Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/61/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Straconce [1945-1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzania: protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji: Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo- Budżetowej, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Kultury Fizycznej i Turystyki, Mandatowej, Rolnictwa i Leśnictwa, Zdrowia, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-35, 12a-e, 13a, 15a, 16a-b, 17a, 20a-b, 29a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania finansowe, z lat 1955-1971, sygn. 36-46, 32a, 44a 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: projekt mostu stałego na potoku "Woda Straceńska", projekt domu nauczycielskiego i przedszkola, projekt budowy "Domu Gromadzkiego", z lat 1956-1966, sygn. 47-52 4. Rekwalifikacja 2017 r.: książki meldunkowe, akta osobowe pracowników GRN, z lat 1945-1966, sygn. 68-78 Number of units in the group: 78
13/62/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wapienicy [1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji: Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Planu Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia, Zdrowia i Opieki Społecznej, protokoły posiedzeń Prezydium, plany gospodarcze, protokoły zebrań wiejskich, kontrole, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-35, 8a-f, 12a, 15a-b, 16a, 17a-b, 18a, 26a-f, 28a-c, 29a, 35b-d, 35f 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania finansowe, z lat 1956-1971, sygn. 36-51, 45a, 51a 3. Administracja spraw wewnętrznych: spis powszechny ludności-zestawienie zbiorcze, z 1970 r. , sygn. 35a 4. Rekwalifikacja 2017 r.: książki meldunkowe, z lat 1954-1960, sygn. 82-91 5. Spis zdawczo-odbiorczy, nab. 1730/2017: ewidencja postulatów i wniosków, książki kontroli, plany i realizacja czynów społecznych, z lat 1964-1972, sygn. 92-95 Number of units in the group: 95
13/63/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkowicach [1954] 1955-1972 [1973] 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo- Budżetowej, Kultury, Oświaty, Wychowania i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności, protokoły posiedzeń Prezydium, kontrole, sprawozdania z działalności, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-39, 13a-b, 14a, 16a, 17a, 18a, 19a, 31a-c, 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1972[1973], sygn. 40-54, 52a, 54a 3. Nabytek z 2019 r. Program rozwoju gromady, plany gospodarcze, plan zagospodarowania przestrzennego z lat 1967-1971, sygn. 55-62 Number of units in the group: 74
13/64/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zabrzegu [1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo- Budżetowej, Mandatowej, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Zaopatrzenia, protokoły posiedzeń Prezydium, kontrole, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-38, 13a-e, 15a, 17a, 19a, 20a, 21a, 34a-h, 38a-b 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, sprawozdania finansowe, z lat 1955-1972, sygn. 39-53, 51a, 52a, 53a Number of units in the group: 76
13/65/0 vacat - Powiatowy Komitet Wyborczy w Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/66/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/67/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/68/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/69/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/70/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/71/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/72/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/73/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/74/0 Miejski Komitet Obrońców Pokoju w Bielsku-Białej 1950-1953 0 Unroll
1. Organizacja: okólniki i instrukcje Polskiego KOP i Wojewódzkiego KOP oraz skład osobowy MKOP, z lat 1950-1953, sygn. 1-3 2. Działalność: protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, sprawozdania roczne i miesięczne z działalności, rezolucje, z lat 1950-1953, sygn. 4-6 3. Działalność Obwodowych Komitetów Obrońców Pokoju: protokoły zebrań i rezolucje Obwodowych Komitetów Obrońców Pokoju, z lat 1950-1951, sygn. 7-8 4. Działalność Zakładowych Komitetów Obrońców Pokoju: wykaz komitetów obrońców pokoju w zakładach pracy, instytucjach, organizacjach społecznych, szkołach, protokoły zebrań, sprawozdanie z działalności, protokoły lustracji zakładowych komitetów obrońców pokoju, z lat 1951-1953, sygn. 9-12 5. Działalność Szkolnych Komitetów Obrońców Pokoju: protokoły zebrań Szkolnych Komitetów Obrońców Pokoju oraz sprawozdania z ich działalności, z lat 1951-1953, sygn. 13-14 6. Akcje MKOP: sprawozdania obwodowych komitetów obrońców pokoju, rezolucje pracowników zakładu pracy, adresy młodzieży szkolnej dotyczące Apelu Sztokholmskiego, instrukcje i korespondencje, zobowiązania załóg zakładów pracy dotyczące II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w Warszawie, sprawozdanie z akcji przenoszenia uchwał II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju na terenie obwodu i szkół, sprawozdania MKOP sprawozdanie związków i stowarzyszeń w Bielsku dotyczące akcji zbierania darów dla ludności koreańskiej, apel działaczy społecznych do Episkopatu Polski o uregulowanie administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich, protokoły i sprawozdania, organizacje i sprawozdania obwodowych komitetów obrońców pokoju dotyczące Narodowego Plebiscytu Pokoju, stan organizacyjny, przygotowanie do Plebiscytu w zakładach pracy, protokoły zebrań, sprawozdania z przebiegu i wyniku plebiscytu w zakładach pracy, instytucjach, organizacjach społecznych, szkołach, z lat 1950-1952, sygn. 15-37 7. Referaty: referaty dotyczące sprawozdań społeczno-politycznych, walki o pokój, z lat 1951-1953, sygn. 38 Number of units in the group: 38
13/75/0 Kancelaria notariusza dr Augusta Floriana w Bielsku 1870-1894 0 Unroll
Number of units in the group: 24
13/76/0 Kancelaria notariusza dr Alfreda Michla w Bielsku 1894-1900 0 Unroll
Number of units in the group: 16
13/77/0 Kancelaria notariusza Mathiasa Schoessera w Bielsku 1851-1870 0 Unroll
Number of units in the group: 7
13/78/0 Sąd Grodzki w Bielsku [1897-1928] 1929-1937 0 Unroll
1. Sąd Powiatowy w Bielsku Oddział IV: akta spraw karnych, z lat [1927]1928-1928, sygn. 1-13 2. Sąd Grodzki w Bielsku: akta spraw karnych, z lat 1928-1937, sygn. 14-60 3. Nabytek z 2019 r. z lat [1897-1928] 1929-1939 sygn. 61-210, dzienniki prezydialne, skorowidze do dzienników, księgi kontroli i zawiadomień pocztowych, księgi kasowe, repertoria (A, C, Cw, E, M, km) imiennie skorowidze do repertoriów, rejestry sprawa sądowych Number of units in the group: 210
13/79/0 Sąd Pracy w Bielsku [1909-1928] 1929-1939 [1945] 0 Unroll
1. Akta spraw karnych, z 1934 r., sygn. 1-10 2. Akta spraw cywilnych, z lat 1934-1938, sygn. 11-52 3. Nabytek z 2019 r. z lat [1909-1928] 1929-1939 [1945] (sygn. 53-70), dzienniki prezydialne, terminarze rozpraw, repertoria Co, Cpr, , rejestry, repertorium Wpr Number of units in the group: 70
13/80/0 Sąd Obwodowy w Bielsku 1851-1945 0 Unroll
1. Zgłoszenia do rejestru handlowego firm handlowych, fabryk sukna, innych fabryk, przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Bielska oraz korespondencja związana ze zmianami osobowymi lub majątkowymi właścicieli, celem wpisania ich do rejestru handlowego, z lat 1851-1945, sygn. 1-801 2. Nabytek 2018 r. (sygn. 802-803) Rozporządzenia majątkiem po zmarłych. 3. Przesunięcie z 2019 r. (sygn. 804-805). Sprawa spadkowa, sprawa opiekuńcza. 4. Nabytek z 2019 r. (sygn.806-813). Rejestry i skorowidze do rejestrów. Number of units in the group: 813
Showing 61 to 80 of 1,416 entries.