Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/770/0 Starostwo Powiatowe Będzińskie [1861] 1918-1939 [1941] 0 Unroll
Referat Ogólny: przepisy ogólne, Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu z lat 1918-1938, sygn. 1-16, 943 Referat Organizacyjny: organizacja i lustracja starostwa, podział administracyjny, interpelacje i interwencje posłów i senatorów z lat 1918-1939, sygn. 17-26, 944 Referat Bezpieczeństwa: sprawozdania i raporty sytuacyjne, stronnictwa polityczne, organizacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, zebrania i wiece, strajki z lat 1918-1939, sygn. 27-372, 945-1080, brak sygn. 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 50, 51, 66, 77, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 117, 130, 132, 133, 139, 140, 146, 149, , 203, 284, 308, 309, 310, 314 Referat Porządku Publicznego: sprawy prasowe, konfiskaty, imprezy, sprawy obcokrajowców z lat 1919-1939, sygn. 373-461, 1081-1087, 1190 Referat Administracyjny: sprawy obywatelstwa, przedmiotów zabytkowych w upaństwowionych pałacach z lat 1918-1938, sygn. 462-493, 1088-1092 Referat Wyznaniowy: sprawy parafii katolickich, ewangelickich i gmin żydowskich z lat 1918-1938, sygn. 494-514, 1093-1099 Referat Karny: sprawy karno-administracyjne z lat 1920-1939, sygn. 515-520, 1100 Referat Wojskowy: sprawy poborowe i mobilizacyjne z lat 1919-1939, sygn. 521-566, 1101-1103, 1162-1189, 1191 Referat Przemysłowy: sprawy cechów i wybory do Izby Rzemieślniczej z lat 1918-1939, sygn. 567-611, 1004-1109, sygn. dodatkowa 604a Referat Wodny: regulacje rzek Czarnej i Białej Przemszy oraz Brynicy, młyny wodne z lat 1919-1939, sygn. 612-646, 1110, sygn. dodatkowa 626a, 627a brak sygn. 627a, sygn. nieciągła 644 Referat Aprowizacyjny: aprowizacja Zagłębia Dąbrowskiego z lat 1919-1939, sygn. 647-674 Referat Samorządowy: protokoły posiedzeń rad gminnych, wybory sołtysów, zażalenia sołtysów i wójtów z lat 1918-1936, sygn. 675-756, 1111-1112 Referat Opieki Społecznej: nieszczęśliwe wypadki w przemyśle z lat 1919-1937, sygn. 757-776, 1113-1118 Referat Budżetowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe z lat 1919-1937, sygn. 777-785 Referat Sanitarny: kontrole sanitarne, choroby zakaźne z lat 1919-1938, sygn. 786-839, 1119-1120 Referat Weterynaryjny: nadzór weterynaryjny, zwalczanie chorób z lat 1919-1939, sygn. 840-855 Referat Ochrony Lasów z lat 1919-1933, sygn. 856-857 Referat Budowlany: budowa domów mieszkalnych i zabudowań gospodarskich z lat 1919-1939, sygn. 858-935, brak sygn. 921 Referat Inwalidów z lat 1919-1938, sygn. 936-942 Komisje Szacunkowe: szkody wojenne z lat 1917-1920, sygn. 1121-1161, brak sygn. 1145, 1146 Spis roboczy lat 1861-1941, sygn. 1192-1266 Number of units in the group: 1214
12/771/0 Starosta Powiatu Będzińskiego 1939-1945 0 Unroll
Sprawy ogólne: sprawy ogólno-organizacyjne urzędu, zarządzenia, sprawy personalne, budżetowe, planowanie i sprawozdawczość z lat 1939-1944, sygn. 1-50, 44a Sprawy policji politycznej i kryminalnej: sprawozdania sytuacyjne, wykazy osiedleńcze i przesiedleńcze, propaganda, sprawy gestapo i NSDAP z lat 1939-1945, sygn. 51-90, 67a Sprawy policji porządkowej: zarządzenia, podział na okręgi urzędowe, kontrola obcokrajowców, ruch graniczny z lat 1939-1945, sygn. 91-154 Sprawy policji drogowej: pojazdy mechaniczne, prawo jazdy, wnioski o przydział materiałów pędnych, sprawy karne z lat 1939-1945, sygn. 155-360 Sprawy nadzoru nad przemysłem, handlem, rzemiosłem, zatrudnieniem: prowadzenie zakładów handlowych i przemysłowych oraz rzemieślnicze z lat 1939-1945, sygn. 361-412, 382a Sprawy nadzoru nad służbą zdrowia, budownictwem i osadnictwem: dentyści, apteki, choroby zakaźne, sprawy weterynaryjne, budowlane z lat 1939-1945, sygn. 413-654, 525a Sprawy ochrony przeciwpożarowej z lat 1939-1944, sygn. 655-702 Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, meldunkowe, dowody osobiste z lat 1939-1945, sygn. 703-734 Sprawy budżetowe i podatkowe z lat 1939-1944, sygn. 735-757 Sprawy akcji propagandowej z lat 1941-1943, sygn. 758-759 Sprawy nadzoru nad gospodarką rolną. Leśną i wodną: zezwolenia na broń, sprawy łowiectwa, rybołówstwa z lat 1939-1945,sygn. 760-781 Sprawy żandarmerii: plany pracy, sprawozdania, sprawy osobowe, szkolenie, rozkazy i zarządzenia z lat 1940-1944, sygn. 782-816 Sprawy obrony przeciwlotniczej: obrona przeciwlotnicza zakładów przemysłowych, meldunki dotyczące obrony przeciwlotniczej z lat 1940-1944, sygn. 817-833 Sprawy niemieckiej listy narodowościowej z lat 1939-1943, sygn. 834 Number of units in the group: 840
12/772/0 Powiatowy Związek Samorządowy Powiatu Będzińskiego - Wydział Powiatowy Będzin [1916] 1918-1939 0 Unroll
Komisariat Rządowy na powiat będziński: okólniki MSW i własne z lat 1918-1919, sygn. 1-9 Wydział Ogólny: Referat Ogólny: protokoły posiedzeń Sejmiku, księgi uchwał Wydziału Powiatowego, protokoły posiedzeń Rady Powiatowej z lat 1919-1939, sygn. 10-152, 78a, brak sygn. 30 Referat Organizacyjny: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawozdania, organizacje, związku, stowarzyszenia z lat 1922-1939, sygn. 153-252 Referat Personalny: podania o pracę, korespondencja w sprawach osobowych i uposażeń z lat 1922-1939, sygn. 253-298 Referat Budżetowy: preliminarz budżetowe, sprawozdania z lat 1919-1939, sygn. 299-461, 347a, 393a Referat Samorządu Gminnego: zarządzenia i okólniki, protokoły rewizji urzędów gminnych, sprawy poszczególnych gmin i miasta Czeladzi z lat 1923-1939, sygn. 462-798, 635a, 737a, brak sygn. 491-510 (pomyłka w sygnowaniu), 633 Dział Finansowy: Referat Rachunkowy: zarządzenia i instrukcje finansowe, rozrachunki z gminami, skarbem państwa i własnymi zakładami, sprawozdawczość finansowa z lat 1922-1939, sygn. 799-889, 823a, brak sygn. 835, 836 Referat Finansowy: korespondencja w sprawach kredytowych, zadłużenia i zobowiązania wekslowego Związku Samorządowego gmin wiejskich i miasta Czeladzi z lat 1926-1939, sygn. 890-945 Referat Podatkowy: statuty o podatkach i opłatach, dodatki komunalne do podatków państwowych z lat 1922-1936, sygn. 946-1030, brak sygn. 953 Referat Kosztów Leczenia: korespondencja w sprawach leczenia z lat 1927-1932, sygn. 1031 Referat Zastępstwa Funduszu Bezrobocia: sprawozdania z akcji pomocy bezrobotnym, wykazy bezrobotnych, działalność Powiatowego, miejskich i gminnych komitetów Funduszu Bezrobocia z lat 1925-1939, sygn. 1032-1151, 1049a, 1091a, 1110a, brak sygn. 1060 Dział Drogowo-Budowlany: sprawy budowy i remontów dróg, mostów, regulacje rzek, korespondencja w sprawach obiektów użyteczności publicznej, sprawy budowlane w poszczególnych gminach z lat 1920-1939, sygn. 1152-1321 Dział Oświatowo-Kulturalny: Referat Oświaty Przedszkolnej: sprawy przedszkoli i szkół powszechnych w poszczególnych gminach, organizacja, sprawozdawczość z lat 1924-1936, sygn. 1322-1378 Referat Oświaty Pozaszkolnej: Uniwersytet Powszechny w Czeladzi, ogniska oświaty pozaszkolnej, świetlice z lat 1924-1936, sygn. 1379-1489 Dział Zdrowia Publicznego: gminne ośrodki zdrowia, szpitale z lat 1918-1939, sygn. 1490-1556, brak sygn. 1587 Referat Samodzielny Opieki Społecznej: organizacja i sprawozdawczość, opieka nad sierotami i starcami, Rady Opiekuńcze, kolonie, półkolonie, pomoc dla bezrobotnych z lat 1916-1939, sygn. 1557-1789, 1651a Referat Samodzielny Rolny: kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, statystyka produkcji rolnej, hodowla z lat 1916-1939, sygn. 1790-1970 Referat Samodzielny Weterynaryjny: statuty i regulaminy z lat 1923-1937, sygn. 1971-1976 Referat Samodzielny Pożarniczy: Związek Straży Pożarnych, Ochotnicza Straż Pożarna z lat 1921-1937, sygn. 1977-2040 Mapy i plany: osady, drogi, ulice, rzeki, budynki z lat 1919-1939, sygn. 1-188, 10a, brak poz. 135-136 - błąd w numeracji Number of units in the group: 3222
12/773/0 Akta miasta Będzina 1549-1945 0 Unroll
Dokumenty pergaminowe dotyczące miasta Będzina z lat 1549-XVII wieku, sygn. 1-3 Okres księgi wpisów (Księga landwójtowska) z lat 1572-1645, sygn. 4 Magistrat miasta Będzina z lat 1799-1867: Okólniki i korespondencja burmistrza z lat 1817-1867, sygn. 5-17, brak sygn. 17 Sprawy ludnościowe: przesiedlenia ludności, obcokrajowcy, sprawy sądowe i policyjne z lat 1799-1866, sygn. 18-28 Sprawy kościelne: kościół parafialny i bożnica w Będzinie z lat 1801-1866, sygn. 29-35 Sprawy budowlane: opis historyczny, topograficzny i statystyczny miasta Będzina i Zamku z lat 1823-11867, sygn. 36-43 Sprawy gospodarcze i administracyjne: cech kowalski, linia demarkacyjna z lat 1820-1867, sygn. 44-55 Rachunki kasy miasta Będzina i sprawy finansowe z lat 1803-1867, sygn. 56-145, 84a, brak sygn. 71 Magistrat Miasta Będzina /Magistrat Goroda Bendina/z lat 1867-1914: Sprawy organizacyjno-administracyjne: protokoły posiedzeń Magistratu, sprawy ludnościowe, wyznaniowe, budowlane, rolne, oświatowe, kulturalne, ogólnogospodarcze, sprawozdania kasowe, księgi przychodów i rozchodów, dowody rachunkowe z lat 1869-1915, sygn. 146-679, 668a, 669a, brak sygn. 290 Zarząd Miejski Miasta Będzina z lat 1915-1939: Sprawy prezydialne i ogólne: sprawy personalne, okólniki i zarządzenia, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, sprawy wyborcze, budżetowe, kredytowe, lustracje z lat 1916-1933, sygn. 680-845, 792a-c Sprawy przedsiębiorstw, zakładów i majątków miejskich: sprawy elektrowni, wodociągów, tramwajowe, gruntowe z lat 1915-1938, sygn. 846-916, 895a, 895b, 895c, 895d Sprawy kasowo-rachunkowe: sprawozdania rachunkowe, rozporządzenia z lat 1915-1939, sygn. 917-947 Sprawy administracyjne: sprawy obywatelstwa, statystyka i spisy ludności, cenniki, stowarzyszenia i związki z lat 1916-1933, sygn. 948-1009 Sprawy budowlane i drogowe: regulacje miasta, Komitet Rozbudowy Miasta, budowa szkół, drogi miejskie, powiatowe i państwowe z lat 1916-1938, sygn. 1010-1081, brak sygn. 1063 Sprawy zdrowotne i sanitarne: rozporządzenia, okólniki, szpitale z lat 1915-1933, sygn. 1082-1099 Sprawy opieki społecznej: wykazy bezrobotnych, wypłacanych zasiłków, opieka nad dzieckiem z lat 1920-1939, sygn. 1100-1132 Sprawy szkolne i oświatowe: z lat 1916-1933, sygn. 1133-1150, 1150a Statystyka: Wydziału Głównego, Administracyjnego, Budowlanego, Zdrowia, Skarbowego z lat 1919-1933, sygn. 1151-1174, 1173a Sprawy Związku Zawodowego Pracowników Miejskich w Będzinie z lat 1926-1939, sygn. 1175-1182 Zarząd Miasta Będzina /Stadt-Verwaltung Bendsburg/ z lat 1939-1945: Administracja ogólna: obwieszczenia, biuletyn urzędowy, sprawozdawczość, statystyka, sprawy NSDAP z lat 1939-1945, sygn. 1183-1202 Policja miejska: sprawy organizacyjne, policja przemysłowa z lat 1941-1944, sygn. 1203-1208 Szkolnictwo: program organizacyjny i wychowawczy szkół niemieckich, sygn. 1209 Kultura społeczna: akcja upiększania miasta z lat 1940-1943, sygn. 1210 Opieka społeczna: świadczenia dla ludności polskiej z lat 1939-1944, sygn. 1211-1212 Sprawy budowlano-mieszkaniowe z lat 1939-1944, sygn. 1213-1215 Finanse i podatki : sprawy budżetowe, podatkowe, finansowanie budowy szańców z lat 1939-1945, sygn. 1216-1230 Number of units in the group: 2937
12/774/0 Akta miasta Czeladzi 1825-1945 0 Unroll
Magistrat miasta Czeladzi z lat 1825-1868, sygn. 1-4 Posad Czeladź (Osada Czeladź) z lat 1864-1929, sygn. 5-48 Zarząd Miejski: Dział Ogólnoorganizacyjny z lat [1921] 1923-1939, sygn. 49-57 Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1927-1939, sygn. 58-65 Dział Gospodarki Miejskiej z lat 1923-1937, sygn. 66-76 Dział Administracyjny z lat [1865] 1922-1939, sygn. 77-109 Der Bürgermeister der Stadt Czeladź (Burmistrz miasta Czeladzi): Allgemeine Verwaltung (Administracja ogólna) z lat 1940-1944, sygn. 110 Bauwesen (Budownictwo) z lat 1940-1944, sygn. 111-116 Finanz- und Steuerverwaltung (Finanse i podatki) z lat 1940-1943, sygn. 117-123 Plany miasta Czeladzi z lat 1870-1937, sygn. 124-125 Number of units in the group: 10662
12/775/0 Akta miasta Dąbrowy Górniczej [1805] 1916-1945 0 Unroll
Zarząd Gminy Górnicza /Upravlenie Gminy Gornoja/ Sprawy organizacyjno-administracyjne, ludnościowe, wyznaniowe, szkolne, rolne i przemysłowe z lat [1859] 1864-1909, sygn. 1-133 Zarząd Gminy Dąbrowa /Upravlenie Gminy Dombrowa/ Sprawy organizacyjno-administracyjne, ludnościowe, wyznaniowe, szkolne i przemysłowe z lat 1909-1914, sygn. 134-229 Urząd Gminy Dąbrowa Górnicza: Sąd Obywatelski i Straż Obywatelska, Rad Gminna, rekwizycje i świadczenia wojenne, ogłoszenia władz z lat 1914-1916, sygn. 230-288 Zarząd Miejski miasta Dąbrowy Górniczej Sprawy organizacyjne: tworzenie się władz miejskich, statut miasta z lat [1915] 1916-1939, sygn. 289-293 Rada Miejska: posiedzenia z lat 1916-1939, sygn. 294-356 Wybory do Rady Miejskiej z lat 1917-1939, sygn. 357-377 Wybory do Sejmu i Senatu RP z lat 1918-1938, sygn. 378-381 Zarząd Miejski: protokoły posiedzeń, uchwały z lat 1924-1939, sygn. 382-388 Sprawy członków Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego z lat 1916-1939, sygn. 389-392 Krajowa Rada Gospodarcza: protokoły posiedzeń, instrukcje, okólniki z lat 1917-1918, sygn. 393-394 Związek Celowy Miast Wydzielonych z Powiatu: statut z lat 1919, sygn. 395 Związek Miast Polskich: protokoły posiedzeń, biuletyny, uchwały zarządu Związku z lat 1917-1939, sygn. 396-408 Urządzeni i inwestycje miejskie: tramwaje elektryczne, elektrownia, rzeźnia z lat [1914] 1916-1939, sygn. 409-429 Sprawy finansowe miasta : sprawy podatkowe, kredytowe, budżety z lat [1912] 1916-1940, sygn. 430-476 Pożyczki państwowe: pożyczka narodowa i inwestycyjna z lat 1933-1936, sygn. 477-478 Statystyka: klęski żywiołowe, katastrofy przemysłowe, handel, szkolnictwo z lat 1921-1936, sygn. 479-481 Dozór kościelny z lat 1916-1917, sygn. 482 Policja: działalność policji z lat 1916-1924, sygn. 483 Sprawy gruntów i nieruchomości miejskich z lat 1930-1937, sygn. 484-486 Sprawy opieki społecznej: instrukcje dobroczynne i opieki społecznej z lat 1916-1938, sygn. 487-489 Number of units in the group: 558
12/776/0 Akta miasta Sosnowca [1854] 1902-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 14026
12/777/0 Starostwo Grodzkie Sosnowieckie [1924] 1928-1939 0 Unroll
Referat bezpieczeństwa: Sprawozdania sytuacyjne z lat 1934-1939, sygn. 1-14, 1a, 3a-c, 7a, 13a Meldunki agentów dotyczących zebrań, związków i stowarzyszeń z lat 1929-1939, sygn. 15-16 Korespondencja w sprawie rejestracji i działalności organizacji i związków: Związki o charakterze spółdzielczym z lat 1933-1939, sygn. 17-22 Zrzeszenia przemysłowców, rzemieślników, przedsiębiorców, inteligencji pracującej, działkowców z lat 1925-1939, sygn. 23-49, 49a Organizacje wojskowe, społeczne, młodzieżowe z lat 1927-1939, sygn. 50-102, 101a, 102a Organizacje żydowskie - polityczne, kulturalne, charytatywne, sportowe z lat 1927-1939, sygn. 103-131 Stowarzyszenia o charakterze kulturalnym, opieka nad młodzieżą szkolną z lat 1924-1939, sygn. 132-162 Kluby i stowarzyszenia o charakterze sportowym z lat 1930-1939, sygn. 163-179 Stowarzyszenia o charakterze kulturalnym z lat 1924-1939, sygn. 180-188, brak sygn. 185 Związki zawodowe z lat 1929-1939, sygn. 189-212 Wnioski i odpowiedzi w sprawie wykupu gruntów z lat 1936-1938, sygn. 213 Number of units in the group: 221
12/778/0 Akta gminy Bobrowniki 1905-1945 0 Unroll
Wójt Gminy Bobrowniki: Kontrola wpływających pism z lat 1905-1911, sygn. 1 Spis osób mających prawo głosu na zebraniach gminnych z lat 1906, sygn. 2 Uchwały zebrań gminnych z lat 1907-1923, sygn. 3 Kasa główna z lat 1913-1914, sygn. 4a Zarząd Gminy Bobrowniki: Dział Ogólnoorganizacyjny: Przepisy i zarządzenia ogólne z lat 1937-1939, sygn. 4 Protokoły posiedzeń Rady Gminnej i Komisji Drogowo-Budowlanej z lat [1907] 1918-1939, sygn. 5-20, 22a Kontrola zewnętrzna - nadzór, sygn. 22 Dział Gospodarki Gminnej: Drogi i place publiczne z lat 1938-1939, sygn. 23 Rolnictwo z lat 1938-1939, sygn. 24 Przemysł i handel z lat 1935-1939, sygn. 25-26 Dział Administracji Społecznej: Zdrowie publiczne z lat 1933-1937, sygn. 27-28 Bezrobocie: listy bezrobotnych, protokoły posiedzeń komitetu pomocy bezrobotnym oraz komitetu opieki nad dziećmi i młodzieżą z lat 1936-1939, sygn. 29-31 Dział Administracyjny: Obrona przeciwlotnicza z lat 1937, sygn. 32 Budownictwa: budowa szkół z lat 1934-1939, sygn. 33-34 Aprowizacja z lat 1936-1937, sygn. 35 Sądownictwo z lat 1937-1938, sygn. 36 Kółko łowieckie, sygn. 37 Ewidencja ludności z lat 1924-1934, sygn. 37a Gemeinde Bobrowniki: Allgemeine Verwaltung (Administracja ogólna): zarządzenia władz okupacyjnych z lat 1939-1945, sygn. 38-42 Polizei (Policja): zarządzenia policyjne z lat 1940-1945, sygn. 43-47 Bau-Wohnungs und Siedlungswesen (Budownictwo, Gospodarka Mieszkaniowa, Osadnictwo): sprawy przesiedleńcze z lat 1942-1944, sygn. 48-49 Wirtschaftliche Betätigung (Działalność gospodarcza): wykaz zakładów przemysłowych i właścicieli gruntów z lat 1940-1942, sygn. 50-52 Finanz und Steuerverwaltung (Finanse i podatki): budżet, sprawy kasowe z lat 1940-1944, sygn. 53-60 Number of units in the group: 69
12/779/0 Akta gminy Gzichów 1877-1937 0 Unroll
Zarząd Gminy Gzichów /Upravlenie Gminy Gzihov/: Utrzymanie Urzędu Gminnego z lat 1877, sygn. 1 Uchwały zebrań gminnych z lat 1897-1902, sygn. 2 Number of units in the group: 6
12/780/0 Akta gminy Grodziec 1831-1939 0 Unroll
Wójt Gminy Grodziec: Sprawy administracyjne: Towarzystwo Kredytowe Dóbr Grodziec, sprawy włościańskie i ubezpieczenia z lat 1831-1864, sygn. 1-5 Zarząd Gminy Grodziec: Dział Ogólnoorganizacyjny: Uchwały Rady Gminnej z lat 1915-1932, sygn. 6-10 Protokoły posiedzeń Zarządu Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej z lat 1934-1939, sygn. 11 Number of units in the group: 20
12/781/0 Akta gminy Niwka 1930-1945 0 Unroll
Zarząd Gminy Niwka: Dział Ogólnoorganizacyjny: protokoły posiedzeń Rady Gminnej z lat 1931-1939, sygn. 1 Dział Finansowo-Budżetowy: budżet gminy z lat 1939-1940, sygn. 2 Dział Administracyjny: Ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1930-1933, sygn. 3-4 Bezpieczeństwo i porządek publiczny z lat 1939, sygn. 5 Budownictwo z lat 1933-1939, sygn. 6-8 Gemeinde Niwka: Allgemeinde Verwaltung (Administracja Ogólna): kroniki rodzinne z lat 1940-1945, sygn. 9-20 Fürsorgewesen und Jugendhilfe (Opieka społeczna i opieka nad młodocianymi): listy zapomóg z lat 1939-1940, sygn. 21-22 Bau-Wohnung-und Siedlungswesen (Budownictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Osadnictwo): planowanie, ogródki działkowe z lat 1940-1944, sygn. 23-28 Wirtschaftliche Betätigung (Działalność gospodarcza): zaopatrzenie w wodę, regulacja Białej Przemszy z lat 1940-1942, sygn. 29-30 Finanz und Steierverwaltung (Finanse i podatki): sprawy budżetowe i podatkowe z lat 1939-1944, sygn. 31-42 Number of units in the group: 50
12/782/0 Akta gminy Olkusko - Siewierskiej Strzemieszyce 1817-1943 0 Unroll
Upravlenie Gminy Olkusko-Severzskej /Zarząd Gminy Olkusko-Siewierskiej/: Wydział Ogólny: Sprawy organizacyjne z lat 1867-1885, sygn. 1-5 Zarządzenia władz z lat 1875-1894, sygn. 6-13 Sprawy osobowe z lat 1882-1909, sygn. 14-17 Statystyka gospodarcza z lat 1867-1910, sygn. 18-35 Sprawy włościańskie, górnicze: korespondencja z wójtami, sołtysami, komisarzami do spraw włościańskich z lat 1875-1910, sygn. 36-76, 61a, 62a Sprawy handlu, przemysłu i rzemiosła z lat 1818-1909, sygn. 77-98 Wydział Skarbowy: Budżety i sprawozdania finansowe z lat 1920-1943, sygn. 99-120 Kasa gminna z lat 1876-1883, sygn. 121-122 Sprawy podatkowe z lat 1818-1914, sygn. 123-156 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa z lat 1896-1913, sygn. 157-163 Wydział Policyjno-Wojskowy: Przepisy policyjne: sprawy cudzoziemców, paszporty z lat 1818-1910, sygn. 164-286 Ruch ludności: księgi ludności stałej, przesiedlenia z lat 1857-1903, sygn. 287-316 Sprawy sanitarne: nadzór nad zdrowotnością z lat 1834-1910, sygn. 317-333 Sąd gminny: sprawy karnoadministracyjne z lat 1864-1913, sygn. 334-380 Sprawy wojskowe: mobilizacja, kwaterunek z lat 1865-1903, sygn. 381-411 Wydział Administracyjny: Sprawy szkolne i kościelne z lat 1817-1909, sygn.412-436 Sprawy budowlane: budowa dróg i mostów z lat 1850-1907, sygn. 437-444 Obrona przeciwpożarowa: straż ziemska i obywatelska z lat 1824-1914, sygn. 445-467 Sprawy ludnościowe z lat 1865-1907, sygn. 468-478 Number of units in the group: 489
12/783/0 Akta gminy Wojkowice Kościelne 1922-1941 0 Unroll
Zarząd Gminy Wojkowice Kościelne Dział Ogólnoorganizacyjny: uchwały i protokoły Rady Gminnej, spisy wyborców z lat 1922-1939, sygn. 1-12 Dział Gospodarki Gminnej: sprawy oświaty, kultury i sztuki z lat 1938-1939, sygn. 13 Dział Administracyjny: sprawy przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego z lat 1938-1939, sygn. 14 Dział Finansowo-Budżetowy: księgi kasowe z lat 1934-1940, sygn. 15-20 Number of units in the group: 26
12/784/0 Akta gminy Zagórze 1832-1951 0 Unroll
Upravlenie Gminy Zagórze /Zarząd Gminy Zagórze/: Sprawy ogólne: zarządzenia, cyrkularze, wykazy statystyczne, sprawy włościańskie, przesiedlenia, sprawy gospodarcze z lat 1838-1878, sygn. 1-43 Sprawy policyjno-wojskowe: sąd gminny, sprawy karne, wojskowe z lat 1851-1879, sygn. 44-60 Sprawy administracyjne: straż ziemska i ogniowa, sprawy szkolne, kościelne, zdrowia i opieki społecznej, sprawy budowlane z lat 1832-1874, sygn. 61-87 Zarząd Gminy Zagórze: 1. Dział Ogólnoorganizacyjny: Sprawy organizacyjne: organizacja, wybory do Rady Gminnej, sprawy osobowe pracowników gminnych z lat 1917-1939, sygn. 88-115 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych: uchwały, sprawy włościańskie z lat 1910-1939, sygn. 116-161 Kontrola wewnętrzna: komisja rewizyjna z lat 1927-1940, sygn.162-169 Majątek gminy z lat 1911-1939, sygn. 170-217 2. Dział Finansowo-Budżetowy: Budżety, dochody i wydatki: sprawozdawczość finansowa z lat 1910-1944, sygn. 218-282 Sprawy podatkowe i kredytowe z lat 1910-1936, sygn. 283-348 3. Dział Gospodarki Gminnej: Drogi i place publiczne z lat 1894-1939, sygn. 349-365 Sprawy szkoleń i kościelne z lat 1915-1933, sygn. 366-389 Sprawy zdrowia i opieki społecznej z lat 1916-1920, sygn. 390-404 Sprawy bezrobocia z lat 1924-1939, sygn. 405-428 Sprawy rolne z lat 1931-1934, sygn. 429-438 4. Dział Administracyjny: Wybory do Sejmu i Senatu RP z lat 1931-1939, sygn. 459-472 Zarządzenia administracyjne z lat 1922-1932, sygn. 473-485 Ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1917-1934, sygn. 486-494 Bezpieczeństwo i porządek publiczny z lat 1915-1939, sygn. 495-509 Straż pożarna z lat 1921-1939, sygn. 510-515 Sprawy wojskowe z lat 1915-1939, sygn. 516-522 Sprawy budowlane z lat 1894-1944, sygn. 523-549 Sprawy aprowizacyjne z lat 1915-1930, sygn. 550-557 Sprawy sądowe z lat 1915-1929, sygn. 558-561 Number of units in the group: 568
12/785/0 Akta gminy Ząbkowice 1939-1945 0 Unroll
Gemeinde Zombkowitz /Gmina Ząbkowice/: Allgemeine Verwaltung /Administracja Ogólna/: zarządzenie starosty będzińskiego w sprawie utrzymania spokoju i bezpieczeństwa z lat 1939, sygn. 1 Polizei /Policja/: konfiskata radioodbiorników, sprawy meldunkowe z lat 1939-1945, sygn. 2-5 Bau-Wohnung und Siedlungswesen /Budownictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Osadnictwo/: budownictwo mieszkaniowe z lat 1940-1942, sygn. 6 Wirtschftsförderung: wykazy polskich zakładów przemysłowych z lat 1944, sygn. 7-9 Finanz und Steuerwesen /Finanse i podatki/: sprawy zarobkowe z lat 1943-1944, sygn. 10-11 Number of units in the group: 12
12/786/0 Akta gminy Rokitno Szlacheckie 1933-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 16
12/787/0 Akta stanu cywilnego Ewangelicko - Augsburskiego Filiału w Będzinie (Dąbrowie) 1844-1904 0 Unroll
Number of units in the group: 99
12/788/0 Akta stanu cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Będzin 1826-1914 0 Unroll
Number of units in the group: 178
12/789/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Będzinie [1808-1825] 1826-1916 0 Unroll
I Akta stanu cywilnego gminy Będzin z lat 1808-1825 1. Księgi urodzeń z lat 1808-1825, sygn. 1-49 2. Księgi małżeństw z lat 1808-1825, sygn. 50-96 3. Księgi zgonów z lat 1808-1825, sygn. 97-145 4. Alegata z lat 1821-1825, sygn. 146-153 II Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Będzinie z lat 1826-1883 1. Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1883, sygn. 154-211 2. Alegata z lat 1826-1883, sygn. 212-262 Spis zdawczo-odbiorczy nr 2 Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z skorowidzami z lat 1884-1916, sygn. 2/1-2/22, 2/24, 2/26-2/35 Alegata z lat 1884-1916, sygn. 2/36-2/66 Skorowidz do księgi urodzeń małźeństw i zgonów z lat 1905-1906, sygn. 2/23, 2/25 Number of units in the group: 328
Showing 761 to 780 of 2,935 entries.