Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/99/0 Towarzystwo Popierania Budowy Szkół w powiecie kutnowskim 1935-1937 0 Unroll
Zespół zawiera: okólniki, protokoły kontroli Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Publicznych w Gołębiewie, Wierzbiu i Woli Chruścińskiej, protokoły zebrań, sprawozdania, ewidencja członków. Number of units in the group: 3
51/100/0 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa Gminy Dobrzelin w Żychlinie 1899-1937 0 Unroll
Zespół zawiera: księgi orzeczeń wsi Grzybów oraz zebrań stowarzyszeń „Czesławów” i „Spacerów”. Number of units in the group: 3
51/101/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Kutnie 1928-1950 0 Unroll
SERIA I: Akta władz i zarządu Kasy (sygn. 1-15) Podserie: 1) protokoły z posiedzeń organów Kasy 2) sprawy likwidacji SERIA II: Księgowość i akta finansowo – kasowe (sygn. 16-41) Podserie: 1) sprawozdania i bilanse 2) bilanse 3) księgi inwentarzowe SERIA III: Akta klientów (sygn. 42-44) SERIA IV: Akta personalne i socjalno – bytowe (sygn. 45-66) SERIA V: Akta administracyjno – gospodarcze (sygn. 67) Number of units in the group: 67
51/102/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Żychlinie 1939-1949 0 Unroll
Zespół zawiera: rejestr wkładów oszczędnościowych Komunalnej Kasy Oszczędności, protokoły przejęcia KKO Number of units in the group: 2
51/103/0 Bank Rolny w Kutnie 1945-1975 0 Unroll
I.Wydział organizacyjno-rachunkowy, 1945-1955, sygn.od 1 do 6, okólniki i instrukcje Polskiego Banku Komunalnego,jednolity plan rachunków dla KKO,preliminarze budżetowe,zestawienia,bilanse,sprawozdania kontrolne Gminnej Kasy Spółdzielczej w Żychlinie. II.Wydział finansowania i kredytów, 1950-1954, sygn. od 7 do152 Number of units in the group: 152
51/104/0 Cukrownia "Dobrzelin" w Dobrzelinie 1883-1977 0 Unroll
I.Władze przedsiębiorstwa, 1883-1945, sygn.od 1 do 4, sprawozdania,statystyka. II.Sekretariat, 1898-1945, sygn.od 5 do 119, korespondencja z dostawcami i odbiorcami,korespondencja finansowa,bilanse, plany pomieszczeń fabrycznych, zaświadczenia. III..Budownictwo i produkcja, 1911-1945, sygn.od 120 do 153, rysunki techniczne,wykazy liokwidowanych maszyn i urzadzeń,nieszcześliwe wypadki. IV.Wydział sprzedaży,1908-1941, sygn. Od 154 do 172, od 180 do 181, 183, od 191do 195, zamówienia na cukier, patenty i świadectwa przemysłowe, korespondencja handlowa, wykaz cukru i innych produktów wydanych na polecenie władz niemieckich, spis kwitów rekwizycyjnych. V.Buchalteria, 1898-1945, sygn. Od 200 do 204, 211, od 219 do 222, od 227 do 230, 237, 242, 247, 252, 254, 257, 267, 272, 274, 281, od 290 do 292, 293, 302, od 302 do 308, 311, 319, od 322 do 324, od 335 do 337, od 349 do 350, od 363 do 364, 367, od 376 do 377, od 390 do 393, 403, od 405 do 409, 418, od 421 do 423, od 434 do 437, od 448 do 453, 465, od 468 do 470, od 476 do 477, od 481 do 486, 491, od 496 do 502, od 504 do 505, 512, od 515 do 522, od 527 do 530, od 536 do 541, 543, od 546 do 552, 557- bilanse, inwentarze,rozliczenia finansowe, preliminarze, korespondencja. VI.Wydział finansowy, 1919-1943, sygn. Od 558 do572 podatki, zeznania o dochodach, bilans produkcji, sprawozdania,korespondencja. VII.Inspektorat plantacji, 1928-1941, sygn. od 573do 575, 578, od 587 do 588, od 592 do 594, 596, 598, 600, od 607 do 608, umowy, kontrola plantacji, dostawy buraków i wydawanie artykułów, imienny wykaz plantatorów, plany dostaw, premie za dostawę. VIII.Buchalteria plantacji, 1914-1944, sygn. 609, od 611 do 613, od 615 do 617, 621, od 623 do 625, od 627 do 628, 630, od 648 do 649, od 652 do 654, 656, od 662 do 664, od 668 do 671, od 675 do 678, od 680 do 681, 684, 686 do 687, od 689 do 702, 705, od 707 do 708, księgi plantatorów,wykazy należności-wykazy wspólnych plantacji Dobrzelina i Leśmierza, wykazy wątpliwych długów i długów nieaktualnych,rozliczenia z plantatorami,kontrola plantacji, rachunki plantatorów,wykazy należności wyasiedlonych plantatorów. IX.Biuro płacy, 1903-1948, sygn. od 709 do 1615, listy płac, nadzwyczajne dodatki wojenne dla robotników, kontrola wsparć wypłacanych wdowom, sierotom,emerytom i inwalidom fabrycznym,wykaz uposażeń w gotówce i w naturze, kontrola świadczeń socjalnych, ubezpieczenia pracowników umysłowych i pokwitowania ubezpieczalni, deputaty. X.Biuro personalne, 1923-1950, sygn. od 1616 do 1654, regulamin pracy, umowy z robotnikami,dokumenty robotników młodocianych,odpisy zarządzeń.dot.akordu, czasu pracy i wynagrodzeń/1939, /lista zwolnionych urzędników i robotników/1940/, książeczki członkowskie "Niemieckiego Frontu Pracy", dane personalne. XI.Administracja, 1894-1943, sygn. od 1655 do 1667, projekt oświetlenia cukrowni,plany sytuacyjne, plany przekroju budynków fabrycznych, domy mieszkalne przy fabryce, hipoteczne rejestry pomiarowe cukrowni, narzędzia i utensylia fabryczne. XII.Magazyn, 1920-1943, sygn. od 1668 do 1669, od1690 do 1691,1693, 1696, wyciągi magazynowe, raporty cukrowe i melasowe, statystyka, stan materiałów w magazynie, cennik,korespondencja. XIII.Akta organizacji przyfabrycznych, 1905-1939, sygn. od 1697 do 1720, folwark Dobrzelin,Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Spółdzielcze Stowarzyszenia Spożywców pracowników cukrowni Dobrzelin, Liga Morska i Kolonialna. Number of units in the group: 1570
51/105/0 Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru. Cukrownia "Ostrowy" w Ostrowach 1892-2003 0 Unroll
I.Pożar fabryki Ostrowy, 1893, sygn.1 II.Produkcja, 1901-1940, sygn. od 2 do 9, urządzenia fabryczne, utrzymanie maszyn i budynków, inspekcja fabryczna, wypadki przy pracy. III.Korespondencja handlowa, 1934-1937, sygn. od 10 do 11, sprawy gospodarcze, zbyt, korespondencja z plantatorami. IV.Finanse, 1922-1942, sygn. od 12 do 46, bilanse, księga rozchodów, rejestr maszyn i urzadzeń z podaniem wartości, fundusz stypendialny, kasa chorych, podatki, zabezpieczenia budynków fabrycznych od ognia. V.Akta personalne, 1892-1940, sygn. od 47 do 57, "Czarna książka", wystąpienia robotników, zwolnienia z pracy, etaty, fundusz bezrobocia, emerytalny, wykazy potrąceń, wydarzenia kulturalne. VI.Transport, 1912-1940, sygn. od 58 do 61, utrzymanie dróg komunikacyjnych, umowy z kolejami państwowymi. VII.Rekwizycje wojenne, 1939, sygn. 62. Dokumentacja organizacyjna i finansowa, akta osobowe pracowników Number of units in the group: 1130
51/106/0 Stacja Rolniczo- Doświadczalna w Gołębiewie 1874-2008 0 Unroll
Dzierżawa pól, umowy notarialne, sprawy upaństwowienia, zarys historyczny działalności, protokoły Zarządu, protokoły lustracji, zjazdów, sprawy wydawnicze, wykazy pracowników, preliminarz budżetowy, inwestycje kosztorysy urządzeń i remontów, doświadczenia meteorologiczne-sytuacyjne i zbiorowe, fenologiczne, mapy synoptyczne,doświadczenia nawozowe,analizy chemiczne,odmiany zbóż-wieloletnie zestawienia wyników, krzyżówki roślin, wykazy uprawianych roślin leczniczych, korespondencja. Number of units in the group: 394
51/107/0 Fabryka Maszyn Rolniczych "Kraj" w Kutnie 1910-2002 0 Unroll
I. Akta Zarządu, 1910-1939, sygn.1, informacje dotyczące założenia fabryki II.Produkcja, 1914-1916, sygn.2-162, szkice i rysunki techniczne,kalkulacje III. Zbyt, 1939-1940, sygn.163, korespondencja handlowa IV. Akta personalne, 1936-1941, sygn.164-181, wykazy i kartoteka pracowników,umowy o naukę w rzemiośle, korespondencja w sprawach bytowych pracowników. V. Transport własny, 1945, sygn.182 Number of units in the group: 454
51/108/0 Zakłady Elektro-Mechaniczne "ZEM". Spółdzienia z odpow. udziałami w Kutnie 1933-1952 0 Unroll
I. Dział organizacyjny, 1933-1952, sygn.1-10, protokoły zebrania Koła Wychowanków PST Włocławek Oddział Kutno,protokoły Zarządu i Rady Nadzorczej,protokoły kontroli,rejestry członków spółdzielni. II.Dział techniczny, 1947-1949, sygn.11-16, kosztorysy wykonanych robót,projekty,ksiegi rachunkowości i nieruchomości,statystyka złużycia surowców,remanent narzędzi i maszyn. III. Ksiegowość, 1945-1951, sygn.17-32, bilanse,raporty zestawienia Banku Gospodarstwa Spółdzielczego IV.dział personalny, 1934-1952, sygn.33-41, rejsstr członków,korespondencja w sprawach pracowników,ubezpieczenia,listy płac,korespondencja z okresu likwidacji. Number of units in the group: 50
51/109/0 Spółdzielnia Budowlana z Odpowiedzialnością w Kutnie 1945-1952 0 Unroll
I.Organizacja, 1945-1952, sygn.1-12, statut,deklaracje i rejestry członków,ksiegi udziałowców,protokoły Walnego Zgromadzenia Rady Nadzorczej,Zarzadu i Rady Zakładowej,sprawozdania i protokoły z wizytacji. II.Finanse, 1945-1949, sygn.13-24, plany przemysłowo finansowe,sprawozdania,bilanse,spisy inwentarza,akta likwidacyjne,pieczątki. III.Akta Kat. B, 1945-1949, sygn.25-31, kartoteka i wykazy pracowników,listy płac Number of units in the group: 31
51/110/0 Związek Gospodarczy Spółdzielni "Społem" Oddział Okręgowy w Kutnie 1932-1958 0 Unroll
Protokoły Rady Odziału Okręgowego w Kutnie, inwestycje, protokoły wizytacji, protokoły kontrolne zapasów, bilans likwidacyjny składnicy w Gostyninie,bilans likwidacyjny Oddziału, akta personalne, listy płac. Number of units in the group: 245
51/111/0 Spółdzielnie produkcyjne powiatu kutnowskiego 1951-1956 0 Unroll
Zespół zawiera: zarządzenia, instrukcje, wnioski, protokoły spółdzielni produkcyjnych, akta kontroli, różne plany budowy, projekty i kosztorysy, rozliczenia, protokoły wkładów własnych, sprawozdania, dokumentację techniczną, preliminarze paszowe, analizy, dokumenty całkowicie zlikwidowanej spółdzielni produkcyjnej w Łękach Kościelnych i Szubsku, plany i wykazy spółdzielni produkcyjnych Number of units in the group: 126
51/112/0 Materiały regionalne z terenu miasta Kutna i powiatu kutnowskiego 1939-1965 0 Unroll
Zespół zawiera: fotografie z czasów okupacji hitlerowskiej, zabytków architektonicznych miasta Kutna oraz okolic, z uroczystości kościelnych i państwowych. Number of units in the group: 45
51/113/0 Akta wójta gminy Chodów 1846-1855 0 Unroll
Zespół zawiera: akta korespondencji ogólnej w sprawach: pogorzeli, ubezpieczeń budynków, spisu rekruta, rekwizycji sądowych, osiedlania i przesiedleń, ściągania różnych należności. Number of units in the group: 3
51/114/0 Akta wójta gminy Niwki 1838-1860 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawy osób pod nadzorem policyjnym, zbiegłych służących oraz spisowych, akta dotyczące rozmaitych korespondencji. Number of units in the group: 3
51/115/0 Akta wójta gminy Dzierzbice 1833-1861 0 Unroll
Zespól zawiera: protokoły z ustanowienia dozoru parafialnego, korespondencja wójta, skargi ludności, protokoły zeznań i odszkodowań, egzekucje sądowe, sprawy ewangelików podlegających kościołowi Ewangelicko – Augsburskiemu w Przedczu, wykaz sukcesorów po dziedzicu dóbr Dzierzbice Franciszku Ziółkowskim, rozkład składki szkolnej, rachunki kasy Szkoły Elementarnej we wsi Dzierzbice, wykaz oficjalistów i służących dworskich w dobrach Dzierzbice, wykaz wsi należących do parafii i ich właścicieli, rozkład i wykaz kosztów na reperację plebani, opis szpitala. Number of units in the group: 7
51/116/0 Szkoła Elementarna w Śleszynie 1823-1855 0 Unroll
Zespół zawiera: wykaz uczniów i składki szkolnej. Number of units in the group: 1
51/117/0 Zbiór afiszów z terenu miasta Kutna i powiatu kutnowskiego 1918-1981 0 Unroll
Zespół zawiera: afisze. Number of units in the group: 34
51/118/0 Urząd Rozjemczy w Kutnie 1935 0 Unroll
Zespól zawiera: akta sprawy dotyczącej rozłożenia sumy długu na raty oraz uchylenia orzeczenia Urzędu Rozjemczego. Number of units in the group: 1
Showing 101 to 120 of 327 entries.