Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/1/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ciechanowie 1945-1950 0 Unroll
Akta Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego w Ciechanowie zostały w poważnym stopniu zdekompletowane i duża część cennego materiału uległa zniszczeniu. Dlatego zachowano wiele jednostek akt kat. B jako materiał zastępczy. Najcenniejszy materiał stanowią protokoly posiedzeń Prezydium oraz Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego i protokoły posiedzen gminnych rad narodowych i ich prezydiów. Jest to jednak materiał niekompletny. Brak jest protokołów posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej z lat 1945 i 1950, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego zachowały się tylko z roku 1950. Ciekawy materiał stanowią również sprawozdania miesięczne Powiatowej Rady Narodowej oraz zachowane w małej ilości sprawozdania sytuacyjne obrazujące działalność organów administracji państwowej, jak również sytuację polityczna, gospodarczą, społeczną i kulturalną powiatu. Zachowały się również w niewielkiej ilości protokoły i sprawozdania komisji działającej przy Powiatowej Radzie Narodowej, a w szczególności Powiatowej i Gminnych Komisji Kontroli Społecznej, Społecznej Komisji Kontroli Cen oraz w minimalnych ilościach Komisji Oświatowej, Odbudowy, Notowań Cen, Dyscyplinarnej i Usprawnienia Zaopatrzenia. W małej ilości zachowały się również protokoły kontroli Wydziału Powiatowego oraz protokoły kontroli GRN przeprowadzone przez Inspektora Samorządu Gminnego, obrazujące między innymi osiągnięcia i braki w pracy organów samorządowych. Dane statystyczne dotyczące poszczególnych dziedzin życia gospodarczego w powiecie, stanu ludności, powierzchni itp. zawarte są w sprawozdaniach statystycznych. Zachowały się również protokoły z wyborów wójtów, sołtysów, protokoły zebrań i konferencji z wójtami i sołtysami oraz akta dotyczące organizacji samorządu gminnego. Lecz również i tego rodzaju materiał zachował się w znikomych rozmiarach. Z akt o charakterze finansowym, które stanowią dość liczną grupę akt w zespole zachowano budżety Powiatowego Związku Samorządwego oraz budżety poszczególnych gmin, sprawozdania z ich wykonania oraz księgi dochodów i wydatków budżetowych ze względu na fakt, iż sprawozdania z wykonania budżetu zachowały się w małej ilości. Należy nadmienić, iż brak jest budżetów gminnych z lat 1948-1949, a sprawozdania rachunkowe zachowały się tylko z lat 1945-1946. Zachowano również materiały dotyczące realizacji oraz wymiaru podatku gruntowego. Z innych materiałów na uwagę zasługują również akta dotyczące przedsiębiorstw i majątku Powiatowego Związku Samorządowego oraz akta dotyczące uruchomienia cukrowni w Ciechanowie. Ciekawy materiał stanowią również sprawy osobowe pracowników samorządowych oraz wykazy członków Powiatowej oraz Gminnych Rad Narodowych zawierające dane personalne członków tj. wiek, zawód, wykształcenie, pochodzenie społeczne, przynależność partyjną itp. Number of units in the group: 251
76/2/0 Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 1945-1950 [1952] 0 Unroll
organizacja starostwa, podział administracyjny powiatu, lustracje zewnętrzne, protokoły zjazdów starostów woj. warszawskiego i zebrań pracowników, sprawozdania z działalności, statystyka powiatu, sprawy osobowe pracowników, informacje w sprawach politycznych, sprawozdania sytuacyjne, meldunki o napadach, sprawy stowarzyszeń i związków oraz zebrań, wieców i zjazdów, dokumentacja poszczególnych związków zawodowych działających na terenie powiatu, sprawy przesieńcze i współpraca z PUR, spisy ludności, nadzór nad USC i sprawy obywatelstwa, sprawy przemysłu i handlu, w tym rejestracja, wykazy, sprawozdawczość i statystyka z tego zakresu, spisy mienia opuszczonego i porzuconego, sprawy rzemiosła, sprawozdawczość z zakresu aprowizacji i handlu, opisy przedsiębiorstw, sprawy obowiązkowych dostaw, informacje dotyczące rozminowania powiatu ciechanowskiego, akta dotyczące nadzoru budowlanego, protokoły Powiatowej Komisji Odbudowy, planowanie odbudowy miast i wsi, sprawozdawczość i statystyka budowlana, zezwolenia na budowę i grobownictwo wojenne, sprawy kultury i sztuki, ochrony zabytków, sprawozdawczość i statystyka dot. świetlic i szkół artystycznych, dokumentacja strat i szkód wojennych, w tym wykazy, zestawienia i statystyka, kwestionariusze rejestracji szkód wojennych, sprawy przebudowy ustroju rolnego, w tym parcelacji, sprawy wiejskiej służby porządkowej, obywatelska polskiego, w tym rehabilitacji, zarząd mienia państwowego, sprawy wyjazdów zagranicznych, pomoc społeczna, grobownictwo wojenne, sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem wojska, również Armii Czerwonej, sprawy porządkowe i bezpieczeństwa, referendum i wybory. Number of units in the group: 452
76/3/0 Akta gminy Bartołdy powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy: akta z zakresu organizacji gminy, dokumentacja szkód wojennych, protokoły i materiały posiedzeń rady gminnej i komisji, sprawy upaństwowienia przedsiębiorstw, mienia poniemieckiego i opuszczonego, budżety gminy i sprawozdania finansowe, oświata, kultura i sztuka, sprawy z zakresu opieki społecznej, weterynarii, rzemiosła i handlu, ewidencja ludności, w tym rejestry mieszkańców poszczególnych wsi, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoł sesji rady, posiedzeń komisji i prezydium, sprawy władz gromadzkich i sołtysów, akta związku Samopomocy Chłopskiej, sprawy sądowe i karno-administracyjne, budżety i finanse gminy, oświata i walka z analfabetyzmem, rolnictwo i spisy rolne, sprawy budowlane i odbudowy powojennej, ORMO i Komitet Obrońców Pokoju. Number of units in the group: 220
76/4/0 Akta gminy Gołymin powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy: protokoły zarządu i rady gminnej, sprawy osobowe członków i pracowników, budżety gminy i roczne sprawozdania rachunkowe, charakterystyka gminy. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium oraz komisji rady, budżety, sprawy samorządu gromadzkiego i sołtysów. Number of units in the group: 93
76/5/0 Akta gminy Grudusk powiat ciechanowski 1938-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne gminy i gromad, charakterystyka i dane statystyczne o gminie, protokoły ZG, protokoły rady gminnej, prezydium i komisji, sprawy kontroli gminy, majątku gminnego oraz przedsiębiorstw i zakładów własnych, szkody wojenne, akta Związku Samopomocy Chłopskiej i ZMP, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, podatki i daniny gminne, sprawy rolnictwa, w tym kwestionariusze i dane statystyczne gromad, sprawy przemysłu i handlu, księgi kontroli ruchu ludności, akta dotyczące bezpieczeństwa i wojskowe. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoł posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawozdawczość statystyczna, w tym metryka stat. Gminy, związki zawodowe, ZMP i PCK, sprawy rolnictwa, budowlane i odbudowy, aprowizacja i walka z drożyzną Number of units in the group: 189
76/6/0 Akta gminy Nużewo powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne i osobowe gminy, protokoły posiedzeń zarządu gminy, rady gminnej jej komisji i prezydium, zebrań sołtysów, akta kontroli, Ligi Morskiej i odbudowy Warszawy, dane statystyczne gminy i gromad, statystyka strat wojennych (osobowe), budżet gminy i roczne sprawozdanie rachunkowe, sprawy dochodów gminnych, akta z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego, sprawy wojskowe i poborowych, budowlane i odbudowy, w tym pozwolenia na budowę i szkice sytuacyjne, aprowizacja i przydział darów UNRRA, zasiłki dla rodzin wojskowych Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy osobowe pracowników, obsługi rady gminy i jej organów, protokoły zebrań i sesji tychże, akta władz gromadzkich i sołtysów, sprawozdania statystyczne i metryka statystyczna gminy z 1953 r., kontrola ruchu ludności i książki meldunkowe, budżety i sprawozdania finansowe, zwalczanie analfabetyzmu, rolnictwo i elektryfikacja wsi Number of units in the group: 251
76/7/0 Akta gminy Ojrzeń powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne i osobowe członków samorządu gminnego, protokoły sesji rady, i zebrań sołtysów, budżety gminne i sprawozdania z wykonania, podatki i daniny, sprawy rolnictwa, w tym statystyka rolna i klasyfikacja gruntów, opieka społeczna i pomoc dla powodzian. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawy gromad i sołtysów, podział administracyjny, budżet, akta oświaty i walki z analfabetyzmem, sprawy rolne w tym samokształcenia w Uniwersytecie Wiedzy Rolniczej Number of units in the group: 139
76/8/0 Akta gminy Młock z siedzibą w Ościsłowie powiat ciechanowski 1945-1954 [1958] 0 Unroll
Zarząd Gminny: kwestionariusze poszczególnych gromad, sprawy organizacyjne gminy i osobowe członków organów i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, w tym protokoły zarządu, rady, prezydium i komisji oraz sołtysów, charakterystyka gminy z 1950 r., budżety i sprawozdania rachunkowe, akta w sprawach drogowych, oświatowo-kulturalnych, rolnictwa oraz przemysłu i handlu, wykaz strat wojennych na terenie gminy, ewidencja i kontrola ruchu ludności i ksiązki meldunkowe, budowlane i odbudowy w tym wykaz zniszczonych gospodarstw oraz kwestionariusz o stanie zniszczeń wojennych i odbudowie życia gospodarczego, sprawy zdrowia publicznego i sanitarno-pofrządkowe, aprowizacji i walki z drożyzną, sądowe i karno-administracyjne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji oraz zebrań gromadzkich, sprawy kontroli gminy oraz bezpieczeństwa publicznego, w tym spisy grobów wojennych oraz usuwanie min i niewypałów, sprawozdawczość statystyczna, skargi i zażalenia, budżety, sprawy rolnictwa w tym współzawodnictwo w rolnictwie i protokoły zespołu gminnego Number of units in the group: 338
76/9/0 Akta gminy Opinogóra powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne w tym sprawozdania z działalności, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, w tym protokoły ZG i rady, kontrole i lustracje, protokoły ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich oraz wykazy i listy osób zamordowanych i więzionych w obozach karnych, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy finansowe w tym wymiany marek niemieckich na złotówki, podatki i daniny, sprawy ludności, w tym cudzoziemców, wojskowe, budowlane i odbudowy, w tym pozwolenia i plany, sprawy aprowizacji, przemysłu i handlu, księgi finansowe Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy organizacyjne prezydium oraz osobowe, sesje rady, posiedzenia prezydium i komisji oraz ebrania gromadzkie, kontrole, sprawozdania statystyczne, materiały do podziału administracyjnego na gromady, akta wyborów do Sejmu, organizacyjne FJN, TPPR, budżet i finanse, sprawy rolnictwa, w tym statystyka rolna. Number of units in the group: 188
76/10/0 Akta gminy Regimin powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne z charakterystyką gminy i kwestionariuszami gromad, zebrania i urzędowanie organów samorządowych w tym protokoły ZG, rady gminne, prezydium i komisji oraz sołtysów, kontrola wewnętrzna, statystyka gminy z 1949 r., wykaz strat ludzkich podczas II WŚ, sprawy gospodarcze, oświaty i rolnictwa ze statystyką rolna jako też przemysłu handlu i usług, sprawy dotyczące ewidencji ludności i NSP z roku 1950, bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym miesi ęczna sprawozdawczość o sytuacji politycznej, bezpieczeństwa i gospodarki gminy jak również wykaz cywilnych ofiar wojny i grobów i ogólnie szkód wojennych. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawozdania sytuacyjne gminy z la.1950-1951, protokoły sesji rady, posiedzeń komisji i prezydium, sprawy sołtysów, ewidencji ludności i meldunkowe, akta dotyczące akcji sanitarno-porządkowej, pomocy społecznej, budownictwa i odbudowy oraz rolnictwa w tym statystka rolna, odbudowa Warszawy. Number of units in the group: 156
76/11/0 Akta gminy Sońsk powiat ciechanowski 1841-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny-okres zaborów: informacje o cenach na artykuły i usługi, akta z zakresu kontroli i ewidencji ruchu ludności, meldunkowych i paszportowych, osób pozostających pod ścisłym nadzorem policji, cudzoziemców, utrzymanie dróg i mostów, kontroli osób posiadających pozwolenie na broń, informacje statystyczne gminy, ubezpieczenia budynków, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, wykazy spisowych chrześcijan i inne sprawy związane z poborem do wojska, ściąganie opłat skarbowych i sądowych oraz składek ubezpieczeniowych, księga meldunków Straży Ziemskiej, rozporządzenia władz zwierzchnich, akta dotyczące uprawiających żebractwo, dowody przychodów i rozchodowe gminy, sprawy dotyczące wójtów i niższych urzędników, akta kościołów i składek kościelnych, imienne spisy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, współdziałanie z Komisarzem ds. Włościańskich, sprawy sądu gminnego w tym wybory i skargi na niego, akta osób skazanych sądownie i dostarczanie ich do więzienia, poszukiwanie osób i zakazywanie wyjazdu do Sesarstwa, ściąganie opłat i podatków, kary za nauszanie przepisów, informacje i sprawozdania, sprawy chorych i kosztów leczenia oraz opieki społecznej, chorób i epidemii i szczepień ochronnych, akta w sprawie emerytów i rencistów, zebrania gminne, wybory do różnych organów gminnych, sądów i ławników, szkoły elementarne, sprawy zakładów przemysłowych i handlowych, zakwaterowanie wojsk i urzędników Straży Żiemskiej i wypłata mieszkańom ekwiwalentu za kwatery, akta dotyczące wypadków i innych zdarzeń, składki na różne cele społeczne i dobroczynne, okólniki i rozporządzenia, drukowane postanowienia władz dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, umowy i kontrakty zawierane przez mieszkańców w urzędzie, regulacja hipotek nieruchomości, aukcje i licytacje, świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, księgi i akta finansowe gminy. Zarząd Gminny - 1945-1950: sprawy organizacyjne, rozkazy komendanta wojennego mista Ciechanowa i powiatu z 1945 r., ustalenie listy kandydatów do rady gminy przez kom.porozumiewawczą w 1945 r., doniesienia o napadzie na UG, statystyka gminy i gromad, protokoły zebrań organów samorządowych, kontrola wewnętrzna, majatek gminy i gromad, statystyka różnych działów, zdrowie publiczne z wykazem inwalidów wojennych, straty osobowe w II WŚ, akta rolnictwa, przemysłu i handlu, charakterystka gminy z 1949 r., ewidencja ludności i NSP z 1950 r., wykazy strat wojennych osobowych i materialnych. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy organizacyjne i personalne gminy, statystyka gminy z 1952 r., posiedzenia rady, prezydium i komisji stałych, protokoły wyborów i zebrań sołtysów, akta kontroli i inspekcji gminy, sprawy rolne i obowiązkowych dostaw. Number of units in the group: 575
76/12/0 Akta gminy Krasne powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: protokoły zebrań organów samorządowych - rady, ZG, komisji i prezydium, kontrola wewnętrzna gminy, akta dotyczące strat osobowych i materialnych poniesionych przez gminę podczas II WŚ, budżety gminy, sprawozdania z jego wykonania, podatki i inne daniny, statystyka rolna i wykaz statystyczny gminy, przemysł i handel, szkolnictwo gminne w tym protjekty organizacyjne szkół, wykaz szkół i kwestionariusze ich rozbudowy,. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy organizacyjne i osobowe gminy, dokumentacja urzędowania ciał samorządowych gminy - rady, prezydium i komisji oraz zebrań gromadzkich, akta z zakresu oświaty, kultury i sztuki, zdrowia, przemysłu i handlu oraz rolnictwa z zagadnienim spółdzielni produkcyjnych. Number of units in the group: 137
76/13/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Mławie 1945-1950 0 Unroll
1. Powiatowa Rada Narodowa: przepisy, zarządzenia i instrukcje dotyczące organizacji i działania rad narodowych szczebla powiatowego i gminnego, sprawy organizacyjne i personalne rad, protokoły posaiedzeń rady i prezydium oraz sprawozdania z ich działalności, akta Komisji Kontroli Społecznej-posiedzenia, kontrole i sprawozdania z działalności, odpisy protokołów terenowych rad narodowych i zatwierdzanie ich uchwał, sprawy podatkowe, oświaty i kultury, rolnictwa, leśnictwa i hodowli, akta dotyczące reformy rolnej, majątków poniemieckich i opuszczonych, przemysłu i handlu, sprawy społeczno-polityczne oraz zmian terytorialnych powiatu, sprawy komunikacji, sanitarne i zdrowotne wraz z opieką społeczną, dotyczące powojennej odbudowy powiatu i stolicy państwa oraz sprawy osobowe i personalne pracowników biur rad narodowych. 2. Wydział Powiatowy: okólniki i zarządzenia własne i władz nadrzędnych, organizacja i posiedzenia wydziału powiatowego, akta dotyczące oświaty, kultury i sztuki, statystyka powiatu. W referacie nadzoru nad gminami występują akta z zakresu organizacji samorządu gminnego, budżety miasta Mława i gmin wiejskich wraz z rocznymi sprawozdaniami rachunkowymi, protokoły kontroli i inspekcji gmin. W referacie finansowo-rachunkowym znajdują się budżety Powiatowego Związku Samorządowego i sprawozdania rachunkowe. W referacie gospodarki komunalnej występują plany gospodarcze i finansowe przedsiębiorstw i zakładów samorządowych oraz sprawozdania z ich działalności. W referacie pożarnictwa jest dokumentacja działalności ochotniczych straży pożarnych. Number of units in the group: 497
76/14/0 Starostwo Powiatowe w Mławie 1945-1950 [1951] 0 Unroll
organizacja wewnętrzna Starostwa i powiatowych organów samorządowych, zarządzenia własne i okólniki, akta dotyczące podziału administracyjnego powiatu oraz zjazdów i konferencji starostów i wójtów, kontrola zewnętrzna, sprawozdania sytuacyjne do zagadnień politycznych, gospodarczych i akcji przesiedleńczej, sprawy cudzoziemców i mniejszości narodowych, materiały z zakresu strat i zniszczeń wojennych, w tym ankiety z gmin oraz kwestionariusze indywidualne szkód wojennych, sprawy dotyczące zmian terytorialnych powiatu łącznie z charakterystykami gmin, sprawy obywatelstwa i konsularne, protokoły i orzeczenia z rozpraw karno-administracyjnych, rejestry spraw i sprawozdania z tego zakresu, spisy i wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, ewidencja i kontrola przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego, dokumentacja zakładów drobnego przemysłu (młyny, olejarnie, mleczarnie, piekarnie), Komisja Notowania Cen - protokoły posiedzeń i sprawozdania, akta zakładów opiekuńczych, adry UNRRA, opieka nad poszkodowanymi podczas wojny i ich rodzianami, z zakresu zdrowia akta szpitali i ośrodków zdrowia, chorób zakaźnych, Powiatowa Komisja Odbudowy - protokoły i sprawozdania. Number of units in the group: 463
76/15/0 Akta gminy Rozwozin z siedzibą w Lubowidzu powiat mławski 1834-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny sprzed 1945 roku: księgi uchwał ZG z lat 1921-1939, budżety i sprawozdania z wykonania z l. 1930-1940, akta wymiaru i poboru podatków, sprawy wyborów do Sejmu w 1919 roku oraz rady gminnej w 1933 r., księgi i rejestry ludności z dokumentami do tychże oraz rejestry i akta dotyczące poborowych. Zarząd Gminny lat 1945-1950: sprawy organizacyjne i personalne zarządu i protokoły posiedzeń ZG z lat 1946-1949, kontrola zewnętrzna gminy, statystyka gminna, zniszczenia wojenne i ich odbudowa, sprawy rolnictwa, w tym statystyka rolna, akta przemysłu i handlu zawierają wykazy i spisy przedsiębiorstw i zakładów, materiały dotyczące głosowania ludowego" w 1946 r., ewidencji ludności, akta NSP w 1950 r., akta aprowizacji i walki z drożyzną oraz świadczeń rzeczowych, opisy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych. protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, w teczce tajnej korespondencji (s.218) znajdują się meldunki o napadach, sprawozdania sytuacyjne i ankieta ekonomiczno-gospodarcza gminy, budżety gminy z lat 1946-1951. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły rady prezydium i komisji z l. 1951-1954 i sprawozdania z ich działalności, akta podziału administracyjnego gminy, protokoły Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju (1951r.), i Gminnego Komitetu Frontu Narodowego (1952r.), protokoły zebrań gromadzkich, kontrola i inspekcja gminy, akta skarg i zażaleń, sprawy oświaty i walki z analfabetyzmem, w tym dzienniki lekcyjne kursów nauczania początkowego, sprawozdania dotyczące dróg i placów publicznych i księgi biercze szarwarków, sprawy budownictwa, przedsiębiorstw gminnych i inwestycji oraz rozdziału materiałów budowlanych, dane statystyczne gminy z lat 1951-1952 Number of units in the group: 2363
76/16/0 Akta gminy Dąbrowa z siedzibą w Kowalewku powiat mławski 1938-1954 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny: zarządzenia i okólniki powiatu, charakterystyka gminy z 1946 r., sprawy osobowe pracowników, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy z lat1949-1950, sprawy sołtysów, kontrole wewnętrzne, majątek gminy, w tym straty wojenne, nieruchomości opuszczone. Dział finansowo-budżetowy: budżety na lata 1945-1950 i sprawozdania rachunkowe,wymiar i pobór podatków, w teczce pt. „dochody obce” jest wykaz osób wysiedlonychw czasie okupacji (sygn.42). Dział gospodarki gminnej: sprawy drogowe, księgi biercze szarwarków oraz wymiaru i wykonania świadczeń w naturze, sprawy obowiązkowych dostaw, aktadotyczące parcelacji powojennej. Dział administracji społecznej: sprawy oświaty i walki z analfabetyzmem, spispoległych i pomordowanych podczas wojny, sprawy obywateli radzieckichpoległych oraz zamieszkałych w gminie. Dział administracyjny: spis ludności z 1946 r., NSP w 1950 roku-ogólne zestawienia, sprawy rolnictwa i świadczeń rzeczowych, wojskowe i ewidencjiludności, w tym imienne listy osób podlegających rejestracji do celów wojskowych,imienna lista oficerów, dokumenty metrykalne poborowych, spisy młodzieży dlapotrzeb organizacji :Służba Polsce”. Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady z lat 1945-1951, komisji oświatowej z lat 1948-51 oraz protokoły zebrań sołtysów z 1950 r. II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Referat ogólno-administracyjny: zarządzenia i uchwały powiatu dotyczące gmin,protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium, plany pracy rady, prezydium i komisji,sprawozdania z działalności rady i jej organów, statystyka gminy z 1951 r., podział administracyjny, sprawy osobowe pracowników, radnych i sołtysów, rejestr spraw karnych za niewykonanie obowiązkowych dostaw, skargi i zażalenia, protokoły z zebrań kół ZSL, Narodowy Plebiscyt Pokoju. Referat finansowy: budżety z lat 1951-1954, sprawy podatkowe. Referat socjalno-kulturalny: sprawy oświaty, zdrowia i akcji sanitarnej, teczka dotycząca świat i obchodów np. 1 Maja, dożynki, urodziny tow. Bieruta, sprawy dróg i szarwarków. Referat wojskowy: spisy młodzieży dla potrzeb organizacji „SP”. Referat rolny: akta instruktora rolnego, ankieta klasyfikacji gruntów, plany produkcyjne i inwestycyjne w zakresie rolnictwa, akcja siewna i ochrona roślin, sprawy gospodarstw opuszczonych i zaniedbanych. Number of units in the group: 210
76/17/0 Akta gminy Zielona z siedzibą w Kuczborku powiat mławski 1936-1954 0 Unroll
Akta do 1939 roku: materiały do budżetu gminy na rok 1937. Dział ogólno-organizacyjny: sprawy organizacyjne, w tym sprawozdanie z lustracji i charakterystyka gminy, sprawy personalne radnych i pracowników gminnych, protokoły rady z 1949 r., odpisy protokołów prezydium z 1948 r oraz gminna komisja kontroli społecznej z lat 1947-1950, szkody wojenne, majątki poniemieckie, lista zamordowanych przez Niemców. Dział finansowo-budżetowy: budżety i sprawy podatkowe. Dział gospodarki gminnej: sprawa parcelacji majątków, opis gminy. Dział administracji społecznej: akta organizacji – PCK, TPŻ, sprawozdanie Gminnego Komitetu Opieki Społecznej. Dział administracyjny: wybory, POP, NSP, repatriacja, sprawy wojskowe. III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń rady i prezydium, sprawy sołtysów, skargi i zażalenia, zobowiązania gromad do czynu „lipcowego” 1952 r. Referat finansowy: materiały do budżetów, wymiar podatków i karty wynagrodzeń. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata – dzienniki lekcyjne kursów nauki początkowej. Referat wojskowy: akta organizacyjne referatu, sprawy poboru. Referat rolny: protokoły klasyfikacji gruntów, projekty planów, sprawy zespołu rolnego, wykazy plantatorów. Spis roboczy: przepisy, zarządzenia i polecenia władz, ewidencja ludności, aprowizacja, finanse i podatki gminne, sprawy sądowe i karno-administracyjne, zdrowie i opieka społeczna. Number of units in the group: 119
76/18/0 Akta gminy Ratowo z siedzibą w Radzanowie powiat mławski 1932-1954 0 Unroll
Akta do 1939 roku: budżety na rok 1938 i 1939, roczne sprawozdanie rachunkowe, oraz plan sytuacyjny szkoły w Radzanowie. Dział ogólno-organizacyjny: protokoły rady gminnej z lat 1945-1949, sprawy kontroli, teczki związku zawodowego oraz Komitetu Obrońców Pokoju. Dział finansowo-budżetowy: budżety i sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1949. Dział gospodarki gminnej: dane statystyczne gromad, statystyka rolna.Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń rady, sprawy organizacyjne, podział administracyjny i utworzenie gromad, protokoły zebrań gromadzkich i okolicznościowych, skargi i zażalenia z lat 1953-54. Referat finansowy: budżety na lata 1953-54 i protokoły kontroli referatu. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: książki meldunkowe poszczególnych wsi, księgi świadczeń w naturze na różne cele publiczne. Referat rolny: zestawienia powierzchni użytków oraz opisy i wykazy gospodarstw, rejestry obowiązkowych dostaw. Spis roboczy: protokoły gminnej rady z 1953 r. i trzy księgi ludności Number of units in the group: 67
76/19/0 Akta gminy Mostowo z siedzibą w Szreńsku powiat mławski 1887-1954 0 Unroll
Akta do 1939 roku: księgi ludności i rejestry mieszkańców, skorowidze do rejestru, akta podatkowe. Dział ogólno-organizacyjny: protokoły rady i zarządu gminnego, sprawy majątku samorządowego. Dział gospodarki gminnej: wykaz nieruchomości rolnych. Dział administracyjny: wykazy członków rady gminy, akta TPPR z 1950 roku. Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, uchwały i kontrola ich wykonania, plany pracy i sprawozdania z działalności rady i jej organów, podział administracyjny i tworzenie gromad w 1954 r., sprawy sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły zebrań Komitetu Frontu Narodowego, opisy gromad gminy Szreńsk. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: propaganda (sygn.134) zawierająca pogadanki i komunikat radiowęzła lokalnego oraz akta Komisji Propagandowej, sprawy GS „SCH” oraz księgi szarwarku. Referat rolny: przejmowanie gruntów przez gminę do zagospodarowania. Number of units in the group: 140
76/20/0 Akta gminy Dębsk z siedzibą w Szydłowie powiat mławski 1927-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: protokoły rady gminnej z lat 1927-1937. Dział ogólno-organizacyjny: zarządzenia i przepis dot. organizacji, charakterystyka gminy z 1946 r., ewidencji i sprawy osobowe członków rady, zarządu i pracowników gminy, protokoły rady gminnej z lat 1945-1949, akta kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, majątek gminy i gromad oraz przedsiębiorstwa (rzeźnia, wodociąg, młyny, cegielnia). Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowo-budżetowe, ankiety klasyfikacji gruntów poszczególnych wsi, podatki. Dział administracji społecznej: projekt budynku szkoły w Piegłowie, opieka społeczna osiedlanie ludności. Dział administracyjny: NSP, ewidencja i kontrola ruchu ludności, księga obowiązkowych dostaw. Referat ogólno-administracyjny: wybory 1952 i 1954 r., podział administracyjny gminy, protokoły posiedzeń rady i prezydium, sprawy karno-administracyjne i sądowe listy subskrypcyjne Pożyczki Narodowej. Referat finansowy: budżety z lat 1951-54 i księgi finansowe. Referat spraw socjalno-kulturalnych: akta majątku gminy i gromad. Referat rolny: rejestry obowiązkowych dostaw mleka. Number of units in the group: 113
Showing 1 to 20 of 1,341 entries.