Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/707/0 Gminna Rada Narodowa w Lasowicach Małych 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własnej jednostki, zarządzenia i okólniki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, sprawozdania, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna, wzory pieczęci 1947-1954 (29 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, rejestry wymiaru podatku 1945-1953 (28 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - statystyka rolna, szkody wojenne 1945-1954 (2 j.a.) Oddział administracji społecznej - oświata – walka z analfabetyzmem, opieka społeczna 1950-1951 (2 j.a.) Oddział administracyjny - osadnictwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny, budowle i odbudowy 1948-1953 (11 j.a.); przes.2029/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (2 j.a.), komisje Gminnej Rady Narodowej 1951 (1 j.a.), odpisy protokołów sesji Gminnej Rady Narodowej i sprawozdania z wykonanych zaleceń pokontrolnych 1950 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.) Number of units in the group: 76
45/708/0 Gminna Rada Narodowa w Lasowicach Wielkich 1946-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, sprawozdania, uchwały, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna 1947-1954 (26 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, księga dochodów budżetowych, rejestry wymiaru podatku 1946-1954 (35 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - kataster gruntowy 1947 (1 j.a.) Oddział administracji społecznej - oświata – walka z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy USC, ewidencja ludności, poszukiwanie grobów, kontrola ruchu ludności 1946-1954 (5 j.a.) książka meldunkowa 1945-1949 (1 j.a.) przes.2030/2014: protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1949, 1951, 1954 oraz budżet dodatkowy 1949 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Gminnej Rady Narodowej 1953 (1 j.a.), kwestionariusze wniosków o ustalenie szkód i odszkodowań wojennych 1945 (1 j.a.), sprawozdania z lustracji, inspekcji Zarządu Gminy i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatków terenowych 1954 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.) Number of units in the group: 77
45/709/0 Gminna Rada Narodowa w Radłowie 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania sołtysów, Gminny Komitet Obrońców Pokoju, plany pracy, sprawozdania, uchwały, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad 1946-1954 (46 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, rejestry wymiaru podatku, obywatelska komisja podatkowa, rejestry wymiaru podatku, księgi biercze 1945-1954 (46 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - szkody wojenne 1945 (5 j.a.) Oddział administracji społecznej oświata – walka z analfabetyzmem 1948-1951 (1 j.a.) Oddział administracyjny - budowle i odbudowy 1948-1951 (3 j.a.) przes.2026/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1954 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, sprawozdania z inspekcji 1949-1950 (1 j.a.), preliminarz wydatków i dochodów świadczeń w naturze na rok 1948 (1 j.a.), dodatkowy budżet na lata 1947-1948 (2 j.a.), odpisy protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1948 (1 j.a.) Number of units in the group: 108
45/710/0 Gminna Rada Narodowa w Wysokiej 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Prezydium, plany pracy, sprawozdania, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna 1947-1954 (22 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiaru podatku, księgi biercze, sprawozdania z wpływów podatkowych 1945-1953 (26 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - klasyfikacja gruntów, szkody wojenne 1945-1949 (5 j.a.) Oddział administracji społecznej - oświata – walka z analfabetyzmem 1949-1951 (2 j.a.) Oddział administracyjny - ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, budowle i odbudowy 1945-1951 (3 j.a.); przes.2028/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (2 j.a.), komisje Gminnej Rady Narodowej 1951 (1 j.a.), sprawozdania i korespondencja Zarządu Gminnego 1950 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.); nab. 7652/2015: korespondencja dotycząca osiedleń i przesiedleń repatriacyjnych, protokoły i materiały z sesji, roczne sprawozdania rachunkowe, budżety na lata 1948 i 1952, komisje stałe i doraźne- protokoły posiedzeń 1945-1954 (14 j.a.). Number of units in the group: 76
45/711/0 Gminna Rada Narodowa w Zdziechowicach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, sprawozdania, wykazy imienne członków GRN, wybory do Sejmu, kontrola zewnętrzna 1946-1954 (28 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiaru podatku, sprawozdania z wpływów podatkowych 1945-1954 (28 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - statystyka rolna, szkody wojenne, handel i usługi 1945-1949 (6 j.a.) Oddział administracji społecznej - oświata – walka z analfabetyzmem 1950 (1 j.a.) Oddział administracyjny - stwierdzanie narodowości, osadnictwo, ewidencja ludności 1946-1951 (13 j.a.) przes.2027/2014: protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1947-1948, 1951, 1954 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury 1952 (1 j.a.), Komisja Rolna - protokoły spotkań wiejskich, podania, zaświadczenia, decyzje 1952-1953 (1 j.a.), sprawozdanie z lustracji Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.) Number of units in the group: 83
45/712/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kluczborku [1945] 1950-1976 [1976] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny (1948-1975) 480 j.a. Sesje powiatowej rady narodowej, ewidencja uchwał, realizacja uchwał PRN, ewidencja wniosków i postulatów, realizacja postulatów wyborczych, posiedzenia komisji PRN stałych i niestałych, ewidencja członków, postulaty i wnioski wydziałów, posiedzenia Prezydium PRN, ewidencja uchwał, konferencje i narady członków organów kolegialnych, zarządzenia, ogólne zasady pracy i płacy, organizacja urzędu i jednostek podległych, plany pracy i preliminarze, podział administracyjny powiatu, sprawozdania z zatrudnienia, sprawy kadrowe, analiza skarg i wniosków, kroniki i monografie, nagrody i odznaczenia, kontrole. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1945-1975) 141 j.a. Posiedzenia PKPG, zespół koordynacji rewizji, organizacja PKPG, przepisy i zarządzenia, wieloletnie i roczne plany gospodarcze, plany gospodarcze miast gmin i gromad oraz przedsiębiorstw, plany inwestycyjne, sprawozdania z realizacji inwestycji, kontrola wykonania planów inwestycyjnych, bilanse siły roboczej, narodowy spis powszechny, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, sprawozdania pozostałe, analiza sytuacji gospodarczej, wnioski, lokalizacja inwestycji, pozostałe informacje. Wydział Finansowy (1950-1976) 85 j.a. Kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, rewizje, budżety jednostkowe i zbiorcze, preliminarze dochodów i wydatków, plany i sprawozdania finansowe, kredyty i ich zmiany. Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1958-1973) 10 j.a. Plany wieloletnie, preliminarz, bilanse. Wydział Oświaty i Kultury (1945-1975) 104 j.a. Konferencje kierowników szkół, konferencje nauczycieli, organizacja sieci szkół, organizacja przedszkoli, organizacja własnej jednostki, plany wieloletnie, perspektywiczne i roczne, sprawozdania z działalności oświatowej, sprawozdania statystyczne, ewidencja nauczycieli, wizytacje szkół i przedszkoli, kontrole w jednostkach podległych, analiza wyników nauczania, harcerstwo, plany, preliminarze i sprawozdania z działalności kulturalnej, ewidencja i ochrona zabytków, organizacja i posiedzenia jednostek kultury, kadry. Wydział Spraw Wewnętrznych (1955-1974) 159 j.a. Zmiana imion i nazwisk, ustalenie pisowni nazwisk i imion, stowarzyszenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, zezwolenia na wpisanie treści aktów stanu cywilnego, straże pożarne, sprawozdania i analizy opisowe i statystyczne z wykonania budżetu, sprawozdania statystyczne z zatrudnienia. Wydział Spraw Wewnętrznych – Referat Wojskowy (1948-1970) 12 j.a. Sprawozdania z działalności, kontrole. Wydział Skupu (1956-1971) 36 j.a. Normy i wskaźniki, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z realizacji dostaw, fundusz rozwoju rolnictwa. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1950-1973) 55 j.a. Przepisy i zarządzenia, narady i odprawy, organizacja własnej jednostki, plany wieloletnie, roczne, szczegółowe, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, sprawozdania statystyczne, sprawozdani i informacje wydziału, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, budżet i finanse, opracowania, sprawy kadrowe. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1952-1958) 2 j.a. Preliminarze dochodów i wydatków, materiały z działalności. Wydział Komunikacji (1955) 1 j.a. Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego. Wydział Zatrudnienia (1951-1974) 28 j.a. Organizacja własnej jednostki, plany i sprawozdania z zatrudnienia, bilanse siły roboczej, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, listy płac zatrudnionych. Wydział Handlu Przemysłu i Usług (1945-1975) 104 j.a. Uchwały i zarządzenia, posiedzenia komisji rozdzielczej, organizacja, plany wieloletnie i roczne, preliminarze i budżety, sprawozdania z zakresu handlu przemysłu i usług, analizy, oceny, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych, przemysł, sieć handlowa i rzemieślnicza, plany sytuacyjne zakładów, rejestr jednostek handlu i gastronomii, młyny, cech rzemiosł, zakłady, akta personalne rzemieślników. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (1950-1973) 71 j.a. Organizacja, dokumentacja techniczna i prawna obiektów. Number of units in the group: 1286
45/713/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Oleśnie [1937] 1950-1975 [1991] 0 Unroll
1. Wydział Organizacyjno-Prawny 960 j.a. (1946-1975) Protokoły sesji powiatowych rad narodowych, organizacja sesji, plany pracy rady, uchwały rady narodowej, kontrola uchwał rady, działalność rad narodowych, przygotowania do wyborów i wybory, spotkania posłów i radnych z wyborcami, realizacja wniosków i postulatów wyborczych, posiedzenia komisji stałych rady narodowej, posiedzenia komisji doraźnych, protokoły posiedzeń prezydium, uchwały prezydium, wykonanie uchwał prezydium, pisma okólne, zarządzenia, plany pracy i sprawozdania z działalności prezydium, konferencje i narady członków organów kolegialnych, akcje organizowane przez prezydium. Działalność wydziałów rady narodowej, organizacja rad narodowych, organizacja Urzędu Powiatowego, informacje i wytyczne, instrukcje i normatywy, plany pracy, obchody świąt państwowych, akta podziału administracyjnego, analizy materiałów z sesji rad narodowych niższego stopnia, materiały dotyczące członków rady narodowej i rad narodowych niższego stopnia. Akta dotyczące odznaczeń państwowych, sprawozdania i wykazy ze stanu zatrudnienia, sprawy osobowe, skargi i zażalenia, kontrole i inspekcje w jednostkach podległych i nadzorowanych, sprawy radiowęzła, współpraca z Frontem Jedności Narodu, akta Komitetów Blokowych i odbudowy Warszawy, akta Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, korespondencja. 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 340 j.a. (1948-1975) Posiedzenia Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, programy, sprawozdania z działalności komisji, sprawy organizacyjne i skład osobowy komisji, sprawy finansowe, budżetowe, budowlane. Sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania z działalności, przepisy i zarządzenia, programy rozwoju, koordynacja prac, wnioski i wytyczne do planów. Plany 6 i 5 - letnie, plany gospodarcze, plany techniczno-ekonomiczne, plany inwestycyjne i finansowe, plany dochodów i wydatków, zadania planowe, sprawozdania z wykonania planów, preliminarze budżetowe, budżety, sprawozdania z budżetu, analiza z wykonania budżetu, bilanse, sprawozdania finansowe, kontrole i inspekcje zewnętrzne. 3. Wydział Finansowy 289 j.a. (1945-1975) Protokoły posiedzeń Wydziału, przepisy i zarządzenia, sprawozdania o dochodach i wydatkach, o podatkach, sprawozdania, sprawy budżetu i finanse, ewidencja, analizy, opracowania statystyczne, sprawy podatku gruntowego, rejestry podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych, księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze, zestawienia, wymiary, wpływy podatkowe, zarządzenia płatnicze, kwitariusze należności, kredyty, rachunki, wykazy, wynagrodzenia za pracę, należności, inwestycje. 4. Wydział Oświaty 139 j.a. (1945-1962) Uchwały i sprawozdania z ich wykonania, przepisy i zarządzenia ogólne, plany pracy, konferencje i narady organizowane przez wydział, protokoły narad pedagogicznych, sprawy organizacyjne, organizacja sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, programy, plany i sprawozdania z ich realizacji, informacje, preliminarze, budżety, sprawy budżetowe, bilanse, sprawozdania opisowe, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z inwestycji, sprawozdania z dochodów i wydatków, z wizytacji, informacje, kursy, teczki instruktorów, listy płac nauczycieli, sprawy mieszkań dla nauczycieli, wyniki nauczania, egzaminów, promowanie, likwidacja analfabetyzmu, akta Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych. 5. Wydział Kultury 17 j.a. (1949-1959) Plany, sprawozdania z realizacji planów, informacje z działalności własnej i jednostek podległych, opracowania statystyczne, kontrole, sprawy obchodów i rocznic. 6. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 19 j.a. (1948-1955) Zarządzenia, uchwały, wytyczne Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej, posiedzenia Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej, regulaminy aktywu sportowego i turystycznego, plany i sprawozdania z realizacji. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych 211 j.a. (1945-1991) Protokoły, narady, odprawy, organizacja i sprawy ogólno-organizacyjne, porządku-publicznego, sprawy powodziowe, budżetowo-gospodarcze, przepisy, zarządzenia, wytyczne, plany, sprawozdania, kontrole i inspekcje oraz akta nadzoru nad działalnością jednostek podległych. Zmiana imion i nazwisk, dokumentacja spraw ludności rodzimej, narodowościowych i społecznych, akta dotyczące obywatelstwa, powrotów do kraju i wyjazdu z kraju, sprawy organizacji urzędów stanu cywilnego, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, legalizacja dokumentów USC, Kolegium i sprawy karno-administracyjne, rejestr spraw karnych, sprawy dotyczące Kościoła, poszukiwanie osób. Sprawy referatu wojskowego min. sprawy ogólno-organizacyjne, poboru do wojska, ewidencja oraz meldunki z gmin, sprawy ruchu ludności, sprawy meldunkowe i pomocnicze rejestry meldunkowe, domowe książki meldunkowe oraz książki meldunkowe. 8. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 1 j.a. (1953) Akta gospodarki wodnej. 9. Wydział Skupu 1 j.a. (1953-1961) Organizacja wydziału 10. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 307 j.a. (1949-1975) Zjazdy, konferencje, narady organizowane przez wydział, akta Powiatowej Komisji Rozliczeniowej, Komisji Propagandy Rolniczej, akta powiatowego zjazdu chłopów, instrukcje i zarządzenia, sprawy organizacyjne, akta współzawodnictwa i współpracy, Biuletyny Informacyjne, akcje związane z rolnictwem, plany 5 i 3 letnie, plany pracy, plany gospodarcze, inwestycyjne, plany, preliminarze i budżety, sprawozdania z działalności, sprawozdania z wykonania planów, z realizacji inwestycji, z upowszechniania wiedzy, akcji żniwno-omłotowej, sprawozdania o dochodach i wydatkach, sprawozdania. Analizy sytuacji w rolnictwie i leśnictwie, inwestycje rolnicze, wykazy i kursy, sprawozdania statystyczne, akta kontroli i inspekcji, skargi i zażalenia, akta spółdzielni produkcyjnych. Sprawy rybołówstwa i pszczelarstwa, sprawy osobowe. Materiały z działalności Powiatowego Pełnomocnika Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji, sprawy hodowli i kontraktacji, sprawy upraw i kontraktacji, obowiązkowych dostaw, ochrony roślin, zwalczanie stonki ziemniaczanej, szkodników i chwastów, korespondencje, klasyfikacja gruntów. 11. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 296 j.a. (1949-1975) Protokoły posiedzeń wydziału, uchwały rad narodowych, materiały i sprawozdania z działalności wydziału, zarządzenia, przepisy i okólniki, instrukcje, sprawy organizacyjne, plany gospodarcze, plany gospodarczo-techniczne-eksploatacyjne, plany finansowe, inwestycyjne, remontów i kapitalnych remontów, wskaźniki planów, preliminarze, budżety, analizy budżetów, bilanse i sprawozdania finansowe, sprawy gospodarcze, remontów, budżetowe i urządzeń komunalnych, sprawy zatrudnienia i personalne, sprawy Czynszowej Komisji Odwoławczej, Zarządu Budynków Mieszkalnych, sprawy budowlane, inwestycyjne, cegielni, gazowni, złomu. Analizy ekonomiczne, inwestycje, budowy, remonty. Opracowania statystyczne, kontrole i inspekcje, akta Powiatowego Oddziału Robót Rozbiórkowych, akcje robót rozbiórkowych, gospodarka lokalami. Opinie lokalizacyjne, akta Odwoławczej Komisji Lokalowej, korespondencja, sprawy zatrudnienia i wynagrodzenia, działalność jednostek podległych. 12. Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1 j.a. (1952) Akta gospodarki odpadkami użytkowymi. 13. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 52 j.a. (1949-1972) Zjazdy, konferencje, narady organizowane przez wydział, zarządzenia, przepisy i wytyczne, organizacja handlu, plany gospodarcze, opracowania statystyczne, skargi i zażalenia, kontrole i inspekcje, akta dotyczące przemysłu i rzemiosła, sprawy obrotu towarowego, cenniki, korespondencja. 14. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 13 j.a. (1945-1955) Akta Komisji Kwalifikacyjnej, Komitetu Sanitarno-Porządkowego, Komitetu Samorządu, plany, sprawozdania, kontrole, akta pomocy i opieki społecznej. 15. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 115 j.a. (1946, 1948-1972) Konferencje i odprawy, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacji, plany, sprawozdania, informacje, kontrole i inspekcje, akta kursów i szkoleń, zatrudnienia, sprawy etatów, werbunku do pracy i praktyk. Akta zapomóg specjalnych, karty wynagrodzeń, ankiety personalne, sprawy osobowe, akcje zbiórki składek pomocy społecznej, akcje racjonalizatorskie, wypadki przy pracy, korespondencja, akta Związku Zawodowego Pracowników. 16. Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury 319 j.a. (1937, 1946-1975) Uchwały, konferencje, narady, przepisy i zarządzenia, sprawy budowlano-organizacyjne, plany i sprawozdania, sprawy finansowe, kosztorysy, kontrole, sprawy budownictwa – opinie i zaświadczenia lokalizacyjne, opinie budowlane, zapotrzebowanie, sprawy budów, akta nieruchomości, projekty techniczne i dokumentacja techniczna. Materiały spółdzielni powiatu oleskiego. Dokumentacja techniczna, projekty konstrukcyjne i budów, dokumentacja rozbudowy i odbudowy obiektów. 17. Wydział Statystyki 12 j.a. (1951-1956) Instrukcje statystyczne, sprawozdania statystyczne, ewidencja i raporty. 18. Powiatowa Komenda Straży Pożarnych 46 j.a. (1948-1961) Protokoły posiedzeń Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, odprawy i zebrania, organizacja, zarządzenia, przepisy i instrukcje, plany pracy, budżet, sprawozdania w tym finansowe, statystyka, szkolenia, sprawy kulturalno-organizacyjne, etaty, wykazy, korespondencja. 19. Rada Zakładowa przy PPRN 1 j.a. (1957-1958, 1962-1964) Protokoły zebrań i posiedzeń zarządu Rady Zakładowej. nab. 8516/2016: zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych, wydawanie i cofanie uprawnień na prowadzenie placówek handlowych i gastronomicznych, limity i ograniczenia dotyczące wydawania pozwoleń na prowadzenie zakładów przemysłowych, wydawanie i cofanie uprawnień na wykonywanie rzemiosła, zwalnianie osób ubiegających się o wydanie uprawnień od wymaganych kwalifikacji zawodowych 1949-1989 (55 j.a.). Number of units in the group: 3194
45/714/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Byczynie [1949] 1950-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej Osiedla 1955-1959 (5 j.a.), spotkania radnych z wyborcami 1969-1971 (1 j.a.), akta komisji stałych - plany pracy, protokoły z posiedzeń, kontroli 1961-1972 (15 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Rady Narodowej Osiedla i Miejskiej Rady Narodowej 1955-1972 (11 j.a.), komitety osiedlowe i blokowe 1969 (1 j.a.), plan gospodarczy osiedla 1959 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1968-1973 (1 j.a.), kontrole i inspekcje finansowe 1968-1972 (1 j.a.), budżety, sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1973 (18 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych - przedszkola 1966-1972 (1 j.a.), plany finansowe ZGM i ich wykonanie 1962-1963 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1970 (1 j.a.); nab. 7959/2015 protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1955-1964 (8 j.a.), nab.9277/2018: księga biercza podatku gruntowego za 1953 r. 1953-1954 (1 j.a.) Number of units in the group: 273
45/715/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kluczborku 1950-1973 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny: zarządzenia wewnętrzne 1950-1952 (3 j.a.), akcja wyborcza do Sejmu - protokoły komisji 1952 (1 j.a.), sprawozdanie z realizacji wniosków i postulatów wyborczych 1970-1971 (1 j.a.), zjazdy, konferencje, narady -protokoły ze spotkań, sprawozdania z realizacji postulatów 1973 (1 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950-1973 (25 j.a.), komisje stałe -protokoły z posiedzeń i kontroli, plany pracy 1950-1971 (39 j.a.), Zespół Radnych Partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Miejskiej Radzie Narodowej - protokoły z posiedzeń, regulamin zespołu 1969-1970 (1 j.a.), kwestionariusze radnych 1952, 1954, 1973 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1973 (26 j.a.), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1950-1953 (1 j.a.), wyniki kontroli zewnętrznej i zarządzenia pokontrolne 1951 (1 j.a.), Referat Finansowy: budżet 1950-1972 (21 j.a.), plany jednostkowe i plan wykonania dochodów i wydatków budżetowych 1953, 1971 (2 j.a.), sprawozdania finansowe i rachunkowe 1950-1973 (12 j.a.), kontrole zewnętrzne wydziału - protokoły i zalecenia pokontrolne 1952, 1954 (2 j.a.), dyscyplina budżetowa - protokoły z wykonania rewizji i zalecenia porewizyjne 1969 (1 j.a.), Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany finansowo-gospodarcze, eksploatacyjno-gospodarcze, techniczno-ekonomiczne podległych zakładów 1950, 1956-1971 (18 j.a.), sprawozdania z działalności podległych zakładów 1952-1954, 1961, 1964, 1970-1971 (8 j.a.), planowanie zabudowy osiedli miejskich 1951 (1 j.a.), wnioski i uchwały w sprawie robót remontowo-budowlanych 1951-1952 (1 j.a.), rejestr nieruchomości 1953-1954 (1 j.a.), bilanse podległych zakładów 1951-1973 (22 j.a.), Referat Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności: domowe książki meldunkowe 1952 (3 j.a.), Referat Handlu i Przemysłu: wykazy urzędów, zakładów, spółdzielni i przedsiębiorstw na terenie Kluczborka 1951 (1 j.a.), wykazy gospodarstw 1952 (1 j.a.), akta osobowe 1953-1954 (1 j.a.), przes. 2004: załącznik do budżetu dodatkowego na rok 1950 i zezwolenia budowlane na remonty 1950-1952 (1 j.a.) Number of units in the group: 217
45/716/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oleśnie 1950-1973 [1974] 0 Unroll
sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej - wykazy radnych, ankiety osobowe radnych 1950, 1952 (2 j.a.), protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950-1973 (24 j.a.), ewidencja członków komisji Miejskiej Rady Narodowej, kwestionariusze członków komisji 1954 (2 j.a.), komisje radzieckie: plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1950-1957 (9 j.a.), Zespół Miejski - protokoły z posiedzeń 1952, 1956 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1973 (24 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: księga uchwał, realizacja uchwał 1950-1953 (2 j.a.), zebrania mieszkańców - protokoły z zebrań 1954 (1 j.a.), plan finansowo- rzeczowy kapitalnych remontów budynków mieszkalnych 1955 (1 j.a.), plan kapitalnych remontów 1959 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1951, 1955 (3 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1951-1956 (9 j.a.), skargi i zażalenia - rejestr 1951-1957 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokół i sprawozdanie z kontroli działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1953 (1 j.a.), kontrola archiwum zakładowego - protokół 1955 (1 j.a.), budżet miasta 1951-1958 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1951-1958 (6 j.a.), akta przedsiębiorstw miejskich: Zieleń Miejska - plan pracy, plan produkcji i zaopatrzenia podstawowego przedsiębiostw komunalnych, zakładów i jednostek ogrodniczych 1953 (2 j.a.), Zarząd Nieruchomości - plan finansowo-gospodarczy 1950-1951 (1 j.a.), Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - utworzenie przedsiebiorstwa, sprawozdania z działalności, plany finansowo- gospodarcze, bilanse 1950-1952, 1955-1957 (9 j.a.), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - sprawozdania z działalności, plany techniczno-ekonomiczne, bilanse 1951 - 1960 (10 j.a.), inwenstycje komunalne - urządzenie parku miejskiego 1951-1952 (1 j.a.), Lasy Miejskie - przekazanie przedsiębiorstw w zarząd Okręgu Lasów Państwowych, sprawozdania z wykonania planu 1951-1953 (2 j.a.), Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane - plany techniczno-ekonomiczne, bilanse 1952-1955 (8 j.a.), dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzeń komunalnych 1958 (1 j.a.), projekt techniczno-roboczy urządzeń komunalnych 1959 (1 j.a.), akta organizacji: Koło Ligi Kobiet - protokoły z posiedzeń, sprawozdanie z działalności 1951 (1 j.a.), Podstawowa Organizacja Partyjna - protokoły z zebrań 1952-1956 (1 j.a.), Koło Związku Młodzieży Polskiej - protokoły z zebrań, spisy członków, ankieta sprawozdawcza 1955-1956 (1 j.a.), książki ewidencyjne nieruchomości 1952 (7 j.a.); nab. 7650/2015: plany gospodarcze miasta, sprawozdania z wykonania budżetu 1964-1974 (6 j.a.). Number of units in the group: 201
45/717/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołczynie 1950-1974 0 Unroll
organizacja MRN 1950 (1 j.a.), protokoły sesji MRN 1950-1973 (24 j.a.), rejestr wykonania uchwał MRN 1958-1959 (2 j.a.), akta komisji radzieckich - protokoły z posiedzeń, protokoły z kontroli, sprawozdania, plany pracy 1950-1973 (19 j.a.) organizacja prezydium MRN 1956-1957 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium 1950-1973 (24 j.a.), realizacja uchwał Prezydium 1955 (3 j.a.), komitety blokowe - statut, plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1956 (1 j.a.), sprawozdania z działalności MRN i jej organów 1951-1954 (1 j.a.), sprawozdania GUS za 1951 r. (2 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1951-1956, 1970-1971 (2 j.a.), budżet 1950-1957 (8 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1959 (10 j.a.), Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - plany remontów, sprawozdania, bilans 1953-1954 (2 j.a.), Rzeźnia Miejska - plany i sprawozdania z działalności, plany kapitalnych remontów, bilanse 1954-1955 (5 j.a.), projekty techniczne budynków mieszkalnych 1957-1958 (3 j.a.), akta Miejskiego Komitetu do Walki z Analfabetyzmem - protokoły z zebrań i przeprowadzonych kontroli 1950-1951 (1 j.a.), współpraca z organami bezpieczeństwa 1951 (1 j.a.), akta kolegium karno-administracyjnego - sprawozdania z działalności 1952-1958 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa 1951 (1 j.a.). Number of units in the group: 152
45/718/0 Inspektorat Szkolny w Kluczborku 1945-1950 [1951] 0 Unroll
okólniki, wytyczne, instrukcje władz nadrzędnych 1945-1949 (2 j.a.), okólniki Inspektora Szkolnego 1945-1947 (1 j.a.), protokoły, sprawozdania z konferencji Inspektoratów Śląska Opolskiego 1945-1948 (1 j.a.), protokoły konferencji kierowników szkół 1945-1950 (4 j.a.), protokoły konferencji rejonowych 1945, 1947-1949 (2 j.a.), protokoły zebrań nauczycieli 1945, 1948-1950 (2 j.a.), protokoły i sprawozdania z konferencji nauczycieli-opiekunów społecznych 1948-1950 (1 j.a.), protokoły konferencji podinspektorów przedszkoli i instruktorów wychowania przedszkolnego 1945-1949 (1 j.a.), protokoły konferencji wychowawczyń przedszkoli 1946-1950 (1 j.a.), protokoły zebrań pracowników Inspektoratu 1946-1949 (1 j.a.), protokoły posiedzeń rad pedagogicznych 1946-1949 (2 j.a.), organizacja szkół powszechnych, ogólnokształcących, podstawowych, wykazy rejonów szkolnych 1946-1949 (7 j.a.), plany pracy Inspektoratu 1945-1950 (5 j.a.), plany gospodarcze, plany inwestycji 1946-1949 (3 j.a.), sprawozdania roczne, okresowe, miesięczne 1945-1950 (56 j.a.), Komisja Oświaty-protokoły zebrań, protokoły kontroli 1945-1950 (4 j.a.), preliminarze budżetowe, projekty budżetów, budżety szkół, przedszkoli 1945-1950 (11 j.a.), wizytacje-sprawozdania, protokoły lustracji 1946-1950 (6 j.a.), zestawienia ruchu uczniów 1949 (1 j.a.), wykazy absolwentów szkół powszechnych 1949 (2 j.a.), wykazy nauczycieli 1945-1950 (5 j.a.), spisy wychowawczyń przedszkoli 1946 (1 j.a.), wykazy księży nauczających religii 1947-1949 (1 j.a.), wykazy pracowników obwodu szkolnego 1945-1949 (2 j.a.), księga kontroli etatów 1948 (1 j.a.), ocena kadry pracowników administracyjnych, ocena nauczycieli 1949 (1 j.a.), wykazy szkół powszechnych, liczby sal lekcyjnych i nauczycieli, ocena szkół, wykazy stanu liczbowego uczniów, wykazy młodzieży, wykazy przedszkoli 1945-1949 (10 j.a.), sprawozdania z akcji repolonizacji 1947-1950 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem- instrukcje, sprawozdania spisy, rejestry 1940-1950 [1951] (4 j.a.), oświata dorosłych 1946 (2 j.a.), sprawy budowlane szkół-odbudowa, remonty 1945-1950 (9 j.a.), kursy dla przedszkolanek-podania 1946-1947, 1950 (2 j.a.), sprawozdania ze stanu przedszkoli, sprawozdania z działalności przedszkoli 1946-1949 (2 j.a.), Dom Dzieci w Jaśkowicach 1945-1946 (1 j.a.), skargi 1945-1946 (1 j.a.), spis mienia nierolniczego 1947 (1 j.a.), związki zawodowe-wykaz prac społecznych 1949 (1 j.a.), plany budynków szkolnych i przedszkolnych (2 j.a.), przes.989/2007 - 1 j.a.; przes. 2069/2015 listy dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym 1948-1949 (1 j.a.); przes. 2080/2015 plany szkół w Bąkowie i Biskupicach XX w. (2 ja). Number of units in the group: 164
45/719/0 Inspektorat Szkolny w Oleśnie 1945-1950 0 Unroll
konferencje- protokoły posiedzeń pracowników Inspektoratu, protokoły konferencji kierowników szkół, protokoły konferencji wychowawczyń przedszkoli 1945-1950 (6 j.a.), organizacja szkół-sprawozdania, projkty, zestawienia 1945-1949 (8 j.a.), akta szkół-organizacja, plany pracy, sprawozdania 1945-1947 (32 j.a.), plany pracy Inspektoratu 1947 (1 j.a.), plany gospodarcze Inspektoratu 1948-1949 (2 j.a.), sprawozdania 1945-1950 (27 j.a.), informacje o finansowaniu rolnictwa 1949-1950 (1 j.a.), protokoły Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 1948-1950 (1 j.a.), wykazy nauczycieli niewykwalifikowanych 1948-1950 (1 j.a.), wykazy obwodów szkół ogólnokształcących i wykazy szkół powszechnych 1945, 1949 (2 j.a.), analfabetyzm-walka z analfabetyzmem, wykazy analfabetów 1947-1950 (6 j.a.), organizacja przedszkoli-sprawozdania, protokoły wizytacji, wykazy 1945-1950 (31 j.a.), informacje o działalności biblioteki 1945-1947 (2 j.a.), nab.9278/2018: dziennik lekcyjny kursu, zespołu języka polskiego w Lasowicach Małych 1950-1951 (1 j.a.), dziennik lekcyjny kursu, zespołu nauki początkowej dla dorosłych w Chocianowicach 1950-1951 (1 j.a.), dziennik lekcyjny kursu dla dorosłych w Kuźni 1949-1950 (2 j.a.), Number of units in the group: 124
45/720/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Kluczborku 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/721/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Kluczborku 1972-włączony do zespołu nr 2836-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/722/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Kluczborku 1973-włączony do zespołu nr 2837-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9.12.1973 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/723/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Oleśnie 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/724/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Oleśnie 1972-włączony do zespołu nr 2836-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/725/0 Fabryka Maszyn i Urządzeń "Famak" w Kluczborku [1945] 1947-1996 0 Unroll
Zarządzanie: protokoły posiedzeń komisji bhp, posiedzeń konferencji samorządu robotniczego, prezydium rady robotniczej i rady zakładowej, zebrań załogi i aktywu, narad wytwórczych i technicznych (1945-1970) 12 j.a. Organizacja: schematy organizacyjne, zbiory zarządzeń własnych, (1945-1996) 21 j.a. Planowanie działalności gospodarczej: plany wieloletnie, plany roczne finansowe kosztów, inwestycji pozalimitowych, inwestycji i kapitalnych remontów, ogólnozakładowych, produkcji, przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, rozwoju techniki, projekty planów techniczno-ekonomicznych, plany techniczno-przemysłowo-finasowe, zaopatrzenia materiałowego, zatrudnienia i funduszu płac, zadań gospodarczych i funduszu płac, sprawozdania statystyczne GUS, analizy działalności gospodarczej (1946-1978) 147 j.a. Wydawnictwa i obsługa informacyjna: hala maszyn zakładów (1948) 1 j.a. Kontrola: kontrole zewnętrzne (1946-1988) 20 j.a. Postępowe metody pracy: wnioski racjonalizatorskie, biuletyn tematów racjonalizatorskich, protokoły klubu techniki i racjonalizacji (1951-1958) 9 j.a. Dyscyplina pracy: notatki z wyjazdów służbowych (1951-1955) 1 j.a. Środki rzeczowe: założenia inwestycyjne rozbudowy zakładów, protokoły odbioru urządzeń, kosztorysy robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, inwentarze majątku trwałego, przejęcie nieruchomości (1945-1958) 9 j.a. Finanse i księgowość: bilanse zamknięcia (1948-1993) 37 j.a. Postęp techniczny: projekty racjonalizatorskie (1961-1968) 79 j.a. Dokumentacja techniczna: dokumentacja rejestracyjna przenośników i suwnic (1953-1968) 68 j.a. Number of units in the group: 404
45/726/0 Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Linopłyt" w Wołczynie 1946-1958 0 Unroll
Dokumentacja aktowa – 44 j.a. mb. Organizacja 3 j.a. (1949-1956) Zarządzenia Dyrektora, skorowidz aktów prawnych Planowanie 12 j.a. (1950-1958) Plany produkcji, plany techniczno-finansowo-przemysłowe, plany techniczno-ekonomiczna, plany finansowe, plany handlowo-finansowe Sprawozdawczość 29 j.a. (1946-1958) Sprawozdania z działalności, terminowe, z wykonania planów, sprawozdania z wartości zapasów poz. 16-21 (1948-1954) Bilanse, analiza bilansu, spisy poz. 22-44 (1946-1958) Dokumentacja techniczna 1 j.a mb. Projekt szatni i umywalni (1949) Number of units in the group: 45
Showing 1,001 to 1,020 of 4,054 entries.