Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/931/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu [1937] 1945-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 299
12/932/0 Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych "Łączność" w Będzinie [1952]1953-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 74
12/933/0 Gminny Ośrodek Maszynowy "Gzichów" w Będzinie 1952-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 202
12/934/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej Zespół Kontroli Materiałów Budowlanych w Warszawie Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Sosnowcu 1953-1957 [1958] 0 Unroll
Zarządzanie: okólniki, zarządzenia, wykazy czynności kontrolnych, sprawozdania miesięczne, protokoły z odpraw z lat 1953-1956, sygn. 1-13 Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości z lat 1953-1957, sygn. 14-132 Number of units in the group: 132
12/935/0 Okręgowy Urząd Górniczy w (Dąbrowie Górniczej) Sosnowcu 1945-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 1877
12/937/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Generał Zawadzki" w Dąbrowie Górniczej [1934] 1945-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 181
12/938/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Sosnowiec" w Sosnowcu [1850] 1945-2003 0 Unroll
Number of units in the group: 2635
12/939/0 Huta " Będzin " w Będzinie [1939] 1946-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 22
12/940/0 Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu [1949] 1958-1971 [1973] 0 Unroll
Instrukcje branżowe i finansowe z lat 1962, 1971, sygn. 1-2 Analizy działalności przemysłu szklarskiego z lat 1960-1970, sygn. 3-13 Branżowe informatory statystyczne z lat 1968, 1971, sygn. 14-15 Akta dotyczące likwidacji Zjednoczenia Przemysłu szklarskiego w Sosnowcu z 1973 roku, sygn. 16 Number of units in the group: 840
12/941/0 Urząd Skarbowy w Zawierciu [1941] 1945-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 1542
12/942/0 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Zawierciu 1945-1947 0 Unroll
Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Zawierciu, Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Zawierciu: powołanie, likwidacja, plany pracy, sprawozdania, materiały, sprawy pracownicze z lat 1945-1947, sygn. 1 Sekretariat: zarządzenia, okólniki władz zwierzchnich, sprawozdania, informacje, materiały, sprawy pracownicze z lat 1945-1947, sygn. 2-9 Referat Świetlicowy: instrukcje, wytyczne, wykazy świetlic i domów kultury, rejestracja świetlic, materiały dotyczące domów kultury i świetlic w Borowym Polu, Choroniu, Masłońskim-Natalinie, Mrzygłodzie, Pińczycach, Siewierzu, Włodowicach, Żarkach, Myszkowie, Łazach, Poraju, Porębie, Zawierciu z lat 1945-1947, sygn. 10-17 Referat Propagandy Masowej: instrukcje, wytyczne, sprawozdania z imprez i zebrań organizacji, komunikaty wojenne, działalność Kolegiów Propagandowych w Zawierciu, Kromołowie, Łazach, Mrzygłodzie, Myszkowie, Niegowej, Poraju, Porębie, Siewierzu, Włodowicach i Koła Prelegentów w Zawierciu, zezwolenia na organizowanie imprez, kolportaż prasy, wycinki prasowe z lat 1945-1947, sygn. 18-29 Referat techniczny: przygotowanie imprez, zezwolenia na druk plakatów i afiszy, materiały propagandowe, sprawy kin i radiowęzłów, kontrolka materiałów propagandowych z lat 1945-1947, sygn. 30-32 Plakaty i afisze dotyczące walki o wyzwolenie kraju, referendum, wyborów do sejmu, granic, walki ideologicznej, usuwania skutków wojny, rolnictwa, bibliotek i świetlic, szkolnictwa, życia społecznego i kulturalnego z lat 1945-1947, sygn. 33-303 Number of units in the group: 304
12/943/0 Starostwo Powiatowe w Zawierciu 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny: akty normatywne wewnętrzne i zewnętrzne, współpraca z innymi urzędami, akta komisji powiatowych, organizacja i działalność jednostek podległych, wykazy z lat 1945-1950, sygn. 1-79 Referat Społeczno-Polityczny: sprawozdania, akcja poprawy bytu klasy robotniczej z lat 1947-1949, sygn. 80-83 Referat Administracyjno-Prawny: podział terytorialny, zmiany granic, prawa miejskie, nieruchomości, zmiany imion i nazwisk z lat 1945-1950, sygn. 84-104 Referat Samorządowy: akty normatywne, protokoły, sprawy organizacyjne gmin, szkolnictwo, sprawy gromad, wybory sołtysów z lat 1945-1950, sygn. 105-159 Referat Wojskowy: referaty wojskowe, przysposobienie wojskowe, wykazy poborowych, Służba Polsce, sprawozdania z lat 1946-1948, sygn. 160-171 Referat Karno-Administracyjny: wykroczenia, zakłócanie porządku publicznego z lat 1948, sygn. 172-174 Referat Aprowizacji i Handlu: przepisy i zarządzenia, sprawy zaopatrzenia z lat 1945-1948, sygn. 175-179 Referat Przemysłu: koncesje, karty i uprawnienia rzemieślnicze z lat 1945-1947, sygn. 180-187 Referat Opieki Społecznej: zarządzenia, pomoc dla weteranów, dla ubogich, byłych więźniów politycznych, uczniów, pomoc z UNRRA, korespondencja interwencyjna z lat 1945-1949, sygn. 188-208 Referat Zdrowia: statystyka z lat 1945-1947, sygn. 209 Referat Weterynaryjny: przepisy, zwalczanie chorób zwierzęcych, wykazy drobiu z lat 1945-1949, sygn. 210-217 Referat Budowlany: rejestry nieruchomości, plany i szkice, budowa szkół, remonty domów z lat 1945-1950, sygn. 218-248 Referat Budżetowo-Gospodarczy: zarządzenia, sprawy finansowe, budżetowe, kredyty, podatki, sprawozdania, z lat 1945-1950, sygn. 249-334 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: protokoły, spisy użytków i zasiewów, akcja zalesiania z lat 1946-1949, sygn. 335-339 Referat Wodny: zarządzenia, zakłady i młyny wodne z lat 1945-1948, sygn. 340-344 Referat Świadczeń Rzeczowych: świadczenia rzeczowe, podatki i świadczenia w naturze, wykazy z lat 1945-1949, sygn. 345-350 Referat Pośrednictwa Pracy: zarządzenia, organizacja pośrednictwa pracy, statystyka i rejestry z lat 1945-1946, sygn. 351-358 Referat Szkód Wojennych: szkody wojenne z lat 1945, sygn. 359 Referat Nadzoru nad Gminami: protokoły lustracji i kontroli, nadzór nad gminami, sprawozdania z lat 1945-1950, sygn. 360-372 Referat Kultury i Sztuki: okólniki, ochrona zabytków, budowa obiektów sportowych, zezwolenia na imprezy, sprawy bibliotek z lat 1945-1950, sygn. 373-381 Referat Pomiarów: pomiary, plany parcelacyjne, rozbudowa osiedli z lat 1945-1946, sygn. 382-387 Number of units in the group: 387
12/944/0 Powiatowa Rada Narodowa w Zawierciu 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Powiatowa Rada Narodowa w Zawierciu: Sprawy ogólnoorganizacyjne: zarządzenia z lat 1945-1949, sygn. 1-8 Skład polityczny i społeczny członków powiatowej i gminnych rad narodowych z lat 1945-1949, sygn. 9-16 Protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej z lat 1945-1949, sygn. 17-26 Protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z lat 1945-1950, sygn. 27-31 Sprawy dotyczące działalności Rady Narodowej: referendum, opinie, korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 32-53, brak sygn. 35 Protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności gminnych rad narodowych z lat 1945-1950, sygn. 54-69 Sprawy dotyczące Komisji: zarządzenia, instrukcje, protokoły, sprawy kontroli społecznej z lat 1945-1950, sygn. 70-135 Wydział Powiatowy w Zawierciu: Sprawy ogólnoorganizacyjne: zarządzenia z lat 1945-1946, sygn. 136-137 Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego z lat 1945-1950, sygn. 138-144 Sprawy przedsiębiorstw komunalnych: sprawy majątkowe z lat 1945-1948, sygn. 145-154 Sprawy weterynaryjne, gospodarcze i oświatowe: statystyka, sprawy rolne, lokalowe, szkolne, osobowe z lat 1945-1948, sygn. 155-169 Sprawy budżetowo-gospodarcze: zarządzenia finansowe, budżety, kredyty, podatki, dochody i wydatki budżetowe z lat 1945-1959, sygn. 170-191, 193-214, 202a Dopływ: Protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej i jej Prezydium oraz Komisji Rolnej, odpisy i wyciągi z protokołów gminnych rad narodowych, protokoły posiedzeń Komisji Kontroli Społecznej, instrukcje okólniki władz nadrzędnych, akta dotyczące budowy studni i elektryfikacji powiatu z lat 1948-1950, sygn. 215-242 Number of units in the group: 241
12/945/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zawierciu [1920] 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 2367
12/946/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawierciu [1945] 1950-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 1160
12/947/0 Centrala Spożywcza Przedsiębiorstwo Państwowe Spółdzielcze Ekspozytura Wojewódzka Katowice Hurtownia w Zawierciu 1947-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 28
12/948/0 Spółdzielnia Pracy " Drzewo " w Zawierciu [1945] 1947-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 602
12/949/0 Zawierciańskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Zawierciu [1945] 1949-1995 [2002] 0 Unroll
Number of units in the group: 198
12/950/0 Gminna Rada Narodowa w Mierzęcicach 1945-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 16
12/951/0 Gminna Rada Narodowa w Sączowie 1950-1954 0 Unroll
Prezydium Gminnej Rady Narodowej Referat ogólnoadministracyjny: sprawy organizacyjne i osobowe, obsługa rady narodowej i prezydium sprawozdania z działalności, kontrole, statystyka z lat 1950-1953, sygn. 1-29 Referat finansowy: dochody gminy, sprawy budżetowe, podatki, ubezpieczenia z lat 1950-1954, sygn. 30-45 Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata, kultura i sztuka, zdrowia, publiczna pomoc społeczna, gospodarka komunalna, popieranie przemysłu i handlu, drogownictwo sprawy budowlane z lat 1950-1953, sygn. 46-65 Referat rolny: rolnictwo, sadownictwo, skup i kontraktacja, statystyka produkcji rolnej z lat 1950-1953, sygn. 66-85 Number of units in the group: 85
Showing 921 to 940 of 2,935 entries.