Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/526/0 Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego Zarząd Okręgu w Opolu 1951-1973 0 Unroll
Związek Zawodowy Przcowników Przemysłu Drobnego Zarząd Okręgu w Opolu: Okręgowa konferncja Organizacyjna 1951 (1 j.a.), Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 1953 (1 j.a.), kampania sprawozdawczo-wyborcza 1952-1953 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i praezydium Zarządów Okręgu i innych zebrań 1951-1953 (1 j.a.), wykazy zakładów pracy objętych działalnością Zarządu Okręgu 1951-1953 (1 j.a.), organizacyjne sprawozdania statystyczne 1952 (1 j.a.), materiały z przeprowadzonych zebrań i dyskusji w zakładach pracy 1953 (1 j.a.), sprawozdania, meldunki z przebiegu realizacji zobowiązań 1952 (1 j.a.), sprawy współzawodnitwa i wykonania planów produkcyjnych 1952/1953 (1 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe 1952 (1 j.a.), preliminarze budżetowe 1952-1953 (1 j.a.), Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Drzewnego i Terenowego Zarząd Okręgu w Opolu: Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 1955 (1 j.a.), plena Zarządu Okręgu 1953-1956 (5 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu 1955-1956 (2 j.a.), Komisja Rewizyjna - protokoły i sprawozdania 1953-1955 (1 j.a.), Zakładowe Komisje Rozjemcze - protokoły i sprawozdania 1953-1956 (2 j.a.), II Konferencja Partyjno-Ekonomiczne Zarządu Okręgu 1953 (1 j.a.), materiały dotyczące Zespołu Partyjnego przy Zarządzie Okręgu 1954 (1 j.a.), protokoły z narad i odpraw 1953-1956 (1 j.a.), wykazy zakłdów pracy i etatowych radców 1953-1956 (1 j.a.), informacje o pracy i sprawozdania Zarzadu Okręgu 1955-1956 (1 j.a.), sprawozdania z wyjazdów - delegacji w terenie 1953 (1 j.a.), analiza działalności rad zakładowych 1955 (1 j.a.), analizy gospodarcze zakładów pracy 1955 (1 j.a.), księgi pomocnicze sprawozdań z działalności rad zakładowych, świetlic i klubów fabrycznych 1955 (1 j.a.), interwencje, skargi, zażalenia 1955-1957 (2 j.a.), protokoły z kontroli z zakładach pracy 1953, 1955-1956 (1 j.a.), Katalog Jednolitych Norm Pracy i Stawek Jednostkowych dla Przemysłu Ceramiki Budowlanej 1953 (1 j.a.), analiza norm pracy i płacy 1955 (1 j.a.), Zakładowe Umowy Zbiorowe poszczególnych zakładów pracy 1956 (5 j.a.), współzawodnictwo pracy i wykazy przodowników 1953-1956 (3 j.a.), sprawozdania GUS 1954-1956 (3 j.a.), zobowiązania 1-Majowe, 22 Lipca i rocznicy Rewolucji Październikowej oraz informacje 1953 (2 j.a.), Number of units in the group: 173
45/527/0 Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego Zarząd Okręgu w Opolu 1950-1953;1957-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1957-1972 (6 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Zarządu Okręgu 1950-1973 (13 j.a.), aktakomisji statutowej i problemowych 1951-1973 (12 j .a.), protokoły z narad i odpraw 1951-1956 (4 j.a.), sprawy normatywno-organizacyjne 1951-1952 (3 j.a.), plany pracy, sprawozdania i statystyka 1952-1973 (9 j.a.), sprawy ekonomiczne i ochrony pracy 1950-1970 (8 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe, sportowe, sprawy związane z obchodami Dnia Leśnika i Drzewiarza 1951-1969 (9 j.a.), budżety i bilanse 1952-1973 (10 j.a.) Number of units in the group: 100
45/528/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Zarząd Okręgu w Opolu [1949] 1953-1973 0 Unroll
akta Związku Zawodowego Pracowników Finansowych: protokoły z posiedzeń, narad, konferencji, sprawozdanie finansowe 1949-1953 (7 j.a.), akta Związku Zawodowego Pracowników Państwowych: protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1951-1953 (8 j.a.), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo - wyborczych 1953-1972 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Zarządu Okręgu 1954-1973 (13 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Zarządu Okręgu 1953-1973 (20 j.a.), akta komisji: statutowej i problemowych 1954-1972 (5 j.a.), protokoły z narad 1954-1972 (1 j.a.), plany pracy 1955-1972 (3 j.a.), sprawozdania statystyczne zbiorcze 1957-1973 (10 j.a.), skargi, zażalenia, interwencje 1953-1954 (2 j.a.), akta dotyczące szkolenia związkowego 1952-1954 (2 j.a.), sprawozdania z wczasów sanatoryjnych 1955 (1 j.a.), usprawnienia administracji publicznej 1955 (1 j.a.), zakładowe regulaminy pracy 1966-1973 (3 j.a.), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe 1953-1972 (14 j.a.), pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe - zbiorcze sprawozdania finansowe 1954-1972 (7 j.a.), protokoły z przeprowadzonych kontroli w radach zakładowych 1969-1972, przes.669/2005 - 1 j.a., 0,01 mb. Number of units in the group: 106
45/529/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Chemicznego Zarząd Okręgu w Kędzierzynie 1957-1971 0 Unroll
protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1957-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych 1966-1970 (2 j.a.). Protokoły posiedzeń Prezydium 1962-1971 (5 j.a.), protokoły posiedzeń komisji 1960-1967 (2 j.a.), plany pracy Zarządu 1966-1972 (2 j.a.), sprawozdania z działalności Zarządu 1959-1969 (5 j.a.), informacje o działalności związku 1961-1969 (8 j.a.), informacje o działalności sportowo-turystycznej 1962-1969 (4 j.a.), informacje o 40-leciu związku 1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 33
45/530/0 Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Okręgu w Opolu 1950-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1953-1972 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Zarządu Okręgu 1951-1973 (26 j.a.), akta Komisji Rewizyjnej 1952-1973 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń, narad i odpraw 1954-1966 (4 j.a.), plany pracy, sprawozdania, infromacje, ststystyka 1950-1973 (28 j.a.), skargi, zażalenia 1959-1972 (4 j.a.), sprawy ekonomiczne, bhp 1954-1973 (14 j.a.), sprawy socjalno-bytowe i kulturalno-oświatowe 1953-1972 (11 j.a.), budżety i bilanse 1950-1972 (42 j.a.), przes.1196/2008: sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za okres 1966-1968 (1 j.a.) Number of units in the group: 150
45/531/0 Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Zarząd Okręgu w Opolu 1950-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1951-1972 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Zarządu Okręgu 1952-1973 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu 1951-1973 (11j.a.), akta komisji rewizyjnych, komisji problemowych oraz sekcji zawodowych 1951-1973 (23 j.a.), protokoły z narad roboczych 1951-1959 (2 j.a.), regulaminy, statuty, wytyczne 1952 (2 j.a.), plany pracy 1951-1961 (3 j.a.), sprawozdania, statystyka, biuletyny, wykazy 1953-1973 (8 j.a.), skargi i zażalenia 1955 (1 j.a.), sprawy bhp, współzawodnitwa pracy, socjalno-bytowe, kulturalno-oswiatowe, sportu 1953-1973 (15 j.a.), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe 1952-1971 (35 j.a.) Number of units in the group: 112
45/532/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego Zarząd Okręgu w Opolu [1949] 1950-1973 0 Unroll
materiały Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego Zarząd Okręgu w Opolu 1949-1955 (16 j.a.), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1960-1972 (5 j.a.), materiały z kampanii sprawozdawczo-wyborczych w radach zakładowych i robotniczych 1960-1972 (6 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1961-1973 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Zarządu Okręgu 1955-1973 (14 j.a.), akta komisji rewizyjnych i problemowych 1955-1973 (13 j.a.), protokoły z narad 1960-1967 (3 j.a.), schematy organizacyjne samorządów robotniczych 1968 (1 j.a.), planyc pracy Zarządu Okręgu 1955-1971 (1 j.a.), sprawozdania, informacje, oceny oraz sprawozdania GUS z działalności Związku 1959-1974 (10 j.a.), sprawy bhp 1970-1971 (2 j.a.), sprawy norm pracy oraz wynalazczości 1963-1971 (2 j.a.), ewidnecja pieczątek rad zakładowych 1969 (1 j.a.), protokoły z kontroli waradach zakładowych 1950, 1967-1973 (3 j.a.), informacje o działalności społecznych sądów robotniczych i zakładowych komisji rozjemczych 1964-1969 (1 j.a.), zbiorowe układy pracy oraz zakładowe regulaminy pracy 1955-1972 (4 j.a.), protokoły weryfikacyjne placówek kulturalno-oświatowych 1968-1969 (1 j.a.), bilanse i sprawozdania finansowe 1971, 1973 (2 j.a.), przes.1221/2009 1 j.a.-0,01 Number of units in the group: 93
45/533/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Wojewódzki w Opolu [1946] 1950-1956 [1957] 0 Unroll
Wydziła Kadr i Szkolenia: wykazy członków ZSch oraz akta dotyczące poszczególnych uniwersytetów ludowych Śląska Opolskiego 1948, 1950-1956 (17 j.a.), Wydział Organizacyjno-Rolny: statuty ZSCh, materiały walnych zjazdów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, protokoły z posiedzeń prezydium zarządu wojewódzkiego oraz posiedzeń plenarnych i prezydiów zarządów powiatowych, protokoły narad i odpraw, plany pracy i sprawozdania z działalności, skagi i interwencje, akta dotyczące obchodów święta ludowego, sprawy organizacyjno-rolne, dożynekoświaty rolniczej, współzawodnictwa w rolnictwie, sprawy rolneiczych spółdzielni produkcyjnych, praca ZSCh wśród kobiet 1946, 1950-1956 (165 j.a.), Wydział Kultury i Propagandy: sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej, arkusze rejestracyjne bibliotek ZSCh i świetlic gromadzkich, sprawy konkursów czytelniczych i świetkicowych, sprawozdania z organizacji wycieczek 1947, 1950-1957 (22 j.a.), Wydział Administracyjno-Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe 1949, 1950-1957 (13 j.a.), Rada Miejscowa Związków Zawodowych i Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa: protokoły i sprawozdania, protokoły zebrań i kontroli, sprawozdania z działalności 1951-1956 (2 j.a.), pisma okólne, zarządzenia, plany pracy 1950-1951 (1 j.a.), skargi i zażalenia 1956-1957 (1 j.a.) Number of units in the group: 223
45/534/0 Liga Kobiet Zarząd Wojewódzki w Opolu 1950-1965 0 Unroll
konferencje wojewódzkie-protokoły z załącznikami, referat 1952, 1958 (3j.a.), konferencje powiatowe-protokoły, protokół Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 1952, 1958, 1960-1961 (6 j.a.), Zarząd Wojewódzki-protokoły posiedzeń 1951-1960 (10 j.a.), sekcje: Kultury Oswiaty i Wychowania, Propagandy, Socjalno-Bytowej, Spółdzielczości -protokoły sekcji, plany pracy, wytyczne 1954, 1956, 1959-1960 (4 j.a.), Zarządy Miejskie i Powiatowe-protokoły i sprawozdania 1951-1960 (13 j.a.), Zarządy Powiatowe-protokoły posiedzeń Sekcji Organizacyjnych przy Zarządach Powiatowych 1952-1953 (1 j.a.), koła przyzakładowe-protokoły i sprawozdania kól 1951-1954 (6 j.a.), Koło Gospodyń Wiejskich-protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Koła Gospodyń Wiejskich, sprawozdania z działalności Koła i Komisji Wiejskiej 1957-1960 (2 j.a.), Komisja-protokoły posiedzeń Komisji ds. Gospodarstwa Domowego 1960 (1 j.a.), Koło Rencistek-protokoły zebrań 1959 (1 j.a.), protokoły narad przewodniczących Zarządów Powiatowych, Komisji i Kół Ligi Kobiet 1957-1958 (1 j.a.), protokoły narad instruktorek Zarządów Powiatowych 1959-1960 (2 j.a.), protokoły narad i odpraw aktywu 1956, 1959 (2 j.a.), protokoły narad problemowych i roboczych 1955 (1 j.a.), Rady Kobiece-protokoły zebrań 1954 (1 j.a.), referaty na zebrania i narady 1954-1956, 1958-1965 (2 j.a.), regulamin pracy Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet 1960 (1 j.a.), plany, sprawozdania i ocena działalności Zarządu Wojewódzkiego 1952-1955, 1957-1960, 1962 (9 j.a.), sprawozdania Sekcji Opieki Społecznej i Sekcji Kultury, Oświaty i Wychowania Zarządu Wojewódzkiego 1951, 1959-1960 (2 j.a.), sprawozdania opisowe i statystyczne Zarządów Powiatowych 1952- 1960 (9 j.a.), analiza pracy Zarządów Powiatowych 1952 (1 j.a.), sprawozdania i informacje o pracy kobiet w terenie, analiza działalności Ligi Kobiet w województwie opolskim 1954, 1960 (2 j.a.), informacje, analizy, sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego z organizowania rad kobiecych w województwie, oceny Zarządu Wojewódzkiego, informacje i sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego z działalności Ligi Kobiet, uchwały 1953, 1955-1956, 1958-1959 (6 j.a.), preliminarze budżetowe 1954-1957, 1959-1960 (2 j.a.), bilanse 1951-1961 (11 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1952-1953, 1956-1960 (2 j.a.), kampania wyborcza-protokoły, sprawozdania, planyi informacje, instrukcje, kampania wyborcza do Sejmu PRL, lista wyborcza, kampania wyborcza do rad narodowych, sprawozdania z kampanii wyborczej, wykazy kobiet-radnych 1951, 1955-1958, 1960 (5 j.a.), sprawozdania wyborcze-z przebiegu zebrań wyborczych do kół gospodyń wiejskich, informacje dotyczące wyborów do władz Ligi Kobiet i rad narodowych 1951-1952, 1954 (2 j.a.), Dzień Kobiet-instrukcje, protokoły posiedzeń komitetów organizacyjnych, sprawozdania z dochodów, listy gratulacyjne, plany i informacje 1953, 1956, 1958-1960 (6 j.a.), Dzień Dziecka-protokoły posiedzeń komitetów organizacyjnych, sprawozdania z obchodów 1951 (1 j.a.), konkursy hodowlane-sprawozdania z przygotowań i przebiegu 1953-1955 (1 j.a.), wycinki prasowe 1950-1951, 1957-1960 (2 j.a.), relacje z podróży służbowe 1950 (1 j.a.), przes. 1230/2009 Number of units in the group: 120
45/535/0 Liga Kobiet Zarząd Grodzki w Opolu 1947-1949 0 Unroll
protokoły i sprawozdania zarządu 1949 (1 j.a.), koła przyzakładowe-protokoły i sprawozdania 1947-1949 (2 j.a.). Number of units in the group: 3
45/536/0 Liga Kobiet Zarząd Powiatowy w Opolu 1946-1949 0 Unroll
protokoły i sprawozdania zarządu 1946-1949 (2 j.a.), koła przyzakładowe-protokoły i sprawozdania 1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 3
45/537/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Opolu 1951-1983 0 Unroll
Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego: protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium, plany pracy komitetu, sprawozdania z działalności komitetu, materiały powiatowych, miejskich, terenowych i gminnych Komitetu Frontu Narodowego 1952-1956 (45 j.a.), Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu-organizacja, zarządzenia i okólniki, protokoły posiedzeń plenum i prezydium, materiały komisji i zespołów problemowych, Społeczny Fundusz Budowy Szkół-sprawozdania, materiały komitetów i konferencji wyborczych, narady, plany pracy, sprawozdania, kontrole i wizytacje, sprawozdania finansowe, spotkania radnych i posłów z wyborcami, materiały samorządu mieszkańców, czyny społeczne, skargi, współpraca z Ogólnopolskim Komitetem Frontu Jedności Narodu, współpraca z zagranicą, przemówienia i referaty, kronika, zdjęcia 1957-1983 (229 j.a.), Wojewódzki Zespół Poselski-sprawozdania, wykazy posłów, plany pracy 1965-1976 (4 j.a.), Wojewódzka Rada Kobiet-organizacja, protokoły posiedzeń plenum i prezydium, narady, wykazy członkiń, plany pracy, sprawozdania 1966-1980 (39 j.a.), Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia-posiedzenia prezydium, wykazy członków 1972-1979 (2 j.a.), Społeczny Komitet Budowy Pomników-posiedzenia, dokumentacja konkursów, projekty pomników 1966-1979 (6 j.a.), Komitety Powiatowe Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja akcji wyborczych 1957-1975 (152 j.a.), miejskie komitety Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja akcji wyborczych 1958-1981 (31 j.a.), miejsko-gminne komitety Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja akcji wyborczych 1973-1982 (39 j.a.), gminne komitety Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania 1973-1980 (14 j.a.), gromadzkie komitety Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania 1959-1973 (51 j.a.), Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu-plan pracy 1969-1970 (1 j.a.), dopływ: Gromadzkie Komitety Frontu Narodowego w Kolnowicach, Rożniątowie i Staniszczach Wielkich 1954-1956 (3 j.a.), Rada Kobiet przy Powiatowym Komitecie FJN w Nysie 1970-1975 (6 j.a.), Rada Kobiet przy Miejsko-Gminnym Komitecie FJN w Nysie 1975-1981 (5 j.a.), Rada Kobiet przy Gromadzkim Komitecie FJN w Racławicach Śląskich 1967-1971 (1 j.a.), Rada Kobiet przy Gminnym Komitecie FJN w Pakosławicach 1974 (1 j.a.), Miejski Komitet FJN w Opolu 1965 (1 j.a.), Gromadzkie Komitety FJN w Budkowicach Starych, Burgrabicach, Byczynie, Głuchołazach, Jasionie, Kałkowie, Kopernikach, Korfantowie, Ligocie Bialskiej, Łączniku, Malni, Moszczance, Nowym Lesie, Olszynce, Racławicach Śląskich, Roszkowicach, Szybowicach, Walcach 1956-1973 (23 j.a.), dopływ - nab. 5318/2008: Powiatowty Komitet Frontu Jedności Narodu w Strzelcach Opolskich: uchwały i protokoły 1968 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jemielnicy: składy osobowe Wiejskich Komitetów FJN, protokoły ze spotkań przedwyborczych, czyny społeczne, programy pracy wsi, protokoły posiedzeń Gromadzkich Komitetów Frontu Jedności Narodu, sprawozdania z działalności, zestawienie posiedzeń 1960-1970 (5 j.a.), kwestionariusze osobowe przewodniczących gminnych komitetów i członków komitetów 1970-1973 (2 j.a.), nab.5331/2008 - 6 j.a.-0,04 mb.: Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Strzelcach Opolskich: uchwały i protokoły 1968 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jemielnicy: składy osobowe Wiejskich Komitetów FJN, protokoły ze spotkań przedwyborczych 1960-1963 (1 j.a.), czyny społeczne, programy pracy wsi, składy osobowe Wiejskiego Komitetu FJN, plany pracy, protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności, zestawienie posiedzeń 1966, 1968-1969 (4 j.a.), przes.1368/2009: Gminny Komitet Frontu Narodowego w Korfantowie - program działania i protokół posiedzenia 1973, 1978 (1 j.a.), przes.1392/2009: gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Jasienicy Dolnej - protokół posiedzenia Plenum 1973 (1j.a.), przes.1406/2009: Miejski Komitet Frontu Jedności w Głuchołazach - protokół posiedzenia, sprawozdania z działalności 1974 (1 j.a.), przes.1422/2009: Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Nysie - materiały z działalności 1977-1979 (2 j.a.), przes. 1486/2010: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Paczkowie - składy osobowe, materiały z działalności 1973 (1 j.a.), przes. 1492/2010: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Ścinawie Nyskiej - protokoły z posiedzeń Plenum, materiały z działalności 1973 (1 j.a.), Gminny Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Ścinawie Nyskiej - protokoły z posiedzeń, materiały z działalności 1973 (1 j.a.), przes.1568/2010: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Łambinowicach - protokoły z posiedzeń, skład i terminarz spotkań 1973 (1 j.a.), przes.1573/2010: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Skorogoszczy - protokoły z posiedzeń 1973-1974 (1 j.a.); nab. 7644/2015 protokoły i materiały z posiedzeń Komitetu Frontu Jedności Narodu w Bodzanowicach 1965-1970 (1 j.a.); nab. 7645/2015 protokoły i materiały z posiedzeń Komitetu Frontu Jedności Narodu w Oleśnie 1973-1975 (1 j.a.); nab. 7646/2015 protokoły i materiały z posiedzeń Komitetu Frontu Jedności Narodu w Łomnicy 1961-1963 (1 j.a.); nab. 8096/2015: składy socjalne i partyjne komitetów, kwestionariusze ewidencyjne członków, wykazy przewodniczących, sekretarzy i członków, oceny pracy komitetów gromadzkich i wiejskich, obchody uroczystości, świąt i rocznic, Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów- protokoły z zebrań, sprawozdania, wykazy, referaty, Wojewódzka Komisja do spraw Dzieci i Młodzieży- protokoły z posiedzeń, plany, referaty, Wojewódzka Rada Kobiet przy Wojewódzkim Komitecie FJN, Wojewódzki Społeczny Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego, realizacja czynów społecznych, konkursy, konferencje, protokoły z posiedzeń, Komisja do Współdziałania z Radami Narodowymi- protokoły, zestawienia, plany, Społeczna Komisja Pojednawcza- sprawozdania, wytyczne działania, dzienniki podawcze, plany pracy, Komisja do spraw zadrzewiania- protokoły i notatki, Powiatowy Komitet FJN w Strzelcach Opolskich- plany pracy, protokoły z zebrań, sprawozdania, oceny działalności, Powiatowy Komitet FJN w Namysłowie- plany pracy, protokoły z zebrań, sprawozdania, oceny działalności, posiedzenia Komisji Propagandy, posiedzenia Prezydium Wojewódzkiego Komitetu FJN, sprawozdania z działalności, finansowanie i organizowanie uroczystości, dotacje, rozliczenia, współpraca, nagrody, regulaminy, preliminarze wydatków, kampanie wyborcze, projekt biuletynu, wycinki prasowe, materiały z działalności opiekuńczo- wychowawczej, reforma terenowych organów władzy i administracji państwowej, referaty i wystąpienia z narad, informacje o przebiegu kampanii przed VII Zjazdem PZPR, zadania komitetów FJN w realizacji uchwał VII Zjazdu PZPR, rezolucje, informacje z przebiegu zebrań, likwidacja skutków powodzi z 1977 roku 1960-1977 (72 j.a.); .nab. 8314/2016: sprawozdania z realizacji czynów społecznych, sprawozdania z działalności, Wojewódzki Zespół Poselski w Opolu, wykazy aktywistów, obchody uroczystości, spotkania radnych z wyborcami, zadania komitetów w dziedzinie umocowania więzi posłów i radnych z wyborcami, ankiety o pracy Zakładowego Zespołu Radnych, ocena realizacji programu wyborczego i przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu Vi kadencji, Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży- materiały z posiedzeń, plany, referaty, biuletyny informacyjne, działalność komitetów i samorządów mieszkańców w organizowaniu pracy polityczno-wychowawczej, Komisja Propagandy- plany pracy, materiały z posiedzeń, plan pracy Komitetu Wojewódzkiego w zakresie realizacji VII Plenum KC PZPR w województwie opolskim 1962-1977 (25 j.a.); nab. 8434/2016: protokoły posiedzeń 1970 (2 j.a.), nab.9272/2018: Gminny Komitet Frontu Narodowego w Komprachcicach-protokoły posiedzeń w gromadach 1954 (1 j.a.) Number of units in the group: 930
45/538/0 Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu po 1945 roku [1936] 1945-1976, 1980 9 Unroll
Kontynenty: 2 j.inw. (bd), Kraje: 1 j.inw. (bd), Polska: 9 j.inw. (1947-1974), Województwo Opolskie: 7 j.inw. (1953-1974), Brzeg: 3j.inw.(1954-1963), Głubczyce: 3 j.inw. (1960-1976), Grodków: 4 j.inw. (1946-1962), Kluczbork: 2 j.inw. (1961), Koźle: 1 j.inw. (1963), Krapkowice: 1 j.inw. (1960), Namysłów: 1 j.inw. (1962), Niemodlin: 4 j.inw. ([1936] 1945-1960), Nysa: 8 j.inw. (1945-1973), Olesno: 2 j.inw. (1946, 1962), Opole: 15 j.inw. (1946-1961), Prudnik: 3 j.inw. (1946, 1962), Racibórz: 1 j.inw. (1946), Strzelce Opolskie: 4 j.inw. (1946, 1964), przes. 1376/2009: załaącznik do umowy między Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z 1945 roku o wytyczeniu istniejącej granicy państwowej (1957) 1 j.inw, mapa schematyczna sieci autobusowej nr 11 Okręgu Komunikacyjnego (1976) 1 j.inw., mapa powiatu Grodków (b.d.) 1 j.inw., mapa Powiatu Brzeg (b.d.) 1 j.inw., plan śródmieścia miasta Opola (b.d.) 1 j.inw., Polska Rzeczpospolita Ludowa - mapa administracyjna (1980) 1 j.inw., mapa polityczno-komunikacyjna świata (1975) 1 j.inw., polska mapa gospodarcza (1968) 1 j.inw., przes.1806/2012: mapy gospodarcze miejscowości Rudziniec, Stara Kuźnia, Ujazd, Kielcza, Sławięcice, Jemielnica, Kotulin, Toszek , Dziewkowice Świbie, Chechło, Wielowieś, Borowiany, Las Kośmidry, Zawadzkie, Pludry, Rozmierka, Łaziska, Kolonowskie, Kadłub, Strzelce Opolskie, Olszowa, Krasiejów, Komprachcice, Czarnowąsy, Brynica, Nowe Siołkowice, Wrzoski, Dobrzeń Wielki, Chróścice, Dąbrowa 1951-1953 (33 j.a.), mapy powiatów: raciborskiego, prudnickiego, opolskiego, nyskiego, niemodlińskiego, namysłowskiego, brzeskiego, głubczyckiego, grodkowskiego, kozielskiego, krapkowickiego, kluczborskiego, oleskiego 1952-1966 (90 j.a.), mapa miejscowości Chrapkowice (Krapkowice) 1945 (1 j.a.); przes. 2453/2016: plan sytuacyjny terenów położonych w okolicy niezidentyfikowanej fabryki cukru XX w. (1 j.a.). Number of units in the group: 204
45/539/0 Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Opolu [1938-1939] 1946-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 1792
45/540/0 Zarząd Wodny w Opolu 1830-1944 [1948] 0 Unroll
Number of units in the group: 2275
45/541/0 vacat - Zarząd Wodny w Gliwicach - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/542/0 Zarząd Wodny w Raciborzu 1884-1944 48 Unroll
Number of units in the group: 1068
45/543/0 Zarząd Wodny w Brzegu 1907-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 48
45/544/0 Zarząd Budowy Zbiornika Retencyjnego w Otmuchowie 1903-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 820
45/545/0 vacat - Superintendentura w Nysie - obecnie pod nr 1772 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 821 to 840 of 4,054 entries.