Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/973/0 Szkoła Powszechna w Jackowie 1927 - 1933 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/974/0 Zespół Szkół Specjalnych nr 43 w Częstochowie 1966-2013 0 Unroll
Number of units in the group: 113
8/975/0 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Kulach 1975 - 2007 0 Unroll
Number of units in the group: 602
8/976/0 Urząd Miasta i Gminy w Żarkach [1972]1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miasta i Gminy w Żarkach obejmują takie akta jak: realizacja wniosków i postulatów wyborców, realizacja wniosków i postanowień komisji oraz prezydium rady narodowej, narady z sołtysami, powoływanie kolegiów, komisji i zespołów działających przy terenowych organach administracji państwowej, narady naczelnika, organizacja Urzędu Miasta i Gminy, ostrzeżenia przeciwpożarowe, regulamin pracy, regulaminy organizacyjne, statuty, zarządzenia terenowych organów administracji państwowej, zmiany podziału administracyjnego, protokoły przekazania akt, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, postępowanie arbitrażowe, opinie prawne, analizy i oceny skarg i wniosków, współpraca z organizacjami państwowymi i organizacjami społeczno – gospodarczymi, współdziałanie z innymi jednostkami, prenumerata dzienników i czasopism (zestawienia zamawianych tytułów), postępowanie kancelaryjne, rzeczowy wykaz akt, sprawy archiwum zakładowego (ewidencja zasobu, wypożyczanie i brakowanie akt, nadzór), odznaki i pieczęcie, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, przegląd kadrowy, sprawy osobowe pracowników, powielacze – rejestracja, udostępnianie, budżet Miasta i Gminy, plany społeczno – gospodarczego rozwoju oraz analizy i sprawozdania z ich wykonania, czyny społeczne, sieć szkół i przedszkoli, obchody Święta Pracy, konkurs „Gmina – Mistrz Gospodarności”, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium, przepisy prawne dotyczące ewidencji ludności, kontrola ruchu ludności, zapobieganie pożarom w lasach – komunikaty, gospodarowanie gruntami Państwowego Funduszu Ziemi, rejonizacja upraw, struktura zasiewów, użytków, kontraktacja roślinna, zwalczanie chorób i szkodników roślin, zagadnienia techniczne dotyczące gospodarki wodnej, plany i programy rozwoju usług, organizacja przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, polityka lokalowa, nadzór nad nabywaniem nieruchomości przez jednostki gospodarki uspołecznionej, zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, plany budownictwa nieuspołecznionego, użytkowanie budynków mieszkalnych, zawiadomienia o oddaniu obiektu budowlanego do użytku, numeracja domów i nieruchomości, znaki geodezyjne i ich ochrona. Number of units in the group: 159
8/977/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Żarkach 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Narodowa Miasta i Gminy w Żarkach obejmują takie akta jak: protokoły sesji Rady Narodowej, posiedzenia zespołu radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, posiedzenia komisji, posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, wybory sołtysów i rad sołeckich, zebrania wiejskie, uchwały Rady Narodowej, odznaczenia państwowe i resortowe, informacje prasowe. Number of units in the group: 46
8/978/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żarkach 1983-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/979/0 Urząd Gminy w Przybynowie [1972]1973 - 1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Przybynowie obejmują takie akta jak: narady z sołtysami, regulaminy organizacyjne i podział pracy, spisy zdawczo – odbiorcze akt, programy i plany rozwoju gminy i jednostek podległych, spis rolny, sprawozdawczość gospodarcza, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, majątek gminy, budżet i jego wykonanie, projekty zadrzewień wsi. Number of units in the group: 18
8/980/0 Gminna Rada Narodowa w Przybynowie 1973-1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń zespołów radnych, uchwały Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej rady Narodowej, zebrania wiejskie. Number of units in the group: 14
8/981/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przybynowie 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/982/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Przybynowie 1969 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Przybynowie stanowi program wyborczy Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Przybynowie na lata 1969 – 1973. Number of units in the group: 1
8/983/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Przybynowie 1973-1974 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Przybynowie obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń GK FJN w Przybynowie, spotkania posłów i radnych z wyborcami, dokumentacja pieczęci i stempli Number of units in the group: 3
8/984/0 Specjalistyczny Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Częstochowie [1974]1976 - 1998[2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 245
8/985/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kroczycach 1958-1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kroczycach stanowią: sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, posiedzenia komisji, ewidencja wniosków komisji, posiedzenia, sprawy organizacyjne oraz regulaminy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, ewidencja uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Prezydium, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, narodowy spis powszechny, spisy rolne, wykaz urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, kontrole zewnętrzne, budżet gromady i jego wykonanie, programy rozwoju gromady, program rozwoju rolnictwa, plany gospodarcze gromady, organizacja i działalność kółek rolniczych, uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych. Number of units in the group: 82
8/986/0 Gminna Rada Narodowa w Rędzinach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Rędzinach obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, posiedzenia i kontrole komisji, rejestry wniosków komisji, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, realizacja postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, posiedzenia Społecznej Komisji Pojednawczej, uchwały Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja, rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej Number of units in the group: 56
8/987/0 Urząd Gminy w Rędzinach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły narad koordynacyjnych, protokoły narad z sołtysami, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, plany pracy urzędu, skargi i wnioski, protokoły kontroli i inspekcji zewnętrznych, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa w jednostce, budżet gminy i jego wykonanie, plany społeczno-gospodarczego rozwoju i ich realizacja, analizy ekonomiczne, czyny społeczne (plany, realizacja), nadzór nad stowarzyszeniami, przydziały, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości, ochrona roślin, plany szczegółowe dla terenów pod budownictwo indywidualne i zagrodowe, opinie i decyzje lokalizacji, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, ewidencja ruchu budowlanego w gospodarce nieuspołecznionej, analizy i oceny ruchu budowlanego. Number of units in the group: 101
8/988/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rędzinach 1961 - 1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rędzinach obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rędzinach, protokoły zebrań wyborczych Frontu Jedności Narodu, dokumentacja Społecznej Komisji Pojednawczej oraz Komitetu obchodów święta 1 Maja, protokoły zebrań aktywu gromadzkiego, protokoły zebrań wiejskich, spotkań posłów i radnych z wyborcami, protokół ze spotkania mieszkańców z przedstawicielami Wojska Polskiego, realizacja wniosków mieszkańców, listy kandydatów na radnych Gromadzkiej Rady Narodowej w Rędzinach, programy wyborcze Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rędzinach, ocena pracy Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rędzinach, realizacja programu FJN w gromadzie Rędziny, wnioski odznaczeniowe, informacje i wytyczne jednostek nadrzędnych. Number of units in the group: 21
8/989/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Rędzinach 1977 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Rędzinach obejmują takie akta jak: protokół posiedzenia plenarnego GK FJN w Rędzinach, informacja z działalności GK FJN w Rędzinach. Number of units in the group: 2
8/990/0 Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rędzinach 1964-1966 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rędzinach stanowią: plan pracy KG PZPR w Rędzinach oraz program obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego w gromadzie Rędziny. Number of units in the group: 2
8/991/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rudnikach 1968 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rudnikach obejmują protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rudnikach. Number of units in the group: 1
8/992/0 Rejon Lasów Państwowych w Częstochowie 1953-1959 [1966] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejon Lasów Państwowych w Częstochowie: bilanse i sprawozdania opisowe, dokumentacja postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie z nieruchomości, cennik za wywóz i zrywkę drewna, zbiór map dotyczący obiektów wymagających robót wodno-melioracyjnych, dokumentacja Kółka Łowieckiego przy Rejonie Lasów Państwowych w Częstochowie (preliminarz budżetowy, wniosek pozyskania zwierzyny). Number of units in the group: 19
Showing 961 to 980 of 1,176 entries.