Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/690/0 Miejska Rada Narodowa w Chorzowie 1974-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 57
12/691/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chorzowie [1869] 1950-1973 [1982] 0 Unroll
Number of units in the group: 1623
12/692/0 Gminna Rada Narodowa w Bobrku - Karbiu 1945-1951 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia jednostek nadrzędnych, księga uchwał, protokoły , sprawozdania, stan posiadania, wykaz osób, odpisy z ksiąg katastralnych, zaświadczenia o narodowości polskiej, sprawy weryfikacyjne, sprawy wojskowe z lat 1945-1951, sygn. 1-12 Referat Wojskowy i Polityczny z lat 1945-1950, sygn. 13-16 Referat Finansowo-Budżetowy: księgi inwentarzowe, budżety, sprawozdania rachunkowe i podatkowe z lat 1945-1950, sygn. 17-36 Referat Kulturalny: zbiórki na pomniki i inne akcje kulturalne, Polska Partia Robotnicza, Gminny Komitet Obrońców Pokoju, organizacje sportowe, szkoły z lat 1948-1951, sygn. 37-42 Kadry: sprawy osobowe członków Prezydium z lat 1948-1950, sygn. 43-44 Komisje: wykazy, sprawozdania z działalności z lat 1947-1950,sygn. 45-58 Związki i stowarzyszenia: ZMP, Ochotnicza Straż Pożarna - korespondencja z lat 1948-1950, sygn. 59-60 Przedsiębiorstwa działające na terenie gminy: wykaz urzędów, wodociągi, kanalizacja, Zarząd Nieruchomości Mieszkaniowych z lat 1949-1950, sygn. 61-63 Number of units in the group: 67
12/693/0 Gminna Rada Narodowa w Chruszczowie 1947-1951 [1953] 0 Unroll
Number of units in the group: 7
12/694/0 Fundusz Aprowizacyjny Oddział w Bytomiu 1946-1949 0 Unroll
Sprawy organizacyjne i korespondencja Oddziału Funduszu Aprowizacyjnego: organizacja i korespondencja dotycząca działalności wydziału ogólnego, spraw personalnych z lat 1946-1949, sygn. 1-6 Sprawy organizacyjne Delegatury Pełnomocnika do Spraw Składowania Zbóż i Przetworów Zbożowych: okólniki, instrukcje, protokoły z konferencji, protokoły badań artykułów żywnościowych z lat 1947-1949, sygn. 7-13 Spisy magazynów, zestawienia zapasów, rozliczenia dostaw: meldunki o stanie aktualnym zapasów zboża w magazynach województwa śląsko-dąbrowskiego, obliczenia ubytków naturalnych, zobowiązania przedmiotowe z lat 1947-1948, sygn. 14-20 Ewidencje importu zbóż i przerzutów międzywojewódzkich: akcja "50" i przerzuty międzywojewódzkie, akcja jugosłowiańska, rumuńska, import, USA "50", akcja "25" z lat 1947-1948, sygn. 21-28 Zestawienia dyspozycji wysyłkowych i przemiałowych: zestawienia dyspozycji i zleceń otrzymanych od Pełnomocnika i wydanych przez Delegaturę dyspozycji wysyłkowych, realizacja dyspozycji, sprzedaż wolnorynkowa z lat 1947-1948, sygn. 29-37 Number of units in the group: 37
12/695/0 Urząd Skarbowy w Chorzowie Batorym [1939] 1945-1949 0 Unroll
Spis akt podatników, którzy prowadzili działalność po 1945 roku: spis akta podatników, sprawy podatkowe właścicieli placówek handlowych Chorzowa i Siemianowic, oświadczenia podatkowe, kwity wpłaconych sum podatkowych z lat 1939-1949, sygn. 1-136, brak sygn. 6 Number of units in the group: 135
12/696/0 Sąd Okręgowy w Bytomiu [1936] 1945-1950 [1994] 0 Unroll
Number of units in the group: 1657
12/697/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie [1899] 1945-1950 [1959] 0 Unroll
Protokoły: księgi protokołów tymczasowej Rady, Zarządu i Dyrekcji, księgi decyzji dyrektora z lat 1945-1950, sygn. 1-7 Sprawy kancelaryjne i archiwalne: korespondencja z lat 1945-1952, 1958, sygn. 8-9 Spis roboczy akt osobowych z lat 1899-1959, 40 j. Number of units in the group: 49
12/698/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów WAP w Katowicach - Oddział w Bytomiu - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2260-2294 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/699/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siemianowicach [1945] 1950-1973 [1974] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: sprawy organizacyjne MRN, protokoły sesji, uchwały MRN, postulaty wyborcze, akta komisji, komitety blokowe, wybory ławników do sądów powiatowych, protokoły posiedzeń Prezydium, uchwały i ich realizacja PMRN, sprawozdania z działalności wydziałów i samodzielnych referatów, podział administracyjny miasta, z lat 1948-1973, sygn. 1-396 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły posiedzeń komisji, uchwały, plany gospodarcze perspektywiczne wieloletnie i roczne, inne plany i sprawozdania z ich realizacji, bilanse siły roboczej, analizy obrotu towarowego, okresowe oceny sytuacji gospodarczej, sprawozdania o dochodach budżetu terenowego i centralnego, z lat 1950-1974, sygn. 397-598 Wydział Finansowy: Referat Wymiaru Podatków i Opłat: sprawy ewidencyjne, rejestry zestawień podatkowych, rejestry spraw karnych i skarbowych, rejestry podatków od nieruchomości i lokali, z lat 1948-1965, sygn. 599-677 Referat Budżetowy: budżety i sprawozdania z wykonania budżetu, projekty budżetu, analizy wykonania budżetu, z lat 1950-1967, sygn. 678-805 Referat Centralnej Księgowości i Rewizji: sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, plany wydatków i dochodów budżetowych, nadzór rachunkowy nad wydziałami z lat 1951-1969, sygn. 806-899 Referat Ogólny: wykazy pracowników i stanowisk służbowych, szkolenia, sprawy emerytalne, organizacja i technika pracy wydziału, sprawozdania z wykonania budżetu terenowego, z lat 1951-1966, sygn. 900-942 Wydział Oświaty: kontrola wykonania planu oświaty, realizacja postulatów wyborczych przez Wydział z lat 1951-1963, sygn. 943-944 Wydział Kultury: protokoły narad, sprawozdania z działalności, budżety, z lat 1952-1966, sygn. 945-950 Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, z lat 1958-1961, sygn. 951-952 Wydział Spraw Wewnętrznych: decyzje w sprawie zmian imion i nazwisk, sprawy emigracyjne i repatriacyjne, nadawanie polskiego obywatelstwa, ustalenia treści aktów urodzenia, z lat 1951-1973, sygn. 953-973 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sprawozdania z działalności Wydziału, plany gospodarcze, budżety Wydziału, plany zasiewów, wykazy gruntów rolnych, z lat 1950-1958, sygn. 974-985 Wydział Gospodarki Komunalnej i Miejskiej: preliminarze dochodów i wydatków, sprawozdania, z lat 1952-1968, sygn. 986-989 Wydział Architektury i Budownictwa: sprawozdania o ruchu budowlanym, z lat 1962, sygn. 990 Wydział Komunikacji: protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły z kontroli ruchu kołowego, z lat 1952-1960, sygn. 991-993 Wydział Przemysłu: postulaty wyborcze i ich realizacja, przymusowe przejmowanie pod zarząd państwowy zakładów rzemieślniczych, kontrola zadań płacowych drobnej wytwórczości, ewidencja rzemiosła i przemysłu prywatnego, karty rzemieślnicze, z lat 1945-1963, sygn. 994-1013 Wydział Handlu: sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły z konferencji handlowych, z lat 1952-1955, sygn. 1014-1015 Wydział Zdrowia: księgi zgonów miasta Siemianowice, analiza i sprawozdania z umieralności niemowląt, budżety Wydziału, sprawozdania, z lat 1946-1966, sygn. 1016-1105 Wydział Zatrudnienia i Opieki Społecznej: sprawozdania z akcji werbunkowej, kontrola kwater i hoteli robotniczych, sprawozdania, z lat 1951-1957, sygn. 1106-1124 Wydział Budżetowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe, sprawozdania budżetowe, bilanse roczne, budżety, z lat 1951-1969, sygn. 1125-1155 Wydział Statystyki: spis rolny, sprawozdania statystyczne, spis powszechny, z lat 1951-1961, sygn. 1156-1172 Miejski Inspektorat Inwestycji: inwestycje scentralizowane - budowa kanalizacji, bilanse roczne Inspektoratu, plany i sprawozdania Inspektoratu, z lat 1956-1964, sygn. 1173-1189 spis zdawczo-odbiorczy, 122 j.a. - spisy spraw, spisy wyborców Number of units in the group: 1311
12/700/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bytomiu [1934] 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 3497
12/701/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radzionkowie 1950-1973 [1974] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: sprawy organizacyjne, sprawozdania, protokoły spotkań posłów i radnych z wyborcami, protokoły sesji MRN, plany pracy, działalność komisji, uchwały MRN i PMRN, sprawozdania z wykonania uchwał, plany pracy MRN i PMRN, sprawozdania z działalności, zarządzenia PMRN, protokoły posiedzeń PMRN, wybory do sejmu i rad narodowych, działalność Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Radzionkowie, działalność komitetów blokowych, herb miasta Radzionków, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, skargi i zażalenia, normatywy kancelaryjne, ewidencja godeł i pieczęci, z lat 1951-1973, sygn. 1-258 Wydział Ogólno-Administracyjny: sprawy archiwum zakładowego, nazewnictwo ulic, sprawozdawczość resortowa, sprawozdania o stanie zatrudnienia, umowy dzierżawne gruntu, sprawy wynagrodzeń, przydział mieszkań, działalność placówek leczniczych i oświatowych, czyny społeczne, odznaczenia, obchody uroczystości państwowych, z lat 1951-1973, sygn. 259-313 Wydział Finansowy: budżety i sprawozdania z jego wykonania, bilanse, inwestycje - planowanie i sprawozdawczość, plany perspektywiczne, budżety i plany finansowo-ekonomiczne przedsiębiorstw, plany techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstw, bilanse roczne przedsiębiorstw, z lat 1950-1974, sygn. 314-496 Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania organizacji i instytucji kulturalnych działających na terenie Radzionkowa, zmiany imion i nazwisk, związki stowarzyszenia - działalność, opinie o mieszkańcach, zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa, z lat 1950-1973, sygn. 497-514 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: sprawozdania instytucji, z lat 1971-1972, sygn. 515-516 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: karty ewidencyjne lokali mieszkalnych, książki ewidencyjne nieruchomości, budowa dróg, ulic i placów - korespondencja, sprawy remontów, nadzór nad budynkami, sprawozdania z gospodarki mieszkaniowej, dokumentacja techniczna, z lat 1950-1973, sygn. 517-1016 Number of units in the group: 1016
12/702/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Siemianowicach 1945-1950 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa: uchwały, protokoły posiedzeń, wykazy członków, sprawozdania, komisje z lat 1945-1950, sygn. 1-24 Zarząd Miejski: zarządzenia, protokoły posiedzeń, budżety, nieruchomości , rolnictwo, kursy dokształcające z lat 1945-1950, sygn. 25-36 Number of units in the group: 36
12/703/0 Urząd Górniczy Bytom Północ 1791-1944 0 Unroll
Sprawy ogólnoorganizacyjne: ustawy górnicze, przepisy szczegółowe, sprawy kancelaryjne z lat 1861-1944, sygn. 44 Sprawy urzędnicze: przepisy ogólne, warunki płacy i pracy, sprawy socjalne z lat 1799-1944, sygn. 45-84 Sprawy rachunkowe: wykaz zakładów, zjazdy i uchwały, sprawy kupna i sprzedaży, sprawozdania rachunkowe, wykaz udziałów z lat 1865-1944, sygn. 85-101 Sprawy robotnicze: przepisy ogólne, sprawy szkoleniowe, sprawy związkowe, umowy i taryfikatory, strajki, opieka socjalna, robotnicy młodociani, choroby zawodowe, ubezpieczenia, zażalenia, robotnicy cudzoziemcy i jeńcy z lat 1862-1944, sygn. 102-161 Sprawy policyjne: policja górnicza i przemysłowa, zarządzenia ogólne, przepisy szczegółowe dotyczące ruchu i planów ruchu, sprawy dotyczące poszczególnych procesów produkcyjnych i dziedzin działalności zakładów z lat 1862-1944, sygn. 162-202 Ruch kopalń: sprawy ruchu w poszczególnych zakładach nadzorowanych przez Urząd Górniczy z lat 1859-1944, sygn. 303-1080, brak sygn. 732, 1015 Sprawy ratownictwa: dane statystyczne dotyczące produkcji, sprawozdania kwartalne płac z lat 1936-1944, sygn. 1081 Statystyki: statystyka płac, wypadków i urządzeń kopalnianych z lat 1867-1944, sygn. 1082-1126 Sprawy różne: odznaczenia, wiercenia, sprawy interesantów, mieszkaniowe, związki robotnicze, sprawozdania roczne, raporty sytuacyjne, szkolnictwo, ubezpieczenia od starości; komisje, zastępstwa, umundurowanie, ceny, rozprawy naukowe, informacje prasowe z lat 1852-1944, sygn. 1127-1221 Number of units in the group: 1686
12/704/0 Urząd Górniczy Bytom - Południe 1842-1944 0 Unroll
Sprawy ogólno-organizacyjne: ustawy górnicze, przepisy szczegółowe, sprawy kancelaryjne z lat 1842-1944, sygn. 1-35 Sprawy urzędnicze: akta osobowe, kadry kierownicze, sprawy szkoleniowe, dane personalne o pracownikach obsługi z lat 1956-1944, sygn. 36-52 Sprawy rachunkowe: dane finansowe dotyczące personelu z lat 1850-1944, sygn. 53-70 Sprawy robotnicze: przepisy, taryfikatory, związki zawodowe, sprawy socjalne, robotnicy-cudzoziemcy jeńcy z lat 1868-1944, sygn. 71-93 Sprawy policji górniczej i przemysłowej z lat 1855-1944, sygn. 94-182 Ruch kopalń: plany ruchu, dane dotyczące eksploatacji, sprawy personalne robotników z lat 1856-1944, sygn. 183-290 Sprawy ratownictwa: urządzenia górnicze na poszczególnych kopalniach, organizacja ratownictwa, statystyka wypadków z lat 1929-1944, sygn. 291-352 Statystyka: zarobków, wypadków, dotycząca urządzeń maszynowych z lat 1899-1944, sygn. 353-380 Sprawy różne: geologiczne, sprawozdania roczne władz górniczych, sprawy szkolne, ubezpieczeniowe, organizacje przemysłowe i inne z lat 1862-1944, sygn. 381-431 Number of units in the group: 433
12/705/0 Urząd Górniczy w Chorzowie - Zachód 1788-1945 0 Unroll
Reprezentacja i zarząd kopalń z lat 1851-1943, sygn. 1-80, 39a-b Zarządzenia organizacyjne: pełnomocnictwa, przydział czynności, umowy dzierżawne, pól górniczych z lat 1939-1944, sygn. 81-83, 85-86, 88-90 Księgowość: sprawy kasowe z lat 1942-1944, sygn. 91-93 Akta osobowe inspektorów górniczych: dozór techniczny kopalń z lat 1889-1944, sygn. 95-96, 100, 105, 108, 110-113, 116, 119-121, 123-149 Ewidencja podległych kopalń z lat 1911-1945, sygn. 150-156, 150a Stosunki własnościowe i uprawnienia kopalń: kupno, stan posiadania, uprawnienia do eksploatacji, unieruchamianie kopalń z lat 1788-1944, sygn. 157-166, 168-202, 204-216, 218-262, 185a, 186a, 189a-c, 193a, 194a, 197a-c, 200a, c, d, e, f, 202 a-c, 204 a-c, 206a, 211a, 212a-c, 213a, 214a-b, 221a-e, 222a, 223a-b, 227a-g, 238a, 246a Wolne kuksy: pobieranie opłat, Śląski Fundusz Wolnych Kuksów z lat 1861-1944, sygn. 263-274, 273a Sprawy robotnicze: czas pracy, zatrudnienie kobiet i młodocianych, regulaminy porządkowe, obozy pracy, szkolenia, nagrody, kary z lat 1877-1944, sygn. 275-300 Zarząd ruchem kopalń: plan ruchu, technika i metody eksploatacji, kontrola urządzeń technicznych z lat 1798-1944, sygn. 301, 303, 305-327, 336-342, 359-360, 365-369, 371-378, 383-387, 389, 391-401, 403, 405-409, 411-421, 423-424, 426-430, 434-439, 441-450, 452, 454-466, 468, 470-472, 474-475, 477-481, 486-492, 494-496, 499-506, 508-516, 518-520, 525-556, 558-589, 593, 595-598, 600-601, 603-630, 632-651, 653-664, 666-676, 678-705, 707-712, 714-720, 722-734, 736-742, 744-764, 766-771, 773-779, 320a Korespondencja w sprawie nieszczęśliwych wypadków: dochodzenia, statystyka z lat 1943-1944, sygn. 781-796 Prace poszukiwawcze z lat 1940-1944, sygn. 797-802 Statystyka i planowanie: roczne plany kopalń, statystyka górnicza z lat 1942-1944, sygn. 804-807, 809 Gospodarka kopalń w okresie wojny: rozporządzenia władz, obrona przeciwlotnicza, oszczędność materiałowa z lat 1942-1944, sygn. 813-814 Number of units in the group: 755
12/706/0 Urząd Górniczy w Królewskiej Hucie - Wschód 1839-1945 0 Unroll
Sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1943, sygn. 1 Sprawy personalne urzędników z lat 1942-1944, sygn. 2-13 Rachunkowość z lat 1872-1944, sygn. 14-18 Szkody górnicze z lat 1942, sygn. 19 Sprawy pracownicze z lat 1939-1944, sygn. 20-32 Eksploatacja z lat 1839-1945, sygn. 33-110 Sprawy budowlane, osiedla z lat 1940-1944, sygn. 111-114 Bezpieczeństwo pracy i wypadki z lat 1939-1944, sygn. 115-128 Sprawy wojskowe i tajne: sabotaż, szpiegostwo, materiały statystyczne z lat 1942-1944, sygn. 129-138 Number of units in the group: 139
12/707/0 Państwowa Inspekcja Górnicza w Królewskiej Hucie 1797-1922 0 Unroll
Sprawy robotnicze: zatrudnienie robotników, kobiet i młodocianych, jeńców wojennych, regulaminy porządkowe, sprawy socjalne, związki robotnicze, strajki, płace z lat 1837-1922, sygn. 1-113 Sprawy urzędnicze: zatrudnienie urzędników administracyjnych i technicznych, płace; akta personalne służby technicznej z lat 1846-1922, sygn. 114-178 Sprawy organizacyjno-administracyjne: utworzenie Inspekcji Górniczej w Królewskiej Hucie, dzieje kopalni "Król", przekazanie kopalni władzom polskim w 1922 roku, kontakty z jednostką nadrzędną w Zabrzu, organizacja kancelarii i registratury z lat 1801-1922, sygn. 179-195 Sprawy rachunkowo-kasowe: Fundusz Wolnych Kuksów, rozliczenia z Państwową Główną Kasą w Opolu, sprawy kredytowe z lat 1856-1922, sygn. 196-212 Eksploatacja, budżet i sprawy techniczne: metody eksploatacji, przepisy dotyczące bezpieczeństwa kopalni, preliminarze i koszty, plany ekonomiczne i produkcyjne, produkcja i budżet, pożary kopalniane, nieszczęśliwe wypadki, poszukiwania górnicze, płace i wydajność, zaopatrzenie w materiały i urządzenia techniczne, transport dołowy, zestawienia dochodów i rozchodów, produkcja i zbyt, wyniki finansowe z lat 1834-1922, sygn. 213-426, 423a, brak sygn. 341 (błąd w numeracji akt) Ustawy przemysłowe i górnicze, zarządzenia policyjne: ustawodawstwo przemysłowe i górnicze, regulaminy porządkowe, przepisy górnicze, policja górnicza, rewizja kotłów parowych, eksplozja pyłu węglowego, kontrola urządzeń wyciągowych z lat 1857-1920, sygn. 427-467 Sprawy gruntowe, zarząd nieruchomościami: kupno, sprzedaż, wymiana, dzierżawa gruntów, ustalanie granic posiadłości gruntowych, kolonie robotnicze, sprzedaż państwowej huty "Królewskiej" (Kőnigshütte) w 1871 roku, kupno i eksploatacja młyna z lat 1827-1922, sygn. 468-522 Sprawy ubezpieczeniowe, urządzenia kulturalne, organizacje zawodowe: przepisy i zarządzenia w sprawach ubezpieczeniowych, Górnośląska Spółka Bracka Zapomogowa Kasa Górnicza, teatr, orkiestra kopalniana, święta górnicze z lat 1827-1922, sygn. 523-567 Sprawy krajowe: uroczystości państwowe, wybory komunalne, utworzenie miasta "Królewska Huta" oraz gmin: Nowe i Wielkie Hajduki i Łagiewniki, sprawy polityczne z okresu powstań śląskich z lat 1865-1921, sygn. 568-587 Sprawy szkolne: szkoły górnicze: wyższe średnie zawodowe; dokształcające, przedszkola z lat 1818-1922, sygn. 588-612 Sprawy socjalno bytowe robotników: kasy wsparcia, konsumy, sport, ratownictwo, pożyczki na domki robotnicze, sprawy zdrowotne, żywnościowe, kasy zapomogowo-finansowe, kasy pośmiertne z lat 1827-1922, sygn. 613-675 Uniformy górnicze, ordery i odznaczenia: sprawy umundurowania górniczego, nagród i odznaczeń z lat 1802-1922, sygn. 676-680 Druki, plany, czasopisma, materiały geodezyjno-miernicze: sprawozdania prasowe, zamawianie czasopism, Nr 4/1874. "Oberschlesischer Arbiterfreund" obliczenia geodezyjno-miernicze z lat 1862-1922, sygn. 681-694, 683a, 691a Sprawozdawczość i statystyka: sprawozdania roczne i kwartalne, statystyki: produkcji, zbytu, wydobycia, zarobków, wypadków, kosztów, załogi z lat 1810-1922, sygn. 695-831, 698a-g Sprawy prawne i procesowe, szkody górnicze: przepisy, sądy przemysłowe, sprawy procesowe, odszkodowania gruntowe, wywłaszczenia, szkody górnicze, ściganie wykroczeń z lat 1857-1922, sygn. 832-890 Sprawy podatkowe i opłat: podatek węglowy, przemysłowy, obrotowy, opłaty komunalne, rekwizycje z lat 1865-1922, sygn. 891-906, 896a Budownictwo fiskalne, inwestycje: plany zabudowy osiedli robotniczych (Królewska Huta, Chorzów, Dąb, Pniaki), budowa i modernizacja urządzeń kopalnianych z lat 1799-1922, sygn. 907-1031 Podróże służbowe: przepisy oraz sprawozdania z podróży instrukcyjno-służbowych z lat 1842-1910, sygn. 1032-1039 Komunikacja i handel: telekomunikacja, transport lądowy (koleje szeroko i wąskotorowe, tramwaje, drogi) i wodny, sprawozdania o sytuacji rynkowej, produkcji i zbycie z lat 1839-1922, sygn. 1040-1073, 1066a, brak sygn. 1044 Sprawy wodne: zaopatrzenie w wodę pitną miasta Królewskiej Huty i okolicy oraz dostawy wody dla produkcji, budowa wodociągów z lat 1866-1922, sygn. 1074-1081 Uprawnienia i nadania górnicze: nadania, zakup i dzierżawa pól górniczych z lat 1822-1922, sygn. 1082-1102 Number of units in the group: 1112
12/708/0 Towarzystwo Górnicze Spadkobierców Jerzego von Giesche - Zarząd Górniczy w Bytomiu 1842-1945 0 Unroll
Wydział Administracyjny: Sprawy organizacyjno-administracyjne: organizacja przedsiębiorstwa, sprawy gruntowe, budowlane, osiedli robotniczych, drogowe, wypadkowe, organizacji przemysłowych i robotniczych z lat 1863-1945, sygn. 1-94, 11a-e, 17a, 81a Sprawy finansowe: rachunek roczny kopalni galmanu, bilanse kopalni węgla z lat 1863-1944, sygn. 95-106, 95a-e, 98a-b, 104a-u, 96a, brak sygn. 98b Sprawy kopalni węgla i rudy: umowy, statystyki, sprawozdania kopalń, zbyt rudy z lat 1863-1944, sygn. 107-131 Wydział techniczny: sprawy bezpieczeństwa, urządzenia techniczne, produkcja kopalń, gospodarka materiałowa, premie, koszty własne, wyniki rachunkowe, dokumentacja techniczna, budżety kopalń, inwestycje, przeróbka mechaniczna, transport, zarobki z lat 1890-1945, sygn. 132-433 Spis roboczy: rejestry ubezpieczonych z lat 1938-1945, 12 j. Number of units in the group: 540
12/709/0 Henckel von Donnersmarck Spółka z o.o. w Bytomiu [1775] 1921-1945 0 Unroll
Sprawy registratury i archiwum: spisy akt, dzienniki podawcze z lat 1912-1944, sygn. 1-13 Akta dotyczące spraw rodzinnych i ogólno-majątkowych: testamenty, pełnomocnictwa, umowy rodzinne, sprawy ogólno-majątkowe z lat 1775-1945, sygn. 14-126, 83a Akta administracyjno-gospodarcze dotyczące majątków na Górnym Śląsku: sprawy ogólno-finansowe, organizacja zarządu, budżet, sprawy finansowe, prawne, inwentura, sprawy bankowe, pożyczki, podatki, kopalnie węgla kamiennego - nabywanie, sprzedaż, uprawnienia do wydobywania kopalin, miernictwo, urządzenia techniczne, elektryfikacja, transport kolejowy, ratownictwo, materiały wybuchowe; kopalnie rud i dolomitu - huty cynku, zaopatrzenie, zbyt, szkody górnicze, pożary, majątki ziemskie, udziały w różnych spółkach, kontakty z firmami, organizacjami przemysłowymi, z władzami, sprawy komunalne, sprawy szkolne, kościelne, drogi, sprawy wodne, urządzenia socjalne z lat 1827-1945, sygn. 127-1119, 195a, 565a-b, 882a Księgi i akta gruntowe z lat 1890-1944, sygn. 1120-1263, 1221a Sprawy procesowe: w sprawach majątkowych z lat 1905-1944,sygn. 1264-1780 Sprawy personalne: personalia pracowników generalnej dyrekcji i zakładów, płace, ubezpieczenia, sprawy robotnicze, wypadki przy pracy, statystyka, sprawy mieszkaniowe, rada zakładowa, szkolenia, zatrudnienie więźniów i obcokrajowców z lat 1861-1944, sygn. 1781-2051, 1798a, 1906a Sprawy majątkowe poza Górnym Śląskiem z lat 1898-1944, sygn. 2052-2194, 2052a Akta personalne pracowników zasłużonych z lat 1878-1941, sygn. 2195-2202 Number of units in the group: 2245
Showing 681 to 700 of 2,935 entries.