Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/284/0 Zakład Mechanizacji Rolnictwa w Łęczycy 1957-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 45
52/285/0 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Poddębicach 1958-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 718
52/286/0 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zadzimiu 1968-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 381
52/287/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Daszynie 1951-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 97
52/288/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Łęczycy 1968-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 305
52/289/0 Kartoteka mieszkańców pow. łęczyckiego [1922] 1939-1945 [1950] 0 Unroll
Kartoteka mieszkańców-gm. Leśmierz [1923] 1939-1945 [1950] od sygnatury 1 do sygnatury 135, Kartoteka mieszkańców-gm. Poddębice [1926] 1939-1945 [1946] od sygnatury 136 do sygnatury 328, Kartoteka mieszkańców-inne [1922] 1939-1945 [1950] od sygnatury 329 do sygnatury 439. Zachowany materiał aktowy w wyżej wymienionych seriach zawiera ten sam rodzaj informacji tzn.: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, data i miejsce urodzenia, powiat, data ślubu, wyznanie, zawód, przynależność państwowa, zgon, dane dotyczące rodziców - daty i miejsca urodzenia, wyznanie, miejsce zamieszkania ewentualnie zgonu, personalia małżonka, rodziców i dzieci oraz na odwrocie karty informacje o zmianach miejsca zamieszkania, zameldowanie-data przybycia, data zameldowania, poprzedni adres-data, obecne miejsce zamieszkania, wymeldowanie-data ubycia i data wymeldowania, dokąd i uwagi. Karty (rubryki napisane w języku niemieckim) różnią się kolorem, a także głębią informacji (wypełnienienia). Zauważyć można, iż karty koloru niebieskiego przeznaczono dla kobiet natomiast białego dla mężczyzn. Karty z gminy Poddębice dodatkowo umieszczano w zakładce, w której widnieje nazwa miejscowości oraz imiona i nazwiska. Większa ilość zachowanych kart dotyczy obywateli polskich. Liczba kart dla gminy Leśmierz to 9 527, dla gminy Poddębice to 6 676 i dla pozostałych to 8 120. Ogólnie zespół tworzy taka ilość kart 24 324. Number of units in the group: 439
52/290/0 Dowody meldunkowe 1931, 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 97
52/291/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budzynku 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 3
52/292/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dalikowie 1953-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 12
52/293/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Marynkach 1955-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 3
52/294/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Brużycy Wielkiej 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/295/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poddębicach 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/296/0 Powiatowy Zarząd Gminnych Ośrodków Maszynowych w Poddębicach 1950, 1970 0 Unroll
Number of units in the group: 38
52/297/0 Stowarzyszenie Inżynierów Techników Górnictwa Koło Zakładowe przy Łęczyckich Zakładach Górniczych 1963-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 4
52/298/0 Gminna Rada Narodowa w Leśmierzu 1945-1952 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa 1945-1950 od sygn. 1 do sygn. 7 sprawy organizacyjne, protokóły z sesji Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 od sygn. 8 do sygn.34 Instrukcja kancelaryjna, rozporzadzenia, sprawy organizacyjne, protokółysprawy ogólno- osobowe, zarządzenia polustracyjne, kontrola wewnętrzna nadzór, majątek gminy i gromad, Dział Finansowo - Budżetowy 1945-1950 od sygn. 35 do sygn.57 Budżet, roczne sprawozdania rachunkowe, dzienniki główna, protokóły Komisji Finansowo-Budżetowej, rejestry wymiaru podatku gruntowego, podatek od widowisk i zabaw itp. Dział Gospodarki - Gminnej 1945-1950 od sygn. 58 do sygn.86 Sprawozdawczość z działalności gminy, sprawy organizacyjne, protokóły, komisje rolne,stowarzyszenia,reforma rolna,statystyka rolna, sprawy przemysłowe, popieranie przemysłu i handlu, Dział Administracji Społecznej 1945-1950 od sygn.87 do sygn. 117 Oświata, kultura, sztuka, szkoły zawodowe, powszechne, zapomogi biednym, danina narodowa, osadnictwo i repartiacjaszkody wojenne, Dział Administracyjny 1945-1950 od sygn. 118 do sygn.161Świadectwa urodzeń, Akta Stanu Cywilnego , sprawy wyznaniowe,akta budowlane i odbudowy,sprawy karno-administracyjne Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny 1946-1952 od sygn. 162 do sygn,165 Księgi protokółów, protokóły, karty wynagrodzeń, Dział Socjalno-Kulturalny 1951-1952 od sygn.166 do sygn. 167 Kultura, sztuka, oświata Dział Gospodarki Gminnej 1950-1951 od sygn. 168 do sygn169 Akta odbudowy i budowlane, komisja przeciwpożarowa Dział Rolnictwo 1931 sygn. 170 Akcja likwidacji zadłużenia wsi Akta Stanu Cywilnego 1949-1952 od sygn. 171 do sygn.174 Akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe 1953-1954 od sygn. 175 do sygn. 176 Protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń Number of units in the group: 176
52/299/0 Zakład Karny w Łęczycy 1945-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 503
52/300/0 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 1934-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 178
52/301/0 Gminna Rada Narodowa w Piaskowicach 1945-1953 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa 1946-1950 s. 1-6 Protokóły GRN, komisje GRN Zarząd Gminy Dział Ogólno- Organizacyjny 1945-1950 s. 7-11 Protokóły z posziedzenia Zarządu Gminnego,sprawy osobowe członków organów gminy Dział Finansowo- Budżetowy 1945-1950 s. 12-49 Budżet i jego wykonanie,, rocznne sprawozdania rachunkowe, wymiary podatku gruntowego, księga biercza podatku gruntowego, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, Dział Gospodarki Gminnej 1946-1947 s. 50-51 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, grunty Dział Administracji Społecznej 1946 s. 52 Wykaz budynków poniemieckich Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Organizacyjny 1947-1954 s.53-67 Instrukcja kanelaryjna, sprawy obsługi rady, sesje i sprawy organizacyjne, protokóły Gminnej Komisji Finansowo-Budżetowej, Listy płac pracowników , akta członków Prezydium Gminnej Rady Narodowej , Dział Finansowo- Budżetowy 1950-1952 s. 68-73 Roczne sprawozdania rachunkowe, budżet i jego wykonanie Number of units in the group: 73
52/302/0 Sąd Grodzki w Łęczycy [1939] 1945-1950 [1952] 0 Unroll
Wydział Cywilny, l. 1945-1952, od sygn. 1 do sygn. 1814, od sygn. 2206 do sygn. 2220. Repertoria, l. 1945-1950, 1952, od sygn. 2206 do sygn. 2208, od sygn. 2211 do sygn. 2220. Skorowidz, l. 1945-1948, od sygn. 2209 do sygn. 2210. Akta spraw "C", l. 1945-50, od sygn. 1 do sygn. 132 o: zwrot, przywrócenie posiadania i wydanie inwentarza żywego, przywrócenie praw własności do nieruchomości, eksmisję, alimenty, uznanie i ustalenie ojcostwa. Akta spraw "N", l. 1949-1950, od sygn. 133 do sygn. 174 o: należność z weksla. Akta spraw "E", l. 1950-1950, od sygn. 175 od sygn. 190 o: złożenie wykazu majątku oraz przyrzeczenia. Akta spraw Ns, l. 1946-1950, od sygn. 191 do sygn. 1251 o: przysposobienie nieletnich, sprostowanie, odtworzenie aktów stanu cywilnego, stwierdzenie praw własności przez zasiedzenie, nadanie nieślubnemu dziecku nazwiska ojca, zwolnienie od obowiązku przedstawiania metryki urodzenia przy zawarciu związku małżeńskiego. Akta spraw Zg, l. 1946-1950, od sygn. 1252 do sygn. 1495 o: uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu. Akta spraw Sp, l. 1947-1950, od sygn. 1496 do sygn. 1801 o: stwierdzenie praw do spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu, zabezpieczenie spadku, działy spadku, złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ustanowienie kuratorem nad spadkiem, ustalenie praw do spadku, oddzielenie spadku od majątku spadkowego, odebranie deklaracji spadkowej, przyjęcie spadku wprost, odebranie oświadczenia do spadku, zgłoszenie się do spadku. Akta spraw Op, l. 1948-1950, od sygn. 1802 do sygn. 1814 o: ustanowienie opieki i zezwolenie władzy opiekuńczej na rozporządzanie majątkiem nieletnich. Wydział Karny l. 1947-1950 od sygn. 1815 do sygn. 2204, sygn. 2221. Repertoria, l. 1947-1950, sygn. 1815, 2221. Akta spraw Kg, l. 1947-1950, od sygn. 1816 do sygn. 2204 o: kradzież, znieważenie osób, matactwo, pobicie, groźby, obrazę godności osobistej, dobrowolne opuszczenie miejsca pracy, pomówienie, nabycie, zbycie, przechowywanie kradzionych przedmiotów, uszkodzenie mienia, nie uiszczenie opłaty za przejazd koleją, zniesławienie, niedopełnienie obowiązków służbowych, uszkodzenie mienia, zbycie zakwestionowanych rzeczy przez Urząd Skarbowy w Łęczycy, nielegalna uprawa roślin tytoniowych, niezabezpieczenie psa i pogryzienie, nie zgłoszenie mienia poniemieckiego, nieumyślne spowodowanie wypadku i włóczęgostwo. Akta komornika Sądu Grodzkiego w Łęczycy l. 1939-1949, sygn. 2205. Repertorium Km, l. 1939-1949, sygn. 2205. Number of units in the group: 2221
52/303/0 Sąd Grodzki w Ozorkowie [1931] 1945-1950 [2012] 0 Unroll
Number of units in the group: 2405
Showing 321 to 340 of 416 entries.