Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/473/0 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgu w Opolu [1949] 1950-1970 0 Unroll
organizacja 1957-1961 (2 j.a.), protokoły 1950-1967 (27 j.a.), plany pracy Towarzystwa 1950-1966 (5 j.a.), plany pracy Oddziałów Powiatowych 1952-1969 (8 j.a,), plany pracy szkół 1951-1952 (1 j.a.), sprawozdania Towarzystwa 1951-1960 (3 j.a.), sprawozdania Zarządu Okręgu 1951-1968 (4 j.a.), sprawozdania Oddziałów Powiatowych 1950-1970 (11 j.a), sprawozdania kół 1961-1970 (l8 j.a.), sprawozdania szkół 1950-1953 (5 j.a.), sprawozdania przedszkoli 1949-1953 (5 j.a.), sprawozdania z podróży służbowych 1957-1967 (8 j.a.), sprawozdania z wizytacji 1951-1952 (3 j.a.), pieczęcie 1953 (1 ja.), wycinki prasowe 1956-1959 (2 j.a.), kontrola zewnętrzna 1954-1965 (2 j.a.), budżety 1951-1966 (6 j.a.), sprawozdania finansowe 1952-1964 (5 j.a), wydawnictwa własne 1951(1 j.a.), akcja letnia 1950-1969 (10 j.a.), Międzynarodowy Dzień Dziecka 1958-1970 (9 j.a.), ogniska niedzielne 1951-1953 (3 j.a.), dziecińce 1957-1968 (7 j.a.), poradnie 1958-1964 (3 j.a.), świetlice 1950-1953 (4 j.a.), biblioteki 1950-1951 (1 j.a.), imprezy noworoczne 1950-1953 (2 j.a.), pedagogizacja rodziców 1952-1953 (2 j.a.), opieka nad matka i dzieckiem 1949 (1 j.a.), uroczystości państwowe 1949-1952 (1 j.a.), wycieczki 1951 (1 j.a.), akcje członkowskie 1952-1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 162
45/474/0 Polski Czerwony Krzyż Pełnomocnik na Oddział w Opolu 1945-2011 0 Unroll
Organizacja : statut; Zarządzenia 1945-1949 (5 j.a.): pisma okólne i wytyczne władz nadrzędnych; Sprawozdania: sprawozdania z działalności Oddziału, domów noclegowych, z przebiegu akcji organizowanych przez Oddział 1945-1950 (6 j.a.); Korespondencja: korespondencja w sprawach działalności Oddziału 1945-1950 (4 j.a.); Finanse: budżety i sprawozdania budzetowe 1945-1947 (2 j.a.); Kontrola zewnętrzna: sprawozdania z lustracji Oddziału 1950 (1 j.a.); Ekshumacje: materiały z ekshumacji obywateli polskich i ukraińskich na terenie gminy Komprachcice 1946 (1 j.a.); Wykazy : wykazy członków, kół, osób poszukiwanych, wpłaty na sanatorium dla dzieci w Rabce 1945-1950 (7 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze, spis inwentarzy 1948-1950 (1 j.a.), nab.9368/2018: współpraca z jednostkami podległymi 2005-2009 (4 j.a.), komisje i rady Honorowego Krwiodawstwa 2005-2009 (2 j.a.), współpraca z klubami Honorowych Dawców Krwi 1985-2011 (6 j.a.) Number of units in the group: 39
45/475/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Wojewódzki w Opolu 1951-1966 0 Unroll
zarządzenia: biuletyny, komunikaty, pisma okólne, instrukcje, korespondencja w sprawach organizacyjnych, inwestycji, zbiórek 1959-1965 (4 j.a.), działalność władz statutowych: wojewódzkie zjazdy delegatów SFOS 1952-1965 (13 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Komitetu Wojewódzkiego SFOS 1951-1966 (8 j.a.), protokoły posiedzeń komisji 1953-1965 (5 j.a.), protokoły z odpraw i narad roboczych 1952-1962 (1 j.a.), akcja wyborcza - wytyczne, protokoły, sprawozdania 1964 (1 j.a.), planowanie i sprawozdawczość: roczne plany pracy 1951-1964 (1 j.a.), sprawozdania organizacyjne 1951-1966 (16 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych 1951-1966 (2 j.a.), zestawienia wpływów zebranych kwot na SFOS w kraju i województwie opolskim 1956-1965 (2 j.a.), arkusze eliminacyjne współzawodnictwa 1953-1962 (4 j.a.), pisma w sprawach planów zbiórek, współzawodnictwa 1963-1964 (1 j.a.), działalność powiatowych komitetów SFOS: protokoły, sprawozdania, pisma w sprawie zakończenia działalności komitetów powiatowych 1966 (1 j.a.), akcje wrześniowe: szkolna, plakaty, wycinki z prasy 1951-1966 (8 j.a.), plany pracy, sprawozdania sekretarza wojewódzkiego Szkolnego Komitetu Odbudowy Kraju i stolicy 1955-1965 (2 j.a.), sprawozdania z działalności kół szkolnych 1950-1964 (10 j.a.), zestawienia stanu akcji szkolnej w powiatach 1955-1959 (1 j.a.), afisze, fotografie imprez, konferencji, obiektów finansowanych przez SFOS 1951-1966 (1 j.a.), medale, odznaki przyznane KW SFOS w Opolu (1 j.a.), wycinki prasowe 1951-1954 (4 j.a.), jednodniówka KW SFOS w Opolu 1963 (1 j.a.), inwestycje: uchwały inwestycyjne, nagrody za współzawodnictwo, kredyty inwenstycyjne, zapotrzebowanie na remonty, wykaz świetlic potrzebujących remontu, podania i zawiadomienia o przyznaniu subwencji 1952-1965 (7 j.a.), wnioski inwestycyjne, wnioski o udzielenie kredytów, kosztorysy budowy, projekty planów budowy i zagospodarowania objektów, dokumentacja remontowa i budowlana, dokumentacja techniczna objektów finansowanych przez SFOS, projekt typowej strażnicy pożarnej 1952-1965 (119 j.a.), finanse i księgowość: roczne plany kosztów, sprawozdania z wykonania planu kosztów 1957-1966 (2 j.a.), bilanse 1951-1966 (16 j.a.), kontrole: protokoły, zalecenia pokontrolne, protokoły lustracji, kontroli terenowych 1951-1966 (5 j.a.) Number of units in the group: 255
45/476/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Brzegu 1951-1965 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (5 j.a.) Number of units in the group: 5
45/477/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Głubczycach 1951-1965 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/478/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Grodkowie 1954-1965 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1954-1965 (4 j.a.) Number of units in the group: 4
45/479/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Kluczborku 1951-1962 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1962 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/480/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Koźlu 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/481/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Krapkowicach 1956-1966 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1956-1966 (1 j.a.), arkusze eliminacyjne współzawodnictwa, sprawozdania z przeprowadzonych akcji 1957-1963 (2 j.a.). Number of units in the group: 3
45/482/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Namysłowie 1951-1966 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1966 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/483/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Niemodlinie 1947-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1947-1965 (3 j.a.), sprawozdania z osiągnięć zbiórkowych 1953-1964 (1 j.a.) Number of units in the group: 4
45/484/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Nysie 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/485/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Oleśnie 1947-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1947-1966 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/486/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Opolu 1951-1966 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1966 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/487/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Prudniku 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (5 j.a.) Number of units in the group: 5
45/488/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Raciborzu 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (4 j.a.) Number of units in the group: 4
45/489/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1946-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1948-1965 (4 j.a.) Number of units in the group: 4
45/490/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Miejski w Brzegu 1951-1964 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1964 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/491/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Miejski w Nysie 1958-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1958-1965 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/492/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Miejski w Opolu 1951-1966 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1959 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/493/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Miejski w Raciborzu 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (4 j.a.) Number of units in the group: 4
45/494/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Wojewódzki w Opolu 1957-1971 0 Unroll
statuty Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich 1957, 1960, 1965 (1 j.a.), ewidencja członków prawnych Towarzystwa 1957-1970 (1 j.a.), zjazdy delegatów TRZZ 1957-1970 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium 1957-1970 (11j.a.), Rada Towarzystw Regionalnych 1966-1969 (2 j.a.), Komisje rewizyjna i problemowa 1958-1970 (6 j.a.), protokoły z zebrań, narad, spotkań 1957-1970 (5 j.a.), plany i sprawozdania 1958-1970 (4 j.a.), preliminarz budżetowy 1957 (1 j.a.), budżety 1966-1970 (5 j.a.), dziennik główna 1957-1962 (1 j.a.), bilanse 1960-1971 (11 j.a.), instrukcja w sprawie organizacji w zakresie działania archiwum zakładowego i wykaz akt 1970 (1 j.a.), ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1963-1971 (1 j.a.), wycinki prasowe 1959-1971 (9 j.a.), afisze 1962-1970 (1 j.a.), odznaczenia 1970 (1 j.a.), Kalendarz Opolski - sprawy wydawnicze, konspekty, układ artykułów, protokoły z posiedzeń kolegium redakcyjnego 1958, 1962-1971 (2 j.a.), konkursy, wystawy, akcje odczytowe 1958-1961, 1966 (3 j.a.), Komitet Budowy Muzeum Archeologicznego w Opolu 1959-1961 (1 j.a.), Tydzień Ziem Zachodnich i Północnych - materiały1958-1970 (13 j.a.), protokoły i materiały likwidacyjne TRZZ 1970-1971 (1 j.a.), listy wypłat pracowników 1966-1970 (1 j.a.), dublety, pisma zewnętrzne otrzymane przez TRZZ ZW w Opolu 1958-1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 87
45/495/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Brzegu 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/496/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Głubczycach 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/497/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Grodkowie 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/498/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Kluczborku 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/499/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Koźlu 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/500/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Krapkowicach 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/501/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Namysłowie 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (4 j.a.) Number of units in the group: 4
45/502/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Niemodlinie 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957,1961-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
Showing 751 to 780 of 3,959 entries.