Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/21/0 Akta gminy Boczki powiat łęczycki 1812-1869 0 Unroll
Akta Urzędu Wójta Gminy Boczki 1812-1869 sygn. 1-33 Akta dotyczące przesiedleń, ubezpieczeń budynków w gminie, składek na kościoły, filiały ewangelickie, szpitali i zakładów dobroczynnych, poddanych Cesarstwa, ograniczeń i praw żydowskich, lasów rządowych i prywatnych, Number of units in the group: 33
52/22/0 Akta gminy Chociszew powiat łęczycki 1872-1952 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny l.1951-1972, od sygn. 1 do sygn. 14: zarządzenia własne. Miejska Rada Narodowa w Ozorkowie l.1951-1973, od sygn. 15 do sygn.76: sprawy organizacyjne MRN, protokoły z posiedzeń MRN, materiały na sesję MRN, sprawozdania z wykonania uchwał, spotkania posłów i radnych z wyborcami. Komisja Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie l. 1951-1973, od sygn. 77 do sygn.236: plany pracy, protokoły Komisji, sprawozdania z działalności komisji, zespoły radnych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej l.1950-1973, od sygn. 237 do sygn.422: protokoły z posiedzeń, realizacja uchwał PMRN w Ozorkowie, komitety blokowe, zjazdy, konferencje, narady, planowanie działalności i plany pracy, sprawozdawczość ogólna, sprawozdawczość GUS-spis rolny, wydawnictwa własne i informacje PMRN, protokoły z rozpraw karno-administracyjnych, sprawozdania z wykonania budżetu. Referat Finansowy l. 1951-1973, od sygn. 423 do sygn.454: budżet MRN i jego wykonanie, inwestycyjny plan rzeczowo-finansowy, sprawozdania z wykonania budżetu. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1951-1973, od sygn. 455 do sygn. 514: sprawozdania z działalności wydziału, sprawozdawczość resortowa, plany pracy referatu, projekty techniczne, budownictwo i remonty budynków urządzenia i inwestycje komunalne. Akta z l. 1950-1961, od sygn. 515 do sygn.557: protokoły z posiedzeń PMRN, uchwały, plany pracy, komisje, sprawozdania z działalności, złota księga. Akta z l. 1950-1973, od sygn. 558 do sygn.624: protokoły z posiedzeń, protokoły z sesji oraz duplikaty z posiedzeń i sesji, sprawy kolegialne, sprawy notarialne. Akta z l. 1951-1971, od sygn. 625 do sygn.679: akta pracowników biurowych, pozwolenia na budowę, kosztorysy. Number of units in the group: 187
52/23/0 Akta gminy Grabów powiat łęczycki 1931-1954 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa 1945-1950 od sygn. 1 do sygn. 24 Protokóły uchwały Gm. Rady Narodowej, protokóły sesji GRN, protokóły komisji, Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 od sygn. 25 do sygn.51 Sprawozdania z działalności samorządu, wykazy nieruchomości w gminie, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe Zarządu Gminy, Protokóły zebrań sołtysów, majątek gminy i gromad, Dział Finansowy 1945-1950 od sygn. 52 do sygn.63 Budżety roczne, administracyjne, sprawozdania z wykonania budżetu, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1950 od sygn. 64 do sygn.81 Sprawy remontu dróg, sprawozdania z wykonania robót na drogach, produkcja roślinna i zwierzęca, rolnictwo, spis gospodarstw rolnych, planowanie zasiewów, oświata rolnicza, Dział Administracji Społecznej 1948 sygn. 82 Sprawy organizacyjne, wykaz gromad, Dział Administracyjny 1945-1948 od sygn. 82 do sygn. 95 Sprawy dotyczące osadnictwa na zachodzie, sprawy rejestracji szkód wojennych, księga kontroli ruchu ludności, sprawy budowlane i odbudowy Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny 1951-1952 od sygn. 96 do sygn.119 Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania roczne z działalności GRN, protokoły zebrań sołtysów, protokóły z posiedzeń Komisji, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, Dział Finansowy 1951-1952 od sygn. 120 do sygn.127 Budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plan Finansowy, Dział Spraw Kulturalnych i Socjalnych 1951-1952 od sygn. 128 do sygn.131 Majątek gminy i gromad, sprawy mieszkaniowe, opieka społeczna, Dział rolny 1951-1952 od sygn. 132 do sygn.141 Dane dotyczące spisu narodowego, statystyka rolna, spis zwierząt , resztówka rolna Brak sygnatur w trakcie skontrum w 1995 r.: 6,28, 31, 63, 95,123,129,139,140 po skontrum w 1995 r. dopisano sygn.: 142-150 Księgi ludności stałej, księgi kontoli ruchu ludnoci 1945-1952 od sygn. 151 do sygn. 155 Protokóły z posiedzeń Komisji, sprawozdania z wykonania budżetu 1953-1954 od sygn. 156 do sygn. 157 Protokóły sesji GRN i protokóły posiedzeń GRN 1946-1952 od sygn. 158 do sygn. 166 Sprawozdania roczne, księgi biercze Number of units in the group: 157
52/24/0 Akta gminy Leśmierz 1841-1944 11 Unroll
Akta urzędu Wójtowskiego l. 1841-1864, od sygn.1 do sygn.2: księgi ludności stałej, Gminnoe Lesmierskoje Upravlienie [Urząd Gminy Leśmierz] l. 1864-1931, od sygn. 3 do sygn. 7, od sygn. 194 do sygn. 213, sygn. 215, od sygn. 237 do sygn. 261, od sygn. 263 do sygn. 270, od sygn. 272 do sygn. 277, od sygn. 287 do sygn. 288, od sygn. 298 do sygn. 299, sygn. 306, sygn. 323, sygn. 330, od sygn. 332 do sygn. 334, sygn. 339, sygn. 356 , od sygn. 359 do sygn. 394, od sygn. 396 do sygn. 419, od sygn. 421 do sygn. 577, od sygn. 579 do sygn. 785, od sygn. 787 do sygn. 923, sygn. 1719, sygn. 1873: Księgi uchwał wiejskich, księgi podawcze pism wychodzących, sprawozdania o gminie, o kościołach parafialnych, dane statystyczne, ubezpieczenia wsi, rejestry gruntów chłopskich, sprawy szkoły, księgi ludności stałego zamieszkania, lista wyborcza, o cudzoziemcach, o osobach zamieszkujących w gminie. Nariad upravlenia gminy Les''mież l.1881-1913, od sygn. 8 do sygn. 70, od sygn. 72 do sygn. 131, od sygn. 133 do sygn. 141, od sygn. 143 do sygn. 159, od sygn. 161 do sygn. 185, od sygn. 187 do sygn. 193: rozporządzenia władz gminy Leśmierz o osobach będących pod nadzorem policji, o opłatach skarbowych, Dielo upravlienia gminy Les''mież l. 1881-1914, sygn. 71, sygn. 132, sygn. 142, sygn. 186, sygn. 214, od sygn. 216 do sygn. 219, od sygn. 221 do sygn. 236, sygn. 262, sygn. 271, od sygn. 278 do sygn. 286, od sygn. 289 do sygn. 297, od sygn. 300 do sygn. 305, od sygn. 307 do sygn. 322, od sygn. 324 do sygn. 329, sygn. 331, od sygn. 335 do sygn. 338, od sygn. 340 do sygn. 355, od sygn. 357 do sygn. 358: sprawy prowadzone przez gminę Leśmierz o spalonych urzędowych miejscach, o wypadkach, wydarzeniach. Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1917-1938, sygn. 160, sygn. 420, od sygn. 924 do sygn. 978, od sygn. 980 do sygn. 1090: księgi uchwał, rozporządzenia, o urzędzie gminy i osobach urzędujących sprawy samorządu, sprawozdania sytuacyjne, statystyka, sprawy wyborców, Dział Finansowo-Budżetowy l. 1916-1934, sygn. 786, od sygn. 1091-1232, od sygn. 1234 do sygn. 1238: budżet, sprawozdania rachunkowe, rozkład podatków, Dział Gospodarki Gminnej l. 1915-1935, sygn. 220, sygn. 1233, od sygn. 1239 do sygn. 1240, od sygn. 1312 do sygn. 1376, sygn. 1772: opieka społeczna, rolnictwo, weterynaria, Dział Administracyjny l. 1918-1942, sygn. 395, od sygn. 1377 do sygn. 1415, od sygn. 1417 do sygn. 1506, od sygn. 1508 do sygn. 1600, sygn. 1618: o prowadzeniu ksiąg ludności, rejestry mieszkańców, sprawy wyznaniowe, o paszportach, świadczenia wojenne, plebiscyty, spisy poborowych, sprawy budowlane, sprawy administracyjno-karne, o areszcie i aresztantach, Dział Organizacyjny l. 1934-1939, sygn. 979, od sygn. 1601 do sygn. 1617, od sygn. 1619 do sygn. 1674: sprawy organizacyjne, regulamin, księgi protokołów, akta wyborcze, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, majątek gminy i gromad, Dział Finansowo- Budżetowy l. 1935-1940, od sygn. 1675 do sygn. 1718, od sygn. 1720 do sygn. 1771: budżet, dochody gminy, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, dzienniki główne, księgi biercze podatków, Dział Gospodarki Gminnej l. 1916-1940, sygn. 578, od sygn. 1241 do sygn. 1311, sygn. 1507, od sygn. 1773 do sygn. 1836: kontrola podwodowa, kontrola szarwarkowa, sprawy dróg, komunikacja, o szkołach, choroby zakaźne, zdrowotność, drogi i place publiczne, oświata, kultura, sztuka, opieka społeczna, rolnictwo, popieranie przemysłu i handlu, Dział Administracyjny l. 1932-1944, sygn. 1416, od sygn. 1837 do sygn. 1872, od sygn. 1874 do sygn. 1930: spisy wyborców, akta stanu cywilnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, wojskowość, akta z okresu okupacji związane z przemieszczaniem się ludności, Akta z l. 1892-1909, od sygn. 1931 do sygn. 1932: dowody do ksiąg ludności stałej wsi Karsznice. Number of units in the group: 1932
52/25/0 Akta gminy Mazew powiat łęczycki 1930, 1945-1954 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa 1947-1950 od sygn. 1 do sygn. 11 Księgi protokółów Gm. Rady Narodowej, protokóły z sesji, akt dot. Gminnych Komisji Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1952 od sygn 12 do sygn. 22 Księga protokółów Zarządu Gminy, sprawy osobowe pracowników, majątek gminy i gromad, Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1950 od sygn. 23 do sygn. 42 Budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1950 od sygn. 43 do sygn.47 Drogi i place publiczne, statystyka produkcji rolnej i zwierząt, rolnictwo dane statystyczne Dział Administracji Społecznej 1946 sygn. 48 Sprawy organizacji instytucji opiekuńczych, Dział Administracyjny 1946 od sygn. 49 do sygn. 51 Statystyka, spis mieszkańców, Niemcy - sprawy dotyczace robotników niemieckich, statystyka ogólna, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Organizacyjny 1951-1952 od sygn. 52 do sygn.56 Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, sprawy osobowe pracowników, Dział Finansowy 1951-1952 od sygn. 57 do sygn. 60 Budżet, sprawozdania z wykonania budżetu, 1945-1952 od sygn. 63 do sygn.70 Sprawozdania z działalności GRN, ogólne dane| statystyczne 1946 sygn. 71 Spis Niemców brak sygnatur 3,40,43, 1949-1952 dopisano po skontrum: 61, 62 1954 sygn. 72 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1945-1952 od sygn. 73 do sygn. 92 Wykaz budynków poniemieckich na terenie gminy Mazew, sprawy organizacyjne Prezydium GRN, Budżet Number of units in the group: 89
52/26/0 Akta gminy Modlna powiat łęczycki 1827-1862 0 Unroll
Akta Urzędu Wójta Gminy Modlna 1827-1862 1-15 Akta Urzędu Wójta Gminy Modlna dotyczące przesiedleń, wpis osób uzyskujących wolność przesiedlenia, Akta dotyczące szarwarku roboczego, raporty kwartalne składane przez Urzędnika Stanu Cywilnego, zbiór metryk urodzenia, ślubów, dzieci spisanych w gminie. Number of units in the group: 15
52/27/0 Akta gminy Piaskowice powiat łęczycki 1859-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1190
52/28/0 Akta gminy Piątek powiat łęczycki 1932-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy 1932-1939 od sygn. 1 do sygn. 26 Rejestry mieszkańców, rejestry przybywających do gminy i rejestr opuszczających gminę, Gminna Rada Narodowa 1945-1950 od sygn. 27 do sygn. 36 Księgi protokółów Gm. Rady Narodowej, sprawy organów kolegialnych, sprawozdania komisji, protokóły z posiedzeń Komisji, Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 od sygn. 37 do sygn. 53 Dane o gminie, sprawy organizacyjne, sprawy uposażenia pracowników, akta osobowe pracowników, zarządzenia wewnętrzne wójta, Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1950 od sygn. 54 do sygn 72 Budżet, roczne sprawozdania rachunkowe, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1951 od sygn. 73 do sygn. 78 Gospodarstwa pod opieką, statystyka rolna, Dział Administracji Społecznej 1946-1951 od sygn. 79 do sygn. 80 Umowa zawarta między Zarządem Gminy a rolnikami, walka z analfabetyzmem, Dział Administracyjny 1946-1951 od sygn. 81 do sygn. 90 Wykaz Niemców na terenie gminy, sprawy obcokrajowców, rejestry osób przybywających i opuszczajacych gminę, ogólne dane statystyczne, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny 1952 od sygn. 91 do sygn.94 Sprawa obsługi Rady Narodowej i jej organów, komisji, protokóły Komisji, sprawy osobowe, Dział Finansowy 1951-1954 od sygn. 95 do sygn 96 Budżet zbiorowy, Dzial Spraw Kulturalnych i Socjalnych 1952 sygn.97 Gminny Komitet Odbudowy M. St Warszawy, 1952 sygn. 98 Statystyka rolna Dział rolny 1951 od sygn. 99 do sygn.122 Rejestr gospodarstw rolnych od sygn.123 do sygn.124 Statystyka produkcji rolnej sygn.125 Sprawy-remoyu dróg Brak sygnatur po skontrum 1995 r.: 34, 53, 72, 73, 74, 89, 90 w trakcie skontrum w 2004 r. odnaleziono sygnatury: 53, 73, a brak sygnatury 96 1953 sygn. 126 Protokóly sesji GRN 1945-1952 od sygn. 127 do sygn.134Biblioteka gminna, listy płacy Number of units in the group: 128
52/29/0 Akta gminy Rogóźno powiat łęczycki 1932-1952 0 Unroll
Zarząd Gminy 1945-1951 od sygn. 1 do sygn. 9 Rejestry mieszkańców, Gminna Rada Narodowa 1945-1951 od sygn. 10 do sygn.47 Protokóły posiedzeń Gm. Rady Narodowej, protokóły z posiedzeń Komisji Zarząd Gminy Dział Ogólno- Organizacyjny 1945-1950 od sygn. 48 do sygn.63 Protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego, sprawy organizacyjne, sprawy personalne pracowników, Dział Finansowo- Budżetowy 1939-1950 od sygn. 64 do sygn. 81 Budżet , roczne sprawozdania rachunkowe, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1949 od sygn. 82 do sygn.162 Sprawy rolne, sprawy dotyczące organizacji rolniczych, wykaz osób posiadających gospodarstwa, rolne, Dział Administracji Społecznej 1946-1950 od sygn. 163 do sygn.166 Sprawy dotycząc budowy szkół, statystyka podatków, Dział Administracyjny 1945-1951 od sygn. 167 do sygn. 174 Sprawy administracyjne, ewidencja i kontrola ludności na terenie gminy, sprawy obcokrajowców, akta powszechnego spisu ludności, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno- Administracyjny 1951-1952 od sygn. 175 do sygn. 188 Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Protokóły zebrań gromadzkich, protokóły Komisji, sprawy osobowe, Dział Finasowy 1949-1952 od sygn. 189 do sygn. 191 Budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, Dział Spraw Kulturalnych i Socjalnych 1949-1951 od sygn. 192 do sygn.195 Walka z analfabetyzmem, wykaz analfabetów, kursy nauki początkowej dla dorosłych 1945-1952 od sygn. 196 do sygn.203 Różne dane statystyczne, Wykazy Niemców brak sygn. Po skontrum w 1995 r. 25,54, 58, 83,84,86,87,88,89,130,167,178,179,188 odnaleziono sygnatury w 2002 83,89 1953-1954 od sygn. 204 do sygn. 205 Protokóly posiedzeń Prezydium, protokóły sesji 1934-1952 od sygn. 206 do sygn. 293 Zestawienia wyników pomiaru podatku gruntownego, rejestr gospodartw rolnych, sprawy administracyjne, sprawy ogólno- gospodarcze Number of units in the group: 281
52/30/0 Akta gminy Sobótka powiat łęczycki 1930-1954 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa l.1947-1951, od sygn. 1 do sygn. 17: księgi protokółów Gm. Rady Narodowej, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, sprawy organizacyjne, dane statystyczne, protokóły z posiedzeń Komisji. Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1947-1950, od sygn. 18 do sygn.26: protokóły z posiedzeń Zarządu, akta personalne. Dział Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950, od sygn. 27 do sygn. 38: budżet, akta podatkowe, wykaz posiadłości opłacających podatek gruntowy. Dział Gospodarki Gminnej l. 1945-1949, od sygn. 39 do 47: rolnictwo - dane statystyczne. Dział Administracji Społecznej l. 1947-1949, od sygn. 48 do sygn.52: oświata, kultura, sztuka, sprawozdanie z działalności. Dział Administracyjny l. 1945-1950, od sygn. 53 do sygn.58: akta w sprawie sprawozdań o ruchu i stanie liczbowym ludności, akta repatriantów osiedlonych na terenie gminy Sobótka, wykaz szkód wojennych. Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny l. 1949-1952, od sygn. 59 do sygn.64: protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej sprawy osobowe pracowników. Brak sygn. w trakcie skontrum w 1995 r.: 27,47,53. Akta z l. 1945-1952, od sygn. 65 do sygn.71: akta personalne, listy płac. Akta z l. 1945-1950, od sygn. 72-74: dane statystyczne, oświata, kultura, sztuka. Na podstawie decyzji KOMA z dnia 19.12.2001 r. Zewolenie Nr 268/01 wybrakowano sygn.: 65,66,67,70. Brak po skontrum 2004-2005 sygn.42,62. Akta z l. 1953-1954, od sygn. 75 do sygn. 76: protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji. Akta z l. 1930-1950, od sygn. 77 do sygn. 84: sprawy wojskowe, sprawy dotyczace organizacji rolniczych, sprawy obsługi rady narodowej i jej organów. Number of units in the group: 75
52/31/0 Akta gminy Sokolniki powiat łęczycki 1843-1867 0 Unroll
Akta Wójta Gminy Skotniki 1849-1867 sygn. 1-8 Akta Wójta dotyczące paszportów zagranicznych, poszukiwania osób oraz pensji emerytalnych Number of units in the group: 8
52/32/0 Akta gminy Strzeblew powiat łęczycki 1846-1867 0 Unroll
Akta Wójta Gminy Strzeblew 1846-1867 sygn. 1-22 Akta dotyczące rekwizycji sądowych, uposażenia włościan, sprawy dotyczące żołnierzy i władz wojennych, świadectwa przesiedleń Number of units in the group: 22
52/33/0 Akta gminy Świnice powiat łęczycki 1948-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 29
52/34/0 Akta gminy Tkaczew powiat łęczycki 1922-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy l. 1922-1939, od sygn. 1 do sygn. 31: wykaz imienny gospodarstw na terenie gminy Tkaczew, rejestry mieszkańców. Gminna Rada Narodowa l. 1950, od sygn. 32 do sygn.36: protokoły Komisji. Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1950, sygn. 37: protokoły Zarządu Gminnego. Dział Finansowy l. 1950-1951, od sygn. 38 do sygn.40: budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe. Dział Gospodarki Gminnej l.1950, od sygn. 41 do sygn.42: wykaz gruntów na terenie gminy Tkaczew, plany zagospodarowania resztówek, Dział Administracji Społecznej l.1950, sygn. 43: kursy dla analfabetów w Topoli Katowej. Dział Administracyjny l. 1945-1950, od sygn.44 do sygn.45: wykaz Niemców zamieszkałych na terenie gminy Tkaczew, protokoły zebrań sołtysów. Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny l. 1945-1953, od sygn. 46 do sygn. 48: wykaz sołtysów gminy Tkaczew, protokoły zebrań sołtysów. Dział Finansowy l. 1951-1952, od sygn. 49 do sygn. 53: budżet, sprawozdania z wykonania budżetu terenowego. Dział Spraw Kulturalnych i Socjalnych l. 1951-1952, sygn.54: protokoły dotyczące pomiarów gruntów zajętych pod rozbudowę lotniska. Dział rolny l. 1951-1952, od sygn. 55 do sygn.56: spis statystyczny /zwierząt i zasiewów/. Dział finansowy l.1950, od sygn. 58 do sygn. 79: rejestr gospodarstw rolnych i wymiar podatku gruntowego. Akta z l. 1946-1952, sygn. 57: listy płac. Akta z l. 1945-1952, od sygn. 80-105: osadnictwo rolne, roczne sprawozdania rachunkowe, wykaz nieruchomości opuszczonych. Brak sygnatur po skontrum 1995 r.: 56. Po skontrum 1995 r. dopisano sygn. 58-79. Akta z l.1953-1954, sygn. 106: protokoły z posiedzeń - duplikat. Akta z l. 1946-1951, od sygn. 107 do sygn.216: rejestr wymiarowy podatku gruntowego, budżet. Number of units in the group: 215
52/35/0 Akta gminy Topola Królewska powiat łęczycki 1853-1954 6075 Unroll
Urząd Wójta Gminy Topola Królewska l. 1853-1932, od sygn. 1 do sygn. 10: księgi ludności stałej. Gminnoe Topolskoe Uprawlenie l.1853-1934, od sygn. 11 do sygn. 29: księgi ludności stałej, rejesty mieszkańców. Urząd Gminy l. 1916-1932, od sygn. 30 do sygn. 35: zebrania Rady Gm., uchwały. Zarząd Gminy l.1931-1939, od sygn. 36 do sygn.56: uchwały Zarządu Gminnego, rejestry mieszkańców, kontrola ruchu ludności, sprawy osobowe. Gminna Rada Narodowa l. 1945-1950, od sygn. 57 do sygn.78: uchwały GRN, protokoły posiedzeń GRN, Komisje, Sprawy osobowe. Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny l.1945-1950, od sygn. 79 do sygn. 92: uchwały Zarządu Gminnego, protokóły zarządu Gminnego, sprawy osobowe członków Zarządu Gminnego, przedsiębiorstwa gminne. Dział Finansowo l. 1945-1950, od sygn. 93 do sygn.112: budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, budżet podatkowy. Dział Gospodarki Gminnej l.1945-1950, od sygn.113 do sygn. 143: wykaz rozparcelowanych folwarków, statystyka produkcji rolnej, rejestr gospodarstw rolnych i wymiar podatku, sprawy rolne. Dział Administracji Społecznej l. 1940-1951, od sygn. 144 do sygn.148: statystyka Urzędu Stanu Cywilnego, rozkład podatku gruntowego, księgi kontroli ruchu ludności, oświata, kultura, sztuka. Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny l. 1951-1952, od sygn. 149 do sygn.161: protokoły z posiedzeń, protokoły z sesji, sprawy obsługi rady i jej organów, sprawy osobowe pracowników Prezydium. Dział Finansowy l. 1948-1952, od sygn. 162 do sygn.165: budżet, wykazy zaległości podatkowych. Dział rolny l. 1951-1952, od sygn. 166 do sygn.167: statystyka produkcji rolnej, Akta z l. 1945-1951, sygn.168: listy płacy. Akta z l. 1853-1952, od sygn. 169 do sygn.175: księga protokółów, zebrania organów samorządowych, wykazy nieruchomości, sprawy dot. Niemców. Brak sygnatur po skontrum 1995 r.: 2,3,4,5, 9,60, 68, 73, 90, 103, 111, 143, 155,156. Odnaleziono w czasie skontum w 2004 r.: 2,3,4,5,9,60,68, Akta z l. 1953-1954, od sygn. 176 do sygn. 177: protokóły sesji, protokóły posiedzeń. Akta z l. 1903-1952, od sygn. 178 do sygn. 300: dzienniki korespondencyjne, kontrole szarwarkowe, rozkład podatku gruntowego. Number of units in the group: 293
52/36/0 Akta gminy Tum powiat łęczycki 1927-1954 0 Unroll
Urząd Gminy l.1927-1928, sygn. 1: budżet. Zarząd Gminy l. 1927-1940, od sygn. 2 do sygn. 16: księga uchwał z posiedzenia Rady Gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, akta dotyczące budowy szkoły na terenie gminy. Gminna Rada Narodowa l.1945-1950, od sygn. 17 do sygn. 27: protokóły GRN, uchwały. Zarząd Gminy Dział Ogólno - Organizacyjny l. 1945-1950, od sygn. 28 do sygn. 50: protokóły z posiedzeń Zarządu, sprawy osobowe, akta dotyczące działalności Prezydium GRN. Dział Finansowy l.1945-1950, od sygn. 51 do sygn.60: budżet, plan finansowy, roczne sprawozdania rachunkowe. Dział Gospodarki Gminnej l. 1946-1952, od sygn. 61 do sygn.86: statystyka produkcji rolnej, rejestr gospodarstw rolnych i wymiar podatku gruntowego. Dział Administracji Społecznej l. 1946-1950, od sygn. 87 do sygn. 90: oświata, kultura , sztuka. Dział Administracyjny l.1940-1949, od sygn. 91 do sygn. 97: akta Stanu Cywilnego, rozkład podatku gruntowego, ewidencja i kontrola ruchu ludności. Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny l. 1947-1952, od sygn. 98 do sygn.117: protokóły posiedzeń PGRN, sprawy związane z pracownikami Prezydium, protokóły Komisji. Dział Finansowy l.1951-1952, od sygn. 118 do sygn.121: budżet, planowanie i sprawozdania. Dział Spraw Kulturalnych i Socjalnych l. 1951, od sygn. 122 do sygn. 124: Komisja Oświaty, walka z analfabetyzmem, akta budowlane i odbudowy. Dział Rolny l. 1951-1952, od sygn. 125 do sygn.128: sprawy rolne, budownictwo wiejskie. Akta z l. 1953, od sygn. 129 do sygn.138: domowe książki meldunkowe. Akta z l. [1931-1939], od sygn 139 do sygn.170: akta meldunkowe, wykazy Niemców, oświata, kultura i szuka Akta od sygn. 171 do sygn.283: dokumenty metrykalne. Akta z l. 1946, sygn. 284: sprawy obcokrajowców. Brak w skontrum 1995r.: 37,46,48,54,95,125,132,134. Akta z l. 1950-1954, od sygn. 285 do sygn. 288: protokóły z sesji, protokóły z posiedzeń, sprawy budowlane i odbudowy. Number of units in the group: 280
52/37/0 Akta gminy Wielka Wieś powiat łęczycki 1831-1867 0 Unroll
Akta Wójta l.1831-1867, od sygn. 1 do sygn. 43: akta dotyczące wychodźców z gminy za granicę, statystyka - rozległość gruntów, sprawy wojskowe, policyjne, sprawy podatkowe, księga ludności, Akta z lat 1866, sygn. 44: akta dotyczące dobrowolnych umów. Number of units in the group: 44
52/38/0 Akta gminy Witonia powiat łęczycki 1870-1954 6645 Unroll
Gminnoee Vitonskooe Upravleenie 1870-1914 od sygn. 1 do sygn. 63 Księgi obrad gminnych, księgi ludności, sprawy handlowe i przemysłowe, akta dotyczące cudzoziemców zamieszkałych na terenie gminy, sprawy dot. Sytuacji wojskowej Urząd Gminy 1916-1931 od sygn. 64 do sygn.89 Statystyka rolna dot. Zasiewów, o radach i zebraniach gminnychb, budżet, o zmianie granic gminy, rejestr kontroli ruchu ludności, Zarząd Gminy 1927-1939 od sygn. 90 do sygn.123 Uchwały zarządu gminnego, księgi kontroli ruchu ludności, rejestr mieszkańców, Gminna Rada Narodowa 1945-1949 od sygn. 124 do sygn.128 Protokóły GRN, uchwały, Zarząd Gminy 1940-1950 od sygn. 129 do sygn.145 Księgi biercze podatków, sprawy personalne pracowników, protokóły z zebrań gromadzkich, majątek gminy i gromad Dział Finansowo- Budżetowy 1945-1950 od sygn. 146 do sygn.155 Budżet administracyjny zakładów i przedsiębiorstw, Dział Gospodarki Gminnej 1947-1950 od sygn. 156 do sygn.157 Rolnictwo Gminy Witonia, Komisje Rolnictwa i Leśnictwa, Dział Administracji Społecznej 1947 od sygn. 158 do sygn.159 Oświata, kultura, sztuka, Dział Administracyjny 1945-1950 od sygn. 160 do sygn.167 Akta Stanu Cywilnego, sprawy wyznaniowe, ubezpieczenie budynków i ruchomości rolnych, rejestr osób opuszczających gminę, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny 1951-1952 od sygn. 168 do sygn.180 Protokóły z posiedzeń. Komisje, Dział Finansowy 1951 od sygn. 181 do sygn.234 Budżet, sprawozdania roczne Braki ze skontrum w 1995 r.: 72, 78, 83, 123, 124, 131, 144,150, 167, 175,179 Dopisano po skontrum sygn. 190-234, 1887-1952 od sygn 235 do sygn. 251 Budżet administracyjny, protokóły, wykazy parafii, Na podstawie decyzji KOMA z dnia 19.12.2001 r. Zezwolenie Nr 268/01 wybrakowano sygn:186,187,188,189 1953-1954 od sygn. 252 do sygn. 253 Protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji 1910-1952 od sygn. 254 do sygn. 290 Dokmenty meldunkowe, dokumenty metrykalne do rejestrów mieszkańców majątek gminy i gromad zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, rejestr umorzeń Number of units in the group: 275
52/39/0 Akta gminy Dalików powiat poddębicki 1870-1954 998 Unroll
Gminnoe Dalikovskoe Uprawlene 1896-1900 od sygn. 1 do sygn. 2 Książki uchwał gromadzkich, Urząd Gminy 1927-1939 od sygn. 3 do sygn. 30 Rejestry mieszkańców, księgi biercze podatku gruntowego Gminna Rada Narodowa 1947-1950 od sygn. 31 do sygn.34 Księgi protokółów, sprawozdania z działalności, Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1946-1950 od sygn. 35 do sygn.50 Protokóły z posiedzeń, sprawy organizacyjne, akta personalne pracowników, Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1950 od sygn. 51 do sygn.139 Budżet roczny, roczne sprawozdania budżetowe, księga biercza podatku gruntowego, wykaz osób posiadających gospodarstwa, Dział Administracyjny 1947-1950 od sygn. 140 do sygn.143 Akta budowlane i odbudowy, domowe książki meldunkowe, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Organizacyjny 1950-1953 od sygn. 144 do sygn. 152 Sprawy osobowe pracowników Prezydium, protokóły z posiedzeń, Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1952 od sygn. 153 do sygn. 158 Budżet: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, Dział Gospodarki Gminnej 1951-1952 od sygn. 159 do sygn. 160 Oświata, kultura, sztuka, Dział Administracyjny 1876-1952 od sygn. 161 do sygn. 252 Domowe książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, 1870-1952 od sygn. 253 do sygn. 262 Protokóły i uchwały , sprawy organizacyjne, brak sygn po skontrum 1995r. 34,39,42,57,76,77,78,94,111,137, 138,142,146,147,149,157,158,207 po skontrum w 1995 r. dopisano: 208-252, odnaleziono jednostki w 2002 r.:,57,137,138,158, 1949-1954 od sygn. 263 do sygn. 265 Protokoły z posiedzeń, protokoły z sesji Number of units in the group: 251
52/40/0 Akta gminy Gostków powiat poddębicki 1909-1954 3698 Unroll
Gminnoe Gostkovskoe Upravlene 1909 od sygn. 1 do sygn. 13 Knigi postajonnogo narodonasielienia, Urząd Gminy 1932-1941od sygn. 14 do sygn 47 Rejestry mieszkańców, Gminna Rada Narodowa 1945-1951od sygn. 48 do sygn. 62 Protokóły Gminnej Rady Narodowej, Akta Gminnych Komisji, Zarząd Gminy Dział Ogólno-Administracyjny 1945-1950 od sygn. 63 do sygn.93 Sprawy organów kolegialnych, sprawy ogólno- administracyjne, akta personalne Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1952 od sygn. 94 do sygn.110 Budżet roczny, roczne sprawozdania budżtowe,księga biercza podatku gruntowego, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1952 od sygn. 111 do sygn. 141 Oświata, kultura, sztuka, statystyka produkcji rolnej, Dział Administracyjny 1945-1950 od sygn. 142 do sygn. 163 Ewidencja kontroli ruchu ludności, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno Administracyjny 1945-1952 od sygn. 164 do sygn.171 Sprawy organizacyjne Prezydium, Protokóły Prezydium Gm. Rady Narodowej, sprawy osobowei, Dział Finansowy-Budżetowy 1950-1952 od sygn. 172 do sygn.175Budżet roczny, akta Gminnej Komisji Finansowej, Dział Gospodarki Gminnej 1947-1952 od sygn.176 do sygn.180 Sprawy Gminnych Komisji ,akcje społeczne, Dział Administracyjny 1951-1952 od sygn. 181 do sygn.187 Sprawy osób poszukiwanych, ewidencja ruchu ludności 1945-1950 od sygn.188 do sygn.193 Rejestr szkód wojennych W trakcie skontrum w 1995 r. stwierdzono braki: 49,54, 61, 69, 85, 92, 103, 104, 106, 128, 135, 144, 169,182 W trakcie skontrum 2004-2005 odnaleziono braki ze skontrum z 1995 r. sygn. 144,85, W trakcie skontrum 2004-2005 stwierdzono braki sygn. 143 1953-1954 od sygn. 194 do sygn.197 Straty w ludności, Protokóły sesji, protokóły posiedzeń 1945-1952 od sygn. 198 do sygn. 216 Dane o miejscowości Wartkowice, budżet oraz sprawy związane z budżetem, Protokóły Specjalnej komisji Gminnej Rady Narodowej, wykaz osobowy członków GRN, księgi wydatków budżetowych, sprawy ewidencyjne pracowników zameldowanych Number of units in the group: 203
Showing 21 to 40 of 416 entries.