Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/124/0 C.K. Urząd Powiatowy w Baligrodzie 1863-1865 451 Unroll
1. Sprawy polityczne (nadzór nad Polakami - uczestnikami powstania styczniowego: inwigilacja zbiegłych z zaboru rosyjskiego i uciekinierów z więzienia, listy gończe; nadzór nad polskimi emisariuszami i działaczami politycznymi; doniesienie o znalezieniu przesyłki z monetami wybitymi na pamiątkę powstania polskiego w r. 1863 oraz przesyłki z bronią i amunicją; nadzór nad węgierskimi działaczami politycznymi, Zapobieganie rozpowszechnieniu niedozwolonej literatury i propagandy; odezwy do poddanych), 1863-1865, sygn. 1-5; 2. Sprawy bezpieczeństwa publicznego (inwigilacja osób podejrzanych; zwalczanie przestępstw pospolitych, jak fałszowanie pieniędzy, pieczęci służbowych, rozbój i rabunek), 1863-1865, sygn. 7-9; 3. Ewidencja ludności (wydawanie paszportów), 1863-1865, sygn. 10; 4. Sprawy opieki nad ludnością (zbiórki na cele dobroczynne: na pogorzelców na ubogich), 1863-1865, sygn. 11; 5. Budowa dróg (raport w sprawie budowy drogi z Baligrodu przez Rayską), 1865, sygn. 12 Number of units in the group: 12
56/125/0 Zakład Lecznictwa Pracowniczego Oddział Obwodowy w Lubaczowie 1950 0 Unroll
Sekretariat: zarządzenia władz nadrzędnych i własnych 1950, sygn. 1-3; Referat Planowania: sprawy organizacyjne, sprawozdania opisowe o stanie urządzeń leczniczych na terenie obwodu lubaczowskiego, sprawozdania statystyczne o niezdolności do pracy 1950, sygn. 4-5; Referat Lecznictwa: ilościowe, miesięczne zestawienia leków wydanych za miesiąc 1950, sygn. 6. Number of units in the group: 6
56/126/0 Archiwum Geodezyjne 1846-1982 17996 Unroll
Number of units in the group: 24137
56/127/0 Związek Zawodowy Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy w Przemyślu [1954] 1957-1968 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, 1956-1957, sygn. 1 - działalność Okręgowej Komisji Organizacyjnej; Działalność organów kolegialnych, 1957-1967, sygn. 2-11 - Okręgowe Konferencje Wyborcze i Sprawozdawczo-Wyborcze, protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu, protokoły posiedzeń Plenum Zarządu Okręgowego; Planowanie i sprawozdawczość, 1957-1967, sygn. 12-17 - plany pracy oraz sprawozdania Technicznego Inspektora Pracy Zarządu Głównego, sprawozdania i programy dotyczące działalności Związku, działalność kulturalno-oświatowa i sportowa Związku, analiza działalności Samorządów Robotniczych oraz pracy aktywu związkowego, kampania sprawozdawczo-wyborcza ogniw i instancji związkowych, do Rad Zakładowych; Skargi i zażalenia, 1957-1967, sygn. 18-19 - sprawy dotyczące skarg, zażaleń oraz interwencji (zestawienia zbiorcze ilości skarg i zażaleń); Sprawy finansowe, 1957-1968, sygn. 20-23 - bilanse roczne wraz z załącznikami i sprawozdawczością; Nadzór nad przewodniczącymi kolektywów rad zakładowych, 1959-1968, sygn. 24-38 - protokoły z odpraw przewodniczących kolektywów, miesięczne plany pracy oraz sprawozdania przewodniczących kolektywów (Biały Bór, Brzegi Dolne, Dębica, Jasło, Lubaczów, Łańcut, Przemyśl, Rymanów, Sanok); Nadzór nad radami zakładowymi, [1954], 1957-1968, sygn. 39-124 - protokoły z kurso-konferencji oraz odpraw przewodniczących rad zakładowych, zbiorcze plany budżetowe rad zakładowych, zbiorcze sprawozdania statystyczne, rady zakładowe nadleśnictw, tartaków (sprawozdania finansowe, z działalności, plany pracy, protokoły); Nadzór nad pracowniczymi kasami zapomogowo-pożyczkowymi, 1957-1967, sygn. 152-203 - zbiorcze sprawozdania wraz z księgami pomocniczymi pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, protokoły i zalecenia z kontroli finansowej pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych przy nadleśnictwach. Number of units in the group: 203
56/128/0 Dom Opieki w Rżyskach 1946-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 14
56/129/0 Akta miasta Przemyśla [1356] 1402-1944 [1950-1983] 1049 Unroll
Część 1 – Jan Smołka. Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Przemyśla [1356-1389] 1402-1888 Dyplomy pergaminowe i dokumenty papierowe [1356-1389] 1405-1834, sygn. 1D-124D; Księgi i akta luźne [1389] 1402-1888 – akta sądu i urzędu wójtowsko-ławniczego 1402-1788, sygn. 1-78; akta spraw karnych 1600-1788, sygn. 79-85; testamenty i inwentarze pośmiertne 1486-1708, sygn. 86-95; akta sądu gościnnego 1531-1578, sygn. 96-98; akta sądu wójtowskiego 1555-1635, 1786, sygn. 99-114; księgi wpisów” 1669-1689, sygn. 115-117; brudnopisy 1551-1768, sygn. 118-195; fragmenty ksiąg sądowych XVI-XVII w., sygn. 196-197; indeksy XVIII/XIX, sygn. 198-201; rejestry spraw toczonych przed sądem ławniczym 1619-1783, sygn. 202-228; księgi i akta urzędu radzieckiego 1558-1788 - czystopisy 1558-1788, sygn. 229-251; brudnopisy 1558-1788, sygn. 252-292; rejestry spraw wpisanych do akt urzędu radzieckiego 1752-1784, sygn. 293-296; rachunki miejskie i księgi podatkowe 1472-1819, sygn. 297-427; księgi miejskie okolicznościowe ok. 1473-1777 (Liber Legum [Księga praw], katalog mieszczan miasta Przemyśla przyjmowanych do prawa miejskiego wyroki królewskie w sprawach apelacyjnych od orzeczeń sądu ławniczego w Przemyślu lub SWPM w Krakowie, przywileje przemyskiej gminy żydowskiej, księga przywilejów miasta Przemyśla, przywileje królewskie nadane miastu Przemyślowi), sygn. 428-437; akta dotyczące cechów i księgi cechowe 1497-1888, sygn. 438-506; księgi urzędów obcych 1542-1762 (inwentarz dóbr starostwa przemyskiego, księga kancelaryjna sądu biskupiego, rejestr spraw sądu starościńskiego przemyskiego), sygn. 507-509; „księgi prywatne” 1554-1780 (księgi rachunków prywatnych, spis rachunków kupieckich, transport na statkach płynących do Gdańska, księgi wyroków Trybunału Apelacyjnego we Lwowie, księga rachunków żydowskich, sygn. 510-525; „Dokumenty papierowe”: akta dotyczące dziejów Przemyśla 1389-1841 (lauda radzieckie, dzieje miasta, wyroki królewskie i komisji królewskich, posiadłości miejskie, lustracje, kwity, Rusini, Żydzi, materiały do statystyki miasta, przechody wojsk polskich i obcych, lauda sejmiku wiszeńskiego, kościoły i klasztory, dzieje archiwum, kopie dokumentów) sygn. 526-630; dokumenty niedotyczące miasta Przemyśla 1632-1773 sygn. 631; dokumenty treści prywatnej 1406-1816 (ekstrakty z akt ławniczych, rezygnacje, transakcje kupna-sprzedaży, zeznania o zaciągnięciu długu, pokwitowanie długu, testamenty, cesje, legaty darowizny, wizje kamienic i gruntów) sygn. 632-675; akta spraw cywilnych niespornych 1406-1775, sygn. 676-675; akta spraw cywilnych spornych 1556-1778, sygn. 676-753; akta spraw karnych 1558-1775, sygn. 754-785; załączniki 1556-1788 - apelacje i wyroki SWPM w Krakowie 1556-1718, sygn. 786-806; apelacje i wyroki królewskie 1565-1759, sygn. 807-829; oblaty i ekstrakty z akt grodzkich 1558-1784, sygn. 830-863; ekstrakty z akt ziemskich 1552-1783, sygn. 864-872; ekstrakty z akt podkomorskich i podwojewodzińskich przemyskich 1590-1765, sygn. 873-874; ekstrakty i kopie akt trybunalskich 1600-1788, sygn. 875-881; akta urzędu wójtowsko-ławniczego 1552-1783 - akta spraw cywilnych niespornych 1552-1783, sygn. 882-953; akta spraw cywilnych spornych 1562-1775, sygn. 1070-954; akta spraw karnych 1584-1776, sygn. 1071-1093; apelacje i wyroki sądów wyższej instancji 1576-1652, sygn. 1094-1098; akta wójtowskie 1565-1754, sygn. 1099-1103; akta rady miejskiej 1548-1787 - kopiariusze i sumariusze przywilejów miejskich z lat 1389-1772, sygn. 1104-1106; lauda radzieckie – uchwały podejmowane przez magistrat 1558-1784, sygn. 1107-1117; sprawy administracyjne i porządkowe 1646-1774, sygn. 1118-1119; lustracja miasta i inwentarze dóbr miejskich 1572-1787, sygn. 1120-1127; akta sądu radzieckiego 1550-1785, sygn. 1128-1170; procesy miasta 1603-1782, sygn. 1171-1174; akta komisji królewskich, sądu asesorskiego i sądu sejmowego 1627-1783, sygn. 1175-1178; akta władz zwierzchnich 1773-1788, sygn. 1179-1185; akta miast obcych 1548-1773 (miasta Drohobycz, Jarosław, Krosno, Nowe Miasto Bybel, Przeworsk, Sambor, Sanok, Sól, Lwów, Jaworów, Kraków, Lublina; akta miast i wsi ziemi przemyskiej i sanockiej, akta miast i wsi z terenu Rusi Czerwonej i Ukrainy, Małopolski i Spisza, akta miast i wsi z terenu Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza) sygn. 1186-1207; akta o proweniencji kościelnej 1565-1787, sygn. 1208-1219; rachunki miejskie 1557-1776, sygn. 1220-1231; rachunki prywatne 1612-11781, sygn. 1232-1245; akta cechów 1568-1763, sygn. 1246-1250; listy 1523-1816, sygn. 1251-1275; akta Sądu Rabinackiego w Przemyślu 1775-1783, sygn. 1276-1277; varia 1625-1794, sygn. 1278-1290; uzupełnienia 1531-1884, sygn. 1291-1296. Część 2 – Inwentarz zespołu archiwalnego 1774-1944 [1945-1983] Magistrat miasta Przemyśla 1774-1918 Zarządzenia władz państwowych i samorządowych 1782-1910, sygn. 1297-1362; akta i księgi Magistratu 1774-1918, sygn. 1363-1392; sądownictwo i sprawy tabularne 1775-1875, sygn. 1393-1453; akta administracji miejskiej 1784-1917 - sprawy dotyczące ludności 1790-1888, sygn. 1454-1464; sprawy wyznaniowe 1791-1914, sygn. 1465-1467; sprawy dotyczące gminy żydowskiej 1790-1887, sygn. 1468-1473; szkolnictwo 1794-1875, sygn. 1474-1479; szpital miejski 1794-1875, sygn. 1480-1497; opieka społeczna 1791-1875, sygn. 1498-1502; sprawy policyjne, bezpieczeństwa i porządku publicznego 1791-1886, pocz. XX w. sygn. 1503-1562; sprawy wojskowe 1791-1916, sygn. 1563-1595; sprawy majątku miejskiego 1806-1898, sygn. 1596-1605; podatki, czynsze, cła 1791-1883, sygn. 1606-1643; dzierżawy dóbr i dochodów miejskich 1784-1858, sygn. 1644-1656; propinacje 1791-1879, sygn. 1657-1661; kontrola cen, nadzór nad cechami, domami zajezdnymi i handlem 1787-1876, sygn. 1662-1680; sprawy budowlane 1791-1880, sygn. 1681-1704; drogi, place i mosty 1793-1913, sygn. 1705-1720; sprawy porządkowe i sanitarne – urządzenia komunalne 1791-1917, sygn. 1721-1745; pomoce kancelaryjne i akta kancelarii miejskiej 1787-1881, sygn. 1746-1763; budżet gminy 1857-1914, sygn. 1764-1779; akta kasy i funduszy miejskich 1814-1917 - rachunki kasowe i dokumentacja finansowa 1814-1909, sygn. 1780-2085; fundusze pożyczkowe, fundusz drogowy i szpitalny 1861-1918, sygn. 2086-2144; fundusz ubogich i rekonwalescentów 1861-1865, sygn. 2145-2146; fundusz pożyczkowy rzemieślników 1900, sygn. 2147; rachunki funduszu szpitalnego 1907-1917, sygn. 2148-2151; varia 1821-1919, sygn. 2152-2164. Zarząd miasta Przemyśla 1918-1939 Sprawy ogólno-administracyjne władz miejskich 1923-1939, sygn. 2165-2180; sprawy finansowo-budżetowe 1919-1938, sygn. 2181-2204; sprawy gospodarki i administracji 1920-1938, sygn. 2205-2219; zakłady miejskie - Miejski Zakład Elektryczny 1919-1939, sygn. 2220-2235; Miejski Zakład Wodociągowy 1919-1938, sygn. 2236-2242; Rzeźnia i Chłodnia Miejska 1925-1931, sygn. 2243-2244; Zakład Oczyszczania Miasta 1919-1935, sygn. 2245-2246; Zakład Zieleni Miejskiej 1918-1939, sygn. 2247-2254; sprawy dotyczące służby zdrowia i opieki społeczne 1919-1928, sygn. 2255-2262; varia 1919-1929, sygn. 2263-2268. Zarząd Miejski w Przemyślu 1939-1944 Sprawy ogólno-administracyjne władz miejskich 1939-1944, sygn. 2269-2280; sprawy finansowo-budżetowe 1939-1944, sygn. 2281-2311; sprawy gospodarki i administracji miejskiej 1939-1944, sygn. 2312-2325; zakłady miejskie – Miejski Zakład Elektryczny i Wodociągi Miejskie 1940-1944, sygn. 2327-2330; Miejski Urząd Budowlany 1940, sygn. 2331-2333; Miejski Zakład Ogrodniczy 1942-1944, sygn. 2334; varia 1941-1950, sygn. 2335-2337; Dzieje Archiwum 1874-1983, sygn. 2338-2359. Number of units in the group: 2540
56/130/0 Akta miasta Brzozowa 1657-1850 [1854-1890] 0 Unroll
Number of units in the group: 78
56/131/0 Zarząd Miejski w Cieszanowie 1944-1950 2624 Unroll
Number of units in the group: 56
56/132/0 Akta miasta Jarosławia 1518-1944 [1945-1948] 34997 Unroll
I. Dokumenty pergaminowe, 1518-1845, sygn.1D-6D, (zatwierdzenie statutu cechu płócienników przez rajców jarosławskich, przywilejów nadanych miastu i mieszczanom przez kolejnych właścicieli oraz władców Polski, nadanie miastu tytułu królewskiego miasta oraz herbu przez cesarza Ferdynanda I). II. Rękopisy, 1523-1855, sygn. 1-31, 1. Acta iudiciorum, 1559-1855, sygn. 1-7, (akta sądu wójtowsko-ławniczego oraz jarmarcznego), 2. Testamenta, 1523-1628, sygn. 8-9, (testamenty) 3. Consularia, 1618-1872, sygn. 10-17, (protokoły spraw rozstrzyganych przez urząd radziecki i burmistrzowsko-radziecki, protokoły wyborów na rajców, wójta, ławników, syndyków, lonerów oraz protokoły przyjęcia osób do prawa miejskiego), 4. Cechy, 1744-1868, sygn. 18-23, 827-829, (protokoły posiedzeń różnych cechów jarosławskich, wyrok sądu cechowego z 1763 r., drukowany „Uniwersał dla wszystkich…cechów” oraz potwierdzenia zapłaty podatku przez cech mularski z lat 1791, 1797). 5. Dokumenty papierowe, 1621-1778, sygn. 24-27, 830-832, (dokumenty odnoszące się do dziejów miasta i jego mieszkańców, nakazy i zarządzenia królewskie oraz polecenia i rozstrzygnięcia właścicieli miasta), 6. Kopie, 1717, sygn. 28, (kopia potwierdzenia przywilejów cechu rzeźnickiego przez Aleksandra Lubomirskiego, 7. Varia, 1789-1855, sygn. 29-30, 833-835, (opisanie abolicyjne miasta, akta związane z prawnym uregulowaniem stosunków miasta Jarosławia z właścicielami ziemskimi oraz akta osób prywatnych – mieszkańców miasta), 8. Uzupełnienie, 1644-1653, sygn. 31, (księga sądu jarmarcznego). III. Magistrat miasta Jarosławia, 1838, 1846, 1850-1921, sygn. 32-406, 836-875, 1. Dział Ogólno-Organizacyjny 1838, 1846, 1850-1921, sygn. 32-92, 836, (protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej i Magistratu, przepisy i zarządzenia C.K. Starostwa w Jarosławiu, statuty i przepisy własne, sprawy dotyczące majątku gminy i przedsiębiorstw miejskich), 2. Dział Budżetowo-Finansowy, 1870-1871, 1884-1919, sygn. 93-147, 837-838, (wydatki i dochody gminy, kredyty, sprawy podatkowe), 3. Dział Gospodarki Gminnej, 1870, 1877-1880, 1892-1916, sygn. 148-171, 839-840, (sprawy ogólnogospodarcze, sprawy dróg i komunikacji, rolnictwa, hodowli i weterynarii, handlu i przemysłu), 4. Dział Administracji Społecznej, 1868-1918, sygn. 172-208, 407, 841-843, (kultura, oświata i sztuka w mieście, zdrowie publiczne i sprawy sanitarno-porządkowe, sprawy opieki społecznej), 5. Dział Administracyjny, 1868, 1872, 1877, 1874-1918, sygn. 209-312, 844-859, (ewidencja i kontrola ludności – sprawy przynależności osób do gminy, wykazy statystyczne urodzonych i zmarłych, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane i remontowo-budowlane, aprowizacja oraz walka z drożyzną, sprawy karno-administracyjnymi oraz sądowe, oferty, prospekty i obwieszczenia nadsyłane do Magistratu), 6. Akta z 1909 r. w układzie chronologiczno-numerowym, 1889-1909, sygn. 313-333, (sprawy nr 1-21665 dotyczące m.in. wydania książek robotniczych, osób starających się o zapomogi, oferty różnych firm nadsyłane do Magistratu, spraw budowlanych, spraw finansowych gminy), 7. Sprawy biurowe i kancelaryjne, 1897-1918, sygn. 334-379, 860-862, (dzienniki podawcze, protokoły podawcze oraz pisma dotyczące spraw biurowych i kancelaryjnych), 8. Instytucje, komitety i organizacje społeczne, 1870, 1873-1876, 1879-1887, 1891-1918, sygn. 380-406 (akta dotyczące komitetów parafialnych – rzymsko i greckokatolickiego oraz akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu), 9. Varia, 1911, 1914-1918, sygn. 863-875 (akta związane z uroczystościami i obchodami rocznic w Jarosławiu, udziałem Magistratu w pracach Związku Większych Miast Galicji oraz korespondencja w sprawie planowanych publikacji i organizacji imprez). IV. Zarząd Miejski w Jarosławiu, [1905-1906, 1910-1914] 1918-1939, [1945-1948], sygn. 408-742, 876-880, 1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1918-1939, sygn. 408-439, (protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej oraz Magistratu, przepisy i zarządzenia własne, sprawy dotyczące urzędników miejskich, sprawy dotyczące majątku gminy i przedsiębiorstw miejskich, 2. Dział Budżetowo-Finansowy, 1919-1939, sygn. 440-586, 876-878, (preliminarze dochodów i wydatków, budżety miejskie, sprawozdania rachunkowe, akta związane z kredytami i pożyczkami, wykazy nieruchomości z poszczególnych ulic miasta sporządzone do celów podatkowych, akta dotyczące dzierżawy poboru opłat targowych, dzierżawy myta, księgi kontowe oraz dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków), 3. Dział Gospodarki Gminnej, [1905-1906, 1910-1914], 1919-1939, sygn. 563, 587, 589-593 (sprawy dróg i placów publicznych, rolnictwa, hodowli i weterynarii, sprawy handlu i przemysłu), 4. Dział Administracji Społecznej, [1900, 1910-1911, 1915-1917], 1919-1939, sygn. 564-586, 588, 594, 743, 879, (kultura, sztuka i oświata w mieście, akta dotyczące zdrowia publicznego, opieki społecznej (w tym fundacji działających w mieście), 5. Dział Administracyjny, 1919-1940, sygn. 434-437, 541, 595-650, 880 (indeksy wydanych certyfikatów przynależności, księga zgonów zawierająca karty osób zmarłych w Jarosławiu w okresie 27 V 1938-28 XI 1939, akta dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu – zarządzenia, spisy osób uprawnionych do głosowania, ewidencja i kontroli ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane, sprawy sądowe, listy powołanych sędziów przysięgłych), 6. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Ogólny Referat Organizacyjno-Prawny, 1939, sygn. 651-663, (sprawy organizacyjne Zarządu Miejskiego, kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, sprawozdawczość sprawy sądowe, opinie prawne, sprawy reprezentacyjne, sprawy pracowników Zarządu), 7. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Finansowy Referat Budżetowy, 1939, sygn. 664, (długi długoterminowe miasta), 8. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Administracyjny, 1938-1939, sygn. 665-667 (zakłady przemysłowe, areszt miejski, sprawy służby przeciwpożarowej), 9. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Społeczny, 1939, sygn. 668-669 (organizacje oświatowe i kulturalne, fundacja Dietzuisów), 10. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Techniczny, 1939, sygn. 670-679 (podteczki dotyczące zatwierdzania planów, remontów domów prywatnych, parcelacji gruntów, budowy dróg), 11. Ogłoszenia, 1919-1939, sygn. 680-682 (afisze i ogłoszenia własne oraz władz nadrzędnych dotyczące m.in. spraw wojskowych, handlu, obchodów uroczystości patriotycznych), 12. Pomoce kancelaryjne, 1919-1938, sygn. 684-739 (protokoły i dzienniki podawcze), 13. Komitety i organizacje społeczne, 1919-1920, 1926-1927, 1939, sygn. 740-743, 881 (akta dotyczące Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej, statuty towarzystw działających na terenie Jarosławia, dziennik kasowy oraz protokoły z posiedzeń rzymskokatolickiego Komitetu Parafialnego), 14. Varia, 1936-1938, sygn. 882-884 (kondolencje powodu śmierci burmistrza Stanisława Sierankiewicza przesyłane do Zarządu Miejskiego, pisma związane ze zbiórką funduszy na sztandar dla pułku artylerii w Jarosławiu oraz z ufundowaniem trąbki sygnałowej dla Pułku Artylerii w Jarosławiu). V. [Zarząd Miejski w Jarosławiu] Stadtverwaltung Jaroslau, 1939-1944, sygn. 744-826, 885-898, 1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1939-1944, sygn. 744-746, (zarządzenia władz III Rzeszy), 2. Dział Budżetowo-Finansowy, 1939-1944, sygn. 747-812, 885-89, (budżety, sprawozdania budżetowe, księgi wydatków i dochodów, zamknięcia miesięczne, księgi dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw miejskich i dzienniki główne, wykazy nieruchomości z poszczególnych ulic miasta, księgi biercze podatku gruntowego, wykaz osób korzystających z zasiłków w 1940 roku), 3. Dział Administracji Społecznej, 1939-1944, sygn. 813, 892-894, (akta dotyczące fundacji działających na terenie miasta, listy płac nauczycieli i budżety szkół z polskim i ukraińskim językiem nauczania), 4. Dział Przemysłowy, 1942-1944, sygn. 814-816 (karty rejestracyjne przedsiębiorstw i zakładów), 5. Dział Administracyjny, 1940-1943, sygn. 817-820, 895-897, (dziennik budowy kamienicy Orsettich, wykazy ulic, właścicieli budynków i mieszkań w poszczególnych dzielnicach miasta, zawiadomienie Zarządu Obozu Koncentracyjnego Auschwitz z 17 VI 1940 roku o przyjęciu więźniów z terenu Jarosławia, spisy osób wywiezionych z Jarosławia na roboty do Niemiec z 1942 roku, projekty przebudowy niektórych ulic), 6. Akta z lat 1939-1944 w układzie chronologiczno-numerowym, 1939-1944, sygn. 821-823, (akta w układzie zgodnym z liczbą dziennika podawczego, m.in. wykaz osób wyznaczonych na zakładników miasta, wykaz osób posiadających broń, wykazy przedsiębiorstw działających w mieście, wykaz kupców żydowskich z 1939 roku, podania o wynajęcie miejsca w hali targowej, sprawy domów i mieszkań pożydowskich), 7. Ogłoszenia, 1939-1944, sygn. 824, (m.in. ogłoszenia o godzinach otwarcia sklepów, zakaz przewożenia produktów żywnościowych na drugi brzeg Sanu, zarządzenie dot. przedsiębiorstw przewozowych, ogłoszenie w sprawie zamknięcia granicy niemiecko-radzieckiej, ogłoszenie dotyczące używania języka niemieckiego, zniesienia anten radiowych, obwieszczenia o osobach skazanych na karę śmierci i rozstrzelaniu zakładników), 8. Pomoce kancelaryjne, 1939-1941, sygn. 825-826, 898, (protokoły z lat 1939-1941). Number of units in the group: 914
56/133/0 Akta miasta Kańczugi 1456-1855, 1874-1944, 1946-1948 979 Unroll
1. Akta z okresu do roku 1939 (akta dotyczące zezwoleń na odbywanie targów i jarmarków w Kańczudze, materiały dotyczące historii miasta i ustalenia wyglądu herbu oraz dziejów akt miejskich, zaproszenia z porządkiem zebrań Rady Gminnej w Kańczudze, mowa inauguracyjna burmistrza dr A. Sawickiego na I Posiedzenie Rady Miejskiej po reorganizacji władz samorządu miejskiego, akta dotyczące poprawy stanu sanitarnego miasta i pożyczki z Funduszu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych przy pracach związanych z kanalizacją miasta, akta dotyczące projektów oświetlenia miasta prądem elektrycznym oraz umowa na dostarczenie prądu przez Fabrykę Karoserii w Kańczudze, preliminarze i zamknięcia rachunków Miejskiego Funduszu Szkolnego na lata 1930-1933, roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1937/38, Budżet miasta wraz z budżetami przedsiębiorstw komunalnych na rok 1938/39, podatki i opłaty, Protokół czynności, akta dotyczące Publicznej Szkoły Powszechnej im. Króla Jana Sobieskiego, podania i prośby obywateli, status fundacyjnego "Domu Ubogich" wraz z regulaminem, spis uczestników na uroczystość wbijania gwoździ do sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej Rady Szkolnej Miejscowej w Kańczudze za rok 1929-1931), 1874-1905, 1914-1939, sygn. 1-15; 2. Akta z okresu okupacji niemieckiej (budżety i sprawozdania rachunkowe, budżety i sprawozdania rachunkowe przedsiębiorstw miejskich oraz Fundacji "Dom Ubogich", rejestr mieszkańców gminy Kańczuga), 1939-1944, sygn. 16-24; 3. Dokumenty (przywileje, lokacja miasta, czynsze, daniny, targi, prowent tabaczny, obrona miasta, myto od bydła, browar i warzelnie), 1523, 1635, 1657, 1669, 1674, 1676, 1678-1679, 1692, 1704, 1710, 1712, 1719, sygn. 25-44; 4. Rada i ława (sądownictwo, administracja), 1672-1676, 1735-1782, sygn. 45-46; 5. Przywileje miejskie (kopiariusze), 1735-1782, sygn. 47; 6. Magistrat (patenty władz austriackich), 1773-1855, sygn. 48; 7. Cech wielki, 1650, 1662, sygn. 49-50; 8. Cech bednarzy i kołodziejów, 1672, sygn. 51; 9. Cech kuśnierzy, 1568, 1662, sygn. 52-53; 10. Cech szewców, 1580, 1684-1692, 1738, sygn. 54-56; 11. Cech tkaczy, 1686-1702, sygn. 57; 12. Przywileje cechowe, 1456-1778, sygn. 58; 13. Uniwersał Marii Teresy dotyczący organizacji rzemiosła, 1778, sygn. 59 Number of units in the group: 59
56/134/0 Akta miasta Krosna 1512-1755 0 Unroll
1. Urząd ławniczy krośnieński, 1512-1539, 1549-1683, 1746-1755, sygn. 1-15; 2. Urząd radziecki krośnieński, 1538-1600, 1688-1691, 1746-1755 Number of units in the group: 21
56/135/0 Akta miasta Leżajska 1405-1773, 1810-1944 8682 Unroll
I. Dyplomy pergaminowe i papierowe, 1405-1762, sygn. 1-25, Przywileje królewskie dla miasta Leżajska II. Urząd Miejski w Leżajsku: 1. Akta Rady Miejskiej, 1866-1914; sygn. 1-8, księgi uchwał, protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej; 2. Sądownictwo, 1773,1810-1881, sygn. 9-23, księga kontraktów, księga posiedzeń, księga dekretów, Urkundenbuch [zbiór dokumentów]; 3. Place, ulice, domy; 1889-1918, sygn. 24-25, regulacje miasta, spis numerowanych domów w Leżajsku; 4. Dom Chorych w Leżajsku, 1867-1935, sygn. 26-27, statut komitetu Domu Chorych, protokoły z posiedzeń komitetu funduszu Domu Chorych, dziennik kasowy funduszu Domu Chorych; 5. Rzeźnia Miejska, 1909-1920, sygn. 28-29, materiały dot. budowy rzeźni, protokół oględzin zwierząt przeznaczonych na rzeź; 6. Kasa Miejska, 1874, sygn. 30, Sumaryczny rachunek kasy miejskiej. III. Zarząd Miejski w Leżajsku 1918-1939: 1.Dział Ogólno-Organizacyjny, 1915-1939, sygn. 31-47, protokoły z posiedzeń Rady Gminnej i Magistratu, księgi protokołów, akta dot. wyborów do rady miejskiej, sprawozdania dot. z lustracji gminy, akta dot. rzeźni, elektrowni i targowicy miejskiej; 2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1921-1938, sygn. 48-68, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatków, wykazy obowiązanych do świadczeń drogowych w naturze; 3. Dział Administracji Społecznej, 1928-1939, sygn. 69-74, akta dot. oświaty i kultury, opieki społecznej, karty rejestracyjne bezrobotnych, pisma Miejskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym, prośby o subwencje; 4.Dział Gospodarki Gminnej, 1922-1939, sygn. 75-77, akta dot. rolnictwa, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu; 5. Dział Administracyjny, 1919-1939, sygn. 78-88, sprawy ogólno-administracyjne, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe i budowlane, walka z drożyzną, spis ludności, regulaminy i zarządzenia dot. czystości i porządku w mieście, wykazy pojazdów mechanicznych mających miejsce stałego postoju w Leżajsku, rejestr wydanych pozwoleń na budowę, rejestr karny, zarządzenia i zawiadomienia Koła Miast Małopolski i Śląska Cieszyńskiego, Związku Miast Małopolskich we Lwowie, Związku Miast Polskich w Warszawie, zbiór ofert, zbiór ogłoszeń; 6.Pomoce kancelaryjne, 1920-1936, sygn. 89-105, protokoły czynności wraz z indeksem. IV. Zarząd Miejski w Leżajsku 1939-1944: 1.Dział Ogólno-Organizacyjny, 1939-1944, sygn. 106-110, przepisy i zarządzenia ogólne, zarządzenia i okólniki własne, sprawy organizacyjne, bilans sił roboczych, sprawy osobowe; 2.Dział Finansowo-Budżetowy , 1939-1944, sygn. 111-160, deklaracje w sprawie podatku przemysłowego, budżety i sprawozdania rachunkowe, ewidencje należności, księgi biercze, wykazy nieruchomości; 3.Dział Gospodarki Gminnej, 1940-1944, sygn. 161-173, akta dot. przemysłu i handlu, organizacja przewozu promem na Sanie, sprawy kontyngentów, statystyka produkcji rolnej, karty gospodarstw rolnych, rejestry stanu posiadania koni; 4. Dział Administracji Społecznej, 1940-1944, sygn. 174, akta dot. opieki społecznej; 5.Dział Administracyjny, 1939-1944, sygn. 175-193, akta dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego, spraw wojskowych, nieruchomości żydowskich, ewidencji i kontroli ruchu ludności, wykazy domowników, wnioski o wydanie kart rozpoznawczych dla mieszkańców GG, księga rejestracji szkód wojennych; 6.Pomoce kancelaryjne, 1939-1944, sygn. 194, indeks do protokołu czynności Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Number of units in the group: 219
56/136/0 Akta miasta Nowe Miasto 1780-1860 830 Unroll
1. Protokoły indukowania zapisów gruntów, 1780-1859, sygn. 1-2; 2. Księga intabulacyjna urzędu radziecko-ławniczego oraz magistratu, 1781-1860, sygn. 3; 4. Metryka przychodu gruntowego, 1820-1822, sygn. 4; 5. Księga dziedzictwa Nowego Miasta alias Bibel, 1835, sygn. 5; 6. Arkusz posiadłości gminy Nowe Miasto, b.d., sygn. 6 Number of units in the group: 6
56/137/0 Akta miasta Przeworska 1604-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1886
56/138/0 Akta miasta Radymno 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 42
Showing 121 to 135 of 2,777 entries.