Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/561/0 Sąd Powiatowy w Mławie powiat mławski [1949] 1950-1975 0 Unroll
Akta spraw spadkowych, o uznanie za zmarłego, o wydanie nieruchomości, o alimenty; terminarze posiedzeń sądu, akta rejestrowe, okólniki, sprawozdania statystyczne, repertoria, protokoły z narad, skargi i zażalenia, nadzór nad sądami, szkolenia, spis skazanych. Number of units in the group: 1523
76/562/0 Zakład Podzespołów Elektromechanicznych "UNITRA-ZAPEL" w Mławie 1978-1994 0 Unroll
bilanse i sprawozdania finansowe, plany, analizy ekonomiczne, sprawozdania statystyczne, zarządzenia dyrektora i likwidatora, akta samorządu i rady pracowniczej, sprawy organizacyjne, fotografie, kroniki oraz listy gratulacyjne z okazji 10-lecia zakładu. Number of units in the group: 101
76/563/0 Gminna Rada Narodowa w Regiminie województwo ciechanowskie 1984-1990 0 Unroll
Protokoły sesji i posiedzeń organów kolegialnych-rady komisji i prezydium, uchwały rady gminnej i ich realizacja, akta samorządu wiejskiego i protokoły zebrań wiejskich z poszczególnych wsi. Number of units in the group: 59
76/564/0 Urząd Gminy Regimin województwo ciechanowskie 1982-1990 0 Unroll
Narady pracownicze, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy oraz ich rejestr, długofalowe i roczne plany pracy oraz programy realizacyjne własnej jednostki, sprawozdania z wykonania planów, sprawozdania oraz analizy i oceny skarg i wniosków, protokoły kontroli, inspekcji i lustracji gminy, sprawy pracownicze, w tym przydziały etatów i sprawozdawczość statystyczna z tego zakresu, nadzór nad stowarzyszeniami i USC, realizacja wniosków i postanowień organów kolegialnych gminy. Number of units in the group: 44
76/565/0 Akta wyborów Prezydenta RP z terenu województwa ciechanowskiego w 1990 roku 1990 0 Unroll
protokoły glosowania w obwodach i protokoły zbiorczych wyników głosowania w województwie, akta wojewódzkiej komisji wyborczej Number of units in the group: 6
76/566/0 Bank Krajowy Prowincji Prus Wschodnich Oddział w Ciechanowie 1940-1944 0 Unroll
załączniki do bilansu-rachunki bieżące, korespondencja bankowa, informacje dotyczące kont bankowych, wykaz rachunków, bilans z załącznikami za okres 1940-1942 Number of units in the group: 198
76/567/0 Sąd Powiatowy w Płońsku powiat płoński [1933] 1950-1975 [2010] 0 Unroll
akta spraw cywilnych, sprawy o przyznanie własności i odwołanie darowizny, sprawy o ustalenie ojcostwa, nadanie nazwiska i alimenty, sprawy dotyczące ustalania, odtworzenia i sprostowania aktu metrykalnego, o sprostowanie nazwiska, sprawy o stwierdzenie praw do spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu. Znajdują się też sprawy o ustalenie opieki nad małoletnimi, spisy majątku (inwentarze), o ustanowienie kuratora, przyjęcie do depozytu, sprawy o eksmisję, sprawy o zapłatę i odzkodowanie, dotyczące fałszerstw, przywłaszczenia mienia społecznego i prywatnego, znieważenia funkcjonariuszy cywilnych i mundurowych, sprawy z zakresu opieki nad małoletnimi. Ponadto występują jeszcze akta spraw o stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego osób, które nie powróciły po II Wojnie Światowej, w tym także narodowości żydowskiej. Number of units in the group: 6477
76/568/0 Miejska Rada Narodowa w Ciechanowie 1971-1990 0 Unroll
Protokoły z sesji i zebrań, komisje, realizacja uchwał i postanowień, komitety osiedlowe, statystyka, kontrole, skargi i wnioski, postulaty i ich realizacja, statut, regulaminy, organizacja, plany pracy i ich realizacja, skład osobowy, czyny społeczne, narady pracownicze, inne... Number of units in the group: 175
76/569/0 Straż Ziemska Powiatu Mławskiego 1888-1905 0 Unroll
dochodzenia w sprawie kradzieży i wypadków, poszukiwanie osób i mienia, zarządzenia i pisma okólne Number of units in the group: 8
76/570/0 Kancelaria Bronisława Więckowskiego notariusza w Mławie powiat mławski 1934 0 Unroll
akta notarialne Number of units in the group: 1
76/571/0 Zbiór materiałów ulotnych Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 1872-2001 0 Unroll
plakaty, obwieszczenia, ogłoszenia różnych władz i urzędów, druki ulotne, programy obchodów i rocznic, drukowane manifesty cesarskie, karty żywnościowe, kupony, znaczki, cegiełki, odezwy. Number of units in the group: 301
76/572/0 vacat - Kancelaria Józefa Posiełły notariusza w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/573/0 vacat - Kancelaria Wacława Sułkowskiego notariusza w Przasnyszu powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/574/0 vacat - Wacław Sułkowski notariusz w Chorzelach powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/575/0 Sąd Pokoju w Ciechanowie powiat ciechanowski 1876-1919 0 Unroll
spis ksiąg metrykalnych przechowywanych w wydziale hipotecznym SP z 1876 roku, dzienniki wchodzące wydziału hipotecznego, fragment rejestru wpisów do akt hipotecznych, księga wydanych wypisów z lat 1890-1892, spis posiadaczy nieruchomości, areszty komornicze na nieruchomości niehipotekowane oraz odpisy aktów notarialnych zatwierdzonych na podstawie ustawy notarialnej. Number of units in the group: 52
76/576/0 Sąd Grodzki w Ciechanowie powiat ciechanowski 1928-1932 0 Unroll
areszty sądowe nakładane przez komorników na nieruchomości niehipotekowane, zaświadczenia o wykonaniu powództwa Number of units in the group: 7
76/577/0 Sąd Pokoju w Mławie powiatu mławskiego 1812-1844 0 Unroll
akta w sprawie regulacji hipotek powiatowych według ustawy z 1825 roku, odpisy aktów notarialnych Number of units in the group: 2
76/578/0 Mławska Cerkiew Świętego Jerzego w Mławie powiatu mławskiego 1907-1913 0 Unroll
księgi przychodow-rochodowe Number of units in the group: 2
76/579/0 Urząd Skarbowy Mławski powiatu mławskiego 1914-1916 0 Unroll
księga przychodów i rozchodów Number of units in the group: 1
76/580/0 Rada Powiatowa Sejmik Powiatowy i Powiatowy Związek Komunalny w Mławie powiat mławski 1931-1937 0 Unroll
sprawozdania rachunkowe Powiatowego Związku Komunalnego w Mławie, protokoły posiedzeń rady powiatowej i sejmiku powiatowego Number of units in the group: 5
Showing 561 to 580 of 1,341 entries.