Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/41/0 Akta gminy Lubola powiat poddębicki 1899-1950 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa 1920-1926 1 Protokóły z posiedzeń Rady Gminnej, Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1930-1933 s. 2-4 Dowody wyborcze radnych gromadzkich i sołtysów, Dział Finansowo-Budżetowy 1929-1933 sygn. 5-11Sprawozdania gminnej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej, podatki i należności skarbowe, Dział Gospodarki Gminnej 1929-1937 sygn. 12-23 Sprawy szkolne i kulturalno-oświatowe, sprawy wyznaniowe, o pracy i opiece społecznej, sprawy handlu, przemysłu i rzemiosł, Dział Administracyjny 1899-1932 sygn. 24-65 Sprawy dotyczące Sejmiku Wydziału powiatowego, księgi ludności, sprawy sądowe i karalności, rejestry mieszkańców, 1907-1914 od sygn. 66 do sygn. 67 Księgi przychodów i rozchodów 1899-1930 od sygn. 68 do sygn.82 Księgi ludności stałej Brak sygn.: 3, Po skontrum w 1995 r. dopisano: od 33 do 65 Po skontrum w 2004 r. dopisano s. 68-82 1929-1950 od sygn. 83 do sygn. 89 Akta Urzędu Gminy Lubola dotyczace wojskowości i mobilizacji, zdrowotności i szpitalnictwa, książski szarwarkowe Number of units in the group: 88
52/42/0 Akta gminy Niemysłów powiat poddębicki 1875-1940 0 Unroll
Urząd Gminy 1875-1914 od sygn. 1 do sygn.7 Księgi ludności stałej, Dział Ogólno-Organizacyjny 1927-1939 od sygn. 8 do sygn.19 Majątek gminy i gromad, sprawy personalne. Akta wyborcze Rad Gromadzkich i sołtysa, Dział Finansowo-Budżetowy 1931-1936 od sygn. 20 do sygn.26 Kasa gminna, budżet i rozkład polaków i należności gminnych, sprawozdanie z likwidacji kasy pożyczkowo- oszczędnościowej, Dział Gospodarki Gminnej 1930-1935 od sygn. 27 do sygn.35 Oświata, kultura, sztuka, zdrowotność, Dział Administracyjny 1929-1940 od sygn. 36 do sygn.100 Rejestry mieszkańców, od sygn 101 do sygn.105 Księgi stałej ludności Brak sygn. Po skontrum 1995 r. 14, 25, 35, 37, 49,50 Brak sygnatury po skontrum 2004 r. 41 Dopisano sygnaturę 100, 101-105 1932 od sygn. 106 do sygn. 108 Akta Urzędu Gminy Niemysłów o dowodach, wyciągach wydawanych w gminie, akta dotyczące spraw policyjnych administracyjno-karne Number of units in the group: 101
52/43/0 Akta gminy Orzeszków powiat poddębicki 1926-1954 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa 1945-1951 od sygn. 1 do sygn. 10 Protokóły z wyborów GRN, uchwały, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, wykaz gospodarstw poniemieckich Zarząd Gminy Dział Ogólno - Organizacyjny 1936-1951 od sygn. 11 do sygn. 26 Księga uchwal Zarządu Gminnego, majątek gminy i gromad, sprawy osobowe członków organów gminy, trzyletni plan gospodarczy zarządu gminy, Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1951 od sygn. 27 do sygn. 55 Budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego, Dział Gospodarki Gminnej 1926-1951 od sygn. 56 do sygn.84 Akta dozoru szkolnego, oświata, kultura, sztuka, kursy dla dorosłych, protokóły przejęcia gospodarstw na rzecz gospodarstw rolnych, Dział Administracyjny 1945-1952 od sygn. 85 do sygn. 95 Sprawy osadnictwa na ziemiach odzyskanych, wykaz niemców na terenie gminy, sprawy wyznaniowe, sprawy budowlane, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno Administracyjny 1950-1954 od sygn. 96 do sygn.111 Księgi uchwał, Protokóły z posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej,sprawy podziału administracyjnego, Dział Gospodarki Gminnej 1949-1954 od sygn. 112 do sygn.133 Protokóły Komisji, Oświata, kultura, sztuka, rolnictwo Dział Administracyjny 1952-1954 od sygn. 134 do sygn.142 Dane statystyczne spisu narodowego, sprawy budowlane, Dział Administracyjny 1939-1954 od sygn. 143 do sygn.144 Dozór szkolny, sprawozdania komisji Kulturalno-Oświatowej, 1952 sygn. 145 Księga biercza szarwarkowa Brak sygn. Po skontrum 1995 r..: 49,65,67,73,112 po skontrum w 1995 r.dopisano: 139,140,141,142 1945-1953 od sygn. 146 do sygn. 159 Karty ewidencyjne sołtysów gm. Orzeszków, budżet terenowy gminny, wykaz analfabetów w gminie, , oświata, kultura, sztuka Number of units in the group: 154
52/44/0 Akta gminy Pęczniew powiat poddębicki 1931-1950 0 Unroll
Urząd Gminy Dział Ogólno-Administracyjny 1937-1939 od sygn. 1 do sygn. 3 Zarzadzenia w sprawie zmiany granic powiatu Dział Finansowo-Budżetowy 1938-1939 od sygn. 4 do sygn. 7 Przymusowe ubezpieczenia rzeczowe, wykaz podatków gruntowych, Dział Gospodarki Gminnej 1935-1938 od sygn. 8 do sygn. 9 Wykaz rzemieślników pracujących w przemyśle metalowym, Dział Administracyjny 1931-1950 od sygn. 10 do sygn.21 Akta Obwodowej Komisji Wyborczej, aprowizacja, księga kontroli ruchu ludności 1937-1951 od sygn. 22 do sygn. 33 Dowody przychodowe gminy, deklaracje wpływów podatku gminnego, księgi biercze podatku gruntowego Number of units in the group: 33
52/45/0 Akta gminy Poddębice 1872-1954 1342 Unroll
Gminnoe Poddębickoe Upravlene l. 1872, od sygn.1 do sygn. 12: Książki stałego pobytu ludności, Gminna Rada Narodowa l. 1945-1950, od sygn. 13 do sygn. 20: Księga protokołów GRN, księga uchwał, oświata, kultura, sztuka, Zarząd Gminy Dział Ogólno - Organizacyjny l. 1945-1950, od sygn. 21 do sygn. 28: Sprawy organizacyjne, księga protokołów z posiedzeń, majątek gmin i gromad, Dział Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950, od sygn. 29 do sygn. 56: Budżet administracyjny, roczne sprawozdania rachunkowe, księga biercza na podatek gruntowy, Dział Gospodarki Gminnej l. 1947-1950, od sygn. 57 do sygn. 68: Statystyka rolna, oświata, kultura, sztuka, Dział Administracyjny l. 1932-1952, od sygn. 69 do sygn. 92: Rejestry mieszkańców, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno Administracyjny l.1947-1952, od sygn. 93 do sygn.102: Protokoły z posiedzeń PGRN, księgi zebrań sołtysów, Dział Finansowo-Budżetowy l. 1950-1952, od sygn. 103 do sygn.105: Budżet: administracyjny, gminny i zakładów i przedsiębiorstw, Dział Gospodarki Gminnej l. 1932-1953, od sygn.106 do sygn.116: Protokoły Gminnych Komisji, statystyka rolna, Dział Administracyjny l. 1932, od sygn. 117 do sygn.131: Rejestry mieszkańców, Akta z lat 1945-1950, od sygn. 132 do sygn.134: Ewidencja i kontrola ruchu ludności, księga protokołów GRN, Akta z lat 1932, sygn. 135: Ewidencja i kontrola ruchu ludności, księga protokołów GRN, Brak sygn.. w skontrum 1995 r.:45, 86, 96, 98, 105, 117, po skontrum w 1995 r. dopisano: 118-119. W trakcie skontrum w latach 2004-2005 r. odnaleziono braki ze skontrum 1995 r. tj. sygn. 45, 86. W trakcie skontrum w latach 2004-2005 r. stwierdzono nowe braki tj. sygn. 67, 87. Akta z lat1953-1954, sygn. 136: Protokoły z sesji, Akta z lat 1842-1953, od sygn. 137 do sygn.156: Akta w sprawie granicy pomiędzy Poddębicami a Sworawą, aprowizacja oraz walka z drożyzną, sprawy organizacyjne prezydium, statystyka produkcji rolnej, przepisy i zarządzenia ogólne, majątek gminy i gromad, rejestr wymiarowy podatku gruntownego, Akta z lat 1904-1905, sygn. 157 Dziennik czynności ogólnych zebrań uczestników Spółki Nadnerskiej. Number of units in the group: 151
52/46/0 Akta gminy Wierzchy powiat poddębicki 1931-1953 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa 1945-1949 od sygn. 1 do sygn 2 Księga protokółów z posiedzeń GRN, Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 od sygn. 3 do sygn.8 Księga protokółów z posiedzeń Zarządu, sprawy organizacyjne, majątek gminy, Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1950 od sygn. 9 do sygn.32 Budżet gminy, księgi dochodów budżetowych, roczne sprawozdania rachunkowe, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1951 od sygn. 34 do sygn.49 Rolnictwo, wykazy gospodarstw rolnych, przemysł i handel, pomoc społeczna, zdrowie publiczne Dział Administracyjny 1931-1950 od sygn. 50 do sygn.55 Akta ewidencji i kontroli ruchu ludności, ewidencja, bezpieczeństwo i porządek publiczny, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Organizacyjny 1948-1952 od sygn. 56 do sygn. 83 Księga protokółów z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, Sesje, uchwały, Komisje, sprawy organizacyjne gminy, sprawy osobowe, statystyka ludności Dział Finansowo-Budżetowy 1951-1951 od sygn. 84 do sygn. 85 Budżet, księga wydatków budżetowych, Dział Gospodarki Gminnej 1951-1953 od sygn. 86 do sygn. 90 Rolnictwo , praca i pomoc społeczna, Dział Admninistracyjny 1931-1953 od sygn. 91 do sygn.103 Rejestr spraw karno-administracyjnych, , ksiegi kontroli ludności 1946-1953 od sygn. 104 do sygn.105 Wykaz gospodarstw poniemieckich Po skontrum w 1995 r. brak sygn. 33,41,51,59,95 Dopisano w 2002-2004 101, 102, 103 1945-1950 od sygn. 106 do sygn. 110 Przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy gospodarcze gminy, oświata, kultura, sztuka Number of units in the group: 106
52/47/0 Akta gminy Zadzim powiat poddębicki 1864-1953 0 Unroll
Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 sygn. 1-6 Sprawy ogólno-organizacyjne, przedsiębiorstwa gminne Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1950 sygn. 7-32 Budzet gminy, robocze sprawozdania rachunkowe, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1953 sygn. 33-53 Oświata, kultura i sztuka, praca i pomoc społeczna, akta przemysłu, handlu, rolnictwa Dział Administracyjny 1945-1950 sygn. 54-60 Akta ewidencji i kontroli ruchu ludności, sprawy budowlane Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogolno-Organizacyjny 1951-1953 sygn. 61-63 Protokóły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, sprawy budowlane Dział Finansowo-Budżetowy 1953 sygn. 64 Budżet, Dział Gospodarki Gminnej 1950-1953 sygn. 65-71 Akta oświaty i kultury, akta spraw rolnych, Dział Administracyjny 1864-1953 sygn. 72-118 Bezpieczeństwo i porządek publiczny, rejestry mieszkańców, 1946-1953 sygn. 118-124 Sprawy budowlane, Sprawy karno-administracyjne Number of units in the group: 124
52/48/0 Akta gmin powiatu łęczyckiego 1817-1870 0 Unroll
Akta gminy Balków 1847-1848 1-2 Akta pożyczkowo-oszczędnościowe Akta gminy Borki 1864-1870 1-3 Akta świadectw prześiedleń Akta gminy Błonie 1854-1864 1-2 Księgi ludności Akta gminy Cedrowice 1840-1869 1-3 Akta dotycząceos osób przybyłych do wsi Akta Gminy Dzierzążnia 1848-1848 sygn. 1Tabele dodatkowe do tabeli prestacyjnej Akta Gminy Gieczno 1817-1848 sygn. 1 Akta tyczące się przybywających do gminy osób Akta Gminy Gawrony 1847-1847 sygn. 1 Księga ludności Księga Gminy Oraczew 1864 -1864 sygn. 1 Księga ludności Akta Gminy Szarowizna1842-1853 sygn. 1-2 Księgi ludności Akta Gminy Siedlec 1850-1864 sygn. 1-3 Księgi ludności Akta Gminy Sławoszew 1865-1865 1-3 Spis ludności Akta Gminy Śliwniki 1859-1859 sygn. 1 Księga ludności Number of units in the group: 23
52/48/1 Akta gminy Balków 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/48/2 Akta gminy Borki 0 Unroll
Number of units in the group: 3
52/48/3 Akta gminy Błonie 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/48/4 Akta gminy Cedrowice 0 Unroll
Number of units in the group: 3
52/48/5 Akta gminy Dzierzążnia 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/48/6 Akta gminy Gieczno 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/48/7 Akta gminy Gawrony 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/48/8 Akta gminy Oraczew 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/48/9 Akta gminy Szarowizna 0 Unroll
Number of units in the group: 2
52/48/10 Akta gminy Siedlec 0 Unroll
Number of units in the group: 3
52/48/11 Akta gminy Sławoszew 0 Unroll
Number of units in the group: 3
52/48/12 Akta gminy Śliwniki 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 41 to 60 of 416 entries.