Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/850/0 Towarzystwo Górniczo - Przemysłowe "Będzin - Olkusz" Spółka Akcyjna w Sosnowcu [1887] 1910-1937 [1941] 0 Unroll
Sprawy ogólnoorganizacyjne: organizacja Towarzystwa, statuty, walne zebrania, posiedzenia zarządu z lat [1908] 1910-1938, sygn. 1-35 Statystyka: informacje ogólne dla GUS, Rocznika Informacyjnego o Spółkach Akcyjnych w Polsce z lat 1924-1935, sygn. 36 Sprawy personalne: personalia pracowników Towarzystwa z lat [1904] 1910-1933,sygn. 37-38 Sprawy finansowe i podatkowe: księgi główne, bilanse z lat 1911-1941,sygn. 39-62 Nadania górnicze: nadania górnicze na galman, błyszcz ołowiu, rudę cynku, żelaza, węgiel z lat [1887] 1910-1938, sygn. 63-107 Poszukiwania górnicze oraz eksploatacja złóż i piasku z lat [1903] 1910-1939, sygn. 108-114 Kupno, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości z lat [1895] 1910-1933, sygn. 115-127 Budowa kolei dla potrzeb Towarzystwa: projekty budowy kolei Sielce-Olkusz-Klucze, Szczakowa-Bukowno z lat 1910-1933, sygn. 128-130 Number of units in the group: 130
12/851/0 Towarzystwo Górniczo - Przemysłowe "Saturn" Spółka Akcyjna Kopalnia JOWISZ w Wojkowicach Komornych 1912-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 84
12/852/0 Przedsiębiorstwo Instalacji Kopalnianych ( "PIK" ) Sp. z o.o. w Sosnowcu [1933] 1934-1945 [1947] 0 Unroll
Akta dotyczące spraw ogólnych: reklama, ogólne przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń, księga główna, umowa taryfowa z lat 1933-1947, sygn. 1-7 Akta dotyczące wykonawstwa robót w kopalniach z lat 1935-1944, sygn. 8-51 Number of units in the group: 51
12/853/0 Pruska Górniczo - Hutnicza Spółka Akcyjna Oddział Kopalń Dąbrowa w Sosnowcu [1910] 1942-1945 [1949, 1961] 0 Unroll
Administracja ogólna: zarządzenia i okólniki, zestawienia produkcyjne z lat 1940-1944, sygn. 1-18 Sprawy załogi: ankiety, sprawy personalne, aprowizacyjne z lat 1939-1945, sygn. 19-59 Plany produkcyjne: roczne plany z lat 1940-1945, sygn. 60-68 Sprawy leśne z lat 1943-1944, sygn. 69 Sprawy ogródków z lat 1942-1944, sygn. 70 Sprawy finansowe i rachunkowe: bilanse, koszty produkcji z lat 1939-1945, sygn. 71-130 Sprawy produkcji: statystyka wydobycia z lat 1940-1944, sygn. 131-133 Sprawy podatkowe z lat 1940-1943, sygn. 134-136 Number of units in the group: 426
12/854/0 Towarzystwo Kopalń Węgla "Flora" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej [1883] 1903-1941 [1943] 0 Unroll
Number of units in the group: 543
12/855/0 Grodzieckie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych w Grodźcu Spółka Akcyjna 1891-1945 [1958] 0 Unroll
Number of units in the group: 19315
12/856/0 Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla Kopalnia Węgla "Kazimierz - Juliusz" w Kazimierzu [1908] 1931-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 41
12/857/0 H. Dietel Spółka Akcyjna Przemysłu Włókienniczego w Sosnowcu [1878] 1922-1944 [1947] 0 Unroll
Organizacja i zarządzanie: statuty, protokoły walnych zgromadzeń, sprawozdania z lat 1890-1944, sygn. 1-116 Produkcja: zestawienia, sprawozdania z lat 1928-1940, sygn. 117-131 Zaopatrzenie i zbyt: sprawozdania, zestawienia dotyczące sprzedaży z lat 1926-1944 [1945], sygn. 132-160 Finanse: bilanse, księgi główne, dzienniki, księgi inwentarzowe z lat 1878-1945, sygn.161-454 Personel: regulaminy, umowy zbiorowe, taryfy płac z lat 1893-1939, sygn. 455-485 Number of units in the group: 1285
12/858/0 Zakłady Przemysłu Włókienniczego C.G. Schön Spółka Akcyjna w Sosnowcu [1883] 1921-1945 0 Unroll
Organizacja i zarządzanie: statuty, protokoły walnych zebrań akcjonariuszy i zarządu, korespondencja z lat 1883-1940, sygn. 1-67 Finanse: bilanse, księgi buchalteryjne, inwentarze, korespondencja z lat 1886-1944, sygn. 68-159, brak sygn. 87, 88, 127-134 Personel: regulaminy, sprawozdanie o stanie zatrudnienia, płace (umowy zbiorowe), korespondencja z lat 1889-1945, sygn. 160-169 Zaopatrzenie i zbyt: stany towarów, inwentarze przędzy z lat 1930-1940, sygn. 170-173 Plany: plan sytuacyjny posesji fabrycznej, plany koncesyjne urządzeń wodnych, projekty budynków fabrycznych z lat 1887-1928, sygn. 174-183 Number of units in the group: 173
12/859/0 Towarzystwo Górniczo - Przemysłowe "Saturn" Spółka Akcyjna w Czeladzi Fabryka Portland - Cementu "Saturn" w Wojkowicach Komornych 1929-1941 [1945] 0 Unroll
Number of units in the group: 45
12/860/0 Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza Spółka Akcyjna w Sosnowcu 1889-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 215
12/861/0 Zakłady Przemysłu Cynkowego Spółka Akcyjna w Będzinie [1899] 1928-1944 0 Unroll
Verwaltung (Zarządzanie): sprawy ogólnoadministracyjne z lat 1928-1943, sygn. 1-4 Finanzen und Abrechnung (Finanse i Rozliczenia): bilanse, spisy inwentarza z lat 1938-1944, sygn. 5-36 Produktionsangelegenheiten (Sprawy produkcji): wykazy produkcji blachowni, dziurkowni, szmelcowni i walcowni cynku z lat 1932-1943, sygn. 37-41 Preisfragen (Sprawy cen): cennik wyrobów walcowni cynku z lat 1899, sygn. 42 Number of units in the group: 42
12/862/0 Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej 1876-1945 0 Unroll
Dyrekcja: zarządzenia własne i władz zwierzchnich, organizacja zakładu, sprawozdawczość z lat 1900-1945, sygn. 1-52, 1a-b, 22a, 47a Sekretariat: umowy przedstawicielskie w sprawach produkcji i gruntów, sprawy personalne urzędników z lat 1901-1944, sygn. 53-82, 58a, 73a, 82a-b Księgowość: zestawienia bilansowe, księgi finansowe, ocena szkód, podatki, koszty, płace z lat 1900-1945, sygn. 83-254, 84a, 225a-c Sprawy socjalne: ubezpieczenia, wypadki z lat 1928-1944,sygn. 255-266 Sprawy robotnicze: zatrudnienie, zwolnienia z lat 1896-1945, sygn. 267-293 Sprawy zakupu materiałów z lat 1903-1942, sygn. 294-296 Sprawy sprzedaży materiałów z lat 1895-1945, sygn. 297-306 Sprawy prawne: spory o grunty z lat 1920-1939, sygn. 307-337, brak sygn. 308 Sprawy produkcji: 1898-1944, sygn. 338-383 Sprawy urządzeń technicznych, zabudowań i gruntów z lat 1877-1944, sygn. 384-403 Sprawy majątkowe: nadania, akty i dokumenty hipoteczne, wykazy gruntów z lat 1877-1944, sygn. 404-476 Number of units in the group: 584
12/863/0 vacat - Huta "Katarzyna" w Sosnowcu - stwierdzono brak zespołu w 1998 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/864/0 Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim Spółka Akcyjna w Sosnowcu [1909] 1914-1940 0 Unroll
Organizacja i zarządzanie z lat [1909] 1914-1939, sygn. 1-47 Finanse z lat 1914-1928, sygn. 48-63 Wytwarzanie, przesyłanie i sprzedaż z lat 1916-1940, sygn. 64-90 Inwestycje z lat 1923-1925, sygn. 91-95 Plany z lat 1915, sygn. 96-97 Number of units in the group: 97
12/865/0 Zakłady Przemysłu Stalowego Meyerhold Spółka Akcyjna w Sosnowcu 1923-1943 0 Unroll
Sprawy ogólnoorganizacyjne: statut, walne zgromadzenia, sprawozdania z lat 1924-1943, sygn. 1-11 Statystyka: statystyka dotycząca produkcji pilników oraz dochodów i wydatków z lat 1923-1943, sygn. 12-14 Sprawy finansowe: bilanse roczne, protokoły kontroli skarbowej podatków obrotowego i dochodowego z lat 1923-1943, sygn. 15-42 Number of units in the group: 42
12/866/0 Fabryka Lin i Drutu dawniej A. Deichsel Spółka Akcyjna w Sosnowcu 1930-1939 0 Unroll
Sprawy organizacyjno-administracyjne: statut, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z 1939 roku, współpraca z Zakładami Przemysłu Stalowego Meyerhold Spółka Akcyjna w Sosnowcu z lat 1931-1939, sygn. 1-7 Sprawy finansowe: bilanse, księgi inwentarzowe, koszty własne Fabryki z lat 1930-1939, sygn. 8-20 Number of units in the group: 20
12/867/0 P. Lamprecht Fabryka Papieru w Sosnowcu 1889-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 407
12/868/0 Polskie Zakłady Babcock - Zieleniewski Spółka Akcyjna w Sosnowcu [1926] 1929-1939 0 Unroll
Akta władz Spółki: walne zgromadzenia akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, sprawozdania na posiedzenia Rady Nadzorczej z lat 1929-1939, sygn. 1-30 Akta zarządu Fabryki: korespondencja dotycząca działalności firmy, zbiór okólników, instrukcji i ogłoszeń dyrekcji firmy z lat [1926] 1929, sygn. 31-49 Korespondencja handlowa: zamówienia uzyskane dla firmy z lat 1930-1939, sygn. 50-51 Księgowość: księgi główne, komisowe, bilanse z lat 1929-1939, sygn. 52-74 Akta finansowe: sprawy podatku dochodowego, protokoły badania ksiąg handlowych z lat 1930-1939, sygn. 75-82 Sprawy personalne i załogi: interwencje w sprawach robotniczych u Inspektora Pracy, wykazy robotników zredukowanych, zapomogi z lat 1930-1936, sygn. 83-86 Number of units in the group: 86
12/869/0 Towarzystwo "Elektryczność" Spółka Akcyjna w Warszawie Zakłady w Ząbkowicach 1896-1944 0 Unroll
Akta zarządu Spółki: Organizacja i zarządzanie: statut, walne zgromadzenia akcjonariuszy z lat 1896-1937, sygn. 1-7 Finanse: dzienniki, księgi główne z lat 1929-1938, sygn. 8-16 Akta Zakładów: Organizacja i zarządzanie: pojedyncze pisma dotyczące zarządzania z lat 1933-1939, sygn. 17 Finanse: bilans, dzienniki, księgi główne, księgi rachunkowe wyrobów, listy płac z lat 1907-1944, sygn. 18-57 Produkcja i zbyt: sprawozdanie o możliwości produkcji, księgi zamówień, księgi frachtów kolejowych, materiały reklamowe z lat 1921-1943, sygn. 58-70 Number of units in the group: 70
Showing 841 to 860 of 2,935 entries.