Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/503/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Nysie 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/504/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Oleśnie 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/505/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Miasta i Powiatu w Opolu 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/506/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Prudniku 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/507/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Raciborzu 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, zebrań Zarządu Powiatowego, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.), deklaracje członkowskie 1957-1964 (21 j.a.) Number of units in the group: 29
45/508/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/509/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Miejski w Głogówku 1959-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/510/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Miejski w Głuchołazach 1962-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1962-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/511/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Zakładowy w Kędzierzynie 1961-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1961-1970 (2 j.a.), akcja odczytowa 1967-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 3
45/512/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Koło przy Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Opolu 1968-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1968-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/513/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Koło przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu 1968-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1968-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/514/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Opolu 1947-1956 0 Unroll
Wydział Organizacyjny: plany pracy Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i oddziałów okręgowych 1953 - 1956 (1 j.a.), sprawozdania Okręgowej Rady Związków Zawodowych w Opolu 1951 (1 j.a.), konferencje wojewódzkie Związków Zawodowych 1953, 1955 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych, posiedzeń sekretariatu, prezydium z zebrań 1950-1951(1 j.a.), protokoły z posiedzeń Sekretariatu Okręgowej Rady Związków Zawodowych 1950-1953 (9 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1954-1956 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń poświęconych przeniesieniu uchwał V i VI plenum Centralnej Rady Związków Zawodowych 1950-1951 (2 j.a.), protokoły, telefonogramy, sprawozdania z akcji związanych z reformą walutową 1950 (1 j.a.), referaty dotyczące kongresu Związków Zawodowych, narad i konferencji 1953-1955 (2 j.a.), protokoły z narad, masówek, seminariów 1953-1954 (2 j.a.), protokoły z narad związanych z władzami partyjnymi 1956 (1 j.a.), Rady Kobiece - sprawozdania z działalności, protokoły z narad, korespondencja 1950, 1953-1956 (4 j.a.), protokoły polustracyjne instruktorów Okręgowych Rad Związków Zakładowych, sprawozdania z kontroli 1950 (2 j.a.), sprawozdania z pobytu w terenie pracowników Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1952-1955 (4 j.a.), sprawozdania dotyczące prenumeraty "Głosu Pracy" 1952 (1 j.a.), Zakładowe Komitety Frontu Jedności Narodu - udział aktywistów związkowych, sprawozdania, lustracje 1952 (1 j.a.), protokoły, sprawozdania, korespondencja, oceny, analizy zarządów okręgowych związków zawodowych poszczególnych branż oraz wydziałów Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1950-1955 ( 90 j.a.), protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja powiatowych rad związków zawodowych 1947-1950 (15 j.a.), materiały rad zakładowych związków zawodowych poszczególnych branż 1948-1953 (35 j.a.), akta dotyczące wyborów do rad zakładowych - sprawozdania, informacje, konferencje, oceny z przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej 1951-1955 (27 j.a.), sprawozdania statystyczne z działalności rad zakładowych, poszczególnych związków branżowych, okólniki i informacje w sprawie sprawozdawczości, sprawozdania z działalności klubów techniki i racjonalizacji, bibliotek, świetlic, sprawozdania z zatrudnienia, płac i budżetów placówek kulturalno-oświatowych 1950-1956 (55 j.a.), Wydział Ekonomiczny: zakładowe umowy zbiorowe 1949-1956 (11 j.a.), protokoły, sprawozdania, korespondencja w sprawach produkcji, współzawodnictwa i racjonalizacji 1950-1952 (5 j.a.), akta dotyczące zobowiązań podjętych dla uczczenia świąt: 1-Maja, 22 Lipca, Rewolucji Październikowej, Kongresu Światowej Federacji Związków Zawodowych oraz sprawozdania z podejmowanych zobowiązań 1950-1955 (20 j.a.), akta dotyczące planu 5-letniego 1956 (4 j.a.), protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych wyborów społecznych inspektorów pracy 1950-1951 (1 j.a.), sprawozdania zarządów okręgowych związków zawodowych z ochrony pracy 1951-1953 (3 j.a.), sprawozdania, protokoły Referatu Inspekcji Ochrony i Higieny Pracy 1951-1953 (3 j.a.), interwencje 1951-1953, 1955 (5 j.a.), sprawozdania z załatwionych interwencji przez powiatowe rady i zarządy okręgowe związków zawodowych 1952-1956 (3 j.a.), wykazy, ankiety w sprawach zatrudnienia, majątków, komisji związkowych, rad zakładowych 1950-1951 (1 j.a.), praktyki i szkolenia zawodowe 1951 (1 j.a.), protokoły i sprawozdania inspektorów wydziału produkcyjnego z przeprowadzonych kontroli 1951-1952 (1 j.a.), Wydział Kulturalno-Oświatowy: plany rzeczowe działalności kulturalno-oświatowej na 1954 rok 1953 (1 j.a.), Wydział Socjalno-Bytowy: ankiety dotyczące urządzeń i sprzętu pracowniczego ogrodów działkowych 1951 (1 j.a.), wykazy obiektów socjalnych 1955-1956 (1 j.a.),Wydział Gospodarczo-Administracyjny: akta odbudowy Wojewódzkiego Domu Kultury - dokumentacja techniczna, kosztorysy, protokoły z posiedzeń Komitetu, protokoły zdawczo-odbiorcze 1950-1953 (5 j.a.), Referat Finansowy: preliminarze budżetowe Okręgowej Rady Związków Zawodowych 1951-1956 (5 j.a.), sprawozdania finansowe Okręgowej Rady Związków Zawodowych, bilanse zamknięcia 1950-1955 (5 j.a.), roczne sprawozdania finansowe Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1955-1957 (2 j.a.), preliminarze budżetowe powiatowych rad związków zawodowych 1950-1952 (3 j.a.), zbiorcze zestawienia bilansów powiatowych rad związków zawodowych i powiatowych domów kultury 1951 (1 j.a.), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe Wojewódzkiego Domu Kultury i powiatowych domów kultury 1954-1957 (9 j.a.), Komisja Rewizyjna: regulaminy, protokoły, sprawozdania, korespondencja 1950-1956 (1 j.a.), sprawy finansowe akcji socjalnej 1953-1956 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Porozumiewawczej Związków Zawodowych 1956 (1 j.a.), sprawy likwidacji byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1957 (1 j.a.) Number of units in the group: 359
45/515/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Głubczycach 1951-1953 0 Unroll
konferencja wyborcza Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1952-1953 (2 j.a.), protokoły, informacje, wykazy z wyborów do rad zakładowych 1952-1953 (1 j.a.), protokoły z zebrań, narad organizacyjnych Rad Kobiecych, protoły z zebrań zakładowych 1952-1953 (2 j.a.), zobowiązania i ich realizacja 1952 (1 j.a.), budżet i sprawozdania z wykonania budżetu 1951-1952 (1 j.a.) Number of units in the group: 8
45/516/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kluczborku 1946-1953 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium PRZZ 1946-1953 (2 j.a.), sprawy organizacyjne - plany pracy, zebrania, sprawozdania 1950-1953 (4 j.a.), sprawozdanie z działalności PRZZ 1952 (1 j.a.), interwencje 1951-1953 (3 j.a.), miesięczne sprawozdania z przeprowadzonych interwencji 1951-1953 (1 j.a.) Number of units in the group: 11
45/517/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Namysłowie 1951-1953 0 Unroll
II konferencja wyborcza Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1951-1953 (3 j.a.) Number of units in the group: 4
45/518/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Niemodlinie 1950-1953 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych, narad, zebrań grup związkowych i rad zakładowych, sprawozdania 1951-1953 (6 j.a.), skargi, zażalenia, interwencje 1952 (1 j.a.), zobowiązania - protokoły, sprawozdania meldunki 1952-1953 (2 j.a.), akta dotyczące remontu Powiatowego Domu Kultury w Niemodlinie i budynku biurowego Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1950-1952 (2 j.a.) Number of units in the group: 11
45/519/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Oleśnie 1949-1952 0 Unroll
protokoły z posiedzeń i plany pracy posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1951-1952 (3 j.a.), sprawozdania, wykazy, ankiety dotyczące działalności i stanu organizacyjnego PRZZ 1950-1952 (1 j.a.), wybory do organizacji związkowych - instrukcje, meldunki, sprawozdania 1950-1951 (1 j.a.), protokoły z narad i konferencji aktywu związkowego 1951-1952 (1 j.a.), interwencje, zażalenia 1952 (1 j.a.), ankiety podjętych zobowiązań produkcyjnych 1952 (1 j.a.), przejęcie i adaptacja budynku biurowego dla Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1949-1951 (1 j.a.) Number of units in the group: 9
45/520/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Opolu 1948-1950 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1950 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1949 (1 j.a.), protokoły z zebrań, lustracji zakładów pracy, sprawozdania organizacji związkowych 1949-1950 (3 j.a.), protokoły z odpraw, narad, przewodniczących i sekretarzy oddziałów branżowych 1950 (1 j.a.), związki branżowe - sprawozdania, protokoły 1948 (3 j.a.), rady zakładowe - protokoły z zebrań, sprawozdania 1950 (7 j.a.), rady kobiece - protokoły z zebrań, sprawozdania 1949-1950 (2 j.a.), sprawy młodzieży - sport, wychowanie fizyczne 1949-1950 (1 j.a.), współzawodnictwo pracy - protokoły z posiedzeń, sprawozdnia 1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 20
45/521/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Raciborzu 1952-1953 0 Unroll
protokoły z narad i zebrań 1952-1953 (2 j.a.), kampania sprawozdawczo-wyborcza 1952 (2 j.a.), zobowiązania - sprawozdania, meldunki, protokoły 1952 (1 j.a.) Number of units in the group: 5
45/522/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Opolu [1945] 1950-1973 0 Unroll
materiały okręgowych zjazdów delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego 1950-1972 (9 j.a.), materiały z zebrań sprawozdawczo-wyborczych do instancji związkowych 1952-1973 (13 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych, prezydium i sekretariatu 1950-1973 (41 j.a.), protokoły z zebrań ZOZ, MOZ, zarządów oddziałów powiatowych, plany pracy, sprawozdania 1945-1970 (19 j.a.), Komisja Rewizyjna i komisje problemowe 1958-1973 (8 j.a.), normatywy, wytyczne, instrukcje, biuletyny 1951-1964 (8 j.a.), plany pracy, sprawozdania, oceny, materiały statystyczne poszczególnych zarządów powiatowych i miejskich 1950-1973 (55 j.a.), sprawy kadrowe i zatrudnienia 1950-1973 (10 j.a.), interwencje nauczycieli 1950-1955 (6 j.a.), Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 1950-1955 (5 j.a.), sprawy socjalno-bytowe i bhp 1950-1970 (13 j.a.), programy i zagadnienia szkolenia ideologicznego nauczycieli, sprawozdania z dokształcania ideologicznego nauczycieli, protokoły i sprawozdania kolokwiów, odpraw kierowników i instruktorów, sprawozdania z działalności wydziałów pedagogicznych 1950-1973 (27 j.a.), sprawozdania, informacje w sprawach kulturalno-oświatowych 1950-1965 (18 j.a.), preliminarze budżetowe i bilanse 1950-1972 (26 j.a.), przes.1197/2008 - 1 j.a.-0,01 mb.: kronika oddziału powiatowego ZNP w Prudniku b.d. (1 j.a.). Number of units in the group: 313
Showing 781 to 800 of 3,959 entries.