lat 1962, 1977 (sygn. 247); regulamin kontroli wewnętrznej z 1961 r. (sygn. 248); protokoły posiedzeń rady zakładowej z lat 1973-1976 (sygn. 249); Zakładowa Komisja Wynalazczości - sprawy organizacyjne, protokoły z lat 1985, 1997 (sygn. 250-251); Hrubieszowska Wytwórnia Win w Nieledwi z lat 1956-1964 (sygn. 227-243); informacje racjonlizatorskie z lat 1989-1996 (sygn. 252); wykaz etatów z 1964 r. (sygn. 253); współzawodnictwo i wynalazczość z lat 1956-1965 (sygn. 254); normy pracy z lat 1965-1979 (sygn. 255-263); technologia produkcji - dokumentacja technologiczna (sygn. 264-446); bilanse z lat 1997-2000 (sygn. 2/1-2/6) Number of units in the group: 452
36/440/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Hrubieszowie [1947]1952-1975 0 Unroll
operaty techniczne, klasyfikacyjne, pomiarowe, rejestry pomiarowe oraz mapy sytuacyjne, ewidencyjne, obszaru scalania z lat 1947, 1952-1975 (sygn. 1-104) Number of units in the group: 104
36/441/0 Urząd Rejonowy w Chełmie 1990-1998 0 Unroll
narady pracowników jednostki własnej z lat 1991-1994 (sygn. 1); statuty organizacyjne i ich zmiany z lat 1990-1996 (sygn. 2-3); regulaminy organizacyjne i jego zmiany z lat 1990-1994 (sygn. 4-5); regulamin pracy z lat 1991-1994 (sygn. 6); opracowania własne - programy działania na lata 1991-1995 z lat 1991-1995 (sygn. 7); sprawozdania własne z programów działania za lata 1991-1994 z lat 1991-1995 (sygn. 8); protokoły przekazania spraw i mienia z Urzędu Rejonowego w Chełmie do Starostwa Powiatowego w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. w związku z reformą administracyjną kraju z 1998 r. (sygn. 9); sprawy pracownicze i organizacyjne związane z tworzeniem powiatu chełmskiego z 1998 r. (sygn. 10); rejestry skarg i wniosków z lat 1990-1998 (sygn. 11-12); skargi i wnioski z lat 1990-1991 (sygn. 13-14); analizy i oceny skarg i wniosków - wyniki analizy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania w latach 1991-1998 (sygn. 15-18); współdziałanie z organami samorządu terytorialnego z lat 1990-1998 (sygn. 19-34); kontrole zewnętrzne urzędu własnego z lat 1990-1998 (sygn. 35-41); taryfikatory kwalifikacyjne - przydział etatów i środków finansowych z lat 1990-1998 (sygn. 42); regulamin pracy, czas pracy z lat 1990-1993 (sygn. 43); analizy oceny, informacje, sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia i szkoleń pracowników z lat 1991-1998 (sygn. 44-46) Number of units in the group: 46
36/443/0 Urząd Rejonowy we Włodawie 1990-1998[1999] 0 Unroll
powoływanie kolegiów, komisji, zespołów - kandydatury do Rejonowej Rady Zatrudnienia, Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ratownictwa z lat 1992, 1994-1998 (sygn. 1-2); narady pracowników własnej jednostki z lat 1993, 1995-1997 (sygn. 3-4); statuty organizacyjne lat 1993-1995 (sygn. 5); regulaminy organizacyjne z lat 1993-1997 (sygn. 6); akta normatywne - własne z lat 1990-1992, 1995-1998 (sygn. 7-9); sprawozdania o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach za lata 1990-1998 (sygn. 10-17); podział terytorialny kraju z 1991 r. (sygn. 18); rejestry skarg i wniosków z lat 1991-1996 (sygn. 19-20); analizy i oceny skarg i wniosków (zestawienia sposobu rozpatrzenia i załatwienia) z lat 1991-1998 (sygn. 21-22); współdziałanie z organami samorządu terytorialnego - porozumienia, z lat 1990-1998 (sygn. 23); instrukcja kancelaryjna z 1990 r. (sygn. 24); wykaz akt z 1990 r. (sygn. 25); ewidencja archiwum zakładowego z lat 1996-1999 (sygn. 26-27); kontrole zewnętrzne urzędu własnego z lat 1991-1998 (sygn. 28-35); taryfikatory kwalifikacyjne z 1991 r. (sygn. 36); analizy, oceny, informacje, sprawozdawczość (zatrudnienie i wynagrodzenia) z lat 1991-1994 (sygn. 37); zasady ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych z lat 1995, 1997 (sygn. 38); statystyka osobowa (zatrudnienie) z 1994 r. (sygn. 39); etaty Urzędu Rejonowego we Włodawie z lat 1996-1998 (sygn. 40); budżety Urzędu Rejonowego we Włodawie, ich zmiany i realizacja za lata 1992-1998, z lat 1992-1998 (sygn. 41-49); sprawozdania finansowe za lata 1993-1995 (sygn. 50-55); finansowanie inwestycji własnych - wyposażenie urzędu, z lat 1993-1998 (sygn. 56-61) Number of units in the group: 61
36/444/0 Miejska Rada Narodowa w Krasnymstawie 1973-1990 0 Unroll
protokoły sesji miejskiej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 1-11); protokoły posiedzeń prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 12-22); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1980-1990 (sygn. 23-31); Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Zaopatrzenia Ludności z lat 1978-1990 (sygn. 32-40); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1978-1990 (sygn. 41-46); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1978-1990 (sygn. 47-52); Komisja ds. Samorządu z lat 1984-1990 (sygn. 53-58); protokoły zebrań wiejskich z lat 1974-1989 (sygn. 59-70) Number of units in the group: 70
36/445/0 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie Oddział w Chełmie 1989-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 25
36/446/0 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie Oddział we Włodawie 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 25
36/447/0 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie Oddział w Krasnymstawie 1989-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 23
36/448/0 Urząd Gminy w Łopienniku Górnym 1974-1990 0 Unroll
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1974, 1976-1982, 1984-1988 (sygn. 1-3); roczne i na okres kadencji plany pracy własnej rady narodowej z lat 1975-1977, 1980-1984, 1988-1990 (sygn. 4-6); długofalowe i roczne plany pracy z lat 1976-1990 (sygn. 7); roczne i na okres kadencji plany pracy komisji z lat 1975-1976, 1978-1989 (sygn. 8-9); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1975, 1983, 1985 (sygn. 10-12) Number of units in the group: 12
36/449/0 Gminna Rada Narodowa w Łopienniku Górnym 1973-1990 0 Unroll
protokoły sesji gminnej rady narodowej z lat 1975-1989 (sygn. 1-14, 51); uchwały rady narodowej własnej (sygn. 15-16); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1977-1979, 1984-1988 (sygn. 17-22); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1978-1981 (sygn. 23-24); Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Gospodarczego z lat 1984-1989 (sygn. 25-29); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1979-1989 (sygn. 30-34); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1980-1989 (sygn. 35-38); Komisja do Spraw Samorządu z lat 1984-1989 (sygn. 39-41); samorząd mieszkańców wsi z 1984 r. (sygn. 42-43); protokoły z wyborów organów samorządu - wybory sołtysów z lat 1984, 1988 (sygn. 44-46); protokoły zebrań wiejskich z lat 1978-1982, 1985-1987 (sygn. 47-50) Number of units in the group: 51
36/451/0 Zakład Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie - Borku 1967-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 129
36/452/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych 19 września 1993 r. oraz wyborów uzupełniających do Senatu przeprowadzonych 19 czerwca 1994 r. 1993-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 22
36/453/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie 1975-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 231
36/454/0 Wojewódzki Inspektorat Zakładu Weterynarii w Chełmie 1975-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 64
36/456/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego przeprowadzonych 5 i 19 listopada 1995 r. 1995 0 Unroll
Number of units in the group: 11
36/458/0 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki w Chełmie 1975-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 16
36/460/0 Akta z wyborów do rad gmin przeprowadzonych 19 czerwca 1994 r. oraz wyborów uzupełniających z lat 1996-1997 z terenu województwa chełmskiego 1994-1997 0 Unroll
seria Wojewódzki Komisarz Wyborczy w Chełmie - powołanie WKW w województwie chełmskim z 1994 r. (sygn. 1); zarządzenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie z 1994 r. (sygn. 2), sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z 1994 r. (sygn. 3), obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie z 1994 r. (sygn. 4); seria miejskie komisje wyborcze - powołanie miejskich komisji wyborczych z 1994 r. (sygn. 5), rejestracja kandydatów na radnych do rad miast z 1994 r. (sygn. 6-7); protokoły głosowania w obwodzie i protokoły wyników wyborów miejskich komisji wyborczych z 1994 r. (sygn. 8-9); seria gminne komisje wyborcze - dokumenty dotyczące powołania gminnych komisji wyborczych z 1994 r. (sygn. 10-13), rejestracja kandydatów na radnych do rad gmin z 1994 r. (sygn. 14-20), protokoły głosowania w obwodzie i protokoły wyników wyborów gminnych komisji wyborczych z 1994 r. (sygn. 21-27); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - wzory kart do głosowania i formularzy wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia z 1994 r. (sygn. 28-35), informacje statystyczne o przeprowadzonych wyborach z 1994 r. (sygn. 36); protesty wyborcze z lat 1994-1995 (sygn. 37) oraz preliminarz budżetowy i jego realizacja z 1994 r. (sygn. 38); seria wybory uzupełniające - dokumenty z wyborów uzupełniających przeprowadzonych w latach 1996-1997: postanowienia komisarzy wyborczych, zarządzenia wojewody chełmskiego z lat 1996-1997 (sygn. 39), podział na obwody głosowania z 1997 r. (sygn. 40), obwieszczenia WKW w Chełmie o wynikach wyborów z 1997 r. (sygn. 41), powołanie gminnych komisji wyborczych z 1997 r. (sygn. 42); rejestracja list kandydatów do rad gmin z 1997 r. (sygn. 43), wyniki głosowania w obwodzie i protokoły wyników wyborów z lat 1996-1997 (sygn. 44), powołanie obwodowych komisji wyborczych z lat 1996-1997 (sygn. 45); wzory kart do głosowania i formularzy wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia z lat 1996-1997 (sygn. 46) Number of units in the group: 46
36/461/0 Akta komisji do Spraw Referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i Referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego przeprowadzonych 18 lutego 1996 r. z terenu województwa chełmskiego 1996 0 Unroll
seria Wojewódzka Komisja ds. Referendum w Chełmie - protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Chełmie z 1996 r. (sygn. 1), dokumenty nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego – protokoły przebiegu losowania kandydatów do obwodowych komisji, notatki służbowe sporządzone w związku ze szkoleniem członków komisji obwodowych oraz z przeprowadzonych przeglądów stanu przygotowania lokali z 1996 r. (sygn. 2), skargi na działalność obwodowych komisji ds. referendum z 1996 r. (sygn. 3), protokoły zbiorczych wyników głosowania w województwie chełmskim z 1996 r. (sygn. 4); seria obwodowe komisje wyborcze - uchwały oraz obwieszczenia o podziale na obwody głosowania z 1996 r. (sygn. 5), powołanie i zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych z 1996 r. (sygn. 6), protokoły głosowania w obwodzie z 1996 r. (sygn. 7-10); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - informacje statystyczne z organizacji referendów z 1996 r. (sygn. 11), preliminarz budżetowy i jego realizację z 1996 r. (sygn. 12) Number of units in the group: 12
36/462/0 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rejowcu 1978-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 82
36/463/0 Akta notariusza Stefana Barana w Chełmie 1940-1941 0 Unroll
księgi aktów notarialnych z lat 1940-1941 (sygn. 1-2); repertorium z lat 1940-1941 (sygn. 3); skorowidz z lat 1940-1941 (sygn. 4) Number of units in the group: 4
36/466/0 Akta notariusza Stefana Azarewicza w Chełmie 1945-1951 0 Unroll
księgi aktów notarialnych z lat 1945-1951 (sygn. 1-6); repertorium z 1950 r. (sygn. 7); skorowidze z lat 1945-1951 (sygn. 8-9) Number of units in the group: 9
36/468/0 Urząd Gminy w Rudzie Hucie [1950-] 1973-1990 [-1992] 0 Unroll
karta A: narady pracowników urzędu gminy z lat 1985-1988 (sygn. 1-4); zarządzenia, postanowienia i decyzje naczelnika gminy z lat 1973-1984, 1986, 1988-1990 (sygn. 5-15) materiały te są niekompletne wewnątrz teczek); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1973-1975, 1979, 1983, 1985-1988 (sygn. 16-24); opracowania statystyczne w zakresie: zatrudnienia i płac, dokształcania pracowników oraz rolnictwa z lat 1974-1977 (sygn. 25-29); analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1985 (sygn. 30-36); akta dotyczące współdziałania z komitetami FJN z lat 1973-1974, 1976-1980 (sygn. 37-38) oraz z organizacjami społecznymi z lat 1974, 1977 (sygn. 39); akta kontroli, lustracji i inspekcji w jednostkach własnych z lat 1974-1981, 1983-1984, 1988-1989 oraz w jednostkach podporządkowanych z lat 1982-1983 (sygn. 40-55); akta dotyczące planów i programów szkolenia pracowników toap i ich realizacji zachowały się z lat 1980 i 1983 (sygn. 56-57); budżety gminy i ich realizację z lat 1973-1980, 1982, 1984 (sygn. 58-68; w grupie tych akt występują braki dotyczące realizacji budżetu); realizacja planów rocznych w zakresie podatków i opłat z lat 1975-1979 (sygn. 69); analiza, ocena i sprawozdawczość dotycząca informacji podatkowych z lat 1973-1980 (sygn. 70-71); z materiałów dotyczących planów i programów rozwoju gminy zachowała się tylko 1 j.a. wieloletnich programów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z 1975 r. (sygn. 72) oraz 1 j.a. sprawozdań i analiz dotyczących realizacji rocznych planów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z 1982 r. (sygn. 73); realizacja czynów społecznych z lat 1973-1978 (sygn. 74-78); kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej z lat 1978-1980, 1983 (sygn. 79-82); działalność kolegiów do spraw wykroczeń z lat 1975-1982 (sygn. 83-87); nadzór nad działalnością placówek handlowych i gastronomicznych z lat 1983-1988 (sygn. 88); analiza, opinię i badanie rynku z lat 1985-1986 (sygn. 89); ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych z lat 1973-1975 (sygn. 90); inwentaryzacja urządzeń komunalnych z 1978 r. (sygn. 91); polityka lokalowa z lat 1977-1979 (sygn. 92); opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1978-1981 (sygn. 93-94); opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1980, 1983 (sygn. 95-96); ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1977-1978, 1980-1982 (sygn. 97-98); programy i plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1977-1982 (sygn. 99); nadzór sanitarny z lat 1976, 1980 (sygn. 100); materiały dotyczące opieki społecznej z lat 1981-1982 (sygn. 101); analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1973-1976, 1979-1981 (sygn. 102-103); analiza stanu zatrudnienia z lat 1980-1982 (sygn. 104); zawartość karty B: dopływ 2014 r. - gminny program wyborczy na lata 1980-1992 z 1988 r., sprawozdawczość statystyczna za lata 1976-1979, sprawozdania finansowe za lata 1984-1989, plany społeczno-gospodarcze na lata 1982-1989 (20 j.a.); dopływ 2015 r. - postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1975-1987; decyzje Naczelnika Gminy z lat 1974-1987; protokoły narad pracowników UG w Rudzie Hucie z 1989 r.; programy realizacyjne i plany pracy jednostki z lat 1983-1984, 1989; analiza i ocena skarg i wniosków z lat 1986-1989; protokoły kontroli z lat 1973, 1986; plan szkolenia wewnętrznego pracowników na 1979 rok; budżety gminy na lata 1986-1989 z lat 1986-1989; sprawozdawczość budżetowa za 1976 r.; plany czynów społecznych z 1975 r.; aktywizacja gminy - czyny społeczne za 1976 r. (18 j.a.); dopływ 2016 r. - wnioski i postulaty radnych – realizacja wniosków z kampanii wyborczej do rad narodowych, gminny program wyborczy z lat 1984-1988; postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie nr 1/74-18/74, 1/75-4/75, 1/76-2/76, 1/77-4/77 z lat 1974-1977; realizacja wniosków prezydium rady z 1981 r.; realizacja wniosków prezydium rady z lat 1985-1987; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o powierzchni leśnej, hodowli lasu i zadrzewieniach za lata 1982-1989 z lat 1983-1990; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o stanie zatrudnionych za 1973 rok z 1973 r.; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o stanie zatrudnionych za 1978 rok z lat 1978-1979; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o stanie zatrudnionych za 1981 rok oraz przebiegu podnoszenia kwalifikacji w 1982 roku z lat 1981-1983; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania miesięczne z pośrednictwa pracy, za 1980 rok z 1980 r.; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o stanie zatrudnienia za lata 1982-1989 z lat 1983-1990; sprawozdania statystyczne o ruchu budowlanym, czynach społecznych, remontach za lata 1979-1984 z lat 1979-1985, inne opracowania statystyczne za 1977 rok – o zatrudnieniu, kwalifikacjach zawodowych, spis kadrowy z lat 1977-1978; koła terenowe Polskiego Czerwonego w Krzyża w Rudzie Hucie z lat 1976-1977; ewidencja przyjęć obywateli w sprawach indywidualnych z lat 1982-1985; instrukcja archiwum zakładowego z 1986 r.; spisy zdawczo-odbiorcze akt do archiwum zakładowego - bez daty, 1986-1989; spisy zdawczo-odbiorcze akt do archiwum państwowego z lat 1984, 1986; brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z lat 1976, 1985, 1987; protokoły wizytacji archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Rudzie-Hucie z lat 1973-1988; realizacja planów rocznych i na okres krótszy – sprawozdania dotyczące podatku dochodowego i obrotowego za 1981 rok z 1981 r.; założenia do gminnego planu rocznego na 1990 rok z 1989 r.; sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego, budżetu i funduszu gromadzkiego za 1972 rok; plany działania Gminnej Rady Narodowej, uchwały i protokoły sesji GRN z 1973 r., Gminny Komitet Kontroli Społecznej w Rudzie Hucie z lat 1972-1988; regulaminy, statuty, zarządzenia Naczelnika Gminy Ruda Huta dotyczące świetlic wiejskich oraz organizacji bibliotek na terenie gminy z lat 1974-1989; kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej na 1977 rok z lat 1976-1977; kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej i turystyki na lata 1984-1985 z lat 1983-1984; akta spraw Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Rudzie Hucie z lat 1977-1982; materiały, przydział, realizacja rozdzielników – protokoły rozprowadzania kart zaopatrzenia w zakładach pracy z 1988 r.; Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudzie-Hucie (protokoły posiedzeń, uchwały, sprawozdania, plany pracy, sprawy organizacyjne) z lat 1973-1979; zawiadomienia o nadanych numerach porządkowych dla nieruchomości na terenie gminy Ruda-Huta z 1987 r.; prawo pierwokupu, wywłaszczenia z lat 1978-1980; zamiana terenów, zamiana użytkowników - sprzedaż budynków mieszkalnych i lokali z lat 1976-1978; plany zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta z lat 1969-1974; uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta z 1974 r.; plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta na rok 1986 z 1986 r.; nazewnictwo ulic, placów, parków – numeracja nieruchomości wg miejscowości gminy Ruda Huta z lat 1976-1978 (łącznie 53 j.a.) dopływ 2017 r. - książki meldunkowe z lat 1961-1987 (53 j.a.); dopływ 2019 r. - koperty dowodowe (90 j.a.) Number of units in the group: 338
36/469/0 Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Polesie" we Włodawie 1969-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 232
36/470/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerniczynie 1955-1972 0 Unroll
1. sesje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 1-18, 41-52); 2. komisje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 63-86); 3. posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej (sygn. 19-33, 92-103); 4. zebrania wiejskie, sołtysi (sygn. 104-119, 173); 5. plany gospodarcze (sygn. 123-125); 6. sprawozdania gospodarcze (sygn. 126-128); 7. kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn. 129-137); 8. mienie gromadzkie (sygn. 140-141, 161-163, 166); 9. budżet i jego wykonanie (sygn. 142-160); 10. akty normatywne organów nadrzędnych (sygn. 34-38, 171); 11. wybory do Sejmu i rad narodowych (sygn. 39); 12. spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 53); 13. sprawy organizacyjne biura GRN (sygn. 40, 120-122); 14. organizacje społeczno-polityczne (sygn. 54-62, 87-91, 169); 15. personel (sygn. 138-139); 16. sprawy kultury, oświaty i zdrowia (sygn. 164-165); 17. przemysł i handel (sygn. 167); 18. bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 168, 160); 19. sprawy karno-administracyjne (sygn. 172) Number of units in the group: 173
36/471/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drohiczanach 1955-1959 [1972] 0 Unroll
protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Drohiczanach z lat 1955-1956 (sygn. 1-2); protokoły sesji GRN w Drohiczanach z lat 1957-1959 (sygn. 3-5, 8); protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium GRN w Drohiczanach z lat 1958-1959 (sygn. 6-7, 9-10); kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1958-1959 (sygn. 11); sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych za 1959 rok (sygn. 12); księga dochodów i wydatków budżetowych z lat 1959, 1972 (sygn. 13) Number of units in the group: 13
36/473/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Teptiukowie 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN w Teptiukowie oraz posiedzeń jej Prezydium, 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły sesji GRN w Teptiukowie, 1955-1961 (sygn. 4-7, 12); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Teptiukowie, 1955-1961 (sygn. 8-11, 13); komisje gromadzkie - plany pracy, 1955-1960 (sygn. 14); kontrole i zarządzenia pokontrolne, 1955-1957 (sygn. 15); gospodarka finansowa, 1955-1958 (sygn. 16) Number of units in the group: 16
36/474/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Teratynie 1955-1968 0 Unroll
Number of units in the group: 88
36/475/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Terebińcu 1955-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Terebińcu z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Terebińcu z lat 1958-1959 (sygn. 6-7) Number of units in the group: 7
36/476/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzeszczanach 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 18
36/477/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuczapach 1955-1956 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Tuczapach z lat 1955-1956 (sygn. 1-2) Number of units in the group: 2
36/478/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuczępach 1955-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Tuczępach z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Tuczępach z lat 1958-1959 (sygn. 4-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Tuczępach z lat 1958-1959 (sygn. 6-7) Number of units in the group: 7
36/480/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiszniowie 1955-1961 0 Unroll
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Wiszniowie z lat 1955-1956 (sygn. 1-2); protokoły z sesji GRN w Wiszniowie z lat 1957-1961 (sygn. 3-7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wiszniowie z lat 1958-1960 (sygn. 8-10); zebrania wiejskie GRN Wiszniów z 1958 r. (sygn. 11); sprawozdania gospodarcze za lata 1960-1961 z lat 1960-1961 (sygn. 12); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1961 (sygn. 13-14) Number of units in the group: 14
36/481/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Zosinie, 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły sesji GRN w Zosinie, 1956-1959 (sygn. 4-5, 10-11); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Zosinie, 1956-1959 (sygn. 6-7, 15-16); uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, 1956-1959 (sygn. 8-9); materiały na sesje Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie - uchwały oraz sprawozdania z jej działalności, 1958 (sygn. 12); uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie - rejestr, 1954-1959 (sygn. 13); uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie i jej Prezydium - rejestr, 1955-1960 (sygn. 14); uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie - rejestr, 1955-1959 (sygn. 17-18); Komisja Oświaty, 1956-1957 (sygn. 19); plan i budżet gromady Zosin na 1959 rok, 1959 (sygn. 20) Number of units in the group: 20
36/482/0 Akta z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r. z terenu województwa chełmskiego oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP przeprowadzonych 28 stycznia 2001 r. z terenu byłego województwa chełmskiego 1997-2001 0 Unroll
serii wybory 21 września 1997 r., podseria: okręgowa komisja wyborcza – rejestracja okręgowych list kandydatów na posłów z 1997 r. (sygn. 1-2), rejestracja kandydatów na senatorów (sygn. 3), protokół z wyborów posłów do Sejmu w okręgu wyborczym nr 7 z 1997 r. (sygn. 4), obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu RP i Senatu RP z 1997 r. (sygn. 5-6), posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z 1997 r. (sygn. 7); organizacja prac Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z 1997 r. (sygn. 8), uchwały i zarządzenia oraz obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze i obwody głosowania z 1997 r. (sygn. 9), nadzór Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie nad przestrzeganiem prawa wyborczego z 1997 r. (sygn. 10); podseria: obwodowe komisje wyborcze - powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych z 1997 r. (sygn. 11-12), protokoły głosowania w obwodach na okręgowe listy kandydatów na posłów i okręgowe listy kandydatów na senatorów z 1997 r. (sygn. 13-20); podseria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - wydruki danych do protokołu zbiorczych wyników głosowania w okręgu wyborczym z 1997 r. (sygn. 21), informacje statystyczne o wynikach wyborów w okręgu wyborczym z 1997 r. (sygn. 22), preliminarz budżetowy i jego realizacja z 1997 r. (sygn. 23); seria wybory uzupełniające z 28 stycznia 2001 r., podseria: okręgowa komisja wyborcza - akta rejestracji okręgowych list kandydatów na senatora z lat 2000-2001 (sygn. 24), obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie o zarejestrowanych kandydatach na senatora z 2001 r. (sygn. 25), protokół wyników głosowania i wyniku wyborów na senatora z 2001 r. (sygn. 26), posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z 2001 r. (sygn. 27); organizacja prac Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z lat 200-2001 (sygn. 28), uchwały i zarządzenia oraz obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze i obwody głosowania z 2000 r. (sygn. 29), nadzór Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie nad przestrzeganiem prawa wyborczego z 2001 r. (sygn. 30); podseria: obwodowe komisje wyborcze - powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych z 2001 r. (sygn. 31), posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z 2001 r. (sygn. 32-38), protokoły głosowania w obwodach na kandydatów na senatorów z 2001 r. (sygn. 39-42); podseria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - informacje statystyczne o wynikach wyborów w okręgu wyborczym z 2001 r. (sygn. 43). Number of units in the group: 43
36/483/0 Akta komisji do spraw referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r. z terenu województwa chełmskiego 1997 0 Unroll
seria Wojewódzka Komisja do spraw Referendum - posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do spraw Referendum w Chełmie z 1997 r. (sygn. 1), nadzór Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Chełmie nad przestrzeganiem prawa wyborczego z 1997 r. (sygn. 2), protokoły zbiorczych wyników głosowania w województwie z 1997 r. (sygn. 3), informacje statystyczne o organizacji referendum konstytucyjnego z 1997 r. (sygn. 4); seria obwodowe komisje wyborcze - dokumenty dotyczące powołania obwodowych komisji wyborczych z 1997 r. (sygn. 5), protokoły głosowania w obwodach z 1997 r. (sygn. 6-9), skargi na działalność obwodowych komisji do spraw referendum z 1997 r. (sygn. 10); seria obwieszczenia wyborcze - obwieszczenia o podziale na obwody głosowania z 1997 r. (sygn. 11); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - preliminarz budżetowy i jego realizację z 1997 r. (sygn. 12) Number of units in the group: 12
36/484/0 Akta z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z wyborów przeprowadzonych 11 października 1998 r. oraz wyborów uzupełniających i zmian w składach rad powiatów i rad miejskich przeprowadzonych w latach 1999-2002 1998-2002 0 Unroll
seria Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie - powołanie wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych z 1998 r. (sygn. 1); postanowienia Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie z 1998 r. (sygn. 2-3), nadzór wojewódzkich komisarzy wyborczych nad przestrzeganiem prawa wyborczego z 1998 r. (sygn. 4); sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z 1998 r. (sygn. 5), Sejmik Województwa Lubelskiego – podział na okręgi wyborcze z lat 1998-1999 (sygn. 6); rady powiatów, rady gmin – podział na okręgi wyborcze, liczba radnych w okręgach z lat 1998-1999 (7-8); podział na obwody głosowania z 1998 r. (sygn. 9); obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na terenie województwa lubelskiego z 1998 r. (sygn. 10); seria powiatowe komisje wyborcze - protokoły posiedzeń powiatowych komisji wyborczych w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie z 1998 r. (sygn. 11, 16, 22), protokoły rejestracji list kandydatów na radnych do rad powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego z 1998 r. (sygn. 12-13, 17-18, 23-24), protokoły głosowania w okręgach z 1998 r. (sygn. 14-15, 19-21, 25); seria miejskie komisje wyborcze - protokoły posiedzeń miejskich komisji wyborczych w Chełmie, Krasnymstawie, Rejowcu Fabrycznym i Włodawie z 1998 r. (sygn. 26, 31, 35, 39), protokoły rejestracji list kandydatów na radnych do rad miast Chełma, Krasnegostawu, Rejowca Fabrycznego i Włodawy z 1998 r. (sygn. 27-29, 32-33, 36-37, 40); protokoły głosowania w okręgach, protokoły z wyborów do rad miast Chełma, Krasnegostawu, Rejowca Fabrycznego i Włodawy z 1998 r. (sygn. 30, 34, 38, 41) oraz protokoły zbiorczych wyników głosowania z 1998 r. (sygn. 42); seria gminne komisje wyborcze znajdują się protokoły posiedzeń gminnych komisji wyborczych z 1998 r. (sygn. 43-51); protokoły rejestracji list kandydatów na radnych do rad gmin z 1998 r. (sygn. 52-96); seria obwodowe komisje wyborcze - protokoły i uchwały obwodowych komisji wyborczych z 1998 r. (sygn. 97-108), protokoły głosowania w obwodzie, protokoły z wyborów do rady gminy z 1998 r. (sygn. 109-138); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - wydruki baz danych wyborczych z 1998 r. (sygn. 139-143); wzory kart do głosowania i formularzy wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia z 1998 r. (sygn. 144), informacje statystyczne o przeprowadzonych wyborach z 1998 r. (sygn. 145); protesty wyborcze z 1998 r. (sygn. 146) oraz preliminarz budżetowy i jego realizacja z 1998 r. (sygn. 147); seria wybory uzupełniające zawiera dokumenty z wyborów uzupełniających przeprowadzonych w latach 1999-2002: postanowienia Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z lat 1999-2002 (sygn. 148), nadzór Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego nad przestrzeganiem prawa wyborczego z lat 1999-2002 (sygn. 149), obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z lat 1999-2002 (sygn. 150), sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z lat 1999-2002 (sygn. 151), wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin z lat 1999-2002 (sygn. 152), powołanie gminnych komisji wyborczych z lat 1999-2002 (sygn. 153-154), powołanie obwodowych komisji wyborczych z lat 1999-2002 (sygn. 155), rejestracja kandydatów do rad gmin z 1999-2002 (sygn. 156-157), wzory kart do głosowania oraz urzędowe obwieszczenia z lat 2000-2002 (sygn. 158), preliminarz budżetowy i jego realizacja z lat 1999-2002 (sygn. 159) Number of units in the group: 159
36/485/0 Akta komisji do spraw referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Rejowiec przeprowadzonego 13 maja 2001 r. oraz w sprawie odwołania Rady Gminy Izbica przeprowadzonego 24 czerwca 2001 r. 2001 0 Unroll
obwodowe komisje wyborcze: wnioski o przeprowadzenie referendum lokalnego, postanowienia i zarządzenia zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie z 2001 r. (sygn. 1, 7), powołanie terytorialnych i obwodowych komisji do spraw referendum – obwodowe i gminne komisje wyborcze do spraw referendum z 2001 r. (sygn. 2, 8), posiedzenia komisji do spraw referendum – protokoły i uchwały gminnej oraz obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum z 2001 r. (sygn. 3, 9), protokoły wyników referendum gminnego w Rejowcu z 2001 r. (sygn. 4, 10); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie: preliminarz budżetowy referendum z 2001 r. (sygn. 5, 11); seria – inicjator referendum gminnego – zawiera sprawozdanie finansowe inicjatora referendum gminnego z 2001 r. (sygn. 6, 12). Number of units in the group: 12
36/486/0 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie 1966-1975 0 Unroll
organizacja własnej jednostki w postaci informacji, wytycznych, planów urlopów z lat 1974-1975 (sygn. 1-2); przepisy i zarządzenia dotyczące własnej jednostki, m. in. korespondencja z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, decyzje PSSE w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w kredytach (zakup odczynników i szkła laboratoryjnego), zarządzenia kierownika i korespondencja z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej PPRN w Chełmie, instrukcje w sprawie obiegu dowodów księgowych w PSSE w Chełmie, z lat 1966, 1968-1972, 1974-1975 (sygn. 3-10); informacje z działalności, sprawozdania opisowe, statystyczne z lat 1968-1974, oraz plany pracy na lata 1969-1973, 1975 (sygn. 11-17); kontrole zewnętrzne własnej jednostki (m. in. ZUS w Lublinie, Wydział Finansowy Urzędu Powiatowego w Chełmie, NIK w Lublinie) oraz kontrole jednostek podległych (m. in. Miejska Przychodnia Rejonowa w Rejowcu Fabrycznym) z lat 1969-1974 (sygn. 18-24) Number of units in the group: 24
Showing 451 to 495 of 625 entries.