Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/179/0 Stacja Kolejowa Kutno 1939-1944 0 Unroll
Zespół zawiera: wykaz pracowników. Number of units in the group: 3
51/180/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krukach 1954-1963 0 Unroll
I.Protokoły posiedzeń Sesji GRN, 1954-1960,sygn.1-2 II.Protokoły posiedzeń PGRN, 1958-1961,sygn.3 III.Protokoły posiedzeń komisji GRN,1959-1963, sygn.4-6 Number of units in the group: 6
51/181/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śleszynie 1959-1961 0 Unroll
I.Protokoły posiedzeń Sesji GRN, 196r., sygn.1 II..Protokoły posiedzeń komisji GRN, 1959-1960, sygn.2-4 III. Protokoły posiedzeń PGRN, 1961r., sygn.5 Number of units in the group: 5
51/182/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzelinie 1955-1972 0 Unroll
I.Protokoły posiedzeń Sesji GRN, 1955-1972, sygn.1-10 II.Komisje GRN-protokoły, 1961-1972, sygn.11-29 II.Protokoły posiedzeń PGRN,1958-1972, sygn.30-40 Number of units in the group: 40
51/183/0 Miejska Rada Narodowa w Żychlinie 1973-1987 0 Unroll
I. Organizacja rady narodowej, 1973 r., sygn. 1 II. Działalność rady narodowej stopnia podstawowego: Protokoły sesji, uchwały rady, l. 1973-1987, sygn. od 2 do 23; Protokoły posiedzeń prezydium, l. 1974-1987, sygn. od 24 do 34; Protokoły posiedzeń komisji stałych, protokoły kontroli komisji, opinie i wnioski, l. 1974-1987, sygn. od 35 do 83; Zespoły doraźne (protokoły posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej), l. 1978-1981, sygn. od 84 do 88; Zespoły radnych (protokoły posiedzeń Zespołu Radnych), l. 1976-1981, sygn. 89; Radny (opinie i wnioski radnych), l. 1978-1984, sygn. 90 III. Plany pracy rady, l. 1976-1983, sygn. od 91 do 96 IV. Sprawozdawczość: Sprawozdania z działalności rady, l. 1979-1983, sygn. 97; Sprawozdania rady statystyczne, l. 1978-1980, sygn. od 98 do 99; Sprawozdania z działalności prezydium, l. 1981-1982, sygn. 100; Sprawozdania z działalności komisji, l. 1974-1981, sygn. od 101 do 105 V. Odznaczenia (wnioski o nadanie odznaczeń), l. 1978-1984, sygn. od 106 do 108 VI. Ewidencja osobowa radnych (kwestionariusze, wykazy radnych), l. 1973-1982, sygn. od 109 do 111 Number of units in the group: 111
51/184/0 Gminna Rada Narodowa w Dobrzelinie 1973-1987 [1988] 0 Unroll
I. Działalność rad narodowych stopnia podstawowego: Sesje, l. 1973-1987, sygn. od 1 do 23; Prezydium, l. 1973-1987 [1988], sygn. od 24 do 35; Komisje stałe, l. 1973-1987 [1988], sygn. od 36 do 69 Number of units in the group: 69
51/185/0 Rada Narodowa Miasta Żychlina i Gminy Dobrzelin 1986-1990 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń Rady Narodowej Miasta Żychlina i Gminy Dobrzelin Number of units in the group: 4
51/186/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długiem 1955-1969 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Sesji GRN, 1955-1968, sygn. 1-10 Uchway GRN, 1960-1966, sygn. 11 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1967, sygn. 12-20 Uchwały PGRN, 1967-1968, sygn. 21 Plany gospodarcze gromady, 1963-1968, sygn. 22-27 Budżet gromady, 1955-1966, sygn.28-36 Number of units in the group: 37
51/187/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rdutowie 1955-1969 0 Unroll
Protokóły Sesji GRN, 1966-1967, sygn. 1-2 i 53 Plany pracy rady, Prezydium, Komisji, 1955-1962, sygn. 3 Realizacja uchwał GRN, 1967-1968, sygn. 4 Protokoły komisji GRN, 1955-1967, sygn.5-15 Posiedzenia Prezydium GRN, 1965-1967, sygn.16-32 Realizacja uchwał PGRN, 1958-1973, sygn. 33 Zebrania wiejskie- protokóły, 1961-1964, sygn. 34-37 Plany gospodarcze gromady, 1965-1969, sygn. 38-39 Budżet gromadzki,1957-1968, sygn. 40-52 Protokoły Sesji GRN, 1967, sygn, 53 Number of units in the group: 53
51/188/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwonce 1955-1970 0 Unroll
-protokoły Sesji GRN, 1955-1967, sygn. 1-8, 62-65 -uchwały GRN, PGRN, 1955-1970, sygn. 9-12 -protokoły Klubu Radnych, 1962-1967, sygn. 13 -plany pracy GRN, PGRN, Komisji, 1960-1967, sygn. 14-18 -protokoły Komisji GRN, 1961-1968, sygn. 19-36 -protokoły Prezydium GRN, 1956-1968, sygn. 37-45 -zebrania wiejskie, 1966-1968, sygn. 46-47 -plany gospodarcze gromady, 1967-1970, sygn. 48-51 -kontrole zewnętrzne, 1966-1968, sygn. 52 -budżet gromady, 1955-1968, sygn. 53-61 i sygn. 65 Number of units in the group: 65
51/189/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chodowie 1968-1975 0 Unroll
I. Protokoły Sesji i Plany pracy GRN, Prezydium GRN, Komisji GRN, 1968-1972, sygn. 1-6 II. Protokóły Komisji GRN, plany pracy, 1968-1972, sygn. 7-13 III. Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, plany pracy, 1969-1972, sygn.14-23 IV.Uchwały GRN, PGRN, Komisji (księgi uchwał, realizacja, sprawozdania), 1968-1971, sygn. 24-27 V. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1969-1972, sygn. 28-30 VI. Programy rozwoju rolnictwa, 1969-1972, sygn. 31-36 VII. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1969-1971, sygn. 37-39 VIII. Mienie gromadzkie (ewidencja gruntów, kompleksowe zadrzewienie wsi), 1969-1972, sygn. 40-43 IX. Budżet gromadzki i jego realizacja, 1969-1972/73, sygn. 44-48, 52 X. Czyny społeczne, 1969-1972, sygn. 43-51 Number of units in the group: 52
51/190/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Kutnie 1952-1988[1991] 0 Unroll
Zarządzanie- sygn. 1-21 Obronność, ochrona sygn. 22 Planowanie pieniężno kredytowe sygn. 23-27 Działalność kredytowo-kontrolna sygn. 28-47 Sprawozdawczość statystyka sygn. 48-49 Number of units in the group: 49
51/191/0 Gminna Rada Narodowa w Krzyżanowie 1973-1989 0 Unroll
I. Wybory: Samorząd mieszkańców wsi, l. 1978-1988, sygn. od 1 do 3; Komisje, zespoły i inne organy, l. 1976-1986, sygn. od 4 do 5 II. Organizacja Rady Narodowej, l. 1984-1988, sygn. od 6 do 8 III. Działalność rad narodowych stopnia podstawowego: Sesje (załączony plan społeczno-gospodarczego rozwoju gminy - sygn. 10), l. 1973-1989, sygn. od 9 do 22; Prezydium, l. 1975-1988, sygn. od 23 do 35; Przewodniczący, l. 1984-1989, sygn. od 36 do 38; Komisje stałe, l. 1982-1988, sygn. od 39 do 58; Radny, l. 1976-1986, sygn. od 59 do 63 IV. Akty normatywne organów naczelnych, 1977 r., sygn. 64 V. Interpretacja przepisów prawnych. Pomoc prawna, 1988 r., sygn. 65 VI. Plany pracy własne rady narodowej, l. 1975-1988, sygn. od 66 do 72 VII. Sprawozdania rad narodowych: Sprawozdania prezydium, 1988 r., sygn. 73; Sprawozdania komisji, 1986 r., sygn. 74 VIII. Szkolenia. Narady (załączony biuletyn - sygn. 76), l. 1983-1988, sygn. od 75 do 77 IX. Odznaczenia (załączona instrukcja - sygn. 79), l. 1975-1977, sygn. od 78 do 80 X. Ewidencja osobowa, 1988 r., sygn. 81 Number of units in the group: 81
51/192/0 Urząd Gminy Krzyżanów [1948] 1973-1990 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawy organizacyjne urzędu, akty normatywne, plany pracy, sprawozdania i analizy działalności, szkolenia pracowników, kontrole i inspekcje, realizacja czynów społecznych, budżety gminy, ewidencja gruntów i scalanie, uwłaszczenia, akta przekazania gospodarstw na Skarb Państwa za rentę, mapy i plany terenu gminy, koperty dowodów osobistych. Number of units in the group: 770
51/193/0 Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa" w Kutnie 1945-1992 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły Samorządu Robotniczego, Rady Pracowniczej, Rady Zrzeszenia i Komisji Wynalazczości, protokoły kontroli, protokoły odbioru tematów badawczych, zarządzenia wewnętrzne, plany finansowe, techniczno – ekonomiczne, społeczno – gospodarcze, naukowo – badawcze i produkcji, bilanse, sprawozdania, sprawy organizacyjne, szkolenia, dzienniki towarowe, spis maszyn i urządzeń, dokumentacja techniczna, opracowania technologiczne, wynalazki, ewidencja akt w archiwum zakładowym, korespondencja, akta osobowe, kroniki Number of units in the group: 1398
51/194/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Walentynowie 1921-1925 0 Unroll
Zespół zawiera: katalog ocen, księga główna. Number of units in the group: 2
51/195/0 Powszechna Szkoła Publiczna w Pasiece 1924-1925 0 Unroll
Zespół zawiera: księga główna. Number of units in the group: 1
51/196/0 Publiczna Szkoła Powszechna Nr 1 w Żychlinie 1921-1933 0 Unroll
Zespół zawiera: katalog ocen, księga główna. Number of units in the group: 13
51/197/0 Państwowe Liceum i Gimnazjum w Żychlinie 1946-1952 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki lekcyjne Państwowego Gimnazjum i Liceum oraz Średniej Szkoły dla Dorosłych. Number of units in the group: 23
51/198/0 Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żychlinie 1938-1983 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, komisji stypendialnej i komitetu rodzicielskiego, dzienniki korespondencyjne, arkusze ocen, akta osobowe. Number of units in the group: 88
Showing 181 to 200 of 327 entries.