Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
71/121/0 Gminna Rada Narodowa Mazowsze powiat lipnowski 1945-1953 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY lata 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-12, protokóły posiedzeń GRN, prezydium GRN z lat 1945-1950, protokóły posiedzeń zarząd gminnego z lat 1947-1949, akta komisji kontroli społecznej, protokóły i zarządzenia polustracyjne zarządu gminnego z lat 1946-1950; 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 13-31, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe z załącznikami z lat 1945-1950; 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 32-34, wykazy istniejących przedsiębiorstw z lat 1946-1947, wykazy gospodarstw rolnych z 1950 r.; 4. Dział administracyjny, sygn. 35-40, księgi kontroli ruchu ludności w gminie, rejestr Niemców przebywających na terenie gminy w 1948 r., sprawy bezpieczeństwa publicznego; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ lata 1950-1954 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 41-71, protokóły z sesji i posiedzeń prezydium GRN z lat 1951-1954 (brak za 1952 r.), akta komisji GRN: oświaty i kultury, gospodarki drogowej, zdrowia, pracy i opieki społecznej, finansowo-budżetowej, rolnictwa i leśnictwa, urządzeń osiedli, protokóły zebrań gromadzkich; 2. Referat finansowy, sygn. 72-77, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1951-1953; Dopływ do zespołu opracowany w 2013 r. Protokóły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1951-1952 (sygn. 78) Number of units in the group: 78
71/122/0 Gminna Rada Narodowa Narutowo powiat lipnowski 1947-1954 0 Unroll
II. ZARZĄD GMINNY lata 1945-1954 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-5, protokóły posiedzeń prezydium GRN z 1950 r., sprawozdania z działalności zarządu, składy osobowe prezydium, zarządu, komisji, sprawa mianowania sołtysów; 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 6-20, budżety, zstawienia z ich wykonania, roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1947-1950; 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 21-22, statystyka rolna, mechanizacja rolnictwa z lat 1948-1950; 4. Dział administracyjny, sygn. 23-24, ewidencja i kontrola ruchu ludności za okres 1948-1949; II. PRZEYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ z lat 1950-1954 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 25-30, protokóły z sesji i posiedzeń prezydium GRN z lat 1952-1954, informacje z działalności rady za 1953 r.,; 2. Referat finansowy, sygn. 31-34, budżety i sprawozdania rachunkowe za okres 1951-1953; 3. Referat gospodarki komunalnej, sygn. 35-46, sprawozdania dot. ruchu budowlanego na terenie gminy, pozwolenia na budowę, projekty techniczne budynkó mieszkalnych i inwentarskich; 4. Referat ds. rolnych, sygn. 47-48, sprawy współzawodnictwa i pomocy sąsiedzkiej z lat 1951-1952; Dopływ opracowany w 2013 r. Protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1951-1952 (sygn. 49-50) Number of units in the group: 50
71/123/0 Gminna Rada Narodowa Osówka powiat lipnowski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY lata 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-5, protokóły posiedzeń GRN z lat 1946-1950, posiedzeń zarządu gminnego z lat 1947-1949, protokóły zebrań i odpraw sołtysów z lat 1949-1950; 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 6-19, budżety, materiały pomocnicze, roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1950; 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 20- narodowy spis powszechny z 1950 r; 4. Dział administracyjny, sygn. 21-22, straty wojenne na terenie gminy sporządzone w latach 1945-1946; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ lata 1950-1954 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 23-28, protokóły z sesji GRN z 1951, 1953 r., protokóły posiedzeń prezydium GRN z lat 1951-53, sprawozdawczość z działalności prezydium za 1951 r.; 2. Referat finansowy, sygn.29 - budżet na 1951 r. Dopływ do zespołu opracowany w 2013 r. Protokóły z sesji, posiedzeń Prezydium i komisji GRN z lat 1948-1954 (sygn. 30-34); książki meldunkowe mieszkańców gromad z lat 1945-1951 (sygn. 35-40) Number of units in the group: 40
71/124/0 Gminna Rada Narodowa Skępe powiat lipnowski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY lata 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-17, sprawy osobowe członków organów gminy z lat 1945-1949, sprawozdania z działalności zarządu i rady z lat 1949-1950, protokóły posiedzeń GRN i prezydium z lat 1946-1951, posiedzeń zarządu gminnego z lat 1948-1950, protokóły zebrań gromadzkich z lat 1945-1946, opis majątku gminy i gromad z 1947-1948; 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 18-33, budżety i roczne zestawienia rachunkowe za okres 1945-1950; 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 34-35, statystyka rolna , sprawy handlu i przemysłu w latach 1949-1952; 4. Dział administracji społecznej, sygn. 36-39, sprawy oświaty, kultury i sztuki z lat 1945-1947, opieki społecznej w latach 1945-1946 (pomoc udzielana repatriantom i powracającym z obozów, straty wojenne) 5. Dział administracyjny, sygn. 40-46, sprawy kontroli ruchu ludności, dane statystyczne USC za okres 1946-1950; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ lata 1950-1954 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 47-54, protokóły z sesji i posiedzeń prezydium GRB z lat 1951-1954, protokóły komisji gminnych: handlu, oświaty, rolnictwa i leśnictwa z lat 1950-1954; 2. Referat finansowy, sygn. 55-58, budżety z lat 1951-1954; 3. Referat ds. rolnych, sygn. 59-60, statystyka rolna z lat 1952-1953; 4. Referat wojskowy, sygn. 61,- dane statystyczne dot ruchu ludności za 1953 r. III. KOMITETY - sygn. 62 - działalność Gminnego Komitetu Odbudowy Warszawy z lat 1952-1954; Dopływ do zespołu opracowany w 2013 r. - protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN z 1951 r. (sygn. 63-64). Number of units in the group: 64
71/125/0 Gminna Rada Narodowa Szpetal powiat lipnowski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY lata 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-7, protokóły posiedzeń GRN z lat 1947-1948, posiedzeń zarządu gminnego z lat 1947-1949, protokóły narad sołtysów z 1947 r., sprawozdanie z działalności rady z 1948 r., protokóły komisji kontroli społecznej z 1947-1948; 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 8-25, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1950, pobór podatku gruntowego za 1947 r.; 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 26-31, statystka produkcji rolnej, ewidencja gospodarstw z lat 1947-1950, sprawy związane z Powszechnym Spisem Narodowym z 1950 r.; 4. Dział administracji społecznej, sygn. 35-52, sprawozdawczość dot. kontroli ruchu ludności, książki meldunkowe mieszkańców gromad i rejestry osób przybywających i opuszczających gminę z lat 1948-1951, sprawy bezpieczeństwa publicznego z 1946 r., sprawy budowlane z lat 1946-1950; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ lata 1950-1954 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 53-54, działalność Polskiego Związku Młodzieżowego na terenie gminy w latach 1953-1954, sprawy Komitetu Gminnego Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polskich z 1951 r.; 2. Referat finansowy, sygn. 55-60, budżety i sprawozdania budżetowe z lat 1951-1954; 3. Referat ds. socjalnych i kulturalnych, sygn. 61-62, sprawy gminnej biblioteki i stanu zatrudnienia za 1951 r.; 4. Referat gospodarki komunalnej, sygn. 63-64, sprawy gospodarki komunalno-mieszkaniowej w gminie z lat 1953-1954; 5. Referat wojskowy, sygn. 65, sprawozdania dot. stanu i ruchu ludności w 1951 r.; Dopływ do zespołu opracowany w 2013 r. - protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1951-1952 (sygn. 66-67). Number of units in the group: 67
71/126/0 Gminna Rada Narodowa Tłuchowo powiat lipnowski 1945-1953 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY lata 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-3, protokóły posiedzeń GRN i zarządu gminnego z lat 1945-1950; 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 4-17, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1950; 3. Dział administracyjny, sygn. 18-24, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy cudzoziemców z lat 1946-1950; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ z lat 1950-1954 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 25-32, protokóły posiedzeń GRN z lat 1950-1952, posiedzeń prezydium GRN z lat 1947-1952, protokóły komisji radzieckich: rolnej, oświatowej, kontroli społecznej, finansowo-budżetowej z lat 1947-1953, protokóły zebrań gromadzkich z lat 1948-1953, sprawozdania i plany pracy prezydium z lat 1947-1953; 2. Referat finansowy, sygn. 33-36, budżety i sprawozdania rachunkowe roczne za okres 1951-1953; Dopływ do zespołu opracowany w 2013 r. Protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1951-1952 (sygn. 37-38) Number of units in the group: 38
71/127/0 Gminna Rada Narodowa Zaduszniki powiat lipnowski 1945-1953 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY lata 1945-1950 1. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 1-14, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1950; 2. Dział gospodarki gminnej, sygn. 15- sprawy związane z Narodowym Spisem Powszechnym z 1950 r.; 3. Dział administracyjny, sygn. 16 - rejestr osób opuszczających gminę w latach 1946-1952; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ lata 1950-1954 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 17-28, protokóły z sesji i posiedzeń prezydium GRN z lat 1952-1953; plany pracy i sprawozdawczość prezydium grn, protokóły zebrań gromadzkich, sprawy sołtysów i podsołtysów z lat 1951-1953; 2. Referat finansowy, sygn. 29-30, budżety na lata 1951-1952; Dopływ do zespołu opracowany w 2013 r. Protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN z 1951 r. (sygn. 31-32). Number of units in the group: 32
71/128/0 Gminna Rada Narodowa Nowogród powiat lipnowski 1945-1953 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY lata 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-9, protokóły posiedzeń GRN z lat 1945-1950, posiedzeń prezydium z 1946 r. i zarządu gminnego z lat 1947-1949, sprawozdania z działalności GRN 1947-1949, wykazy członków zarządu gminnego, GRN, protokóły gminnej komisji kontroli z lat 1946-1949; 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 10-29, budżety, zestawienia do budżetów, sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1950, sprawozdania z poboru podatku gruntowego z lat 1946-1950; 3. Dział administracyjny, sygn. 30-43, zniszczenia wojenne zestawienia, sprawy narodowościowe i obywatelskie z lat 1945-1946, książki meldunkowe gromad, statystyka dot. ruchu ludności; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ lata 1950-1954 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 44-51, protokóły posiedzeń prezydium GRN z 1952 r., zebrań gromadzkich z 1954 r., plany i informacje z działalności prezydium, protokóły posiedzeń komisji: drogowej, rolnej i przeciwpożarowej z lat 1951-1954; 2. Referat finansowy, sygn. 52-56, budżety i sprawozdania finansowe z lat 1951-1953; III. KOMITETY sygn. 57 - sprawy Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju i Obchodu Święta 1-go Maja z 1950 r. Dopływ do zespołu opracowany w 2013 r. Protokóły z sesji i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1951-1953 (sygn. 58-60). Number of units in the group: 60
71/129/0 Gminna Rada Narodowa Baruchowo powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-36, protokóły z sesji, posiedzeń prezydium GRN i posiedzeń Zarządu Gminnego z lat 1945-1950, protokóły z narad i odpraw sołtysów, protokóły posiedzeń komisji kontroli społecznej, zdrowia GRN z lat 1946-1950, protokóły z kontroli i zarządzenia pokontrolne 1946-1950, sprawozdania ze zniszczeń wojennych na terenie gminy, pożyczka i danina Narodowa 1946-1947; 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 37-57, budżety i sprawozdania finansowe roczne 1945-1950; 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 58 - 67, spisy gospodrastw poniemieckich, statystyka rolna za okres 1945-1950; 4. Dział administracji społecznej, sygn. 68 - 69, sprawy likwiadacji analfabetyzmu w gminie w latach 1946-1950; 5. Dział administracyjny, sygn. 70 - ewidencja i kontrola ruchu ludności w latach 1947-1949; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 71 - 114, protokóły z sesji i posiedzeń prezydium GRN z lat 1951-1954protokóły z zebrań sołtysów, ewidencja sołtysów, organizacja i funkcjonowanie komisji gminnej rady narodowej z lat 1951-1954, plany i sprawozdania z działalności Prezydium GRN z lat 1950-1954, skargi i zażalenia składane przez mieszkańców,współzawodnictwo pracy ; 2. Referat budżetowo-finansowy, sygn. 115-120, budżety i sprawozdania rachunkowe roczne z lat 1951-1953; 3. Referat ds. socjalno-kulturalnych, sygn. 121 - zestawienie wyników z powszechnego nauczania w latach 1952-1953; 4. Referat gospodarki komunalnej, sygn. 122 - sprawy dróg i placów publicznych z 1950 r.; 5. Referat ds. rolnych, sygn. 123-141, sprawy wodno-melioracyjne, statystyka rolna, plany produkcyjne spółdzielni z lat 1949-1954; DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007 r. Sygn. 142-144, budżet na rok 1954, księga kontroli ruchu ludności osób przybywających i opuszczających gminę (1946-1951). Number of units in the group: 144
71/130/0 Gminna Rada Narodowa Chodecz powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I.ZARZĄD GMINNY 1.Dział ogólno - organizacyjny, sygn. 1 - 11, protokóły z sesji, posiedzeń prezydium GRN i posiedzeń Zarządu Gminnego z lat 1945-50, protokóły odpraw sołtysów, sprawy osobowe członków i pracowników gminnych, kontrole 1945-50, spis osób pozbawionych obywatelstwa polskiego z lat 1948-1949, rejestr cudzoziemców, protokóły Komisji: Mieszkaniowej, Zdrowia i Sanitarnej, Drogowej, Opieki Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Kontroli Społecznej, Urządzeń Osiedli; 2.Dział finansowo-budżetowy, sygn. 12-19, budżety (1948-1950), roczne sprawozdania rachunkowe, plan inwestycyjny na 1949 r.; 3.Dział gospodarki gminnej, sygn. 20, wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych; 4.Dział administracji społecznej, sygn. 21, preliminarz budżetowy dla oświatę 1949 r. II.PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1.Referat ogólno - administracyjny, sygn. 22-41, protokóły z sesji i posiedzeń prezydium GRN, Gminnej Komisji Rolnej (1950-1954), Gminnej Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej (1950-1953), Komisji Gospodarki Drogowej (1950-1951), protokóły z odpraw sołtysów, Działalność Koła Towarzystwa Polsko-Radzieckiego z lat 1949-1954, sprawy dotyczące cudzoziemców, Gminny Komitet Odbudowy Warszawy gminy Chodecz 1950-1952; 2.Referat budżetowo-finansowy, sygn. 42-47, budżety na lata 1951-1954; DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007 R. Budżet za 1954 r.(sygn. 48); księga kontroli ruchu ludności osób przybywających do gminy 1946-1951(sygn. 49); karty wynagrodzeń pracowników z lat 1951-1953 (sygn. 50); sprawy bezpieczeństwa publicznego lata 1945-1946 (sygn. 51-52). Number of units in the group: 52
71/131/0 Gminna Rada Narodowa Dobiegniewo powiat włocławski [1931-1939] 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1.Dział ogólno-administracyjny, sygn. 1-18, protokóły z posiedzeń GRN, protokóły z zebrań i odpraw sołtysów, materiały z działalności Komisji Oświaty i Kultury, z działalności aktywu gminnego, protokóły z posiedzeń: Komisji Finansowo-Budżetowe, Kontroli Społecznej, Racjonalizacji Pracy, Komisji Drogowej, wykaz nazw miejscowości oraz zmiany terytorialne granic w 1945 r., sprawy organizacyjne gmin, miasteczek, poszczególnych gromad, zmiany nazw miejscowości, gromad, gmin (1946-1947), protokóły z przejęcia gospodarstw poniemieckich, straty i klęski żywiołowe, majątek gmin i gromad. 2.Dział finansowo-budżetowy, sygn. 19-24, budżety oraz roczne sprawozdania finansowe z lat 1946-1949. 3.Dział gospodarki gminnej, sygn. 25-26, protokóły z posiedzeń gminnej komisji klasyfikacji gruntów poszczególnych gromad (1949), statystyka produkcji rolnej w 1949 r.; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1.Referat ogólno-administracyjny, sygn. 27-38, sprawy organizacyjne prezydium GRN, kontrole wewnętrzne, społeczne, nadzór z lat 1950-1952, protokóły z odpraw sołtysów i aktywu gminnego 1953-1954, podział terytorialny 1951-1952. 2.Referat budżetowo-finansowy, sygn. 39, opracowanie budżetu prezydium GRN z lat 1952-1954. 3.Referat ds. rolnych, sygn. 40-42, statystyka produkcji rolnej i zwierzęcej 1951 r., materiały dotyczące urządzeń wodno-melioracyjnych. DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007 r. Sygn. 43-48, budżety za lata 1951-1954, Księgi kontroli ruchu ludności z lat 1931-1951 i 1946-1951 Number of units in the group: 48
71/132/0 Gminna Rada Narodowa Falborz powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1.Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-3, akta dotyczące reorganizacji GRN (1950), protokóły z działalności prezydium GRN, protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego. 2.Dział finansowo-budzetowy, sygn. 4-18, budżety ( 1945-1948, 1950), roczne sprawozdania rachunkowe 1945-1949; 3.Dział administracyjny, sygn. 19, sprawy budowlane; II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1.Referat ogólno-administracyjny, sygn. 20-27, protokóły z sesji GRN (1951), protokóły z posiedzeń prezydium GRN (1950, 1952-1953), protokóły z zebrań zespołu gminnego ( 1951-1952), protokóły z zebrań sołtysów(1952, 1954), z posiedzeń Zespołu Rolnego i Obywatelskiej Komisji Podatkowej z 1952 r.; 2.Referat budzetowo-finansowy, sygn.28-30, budżet i preliminarze na 1951 r., budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw. DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007 r. Sygn. 31-33, budżet na lata 1952-1954 Number of units in the group: 33
71/133/0 Gminna Rada Narodowa Kowal powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1.Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-18, sprawozdania z działalności samorządu terytorialnego GRN, protokóły z inspekcji oraz sprawozdania kontrolne (1945-1947), protokóły z posiedzeń GRN oraz prezydium GRN (1948-1950), protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego (1948-1950),z posiedzeń Komisji Opieki Społecznej, Drogowej, Oświatowej, Rolnej z lat 1948-1950, protokóły z posiedzeń Gminnego Komitetu Współdziałania, zebrań sołtysów, lustracji gospodarstw (1950), protokóły z odpraw sołtysów i posiedzeń Komisji Wymiarowej (1948); 2.Dział finansowo-budżetowy, sygn. 19-28, budżety za lata 1945-50, roczne sprawozdania rachunkowe za lata 1948-1949. 3.Dział gospodarki gminnej, sygn. 29, osadnictwo rolne. 4.Dział administracyjny, sygn. 30-38, ewidencja i kontrola ruchu ludności (1946, 1948-1949), statystyka ruchu ludności, księgi kontroli ruchu ludności z lat 1946-1949, sprawy budowlane. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1.Referat ogólno-administracyjny, sygn. 39-58, sprawozdania z kontroli w prezydium GRN (1952), protokóły z sesji GRN (1951-1953) i posiedzeń prezydium GRN (1951-1954), protokóły z posiedzeń: Obywatelskiej Komisji Podatkowej, Komisji Rolnej, Komisji Współzawodnictwa, z posiedzeń Zespołu Rolnego oraz sprawozdania z akcji skupu, protokóły z zebrań i odpraw sołtysów (1949-1954), skargi i zażalenia, podział terytorialny 1952-1954, wybory do sejmu i rad narodowych. 2.Referat budżetowo-finansowy, sygn. 59-62, budżet za 1951 r., statystyka i sprawozdawczość (1951-1953), księga wymiaru i wykonania świadczeń za 1951 r. 3.Referat ds. socjalno-kulturalnych, sygn. 63, protokóły z rejestracji analfabetów i półanalfabetów z 1950r. 4.Referat ds. rolnych, sygn. 64-66, protokóły z zebrań gromadzkich, Komisji Klasyfikacyjnej i wykazy obszarów gruntów (1948-1953), plany gospodarcze (1952), materiały dotyczące spraw rolnictwa 1950-1953. DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007 r. Sygn. 67-76, budżety za lata 1952-1954, protokóły z posiedzeń Komisji Ochrony i Bezpieczeństwa Publicznego (1952-1954), Komisji Gospodarki Drogowej (1951-1954), Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia (1951- 1954), Komisji Rolnej (1951-1952), Komisji Budżetowo-Finansowej (1947-1953), sprawozdawczość gospodarcza z lat 1945-1948. Number of units in the group: 76
71/134/0 Gminna Rada Narodowa Kłóbka powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-22, Księga uchwał GRN, protokóły z sesji i posiedzeń GRN (1945-1949, 1950) oraz posiedzeń prezydium GRN z lat 1948-1950, protokóły z posiedzeń: Zarządu Gminnego (1945-1946, 1949-1950), Komisji Drogowej (1948-1949), Oświatowej, Opieki Społecznej, Gminnego Komitetu Współdziałania, Komisji Szacunkowej, Gromadzkiej Komisji Podatkowej (1948-1949), Komisji Kontroli Społecznej, Sanitarnej, protokóły w sprawie szkód wojennych, rejestr Niemców, wykaz wydanych tymczasowych zaświadczeń tożsamości. 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 23-44, Budżety na lata 1945-1950, roczne sprawozdania za lata 1945-1949, księga oraz rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego, księga świadczeń na odbudowę Warszawy. 3. Dział administracyjny, sygn. 45-46, księga meldunkowa (1945-1946, 1948). II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1. Referat ogólno-adminstracyjny, sygn. 47-52, protokóły z sesji GRN (1950-1952), posiedzeń prezydium GRN, Zespołu Rolnego, protokóły z narad i odpraw aktywu gminnego, z kontroli referatu finansowego. 2. Referat budżetowo-finansowy, sygn. 53-63, budżety na lata 1951-1953, sprawozdania budżetowe (1951-1953), rejestry przeliczeń i wpłat podatku gruntowego, Społecznego Funduszu Oszczędnościowego. 3. Referat ds. socjalno-kulturalnych, sygn. 64, protokóły z posiedzeń Komisji Oświatowej oraz Gminnej Komisji Społecznej do walki z analfabetyzmem. 4. Referat ds. rolnych, sygn. 65-69, współzawodnictwo, statystyka, spisy zwierząt gospodarskich, powierzchni użytków i zasiewów, wykazy użytkowników. 5. Komitety, sygn. 70-90, protokóły z posiedzeń gromadzkiego Komitetu Obrońców Pokoju, DOPŁYW WŁĄCZONY w 2007 r. Sygn. 71-92; protokóły z posiedzeń prezydium GRN (1951-1954), z sesji GRN (1950-1954), protokóły z posiedzeń oraz plany pracy gminnych komisji z lat 1951-1954, protokóły z zebrań gromadzkich 1953-1954, statystyka rolna, książka meldunkowa, budżet na rok 1954 Number of units in the group: 92
71/135/0 Gminna Rada Narodowa Lubień Kujawski powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-9, protokóły prezydium GRN 1946-1951, protokóły Zarządu Gminy (1948), protokóły sesji (1950), z posiedzeń Komisji Drogowej, Opieki Społecznej, Komisji Oświatowej, Komisji Rolnej, protokóły Komitetu oddłużania wsi i Komisji urządzenia osiedli (1950), wybory do rad narodowych. 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 10-25, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe 1945-1950, pobór podatku gruntowego. 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 26-28, wykaz przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych (1945), sprawy rolne, Spis Powszechny; 4. Dział administracji społecznej, sygn. 29, działalność Gminnej Komisji Społecznej do walki z analfabetyzmem 1949-1950. 5. Dział administracyjny, sygn. 30-32, ewidencja i kontrola ruchu ludności (1949-1950), powszechny spis ludności z lat 1945-1950, protokóły z sesji i posiedzeń GRN 1950-1951. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 33-49, protokóły sesji, prezydium GRN (1950-1954), protokóły inspekcji (1946-1951), protokóły Gminnego Zespołu Kontroli (1952-1954),, Gminnego Zespołu Rolnego (1952-1954), Komisji Oświaty i Kultury (1950-1954), Gminnej Komisji Drogowej, Komisji Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, Gminnej Komisji Rolnej, Obywatelskiej Komisji Podatkowej. 2. Referat budżetowo-finansowy, sygn. 50-55, budżety na lata 1951-1953, roczne sprawozdania rachunkowe za lata 1950-1951 3. Referat ds. socjalno-kulturalnych sygn. 56-58; sprawy oświaty i wykaz cmentarzy na terenie gminy. 4. Referat ds. rolnych, sygn. 59-68; sprawy wodno-melioracyjne, plany pracy, spis rolny (1951), współzawodnictwo w rolnictwie (1951-1954), spisy zwierząt gospodarskich (1947-1951), zestawienia powierzchni użytków oraz zasiewów (1946-1951), statystyka rolna; 4. Komitety, sygn. 69, działalność Komitetu Radiofonizacji Kraju (1950). DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007r. Sygn. 70, budżet na 1954 r. Number of units in the group: 70
71/136/0 Gminna Rada Narodowa Łęg powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-7, protokóły z posiedzeń: GRN (1945-1950), prezydium GRN (1948-1950), Zarządu Gminnego (1945-1949), wykaz członków gminnej rady (1949), protokóły z zebrań sołtysów i zebrań wyborczych. 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 8-15, budżety na rok 1949, roczne sprawozdania rachunkowe za lata 1948-1949, planowanie i sprawozdawczość budżetowa, protokóły kontroli rachunkowości i gospodarki oraz sprawozdanie z inspekcji Zarządu Gminnego, protokóły rewizyjne Zarządu Gminnego. 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 16-19, rejestracja przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych 1945-1946, drogi i place publiczne 1947-1948, spis powszechny rolny (1950 ) oraz wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych. 4. Dział administracyjny, sygn. 20-27, wykaz pracowników Milicji Obywatelskiej oraz ich działalność (1945), księga kontroli ruchu ludności na pobyt stały (1945), ewidencja i kontrola ruchu ludności (1946-1950), wykazy osób narodowości niemieckiej (1946-1949), sprawy budowlane. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 28-37, sprawozdania z działalności GRN (1951), protokóły: z sesji GRN1950-1954, z posiedzeń prezydium GRN 1952-1954, z posiedzeń Komisji: Drogowej, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury (1951-1953), protokóły z posiedzeń Gminnej Komisji podziału administracyjnego (1954), ewidencja członków Rad Narodowych (1951), rejestr nieruchomości i gospodarstw rolnych (1951-1954). 2. Referat budżetowo-finansowy, sygn. 38-41, budżet na lata 1952-1953, sprawozdania rachunkowe z lat 1952-1953 DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007r. Sygn. 42-54, budżety (1951, 1954), księgi meldunkowe gromad: Józefowo, Korabniki, Krzywa Góra, Łęg, Rózinowo, Modzerowo, Ostrowy z lat 1948-1950, Kontrola dokumentów przekazanych do B.D.O. we Włocławku (1951), Księga kontroli ruchu ludności przybywających do gminy na pobyt stały 1945-1946. Number of units in the group: 54
71/137/0 Gminna Rada Narodowa Piaski powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-29, sprawy członków organów gminy i pracowników gminnych, protokóły komisji: Opieki Społecznej, Komisji Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowej, Rolnej, Drogowej, wykazy analfabetów i półanalfabetów (1948-1950), protokóły sesji GRN (1945-1949), protokóły z zebrań sołtysów (1945-1949), kontrole wewnętrzne i społeczne, sprawy organizacyjne gminy i gromad, rejestracja szkód wojennych, likwidacja mienia poniemieckiego, pozbawienie obywatelstwa polskiego osób narodowości niemieckiej (1948), zarządzenie służbowe wójta (1945-1950); 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 30-47, budżety na lata 1945-1950, roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1949; 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 48-53, sprawozdania rolne, sprawy przemysłu i handlu, dróg, spis gospodarstw poniemieckich (1948). 4. Dział administracyjny, sygn.54-60, ewidencja i kontrola ruchu ludności, spis ludności, sprawy USC i wyznaniowe, sprawy budowlane, protokóły z przeprowadzonej ekshumacji zwłok żołnierzy. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 61-85, kontrole i inspekcje wewnętrzne i zewnętrzne, sprawozdania z działalności GRN, skargi, zażalenia, protokóły z sesji GRN (1950-1953), z posiedzeń prezydium GRN (1950-1953), protokóły komisji: Oświaty i Kultuy, Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Współzawodnictwa, Komisji Rolnej, Drogowej, Finansowo-budżetowej, Urządzeń Osiedli, protokóły zebrań gromadzkich, zebrań sołtysów (1949-1954), spis sołtysów i podsołtysów; 2. Referat budżetowo-finansowy, sygn. 86-93, budżety i sprawozdania z wykonania budżetu (1951-1953), kontrole podatku gruntowego, protokóły z posiedzeń Gminnego Komitetu Współdziałania oraz Obywatelskich Komisji Podatkowych. 3. Referat ds. socjalno-kulturalnych, sygn. 94-96, sprawy oświatowe,Gminna Komisja Społeczna do walki z analfabetyzmem (1949-1953). 4. Referat ds. rolnych, sygn. 97-103, sprawy współzawodnictwa, eksploatacja torfu, osadnictwo rolne, statystyka rolna (1951-1953). DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007r. Sygn. 104-112, księga kontroli ruchu ludności, protokóły prezydium GRN z lat 1946-1954 i sesji GRN (1954), budżet na 1954r. Number of units in the group: 112
71/138/0 Gminna Rada Narodowa Przedecz powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-13, księga uchwał rady i prezydium GRN (1948-1950), działalność prezydium i jej komisji (1949-1950), protokóły posiedzeń GRN (1945-1950), zebrania sołtysów 1947-1948, protokóły posiedzeń prezydium GRN (1948-1949), protokóły Zarządu Gminnego (1948, 1950), protokóły Gminnej Komisji Oświatowej (1948). 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 14-23, budżety na lata 1945-1946 i 1948-1950, roczne sprawozdania rachunkowe (1946, 1948-1950). 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 24, rolnictwo-sprawy ogólne (1950). II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn.25-39, protokóły: z sesji GRN (1951, 1953-1954), z posiedzeń prezydium GRN(1953), plany pracy (1952), sprawozdania z działalności, sprawy organizacji, szkolenia, zarządzenia wewnętrzne, Gminna Komisja do walki z analfabetyzmem (1950-1951), protokóły z posiedzeń: Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Budżetowo-Finansowej, komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Drogowej, Komisji Urządzeń Osiedli. 2. Referat budżetowo-finansowy, sygn. 40-42, budżet (1950, 1952), sprawozdania roczne z wykonania budżetu (1951-1952). 3. Referat ds. socjalno-kulturalnych, sygn. 43, walka z analfabetyzmem (1949-1951). 4. Referat ds. rolnych, sygn.44-45, likwidacja odłogów (1952), akcje siewne, żniwne i wykopki na terenie gminy (1953). 5. Komitety, sygn. 46, Gminny Komitet do Walki z Analfabetyzmem (1949-1950). DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007r. Sygn. 47-51, księga ludności gminy Przedecz (1945-1946), protokóły z posiedzenia prezydium GRN (1951), budżet na lata 1951, 1953-1954. Number of units in the group: 51
71/139/0 Gminna Rada Narodowa Pyszkowo powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-24, sprawy mieszkaniowe, orzeczenia Komisji Mieszkaniowej, kontrole wewnętrzne (1948-1950), protokóły z inspekcji Zarządu Gminy (1945-1946), sprawozdania z działalności GRN (1948-1949), sprawy osobowe radnych i członków Zarządu Gminy (1945-1949), protokóły z posiedzeń: Zarządu Gminnego (1945-1950), sesji GRN (1948-1950), prezydium GRN (1946-1951), protokóły z posiedzeń Gminnej Komisji Oświatowej (1948-1949), likwidacja mienia poniemieckiego, majątek gmin i gromad (1947-1948), zmiany granic (1948), zmiany nazw ulic i placów (1948-1949), rejestr osób pozbawionych obywatelstwa polskiego; 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 25-42, budżet i roczne sprawozdania finansowe na lata 1945-1950, pobór podatku gruntowego;. 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 43-44, przedsiębiorstwa upaństwowione (1946), drogi i place publiczne (1948-1949). 4. Dział administracji społecznej, sygn. 45-46, oświata dla dorosłych 1945-1949). 5. Dział administracyjny, sygn. 47-48, rejestr wydanych pozwoleń na budowę (1946, 1948-1949). II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn.. 49-89, plany pracy prezydium GRN (1953), sprawozdania z działalności GRN (1951-1954), kontrole i inspekcje prezydium GRN 1951-1953, skargi i zażalenia, protokóły: z sesji GRN (1951-1954), z posiedzeń prezydium GRN (1951-1953), z odpraw sołtysów (1952, 1954), posiedzeń Gminnej Komisji Gospodarki Drogowej, Komisji: Rolnej, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Komunikacyjnej, Gospodarki Drogowej, Rolnictwa i Leśnictwa, Finansowo-budżetowej (1948-1954), ewidencja i sprawy osobowe członków rady i zarządu, protokóły z zebrań gromadzkich (1951-1954), ewidencja sołtysów, akcja społeczne 3. Referat budżetowo-finansowy, sygn. 90-92, budżet na lata 1951, 1952-1953. 4. Referat d/s rolnych, sygn. 93, sprawy rozdziału gospodarstw (1953-1954). DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007r. Sygn. 94, budżet na 1952 r. Number of units in the group: 94
71/140/0 Gminna Rada Narodowa Śmiłowice powiat włocławski 1945-1954 0 Unroll
I. ZARZĄD GMINNY 1. Dział ogólno-organizacyjny, sygn. 1-12, protokóły i zarządzenia pokontrolne (1945-1947), protokóły z sesji GRN (1945-1950), z posiedzeń prezydium GRN (1946-1950), z posiedzeń Zarządu Gminnego (1945-1950), Gminnej Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Drogowej, Komisji Finansowo-Budżetowe, Komisji Oświatowej i Sanitarnej;. 2. Dział finansowo-budżetowy, sygn. 13-19, budżet na lata 1946-1950, roczne sprawozdania rachunkowe za lata 1948-1949. 3. Dział gospodarki gminnej, sygn. 20-21, drogi i place publiczne (1946), wykazy gospodarstw rolnych (1950). 4. Dział administracji społecznej, sygn.22, sprawy gospodarcze, analfabetyzm(1949). 5. Dział administracyjny, sygn. 23-71, sprawy zniszczeń wojennych, wykazy Niemców z terenu gminy, rejestr cudzoziemców (1950), spisy ludności poszczególnych gromad z 1945r., sprawy wojskowe, nadzór budowalny;. II. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ 1. Referat ogólno-administracyjny, sygn. 72-85, protokóły z sesji GRN (1953-1954), z posiedzeń prezydium GRN (1951-1954),zebrania gromadzkie (1953-1954), protokóły komisji: Komisji Rolnej, Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Gospodarki Drogowej, Komisji Finansowo-budżetowej, Komisji Urządzeń Osiedli, protokóły z zebrań sołtysów 1945-1952. 2. Referat budżetowo-finansowy, sygn. 86-89, budżet na lata 1951-1953, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1952. 3. Referat ds. socjalno-kulturalnych, sygn. 90-91, sprawy zwalczania analfabetyzmu 1949-1951, oświata i kultura 1953-1954. 4. Referat gospodarki komunalnej, sygn. 92-93, grobownictwo wojenne (ekshumacji żołnierzy), działalność straży pożarnej 5. Referat ds.. rolnych, sygn. 95, korespondencja dotycząca rolnictwa (1953-1954). 6. Komitety, sygn. 96, protokóły z posiedzeń Gminnego Komitetu Opieki Społecznej (1945-1946). DOPŁYW WŁĄCZONY W 2007r. Sygn. 97-99, budżet na lata 1952 i 1954. Number of units in the group: 99
Showing 121 to 140 of 1,178 entries.