Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/870/0 Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła w Ząbkowicach [1884] 1896-1945 0 Unroll
Finanse z lat [1884] 1893-1945, sygn. 1-95 Zbyt, sygn. 96 Personel z lat 1927-1928, sygn. 97 Number of units in the group: 152
12/871/0 Komitet Niesienia Pomocy Bezrobotnym i Biednym w Czeladzi 1931-1942 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: protokoły walnych zebrań, zebrań Zarządu i prezydium, komisji rewizyjnej z lat 1931-1939, sygn. 1-3 Sprawozdawczość roczna i okresowa: sprawozdania opisowe z lat 1933-1939, sygn. 4-12 Ogólna sprawozdawczość finansowa: dochody, rozchody, korespondencja w sprawach finansowych z lat 1931-1940, sygn. 13-20 Sprawy ogólne dotyczące bezrobocia: wykazy bezrobotnych, korespondencja dotycząca bezrobotnych, podania o pomoc z lat 1931-1940, sygn. 21-28 Komisja gospodarcza: protokoły zebrań komisji z lat 1932-1940, sygn. 29-31 Pomoc dla bezrobotnych: kuchnia dla bezrobotnych, przydziały artykułów żywnościowych, węgla, pomoc doraźna z lat 1931-1940, sygn. 32-39 Sekcja szkolna: protokoły zebrań, akcja dożywiania dzieci w przedszkolach, szkołach i na półkoloniach z lat 1931-1939, sygn. 40-46 Sekcja ogródków działkowych: protokoły zebrań, korespondencja z lat 1934-1942, sygn. 47-50 Number of units in the group: 50
12/872/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Sosnowcu 1934-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 165
12/873/0 Bank Udziałowy Spółdzielczy w Dąbrowie Górniczej 1912-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 125
12/874/0 Spółdzielczy Bank Rzemieślniczy w Sosnowcu 1932-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 34
12/875/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Sosnowcu 1923-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 463
12/876/0 Cech Rzemiosł Budowlanych w Będzinie 1917-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 1
12/877/0 Cech Piekarzy, Młynarzy i Cukierników w Będzinie 1937-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 1
12/878/0 Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Będzinie 1909-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 3
12/879/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Powiatowego Archiwum Państwowego w Będzinie - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2295-2421 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/880/0 Starostwo Powiatowe w Zawierciu [1920] 1927-1939 [1946] 0 Unroll
Referat Ogólny: zarządzenia i przepisy władz zwierzchnich z lat 1925-1939, sygn. 1-10 Referat Organizacyjny: utworzenie starostwa, zarządzenia starosty, zebrania i zjazdy, lustracje starostwa, podział administracyjny z lat 1925-1939, sygn. 11-23, 12a-b Referat Bezpieczeństwa: sprawozdania własne i wojewody, stronnictwa polityczne, działalność komunistyczna, stowarzyszenia i związki, obchody 1-majowe, bezrobocie strajki, nadzór nad prasą i wydawnictwami, rozkazy komendanta wojewódzkiego policji Państwowej z lat 1922-1939, sygn. 24-290, 58a, 59a, 60a, 61a, 216a, brak 39, 40 Referat Porządku Publicznego: przepisy ogólne, imprezy, odczyty, ruch ludności, sprawy paszportowe z lat 1920-1939, sygn. 291-405, 400a-d Referat Administracyjny: sprawy obywatelstwa, konsularne, statystyka ruchu naturalnego i spisy ludności, sprawy kultury i sztuki z lat 1922-1939, sygn. 406-455 Referat Wyznaniowy: sprawy poszczególnych wyznań z lat 1926-1939, sygn. 456-524 Referat Karno-Administracyjny: rejestry karne, karno-administracyjne z lat 1927-1939, sygn. 525-618 Referat Wojskowy: listy poborowych, komisje poborowe, sprawy WF i PW z lat 1883-1939, sygn. 619-778 Referat Przemysłowy: zakłady przemysłowe, rzemiosło i cechy, statystyka przemysłowa z lat 1922-1938, sygn. 779-837, 790a, 809a, 822a Referat Wodny: uprawnienia wodne z lat 1922-1939, sygn. 838-849a Referat Samorządowy: sprawy organów ustrojowych gmin miejskich i wiejskich, statystyka z lat 1920-1939, sygn. 850-879 Referat Opieki Społecznej: opieka nad poszkodowanymi, nieszczęśliwe wypadki z lat 1927-1939, sygn. 880-923 Referat Budżetowo-Gospodarczy: sprawozdania finansowe, księgi budżetowo-rachunkowe z lat 1927-1938, sygn. 924-957 Referat Sanitarny: choroby zakaźne, pomoc lekarska, statystyka sanitarna i sprawozdania periodyczne z lat 1924-1939, sygn. 958-1003 Referat Weterynaryjny: spisy zwierząt gospodarskich z lat 1927-1937, sygn. 1004-1044 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: okólniki i zarządzenia w sprawach parcelacji, statystyki, rejestracja gospodarstw z lat 1920-1939, sygn. 1045-1203 Referat Budowlany: sprawy budowlane z lat 1927-1938, sygn. 1204-1205a Referat Ochrony Lasów z lat 1927-1933, sygn. 1206 Number of units in the group: 1352
12/881/0 Starosta Powiatu Zawierciańskiego 1939-1945 0 Unroll
Sprawy budżetowe i finansowe: budżety, zapomogi, wsparcia z lat 1939-1944, sygn. 1-6 Sprawy osadnictwa i przesiedleń z lat 1940-1944, sygn. 7-11 Policja polityczna: sprawy przepustek i dowodów osobistych z lat 1939-1944, sygn. 12-14 Policja porządkowa: ruch uliczny, sprawy cen, statystyka kryminalna z lat 1939-1944, sygn. 15-19 Policja przemysłowa: wykaz przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych z lat 1940-1944, sygn. 20 Żandarmeria: szkolenie, obsada stanowisk z lat 1942-1944, sygn. 21-22 Sprawy przynależności państwowej: zarządzenia, sprawy listy narodowościowej z lat 1939-1944, sygn. 23-25 Sprawy weterynaryjne: spisy bydła z lat 1940-1944, sygn. 26 Sprawy ubezpieczeń społecznych z lat 1941-1942, sygn. 27 Number of units in the group: 27
12/882/0 Powiatowy Związek Samorządowy Wydział Powiatowy w Zawierciu 1927-1939 0 Unroll
Dział Ogólny: Referat Ogólny: protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego i Rady Powiatowej, protokoły komisji rewizyjnej Rady Powiatowej z lat 1927-1939, sygn. 1-50 Referat Organizacyjny: statut organizacyjny biura Wydziału Powiatowego, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z lat 1927-1939, sygn. 51-58 Referat Personalny: sprawy dyscyplinarne z lat 1933-1939, sygn. 59-60 Referat Budżetowy: subwencje i zapomogi z lat 1934-1939, sygn. 61-69 Referat Gospodarczy: przepisy i zarządzenia ogólne z lat 1938-1939, sygn. 70 Referat Samorządu Gminnego: okólniki w sprawach gminnych, protokoły posiedzeń zarządów i rad gminnych, budżety roczne i sprawozdania rachunkowe gmin, inspekcje gmin z lat 1927-1939, sygn. 71-255 Dział Finansowy: Referat Finansowy: preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, księgowość Wydziału Powiatowego z lat 1927-1939, sygn. 256-293 Referat Rachunkowy: rozrachunki z gminami z lat 1934-1939, sygn. 294-296 Referat Kosztów Leczenia i Opieki Społecznej: komisje zdrowia i opieki społecznej z lat 1929-1939, sygn. 297-298 Referat Instytucji Zastępczej Funduszu Pracy: kwoty wpływów i wypłaconych bezrobotnym zasiłków z lat 1938-1939, sygn. 299 Dział Drogowo-Budowlany: protokoły posiedzeń powiatowej komisji drogowo-budowlanej z lat 1927-1938, sygn. 300-302 Referaty samodzielne: Referat Zdrowia Publicznego: protokoły posiedzeń komisji opieki społecznej i zdrowia publicznego z lat 1927-1939, sygn. 303-305 Referat Oświatowo-Kulturalny: kwestionariusz w sprawie stanu przedszkoli w gminach, statystyka przedszkoli z lat 1934-1939, sygn. 306-308 Referat Rolny: protokoły posiedzeń komisji rolno-weterynaryjnej, księga protokołów zebrań zarządu powiatowej organizacji kół gospodyń wiejskich i walnych zjazdów kół z lat 1931-1939, sprawozdania roczne powiatowej organizacji kół gospodyń wiejskich i kół gminnych, korespondencja w sprawie zalesiania nieużytków, melioracji, popierania hodowli z lat 1927-1939, sygn. 309-322 Number of units in the group: 407
12/883/0 Akta miasta Zawiercia [1914] 1915-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 543
12/884/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Zawierciu [1919] 1920-1933 [1935] 0 Unroll
Parcelacja gruntów z lat [1919] 1921-1933, sygn. 1-20 Scalanie gruntów z lat 1926-1932, sygn. 21-24 Zajęcie gruntów z lat 1921-1933, sygn. 25-37 Zamiana gruntów z lat 1923-1924, 1929-1931, sygn. 38-46 Sprzedaż gruntów z lat 1926-1927, sygn. 47 Number of units in the group: 63
12/885/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Mniejszych Gospodarstw Wiejskich w Zawierciu [1921] 1932-1939 0 Unroll
Sprawy rozjemcze: akta dłużników i wierzycieli posiadaczy gospodarstw rolnych, orzeczenia, oszacowanie wartości majątków z lat [1921] 1932-1939, sygn. 1-1184 Dziennik spraw z lat 1933-1934, sygn. 1185 Number of units in the group: 1185
12/886/0 Akta gminy Kroczyce 1915-1941 0 Unroll
Gemeinde Kroczyce (Gmina Kroczyce): Rozporządzenie władz gminnych z lat 1915, sygn. 1 Zarząd Gminy Kroczyce: Zebrania ciał samorządowych z lat 1923-1934, sygn. 2 Statystyka produkcji rolnej z lat 1930, sygn. 3 Number of units in the group: 6
12/887/0 Akta gminy Kromołów 1874-1937 0 Unroll
Akta gminy Kromołów: uchwały zebrań gminnych i wiejskich, korespondencja z władzami fabrycznymi i włościańskimi, przemysł, szkolnictwo, drogownictwo, sprawy kościelne, księgi ludności stałej i niestałej, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia majątkowe, akta gminnej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej z lat 1874-1914, sygn. 1-349, brak sygn. 87, 288 Number of units in the group: 362
12/888/0 Akta gminy Mierzęcice 1900-1945 0 Unroll
Gmina Mierzęcice: sprawy szkolne, podatkowe, rolne, Komitet Gminny, wybory sołtysów i wójtów z lat 1915-1918, sygn. 1-28 Zarząd Gminy Mierzęcice: Dział Ogólnoorganizacyjny: statystyka, wybory sołtysów i wójtów, personel gminny, protokoły zebrań z lat 1919-1937, sygn. 29-57 Dział Finansowo-Budżetowy: sprawy podatkowe, Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa z lat 1919-1933, sygn. 58-78 Dział Gospodarki Gminnej: statystyka rolna, sprawy gruntowe z lat 1920-1939, sygn. 79-93 Dział Administracji Społecznej : szkolnictwo, instytucje społeczne, sprawy zdrowotne, niezamożni mieszkańcy gminy, bezrobotni z lat 1918-1939, sygn. 94-128 Gmina Mierzęcice: Administracja Ogólna: zarządzenia, ogłoszenia władz , sprawy aprowizacyjne i zatrudnienie z lat 1939-1941, sygn. 177-187 Policja: sprawy karne z lat 1940, sygn. 188-192 Szkolnictwo z lat 1940-1941, sygn. 193-194 Opieka społeczna i opieka nad młodocianymi: ubezpieczenia i zasiłki z lat 1939-1940, sygn. 195 Rozwój gospodarczy: sprawy rolne, leśne, weterynaryjne, handlu i przemysłu z lat 1940-1941, sygn. 196-201 Finanse: budżet, wykazy gruntów gminnych z lat 1940-1941, sygn. 202-203 Spis roboczy: katalogi ocen uczniów, wykazy stanu zatrudnienia pracowników fizycznych z lat 1938-1940, 6 j. Number of units in the group: 232
12/889/0 Akta gminy Poręba 1846-1939 0 Unroll
Zarząd Gminy Poręba Mrzygłodzka: sprawy przemysłu, rzemiosła i finansowe, poszukiwanie osób zbiegłych, księgi ludności niestałej z lat 1846-1914, sygn. 1-25 Gmina Poręba Mrzygłodzka: rozporządzenia władz z lat 1914-1917, sygn. 26-27 Dział Ogólnoorganizacyjny: przepisy i zarządzenia, protokoły zebrań gminnych, księga uchwał Rady Gminnej z lat 1923-1939, sygn. 28-36 Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania rachunkowe z lat 1930-1939, sygn. 37-54 Dział Gospodarki Gminnej: statystyka produkcji rolnej z lat 1933-1939, sygn. 55-59 Dział Administracji Społecznej: bezrobocie, wykazy bezrobotnych z lat 1933-1938, sygn. 60-65 Dział Administracyjny: sprawy wyznaniowe, księgi ludności stałej i niestałej, sprawy aprowizacji z lat 1890-1938, sygn. 66-73 Number of units in the group: 84
Showing 861 to 880 of 2,935 entries.