Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
55/1/0 Starostwo Powiatowe Trzcianka 1919 - 1924 0 Unroll
Akta szkół dokształcających z lat 1922-1924; 1 j.a. Akta stowarzyszenia urzędników z roku 1919; 1 j.a. Number of units in the group: 2
55/2/0 Starostwo Powiatowe w Chodzieży [1902]1919 - 1939 0 Unroll
Akta dotyczące szkół z lat [1914]1919-1924; 5 j. a. Statystyka cen i rolna z lat 1937, 1939; 2 j. a. Sprawozdania sytuacyjne starosty z lat 1931, 1939; 4 j. a. Sprawy narodowościowe i meldunkowe z lat 1930-1931, 1938-1939; 5 j. a. Sprawy budżetowe z lat [1917]1933-1934; 2 j. a. Sprawy budowlane z lat [1909-1910]; 1 j. a. Protokoły z posiedzeń z lat 1930-1931; 1 j. a. Sprawy administracyjne, związki i stowarzyszenia z lat [1902]1932; 2 j. a. Number of units in the group: 22
55/3/0 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 1919 - 1939 0 Unroll
Referat Ogólny (sprawy reprezentacyjne, akcje społeczne popierane przez starostę, nadzór nad szkolnictwem, odznaczenia, straż obywatelska) z lat 1920-1939; 50 j. a. Referat Organizacyjny (m. in.organizacja pracy w starostwie, roki urzędowe, nadzór nad gospodarką komunalną, podział administracyjny powiatu, urzędnicy, sprawy finansowe) z lat 1919-1939; 36 j. a. Referat Bezpieczeństwa (sprawy polityczne i bezpieczeństwa publicznego; wybory do ciał ustawodawczych i innych; sprawy wyznaniowe; sprawy prasowe; związki i stowarzyszenia; strajki i rozruchy; klęski żywiołowe; policja i żandarmeria; sprawy celne i paszportowe, kontrola obcokrajowców; ochrona granicy państwowej; kwesty i zbiórki; zabawy i przedsiębiorstwa rozrywkowe, wystawy; sprawy nadzoru obyczajowego; żegluga powietrzna i turystyka) z lat 1919-1939; 134 j. a. Referat Administracyjny (sprawy obywatelstwa i stanu cywilnego; sprawy optantów; zmiana nazwisk; spisy ludności; statystyka; kultura i sztuka; przemysł i handel; targi i jarmarki; organizacje rzemieślnicze, cechy; dozór kotłów; sprawy pożarnicze i kominiarskie; sprawy kolejowe i drogowe; punkty trygonometryczne; sprawy wodne; sprawy łowieckie; rybołówstwo; sprawy administracyjno-prawne; sprawy aprowizacyjne; przewłaszczenia; sprawy rolne) z lat 1920-1939; 301 j. a. Referat Wojskowy (pobór do wojska i statystyka; zasiłki i zapomogi dla rodzin rezerwistów; poszukiwanie uchylających się od służby wojskowej; pojazdy mechaniczne; opinie w sprawie pozbawiania obywatelstwa w związku z uchylaniem się od służby wojskowej; organizacje wojskowo-wychowawcze; mobilizacja) z lat 1919-1939; 71 j. a. Referat Karno-Administracyjny z lat 1921-1939; 13 j. a. Referat Opieki Społecznej (opieka nad więźniami, ubezpieczenia, kasa chorych; bezrobocie; pośrednictwo pracy; włóczęgostwo i żebractwo; emigracja i reemigracja; sprawy inwalidów) z lat 1919-1939; 73 j. a. Referat Sanitarny (sprawy ogólne i sprawozdania; sprawy szpitali, personelu i akuszerek; apteki; opieka zdrowotna nad szkołami i młodzieżą; zwalczanie chorób zakaźnych; cmentarze; Polski Czerwony Krzyż) z lat 1919-1937; 52 j. a. Referat Weterynaryjny z lat 1920-1932; 15 j. a. Referat Ochrony Lasów (sprawy ogólne i statystyka; zagospodarowanie lasów) z lat 1922-1939; 542 j. a. Referat Budowlany z lat 1919-1939; 19 j. a. Number of units in the group: 1307
55/4/0 Wydział Powiatowy Trzcianka [1912]1920 - 1943 0 Unroll
Zbiory protokołów obcych z lat 1920-1933; 8 j.a. Kalendarze powiatowe z lat 1921-1929; 2 j.a. Sprawy komunalne gmin wiejskich z lat [1912] 1921-1943; 21 j.a. Number of units in the group: 31
55/5/0 Wydział Powiatowy w Czarnkowie [1822]1919 - 1939 0 Unroll
Sprawy dotyczące wyborów z lat [1826] 1919-1938; 40 j. a. Sprawy dotyczące urzędników z lat [1837] 1919-1935; 9 j. a. Gospodarka finansowa powiatu, budżety z lat [1892] 1919-1939; 39 j. a. Długi i zaciąganie pożyczek z laty [1865] 1919-1935; 17 j. a. Ubezpieczanie od ognia; sporządzanie mapy powiatu z lat [1875] 1919-1932; 2 j. a. Powiatowa Kasa Komunalna z lat [1891] 1919-1937; 12 j. a. Opieka społeczna, pomoc ubogim, bezrobocie (w tym: Fundusz Pracy, dożywianie) z lat [1915] 1919-1939; 65 j. a. Sprawy różne, m. in. statystyka, pomoc dla szkół, zmiana granic powiatu,elektryfikacja z lat [1903] 1919-1938; 21 j. a. Dobra szlacheckie z lat [1831] 1919-1926; 8 j. a. Administracja gmin wiejskich ( m. in. wybory i protokoły z zebrań władz gminnych, budżety, podatki komunalne) z lat [1822] 1919-1939; 367 j.a. Sprawy ubogich gminnych z lat [1837] 1919-1935; 89 j. a. Sprawy sędziów polubownych z lat [1841] 1919-1937; 4 j. a. Sprawy sanitarne i weterynaryjne z lat 1923-1938; 8 j. a. Sprawy przemysłowe i koncesje przemysłowe z lat[1890] 1919-1934; 10 j. a. Sprawy rolne, polowań, wodne i melioracyjne z lat [1879] 1919-1939; 55 j. a. Sprawy budowlane z lat 1921-1938; 16 j. a. Sprawy osiedleńcze z lat [1898] 1919-1937; 12 j. a. Sprawy urzędów stanu cywilnego z lat [1875] 1919-1934; 9 j. a. Sprawy sporno-administracyjne z lat [1880] 1919-1939; 62 j. a. Sprawy dotyczące Szpitala Powiatowego w Czarnkowie z lat [1892] 1919-1935; 16 j. a. Budowa kolei z lat [1873] 1919-1939; 5 j. a. Sprawy dotyczące budowy i utrzymania dróg i mostów, budowa szos z lat [1854] 1919-1937; 175 j. a. Sprawozdania ze stanu gospodarki i budżety dotyczące: miasta Chełmno, powiatu inowrocławskiego, powiatu szubińskiego, miasta Wąbrzeźno i powiatu żnińskiego z lat 1924-1932; 14 j. a. Dokumentacja niearchiwalna: akta osobowe z lat 1884-1937; 56 j. a. Number of units in the group: 1055
55/6/0 Urząd Katastralny w Czarnkowie 1878 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 72
55/7/0 Akta miasta Budzyń 1838 - 1934 0 Unroll
Okres zaboru pruskiego: Wybory i posiedzenia rady miejskiej z lat 1877-1919[1921]; 4 j.a. Finanse i majątek miejski z lat 1838-1918; 9 j.a. Drogi, ulice, linie kolejowe z lat 1872-1919[1920]; 13 j.a. Porządek publiczny z lat 1833-1914; 2 j.a. Sprawy rolne, osiedleńcze, melioracyjne z lat 1855-1918; 8 j.a. Przemysł i rzemiosło z lat 1880-1917; 3 j.a. Bractwo strzeleckie z lat 1894-1914; 3 j.a. Sprawy kościelne i wojskowe z lat 1836-1918; 2 j.a. Sprawy meldunkowe i urzędu stanu cywilnego z lat 1834-1914; 4 j.a. Wykaz dokumentów miejskich z lat 1837-1859; 1 j.a. Okres międzywojenny: Zarząd szpitala, budowa ulic z lat 1920-1934; 4j.a. Number of units in the group: 53
55/8/0 Akta miasta Chodzież [1813]1815 - 1950 0 Unroll
Okres zaboru pruskiego: Akta ogólne: Obchody, jubileusze, odznaczenia z lat 1837-1912; 7 j.a. Wybory do sejmu pruskiego i władz powiatowych z lat 1854-1916; 2 j.a. Sprawy rolne, melioracja, separacja z lat 1829-1913; 17 j.a. Sprawy wojskowe z lat 1816-1919; 11 j.a. Sprawy stemplowe, egzekucje z lat 1821-1913; 4 j.a. Organizacja sądownictwa, sądy rozjemcze z lat 1841-1911; 3 j.a. Statystyka i sprawozdania prasowe z lat 1843-1916; 8 j.a. Urząd Stanu Cywilnego z lat 1874-1917; 2 j.a. Sprawy związane z wojną z lat 1914-1919; 2 j.a. Zarząd miejski: Sprawy magistratu z lat 1840-1919; 33 j.a. Urządzenie kasy, sprawy budżetowe i gospodarcze z lat 1816-1919; 27 j.a. Sprawy dotyczące pożyczek z lat 1854-1919[1923]; 7 j.a. Podatki miejskie z lat 1872-1916; 4 j.a. Sprawy duchownych z lat 1878-1912; 1 j.a. Korporacje żydowskie, żydowskie sprawy wyznaniowe z lat 1834-1912; 5 j.a. Sprawy szkolnictwa z lat 1835-1918; 28 j.a. Opieka nad dziećmi, legaty z lat 1842-1917; 7 j.a. Sprawy rzemiosła z lat 1845-1913; 14 j.a. Targi z lat 1856-1914; 2 j.a. Sprawy budowlane z lat 1840-1918; 29 j.a. Budowa linii kolejowej, sprawy kolejowe i pocztowe z lat 1836-1914; 8 j.a. Przedsiębiorstwa miejskie z lat 1889-1918; 13 j.a. Miejska Kasa Oszczędności z lat 1911-1919[1921]; 8 j.a. Ubezpieczenia ogniowe z lat 1910-1913; 1 j.a. Zarząd policyjny: Sprawy policyjne z lat 1826-1918; 10 j.a. Związki i stowarzyszenia z lat 1824-1913; 1 j.a. Święcenie niedziel i świąt z lat 1877-1913; 1 j.a. Sprawy paszportowe, meldunkowe, emigracja z lat 1818-1914; 9 j.a. Nadzór sanitarny z lat 1818-1914; 10 j.a. Policja drogowa z lat 1818-1913; 4 j.a. Policja budowlana z lat 1817-1913; 5 j.a. Sprawy pożarnicze, straż pożarna z lat 1835-1913; 4 j.a. Policja wodna z lat 1854-1914; 2 j.a. Rybołówstwo i polowania z lat 1848-1907; 1 j.a. Miary i wagi z lat 1876-1914; 6 j.a. Wyszynk z lat 1835-1917; 3 j.a. Urządzenia przemysłowe z lat 1853-1905; 3 j.a. Sprawy zatrudnienia z lat 1833-1914; 3 j.a. Szpital z lat [1813]1818-1914; 14 j.a. Okres międzywojenny: Akta ogólne: Obchody narodowe, odznaczenia z lat [1912]1919-1936; 7 j.a. Ogólne sprawy administracyjne z lat [1904] 1919-1936; 6 j.a. Wybory do Sejmu, Senatu i Sejmiku Wojewódzkiego z lat 1919-1936; 3 j.a. Ogólne sprawy gospodarcze z lat [1902] 1919-1936; 10 j.a. Hodowla z lat [1885]1919-1936; 6 j.a. Sprawy wojskowe z lat [1908]1919-1936; 23 j.a. Opłaty i podatki z lat 1919-1935; 24 j.a. Pomiary katastralne z lat [1912]1919-1936; 2 j.a. Sprawy sądowe, ławnicy z lat [1915]1919-1936; 5 j.a. Statystyka z lat [1881]1919-1936; 12 j.a. Ochrona zabytków, utrzymanie grobów powstańczych z lat 1922-1936; 3 j.a. Urząd Stanu Cywilnego z lat 1921-1936; 4 j.a. Sprawy różne z lat 1919-1934; 3 j.a. Akta zarządu: Rada miejska z lat [1845]1919-1939; 28 j.a. Akta władz miejskich z lat [1906]1919-1939; 20 j.a. Administracja biura magistratu z lat [1881]1919-1939; 15 j.a. Budżety z lat 1921-1939; 36 j.a. Administracja majątku miasta z lat [1906]1919-1938; 19 j.a. Ubezpieczenia z lat [1909]1919-1936; 5 j.a. Majątek miejski z lat [1873]1919-1936; 24 j.a. Pożyczki, długi miasta z lat [1891]1919-1939; 26 j.a. Opłaty komunalne z lat [1888]1919-1936; 24 j.a. Cmentarze z lat [1819]1919-1938; 5 j.a. Kościół katolicki z lat [1915]1919-1934; 3 j.a. Gmina wyznaniowa żydowska z lat [1887]1919-1935; 5 j.a. Szkoły i przedszkola z lat [1841]1919-1936; 46 j.a. Opieka społeczna z lat [1897]1919-1936; 33 j.a Fundacje z lat [1841]1919-1936; 4 j.a. Wychowanie młodzieży, schroniska dla alkoholików, bezrobocie z lat [1904]1919-1939; 18 j.a. Sprawy kulturalne i socjalno-bytowe z lat [1904]1919-1936; 13 j.a. Cechy z lat [1886]1919-1935; 8 j.a. Targi i jarmarki, ceny rynkowe z lat [1897]1919-1936; 5 j.a. Sprawy budowlane z lat [1910]1919-1936; 8 j.a. Budowa i utrzymanie szkół z lat [1903]1919-1936; 9 j.a. Ulice i drogi publiczne z lat [1899]1919-1936; 16 j.a. Linie kolejowe , sprawy kolejowe i pocztowe z lat [1908]1919-1936; 7 j.a. Zakłady miejskie z lat [1898]1919-1937; 38 j.a. Komunalna Kasa Oszczędności z lat [1911]1919-1936; 6 j.a. Ubezpieczenia z lat [1893]1919-1936; 5 j.a. Sprawy ubogich z lat 1926-1936; 9 j.a. Uprawnienia wodne z lat 1927-1936; 5 j.a. Urzędnicy miejscy, administracja, nadzór policyjny z lat [1914]1919-1936; 15 j.a. Imigracja z lat [1911]1919-1933; 2 j.a. Stowarzyszenia i związki z lat 1920-1938; 15 j.a. Bezpieczeństwo i porządek publiczny z lat 1919-1936; 8 j.a. Zakłady przemysłowe z lat [1900]1919-1935; 5 j.a. Różne z lat [1901]1919-1939; 6 j.a. Okres okupacji hitlerowskiej: Akta ogólne z lat 1940-1944; 3 j.a. Budżet miasta z lat 1940-1944; 8 j.a. Wysiedlanie Polaków i Żydów i zajmowanie ich majątku z lat 1939-1944; 7 j.a. Obrona przeciwlotnicza z lat 1941-1943; 4 j.a. Sprawy budowlane z lat 1939-1944; 35 j.a. Okres powojenny: Zarząd Miejski w Chodzieży: Akta ogólne i organizacyjne z lat 1945-1950; 20 j.a. Majątek miejski i budżety z lat 1945-1950; 1 Miejska Rada Narodowa w Chodzieży Sprawy ogólne z lat 1948-1950; 3 j.a. Protokoły z posiedzeń rady, prezydium i komisji z lat 1945-1950; 11 j.a. Dokumentacja niearchiwalna: akta osobowe z lat 1892-1938; 17 j.a. Number of units in the group: 1026
55/9/0 Akta miasta Czarnków 1809 - 1950 0 Unroll
Okres zaboru pruskiego: Organizacja władz miejskich, wybory, protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej i Magistratu z lat 1809-1918; 10 j, a, Sprawozdania ze stanu gospodarki miejskiej z lat 1892-1914; 4 j. a. Urzędnicy miejscy, regulaminy, instrukcje z lat 1839-1916; 4 j. a. Sprawy wojskowe z lat 18961918; 9 j. a. Budżet, sprawozdania finansowe, pożyczki, księgi finansowo-podatkowe z lat 1823-1919; 62 j. a. Sprawy gruntowe, nieruchomości, zaopatrzenie miasta 1841-1850, 1909-1913; 4 j. a. Instytucje i przedsiębiorstwa miejskie z lat 1930-1905, 1911; 5 j. a. Sprawy szkolne z lat 1838-1919[1922]; 118 j. a. Cechy z lat 1887-1919; 6 j. a. Sprawy budowlane z lat 1830-1916; 8 j. a. Drogi i koleje z lat 1833-1919; 8 j. a. Związki i stowarzyszenia, nadzór policyjny z lat 1856-1919; 19 j. a. Obrona cywilna i straż pożarna z lat 1848-1849, 1901-1917; 3 j. a. Zatrudnienie i ubezpieczenie społeczne z lat 1891-1914; 2 j. a. Spis mieszkańców z lat 1914-1915; 1 j. a. Księgi główne dochodów i rozchodów z lat 1888-1919; 122 j. a. Okres międzywojenny: Organizacja władz miejskich, wybory, protokoły z posiedzeń, urzędnicy miejscy z lat [1882-1918]1919-1938; 10 j. a. Sprawozdania z sytuacji społeczno-politycznej, Urząd Policyjny z lat 1920-1929; 3 j. a. Sprawy administracyjno-prawne z lat [1855-1918]1919-1939; 7 j. a. Sprawy wojskowe, obrona przeciwlotnicza z lat [1916-1918]1919-1929, 1937-1939; 3 j. a. Budżet, sprawozdania finansowe, księgi podatkowe, uposażenie pracowników Magistratu z lat [1883-1915]1919-1939; 45 j. a. Nieruchomości i grunty z lat [1902-1918]1919-1939; 10 j. a. Przedsiębiorstwa miejskie z lat [1893-1918]19191939; Sprawy szkolne z lat [1911-1918]1919-1939; 18 j. a. Cechy i bractwa z lat [1856-1914]1919-1939; 9 j. a. Zdrowie i opieka społeczna z lat 1922-1923, 1931-1939; 10 j. a. Księgi główne dochodów i rozchodów kasy miejskiej z lat 1919-1939; 40 j. a. Okres II wojny światowej: Sprawy organizacyjne, instrukcje i przepisy z lat 1939-1944; 2 j. a. Nadzór policyjny z lat 1940-1945; 7 j. a. Ubezpieczenia i opieka społeczna z lat 1940-1941; 1 j. a. Majątek miejski, nieruchomości i grunty z lat 1940-1944; 4 j. a. Gazownia miejska z lat [1937-1938]1939-1944; 3 j. a. Kasa miejska, księgi finansower, budżet z lat 1939-1944; 15 j. a. Sprawy podatkowe z lat 1940-1944; 3 j. a. Okres powojenny: Sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej z lat 1945-1947, 1949-1950; 4 j. a. Sprawy obywatelsko-narodowościowe z lat 1947-1949; 3 j. a. Instytucje i przedsiębiorstwa miejskie z lat 1946-1949; 3 j. a. Opieka społeczna z lat 1945-1949; 2 j. a. Inwestycje z lat [1914, 1940-1942]1946-1950; 2 j. a. Księgi główne dochodów i rozchodów Kasy Miejskiej z lat 1945-1947; 5 j. a. Budżet i sprawozdania finansowe z lat 1945-1950; 8 j. a. Number of units in the group: 614
55/10/0 Akta miasta Krzyż 1937 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 64
55/11/0 Akta miasta Margonin [1905]1921 - 1950 0 Unroll
Okres zaboru pruskiego: Gazownia miejska z roku 1905; 2 j.a. Okres międzywojenny: Bezpieczeństwo i porządek publiczny z roku 1939; 1 j.a. Rejestry mieszkańców z lat 1931-1939; 2 j.a Zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1921- 1928; 5 j.a. Obchody świąt z lat 1924-1934; 1 j.a. Okres powojenny: Protokóły posiedzeń zarządu miejskiego z lat 1946-1950; 2 j.a. Protokóły sesji rady miejskiej z lat 1945-1950; 7 j.a. Number of units in the group: 20
55/12/0 Akta miasta Piła 1780 - 1944 25 Unroll
Number of units in the group: 32
55/13/0 Akta miasta Radolin 1816 - 1847 0 Unroll
Number of units in the group: 3
55/14/0 Akta miasta Szamocin 1867 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 74
55/15/0 Akta miasta Trzcianka [1806]1815 - 1945 0 Unroll
AKTA GENERALIA Sprawy komunalne z lat 1816-1944; 10 j. a. Urzędnicy miejscy, kasa, urzędowanie z lat 1815-1944; 26 j. a. Sprawy myśliwstwa, rybołówstwa, ubogich i bezrobotnych z lat [1806]1815-1944; 28 j. a. Stosunki własnościowe z lat 1822-1944; 6 j. a. Sprawy dotyczące flag, wyborów, odznaczeń, szlachectwa, poczt, kolei, loterii, zbiórek i kolekt, zmian nazw miejscowości, powołania inspekcji budowlanej z lat 1817-1944; 18 j. a. Sprawy dotyczące sędziów i rozjemców z lat 1827-1943; 6 j.a. Sprawy dotyczące żandarmerii, więźniów, nadzoru policyjnego, paszportów, cenzury z lat 1819-1944; 18 j. a. Sprawy sanitarne i weterynaryjne z lat 1816-1945; 28 j. a. Miary, wagi, monety, ceny rynkowe, przedmioty znalezione z lat 1815-1944; 8 j. a. Ubezpieczenia ogniowe, sprawy pożarowe, kominiarskie, broni i amunicji z lat 1815-1944; 13 j. a. Sprawy dotyczące policji porządkowej, przedsiębiorstwa rozrywkowe, czyszczenie i oświetlanie ulic z lat 1821-1944; 18 j. a. Postępowanie karne i administracyjne z lat 1817- 1944; 8 j. a. Sprawy przemysłowe, targi, jarmarki, wyszynk z lat 1816-1944; 21 j. a. Sprawy wojskowe z lat 1816-1943; 8 j. a. Sprawy podatkowe z lat 1819-1944; 30 j. a. Sprawy dotyczące kościołów i szkół z lat 1819-1942; 16 j. a. Sprawy żydowskie z lat 1820-1944; 7 j. a. AKTA SPECJALIA Historia miasta, sprawy ludności, meldunki, połączenie miasta ze wsią Trzcianka, sprawy wenętrzne miasta z lat 1835-1944; 22 j. a. Statystyka z lat 1826-1944; 12 j. a. Kasa pośmiertna, udzielanie obywatelstwa honorowego z lat 1830-1941; 3 j. a. Organizacja urzędu, statut miejscowości, sprawy polityczne, protokoły z posiedzeń, uchwały z lat 1835-1944; 25 j. a. Urzędnicy miejscy z lat 1822-1939; 6 j. a. Sprawy dotyczące wyborów z lat 1840-1942; 17 j. a. Budżet miasta, kasa miejska, podatki, kasa oszczędności z lat 1835-1945; 36 j. a. Majątek miejski z lat 1816-1944; 95 j. a. Lasek miejski, polowania z lat 1845-1944; 7 j. a. Zarząd budowlany, utrzymanie ulic, wodociągów, budynków z lat 1818-1944; 37 j. a. Sprawy ubogich i bezrobotnych, legaty z lat 1850-1944; 34 j. a. Sprawy rzemiosła, szkolenie zawodowe, ubezpieczanie pracowników z lat 1882-1944; 19 j. a. Cechy z lat 1846-1943; 18 j. a. Zmiany w stanie posiadania z lat 1891-1941; 4 j. a. Podział gruntów, separacje z lat 1823-1943; 17 j. a. Wybory do ciał ustawodawczych, uroczystości państwowe, odznaczenia, sprawy poczty z lat 1840-1944; 31 j. a. Dziennik urzędowy, zbiórki i kolekty z lat 1816-1943; 7 j. a. Organizacja sądownictwa z lat 1815-1943; 10 j. a. Zarządzenia władz zwierzchnich z lat 1878-1944; 6 j. a. Sprawy policyjne, gospodarka wojenna z lat 1818-1944; 9 j. a. Meldunki i kontrola cudzoziemców, pomoc dla optantów z lat 1887-1945; 10 j. a. Nadzór policyjny, sprawy socjalistów z lat 1824-1944; 16 j. a. Pisma zakazane, biblioteki, opieka nad młodzieżą z lat 1854-1944; 7 j. a. Choroby zakaźne, nadzór sanitarny, cmentarze, personel sanitarny, rzeźnia z lat 1819-1944; 24 j. a. Sprawy weterynaryjne, choroby zwierzęce z lat 1820-1943; 9 j. a. Policja budowlana z lat 1834-1944; 22 j. a. Opieka nad dziećmi z lat 1828-1944; 3 j. a. Kradzieże, przedmioty znalezione z lat 1891-1944; 3 j.a. Monety, miary, wagi z lat 1884-1942; 3 j. a. Kominiarze, straże pożarne, broń, amunicja z lat 1818-1944; 17 j. a. Ubezpieczenia ogniowe z lat 1838-1939; 8 j. a. Pożary, szkody pożarowe z lat 1831-1929; 8 j. a. Policja (wodna, obyczajowa, porządkowa, kolejowa); nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1813-1944; 52 j. a. Postępowanie karne z lat 1850-1944; 10 j. a. Sprawy rolne z lat 1821-1944; 9 j. a. Sprawy przemysłowe i fabryczne, wyszynk z lat 1816-1945; 77 j. a. Jarmarki z lat 1852-1944; 3 j. a. Sprawy wojskowe, szpitale, inwalidzi, udział w polskich powstaniach narodowych, gospodarka wojenna z lat 1817-1945; 35 j. a. Sprawy podatkowe z lat 1820-1945; 26 j. a. Sprawy spadkowe z lat 1828-1943; 6 j. a. Sprawy kościelne i wyznaniowe z lat 1816-1944; 31 j. a. Sprawy wyznaniowe żydowskie z lat 1822-1940; 17 j. a. Sprawy szkolne, w tym: szkoła katolicka, ewangelicka i żydowska z lat 1821-1944; 81 j. a. Pomoce registraturalne z lat 1905, 1927, 1930; 4 j. a. Akta różne dotyczące m. in.: budżetów, wyborów, przepisów i regulaminów, wodociągów miejskich, wydawania Kenkart, pomocy kancelaryjnych, spisów ludności i nazw miejscowości, Ligi Morskiej i Kolonialnej, spraw budowlanych i drogowych (1 j. a. planów posiadłości miejskich i miasta oraz 8 j. a. dokumentacji technicznej różnych obiektów) z lat 1849-1944; 41 j. a. Dokumentacja niearchiwalna: akta osobowe z lat 1858-1944; 67 j.a. Number of units in the group: 1206
55/16/0 Akta miasta Ujście 1832 - 1950 0 Unroll
Okres zaboru pruskiego: Akt erekcyjny pomnika poległych żołnierzy z Ujścia z roku1897; 1 j.a. Akta fabryki szkła z lat 1832-1916; 1 j.a. Okres powojenny: Akta ogólne: protokóły posiedzeń zarządu, rady, jej prezydium i komisji rady, akta komisji z lat 1945-1950; 12 j.a. Sprawy finansowe i gospodarcze: budżety, sprawozdania finansowe, szkody wojenne z lat 1945-1950; 23 j.a. Number of units in the group: 37
55/17/0 Akta miasta Wieleń 1818 - 1950 132 Unroll
OKRES ZABORU PRUSKIEGO Oddział I. Sprawy magistratu (administracja urzędu, urzędnicy, rozwój i majątek miasta, przedsiębiorstwa miejskie, sprawy szkolne, sprawy żydowskie, sądownictwo i sprawy procesowe, statystyka, zwalczanie żebractwa, straż obywatelska, organizacje kombatanckie, cechy, sprawy przemysłowe) z lat 1818-1919; 127 j. a. Oddział II. Sprawy urzędu policyjnego (meldunkowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wyznaniowe, stowarzyszenia, USC, sprawy żołnierzy poległych podczas I wojny światowej) z lat 1824-1917; 18 j. a. Oddział III. Sprawy finansowe i podatkowe z lat 1892-1912; 1 j. a. OKRES MIĘDZYWOJENNY Oddział I. Sprawy magistratu (administracja urzędu; urzędnicy; rozwój i majątek miasta; szpital miejski; przedsiębiorstwa miejskie; sprawy szkolne; sprawy żydowskie; sądownictwo i sprawy procesowe; rozliczanie się z Rzeszą Niemiecką; sprawy wyborcze; statystyka; plebiscyty; bezrobocie; sprawy wychowawcze; Bractwo Strzeleckie; straż pożarna; cechy; przemysł i handel; miscelanea) z lat [1824-1918]1919-1939; 231 j. a. Oddział II. Sprawy urzędu policyjnego (policja państwowa; sprawy meldunkowe; bezpieczeństwo i porządek publiczny; sprawy: wyznaniowe, mieszkaniowe, prasowe i polityczne, paszportowe i graniczne, obywatelstwa, wojskowe, stowarzyszeń, rzemiosła i handlu, komunikacyjne, budowlane, ogniowe, rolne, leśne i łowieckie, sanitarne, weterynaryjne, ubezpieczeniowe i rentowe, aprowizacyjne; opieka społeczna; miary i wagi; likwidacja nieruchomości i kolonizacja) z lat [1819-1918]1919-1939; 199 j. a. Oddział III. Sprawy finansowe i podatkowe z lat 1920-1939; 20 j.a. OKRES II WOJNY ŚWIATOWEJ Sprawozdania sytuacyjne; budżet i sprawozdania finansowe; zarządzenia; konfiskata żywności, rowerów i aparatów radiowych; sprawy narodowościowe i zaopatrzeniowe z lat 1939-1944; 13 j. a. OKRES POWOJENNY Akta ogólno-organizacyjne urzędu i osobowe pracowników miejskich; protokóły z posiedzeń; plany i sprawozdania z działalnosci; akta dotyczące wyborów i majątku miejskiego; budżet i sprawozdania finansowe; akta dotyczace podatków, przemysłu i handlu, szkolnictwa, stowarzyszeń, opieki społecznej i zdrowia, spraw wyznaniowych, narodowościowych, budowlanych i administracji nieruchomości, aprowizacyjnych, karnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego z lat [1933-1939]1945-1950; 19 j. a. Number of units in the group: 670
55/18/0 Akta gminy Budzyń [1824]1836 - 1954 0 Unroll
Okres zaboru pruskiego: Komisariat Obwodowy: sprawy rolne, kolejowe, szkolne, zmiany nazwisk z lat [1824]1836-1919; 7 j.a. Listy mieszkańców wsi Ostrówki lat 1841-1893; 1j.a. Okres międzywojenny: Komisariat Obwodowy: sprawy konsularne, szkolne, drogowe z lat [1838]1919-1928; 8 j.a. Rejestry mieszkańców z lat 1932- 1939[1948]; 12 j.a. Okres okupacji: Lista skazanych sądownie, zapomogi, kartoteka mieszkańców z lat 1939-1944; 6 j.a. Okres powojenny: Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, protokóły sesji rady i posiedzeń zarządu i komisji, majątek poniemiecki z lat 1945-1950; 14 j.a. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania z lat 1945-1949; 11 j.a. Dział Gospodarki Gminnej: statystyka rolna z lat 1945-1949; 4 j.a. Dział Administracji Społecznej oświata, kultura, opieka społeczna, wnioski o zaświadczenie polskości z lat1945-1950; 8 j.a. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, protokóły sesji rady, posiedzeń prezydium i komisji rady z lat 1953-1954; 29 j.a. Referat Finansowy: budżety z lat 1951-1953; 3 j.a. Referat Socjalny i Kulturalny: oświata i kultura z lat 1950-1954; 3 j.a. Referat Rolny: statystyka, przebudowa ustroju rolnego z lat1951-1954; 5 j.a. Księgi meldunkowe z lat 1951-1954; 2 j.a. Number of units in the group: 113
55/19/0 Akta gminy Chodzież 1920 - 1954 0 Unroll
Protokóły sesji rady z lat 1951-1951; 2 j.a. Protokóły posiedzeń prezydium rady z lat 1950-1953; 4 j.a. Protokóły posiedzeń komisji rady z lat 1950-1953; 3 j.a. Budżet z lat 1947-1948; 1 j.a. Rejestry mieszkańców z lat 1926-1954; 4 j.a. Grunty rolne z lat 1920-1952; 1 j.a. Number of units in the group: 15
55/20/0 Akta gminy Kaczory 1935 - 1954 0 Unroll
Protokóły sesji rady z lat 1948-1954; 4 j.a. Protokóły posiedzeń prezydium rady z lat 1953-1954; 2 j.a. Protokóły posiedzeń komisji rady z lat 1950-1954; 4 j.a. Budżety z lat 1947-1954; 3 j.a. Wyciągi katastralne z lat 1935-1947; 1 j.a. Number of units in the group: 14
Showing 1 to 20 of 1,095 entries.