Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/395/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Spółdzielni Inwalidów "Start" w Lesznie 1981 0 Unroll
W zespole zachowały się następujące materiały: statut i inne zarządzenia organizacyjne, akta dotyczące działalności Komitetu Założycielskiego i wyborów do Komisji Zakładowej, korespondencja wysyłana i otrzymywana, regionalne i ogólnopolskie komunikaty i serwisy informacyjne, kilkanaście egzemplarzy pisma "Solidarność Leszczyńska" oraz afisze, plakaty i ulotki wydawane przez Związek. W zespole brak jest protokołów posiedzeń Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Number of units in the group: 9
34/396/0 Zbiór widokówek 1902-2015 0 Unroll
Widokówki przedstawiają widoki ogólne i fragmenty miast i wsi oraz zabytki architektoniczne z obszaru południowo-zachodniej Wielkopolski. Number of units in the group: 1552
34/397/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Gostyniu [1949] 1962-1975 0 Unroll
regulamin organizacyjny, zarządzenia i wytyczne GUS, podział czynności i plany pracy, instrukcje kancelaryjne, wykazy miejscowości, wykazy jednostek sprawozdawczych, instrukcje i formularze sprawozdawcze, sprawozdania z zakresu: inwestycji i budownictwa, czynów społecznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu, kultury i sztuki, ludności, zdrowia, szkolnictwa, przemysłu, rolnictwa, transportu i łączności, usług, zatrudnienia, informacje o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych i sytuacji gospodarczej powiatu gostyńskiego, biuletyn i metryki statystyczne, kartoteki poszczególnych przedsiębiorstw Number of units in the group: 502
34/398/0 vacat - Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Górze, przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
34/399/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kościanie [1955] 1962-1975 0 Unroll
sprawozdania z zakresu: budownictwa, inwestycji, czynów społecznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, ludności, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, przemysłu, rolnictwa, transportu i łączności, usług, zatrudnienia, miesięczne informacje statystyczne oraz metryki i karty statystyczne z różnych dziedzin Number of units in the group: 159
34/400/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Lesznie [1959] 1962-1975 0 Unroll
organizacja i zakres działania Powiatowego Inspektoratu Statystycznego, sprawozdania z zakresu: budownictwa, inwestycji, czynów społecznych, zasobów mieszkaniowych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, kultury i kultury fizycznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty, przemysłu, rolnictwa, usług, zatrudnienia, miesięczne informacje statystyczne oraz karty i metryki statystyczne z różnych dziedzin, Number of units in the group: 197
34/401/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Rawiczu [1943] 1962-1975 0 Unroll
Sprawozdania z zakresu: inwestycji, budownictwa, czynów społecznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, obrotu towarowego, kultury, ludności, ochrony zdrowia, oświaty, przemysłu, rolnictwa, transportu i łączności, zatrudnienia, miesięczne informacje i tablice statystyczne z różnych dziedzin Number of units in the group: 125
34/402/0 vacat - Powiatowy Inspektorat Statystyczny we Wschowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
34/403/0 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lesznie 1808-1939 0 Unroll
Akta zespołu nie dają pełnego obrazu działalności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lesznie. Są to bowiem materiały szczątkowe, dotyczące na ogół tylko spraw finansowych. W zespole zachowała się m.in. korespondencja w sprawie opłat na rzecz Gminy i rewindykacji majątku zlikwidowanych gmin żydowskich. Akta te są świadectwem ówczesnej trudnej sytuacji finansowej Gminy. Z innych materiałów zachowały się w zespole: księga wpisu urodzeń z lat 1808-1809, sprawy finansowe żydowskiej szkoły elementarnej w Lesznie oraz protest przeciwko zlikwidowaniu gminy żydowskiej w Rawiczu. Number of units in the group: 19
34/404/0 Komunalne kasy oszczędności - zbiór szczątków zespołów 1914-1953 0 Unroll
W skład zbioru szczątków zespołów wchodzą akta Komunalnych Kas Oszczędności powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz Komunalnych Kas Oszczędności miast: Jutrosina, Leszna, Ponieca, Rakoniewic, Rawicza i Wolsztyna. Akta zachowały się w stanie fragmentarycznym. W aktach K.K.O. powiatu gostyńskiego znajdują się wyłącznie bilanse z lat 1937-1948 oraz księga główna z 1949 r. K.K.O. powiatu kościańskiego liczy zaledwie 3 j.a. Są to księgi sum pozabudżetowych z lat 1935-1940 oraz sprawozdania z działalności Kasy za rok 1933. Stosunkowo najlepiej zachowały się materiały K.KO. powiatu rawickiego. W ich skład wchodzą: statut z 1929 r., księgi protokolarne Zarządu Komunalnej Kasy Oszczędności z lat 1929-1938 i Rady Kasy z lat 1929-1939, księgi bilansowe i bilanse z lat 1929-1940 (1945). W aktach K.K.O. powiatu wolsztyńskiego znajdują się następujące materiały: statut, protokolarze posiedzeń Dyrekcji (1938-1948), Rady Kasy (1928-1948) i Komisji Kredytowej (1914-1948) oraz księgi bilansowe z lat 1937-1948. K.K.O. miasta Jutrosina liczy 3 j.a. Są to książki protokolarne Zarządu Kasy z lat 1933-1939 i Komisji Rewizyjnej z lat 1931-1939. W materiałach K.K.O. miasta Leszna znajdują się: statut z 1948 r., protokolarze posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 1945-1948, protokolarze posiedzeń Komisji Kredytowej z lat 1947-1948 oraz sprawozdania z działalności Kasy za lata 1945-1949. W aktach K.K.O. miasta Ponieca zachowały się wyłącznie bilanse z lat 1939-1949. K.K.O. miasta Rakoniewice liczy zaledwie 1 j.a. dotyczącą likwidacji Kasy i jej przyłączenia do K.K.O. powiatu wolsztyńskiego. W skład akt K.K.O. miasta Rawicza wchodzą: statut z 1937 r., księgi bilansowe z lat 1933-1943 i księga uchwał kredytowych z lat 1937-1938. W zbiorze znajdują się jeszcze materiały K.K.O. miasta Wolsztyna. Są to: historia Kasy, protokolarze posiedzeń Rady Kasy i Komisji Rewizyjnej oraz obrachunki roczne i bilans likwidacyjny. Number of units in the group: 50
34/404/1 KKO powiatu gostyńskiego 1937-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 6
34/404/2 KKO miasta Ponieca 1939-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 3
34/404/3 KKO powiatu kościańskiego 1933-1940 0 Unroll
Number of units in the group: 3
34/404/4 KKO miasta Leszna 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 8
34/404/5 KKO powiatu rawickiego 1929-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 10
34/404/6 KKO miasta Rawicza 1933-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 4
34/404/7 KKO miasta Jutrosina 1931-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 3
34/404/8 KKO powiatu wolsztyńskiego 1914-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 7
34/404/9 KKO miasta Rakoniewice 1937-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/404/10 KKO miasta Wolsztyna 1929-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 5
Showing 441 to 460 of 1,295 entries.