Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/334/0 Zrzeszenie Lekarzy i Techników Weterynarii Oddział w Bielsku-Białej 1972-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/335/0 Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna przy 2 Urzędzie Skarbowym w Bielsku 1937-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 19
13/336/0 Urząd Miejski w Bielsku-Białej 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/337/0 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "Belmatex" w Bielsku-Białej [1946-1972] 1972-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 60985
13/338/0 Państwowe Gospodarstwo Rybackie Nowy Dwór w Czechowicach-Dziedzicach [1859]1956-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 19
13/339/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego "Krepol" w Bielsku-Białej [1945-1949]1950-1995 [1995-2001] 0 Unroll
Number of units in the group: 671
13/340/0 Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Dyrekcja Naczelna w Warszawie 1946-1950 0 Unroll
I. Rada Gospodarcza PZbWP z lat 1946-1949 /sygn.1 - 5/ sprawozdania z działalności CHD, preliminarze Dyrekcji Naczelnej CHD oraz sprawozdania z ich wykonania, wykazy przedsiębiorstw związkowych oraz korespondencja. II. Główna Komisja Rewizyjna PZbWP z lat 1947-1949 /sygn.6/ sprawozdania Dyrekcji Naczelnej CHD oraz sprawozdania z kontroli jej działalności i likwidacji III. Dyrekcja Naczelna Centrali Handlu Detalicznego PZbWP z lat 1946-1950 /sygn.7 - 822/ 1. Sprawy organizacyjne Dyrekcji CHD z lat 1946-1949 /sygn.7 - 21/ statut PZbWP, statut tymczasowy CHD, statut Centrali Handlowo - Gospodarczej oraz statut i regulaminy Spółdzielni Gospodarczej, okólniki, schematy organizacyjne i instrukcje kancelaryjne, protokoły z posiedzeń DNCHD, Rady Nadzorczej CHD oraz protokoły z różnych zebrań, konferencji, zjazdów i odpraw, materiały przygotowane na Radę Gospodarczą, protokoły Rady Gospodarczej, korespondencja z Główną Komisją Rewizyjną PZbWP, rejestr członków ND CHD, sprawozdania z działalności Dyrekcji, materiały dot. Przekształcenia CHD w Spółdzielnię Gospodarczą PZbWP 2. Sekretariat Główny z lat 1946-1950 /sygn.22 - 369/ korespondencja z terenowymi zarządami Kół PZbWP, urzędami, Delegaturami wojew. Oraz z poszczególnymi sklepami CHD rozmieszczonymi na terenie całego kraju, życzenia świąteczne oraz wycinki prasowe. 3. Referat Osobowy z lat 1946-1950 /sygn.370 - 408/ wykazy pracowników DN CHD oraz delegatur wojew., kwestionariusze personalne, podania i umowy o pracę, zaszeregowania i uposażenia, sprawy urlopowe, zaświadczenia o pracy w CHD 4. Referat Gospodarczy z lat 1946-1949 /sygn.409 -413/ umowy handlowe, umowy o najem lokali, wykazy ruchomości poszczególnych sklepów, sprawy remontowo - inwestycyjne, korespondencja 5. Wydział Kontroli i Sprawozdawczości z lat 1946-1950 /sygn.414 - 432/ dane statystyczne czynnych placówek CHD, wykazy sklepów CHD, sprawozdania z działalności placówek CHD, materiały z kontroli i zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z kontroli sklepów CHD, korespondencja 6. Wydział Finansowy z lat 1946-1950 /sygn.433 - 771/ instrukcje finansowe, korespondencja z delegaturami wojew., protokoły badania rachunkowości, preliminarze budżetowe, bilanse, finansowe zastawienia Delegatur, miesięczne sprawozdania finansowe sklepów CHD z terenu całego kraju, listy płac DN CHD i jej delegatur 7. Wydział Likwidacyjny z lat 1946-1950 /sygn.772 - 814/ regulaminy i wytyczne Komisji Likwidacyjnej CHD, protokoły z posiedzeń Dł. Kom. Likwidacyjno -Szacunkowej, korespondencja Komisji z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu w sprawie przekazania akt CHD, uwagi i opinie kontrolerów o likwidacji poszczególnych sklepów, ankiety albumowe sklepów, materiały dot. Likwidacji sklepów CHD, protokoły zdawczo - odbiorcze tych sklepów. 8. Wydział Handlowy z lat 1946-1950 /sygn.15 -822/ sprawy ogólno - handlowe, wykazy placówek CHD, sprawozdania z wystawy w Czechosłowacji, korespondencja. Number of units in the group: 822
13/341/0 Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Wojewódzka Delegatura w Krakowie 1946-1950 0 Unroll
Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Wojewódzka Delegatura w Krakowie z lat 1946-1950 /sygn.823-940/ 1. Wydział Ogólno - Organizacyjny z lat 1946-1950 /sygn.823 - 840/ zarządzenie i okólniki DN CHD, sprawozdania delegata wojew. Delegatury Kraków, protokoły rewidentów, korespondencja ze sklepani i DN, sprawy osobowe Delegatury Kraków 2. Wydział Finansowo - Rachunkowy z lat 1946-1949 /sygn.841 - 920/ rozliczenia finansowe Delegatury CHD Kraków, korespondencja finansowa, księgi główna Delegatury CHD Kraków i poszczególnych sklepów z terenu woj.krakowskiego, miesięczne sprawozdania finansowe sklepów CHD /woj.krakowskie/ 3. Sprawy likwidacyjne Delegatury Kraków z lat 1949 /sygn.921 - 940/ protokoły zdawczo - odbiorcze poszczególnych sklepów CHD z terenu województwa Number of units in the group: 118
13/342/0 Akta miasta Lanckorony [1766] 1795-1934 [1939] 0 Unroll
I. Magistrat miasta Lanckorony z lat 1766-1866 /sygn. 1-51/ 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne z lat 1766,1795-1866 /sygn. 1-20/ koncept petycji do króla Stanisława Poniatowskiego i odpowiedź z kancelarii królewskiej, ustalenie i opisanie granic miasta, protokoły z sesji magistratu, akta dot. uprawnień i posiadłości miasta, księgi obywateli, akta sądowe magistratu, ogłoszenia licytacji i protokoły z licytacji dzierżawy dochodów miejskich, opisy majątku miasta, inwentarze majątku miasta, książka likwidacyjna wydatków, 2. Sprawy finansowe z lat 1833-1864 /sygn. 21-51/ sprawy podatkowe, dzienniki kasowe, preliminarze, księgi kontowe kasy miejskiej, protokoły czynności kasy, księgi przychodów i rozchodów, rozliczenia kasowe, skontrum kasy, zestawienia rachunków i protokół podawczy II. Rada i Urząd Miejski miasta Lanckorony z lat 1867-1918 /sygn. 52-180/ 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne z lat 1867-1918 /sygn. 52-94/ protokoły z posiedzeń rady, księgi uchwał, okólniki i zarządzenia, korespondencja, orzeczenia C.K. Rady Szkolnej Krajowej w sprawie organizacji szkoły ludowej w Lanckoronie, protokoły ewidencji sądownie karanych, rejestry kar, protokoły czynności urzędu, listy roczne przysięgłych w C.K. Sądzie Obwodowym w Wadowicach, obwieszczenia i protokoły licytacji dochodów miejskich, protokół z lustracji majątku gminnego, sprawy ubezpieczeniowe, opis gruntów przynależnych do miasta, inwentarze majątku miasta, księgi meldunkowe, materiały dot. pospolitego ruszenia, księga meldunkowa 54 pułku obrony krajowej, sprawy gospodarcze, budowlane i drogowe, sprawy mieszkaniowe, wykazy właścicieli budynków, rejestr pozwoleń budowlanych, księga zapisów poboru kart na cukier i naftę, wykaz stanu bydła rogatego w gminie, sprawy podwód 2. Sprawy finansowe z lat 1867-1918 /sygn. 95-154/ sprawy podatkowe, preliminarz przychodu i rozchodu, preliminarz budżetowy, preliminarz dochodów i wydatków zwyczajnych funduszu szkolnego, budżet miasta, dzienniki kasowe przychodów i wydatków, księgi kontowe, księgi kontowe funduszu zarodowego, księgi kontowe funduszu majątku zakładowego, dzienniki kasowe majątku zakładowego, zamknięcie rachunków majątku zakładowego, sumaryczny rachunek kasy miejskiej, książki likwidacyjne dochodów i wydatków kasy miejskiej, książka kwitowa, wykazy i raporty kasowe, korespondencja 3. Pomoce kancelaryjne z lat 1873-1917 /sygn. 155-180/ dzienniki podawcze, indeksy do dziennika podawczego, indeks do protokołu czynności III. Zarząd Miejski w Lanckoronie z lat1918-1934 /1939/ /sygn. 181-282/ 1. Sprawy organizacyjne i administracyjno-gospodarcze z lat 1918-1939 /sygn. 181 - 226/ okólniki i zarządzenia, protokoły z posiedzeń, księgi uchwał, sprawozdania z lustracji majątku gminy, księgi inwentarzowe majątku, ubezpieczenia, projekt regulacji i upiększania miasta, wykaz budynków wraz z przedmieściami Jastrzębią i Łaśnicą, sprawy społeczno - kulturalne, poświadczenia przynależności do gminy, korespondencja w sprawach organizacyjno - administracyjnych, księgi meldunkowe, spisy wyborców do Sejmu i Senatu oraz zwierzchności gminnej, ankiety rejestracji studzien na terenie gminy, spis obowiązkowych świadczeń w naturze, wykazy osób które otrzymały przydziały żywnościowe i paszowe, korespondencja w sprawach administracyjno - gosp. 2. Sprawy finansowe z lat 1918-1936 /sygn. 227-272/ preliminarz budżetowy, budżet miasta, sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego, dziennik główna, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi kontowe, dzienniki zestawień, dzienniki ogólne przychodu dziennego, podręczne księgi kasowe, ewidencja należności czynnych i biernych, preliminarz gminnego funduszu drogowego, dziennik poboru składki ogniowej, księgi, dzienniki i arkusze podatkowe, korespondencja. 3. Pomoce kancelaryjne z lat 1916-1931 /sygn. 273-282/ dzienniki podawcze, indeks do exhibitu IV Zakłady i fundusze przy Zarządzie Miejskim w Lanckoronie z lat 1845-1934 /sygn. 283-321/ 1. Gminna Kasa Pożyczkowa z lat 1845...1914 /sygn. 283-298/ wykazy członków Kasy, księga poręczeń, księgi kontowe, dzienniki kasy pożyczkowej, skrypty dłużne, księgi dłużników, zamknięcie rachunków, kwitariusze, korespondencja finansowa, 2. Fundusz Ubogich z lat 1894-1930 /sygn. 299-309/ inwentarz majątku funduszu ubogich, księgi kasowe, zamknięcie rachunków, księga kwitowa, ewidencja należności czynnych i biernych 3. Szpital i Zakład Domu Ubogich z lat 1870...1893 /sygn. 310-312/ dziennik przychodu i wydatków, księga likwidacyjna dochodów i wydatków 4. Konkurencja z lat 1888...1925 /sygn. 313-319/ dziennik konkurencyjny na odrestaurowanie kościoła parafialnego, dzienniki zabranych ofiar i datków, księga biercza konkurencji kościelnej na budowę wikarówki, dziennik kasowy kaplicy na Dziale w gminie Lanckorona, dziennik rozchodów i dochodów funduszu kościoła p.w. Św. Krzyża 5. Inne z lat 1902-1903, 1921-1923 /sygn. 320-321/ dzienni kasowy czytelni ludowej, dziennik straży ogniowej Number of units in the group: 329
13/343/0 Szpital im. Jerzego Gromkowskiego w Oświęcimiu-Rajsku 1953-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/344/0 Bank Inwestycyjny w Oświęcimiu 1950-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 402
13/345/0 Sąd Grodzki w Oświęcimiu 1919-1939 [1946] 0 Unroll
I. Sąd Powiatowy w Oświęcimiu z lat 1919-1928 /sygn.1 - 1358/ 1. Akta cywilne sporne z lat 1920-1921 /sygn.1 - 3/ akta cywilne sporne o uznanie i przeniesienie prawa własności parcel gruntowych 2. Akta cywilne niesporne z lat 1919-1928 /sygn.4 - 1327/ akta pertraktacji spadkowych i akta opiekuńcze 3. Rejestry, indeksy i inne pomoce ewidencyjne z lat 1919-1928 /sygn.1328 - 1358/ podziały czynności Sądu, rejestry i dzienniki prezydialne, spisy imienne, rejestry do poszczególnych grup rzeczowych II. Sąd Grodzki w Oświęcimiu z lat 1929-1939 /sygn.1359 - 3298/ 1. Akta cywilne sporne z lat 1929-1939 /sygn.1359 - 1622/ akta cywilne sporne o: uznanie prawa własności, ochronę stanu posiadania, dopuszczenie do zarządu, przywrócenia zakłóconego posiadania, rozwiązanie umowy najmu, zaprzeczenie prawa przejazdu, dzierżawy gruntów, unieważnienia kontraktów sprzedaży, zwrot pożyczek i odszkodowania zgłoszone przez zakłady przemysłowe, firmy, fabryki i spółki, spółdzielnie rolnicze i kółka rolnicze, bank handlowy, PKP, sanatoria i ubezpieczalnie społeczne, gminy miejskie i wyznaniowe, majątki ziemskie, szkoły zawodowe i zakłady rzemieślnicze, stowarzyszenia i osoby prywatne, sprawy o ojcostwo i alimentację 2. Akta cywilne niesporne z lat 1929-1939 /sygn.1623 - 3117/ akta pertraktacji spadkowych /A/ i akta opiekuńcze /P/ 3. Akta cywilne egzekucyjne z lat 1930-1939 /sygn.3118 - 3131/ sprawy egzekucji i przymusowej sprzedaży dóbr, licytacje realności, wnioski o wszczęcie egzekucji nieruchomości 4. Akta karne 1930-1939 /sygn.3132 - 3204/ sprawy karno - skarbowe, fałszerstwo monety, wyłudzenia pieniędzy, uszkodzenia ciała i wymuszenia, nielegalna działalność stowarzyszeń, zaburzenia robotnicze 5. Rejestry, indeksy i inne pomoce ewidencyjne z lat 1929-1939 /sygn.3205 - 3283/ podziały czynności Sądu, dzienniki prezydialne, terminarze rozpraw, spisy imienne, rejestry do poszczególnych grup rzeczowych 6. Komornik Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu z lat 1935-1939 /sygn.3284 - 3298/ zarządzenia, wykazy i korespondencja, terminarz czynności, księgi pieniężne, repertoria i skorowidze. III. Dopływy z roku 1996 (po skontrum). Akta z lat 1919-1936 /sygn.3299-3311/ Akta pertraktacji spadkowych /A/, Akta opiekuńcze /P/ IV. Dopływ z roku 2006 /z zespołu nr 16/222/ . Akta z lat1925-1939 / sygn.3312-3318/ Akta opiekuńcze /P/, Akta spraw kuratelarnych, Akta karne, Pomoce ewidencyjne. V. Przesunięcie 2010 (Sąd Powiatowy w Oświęcimiu) z lat 1920, 1925, 1926, 1929, 1931 /sygn.3319-3320/ Akta spraw cywilnych C. VI. Podział jednostki 1992 a. Akta z lat 1932-1936 /sygn.3321-3324/ Akta spraw spadkowych A. VII. Przesunięcia z 2010 r. akta z lat 1926-1939 /sygn.3325-3331/ Akta spraw cywilnych P i N, wykazy osób aresztowanych, akta prezydialne. VIII. Przesunięcia z 2013 r. akta z lat 1919-1921 /sygn.3332/ Akta sprawy kuratelarnej L. IX. Przesunięcie z 2016 r. akta z lat 1930, 1936 [1936] /sygn. 3333-3334/ Akta spraw spadkowych A. Number of units in the group: 3340
13/346/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Wadowickiego w Wadowicach 1898-1951 0 Unroll
I. Okres galicyjski z lat 1898-1918 /sygn.1-15/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1909-1910 /sygn.1-2/ statuty emertytalne 2. Sprawy finansowe z lat 1906-1918 /sygn.3-14/ zamknięcia rachunków 3. Sprawy kredytowe z lat 1898-1901 /sygn.15/ księga dłużników hipotecznych II. Okres międzywojenny z lat 1919-1939 [1940] /sygn.16-54/ 1. Sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1919,1929-1939 /sygn.6-27/ statut KKO, statut ubezpieczeniowy pracowników KKO, polisy ubezpieczeniowe, rejestr handlowy, sprawozdania Dyrekcji KKO i Komisji Rewizyjnej, wybory rady, księga uchwał, sprawozdania z lustracji i zarządzenia poinspekcyjne 2. Sprawy finansowe z lat 1919...1926-1939 /sygn.28-45/ preliminarze budżetowe, bilanse, zamknięcia rachunków 3. Sprawy kredytowe z lat 1930-1940 /sygn.46-54/ księga pożyczek, arkusz pożyczek hipotecznych, księga zastawów pożyczek hipotecznych dolarowych, ekskonto weksli, instrukcja dotycząca kredytu akceptacyjnego, zestawienie rachunkowe III. Okres PRL z lat 1945-1951 /sygn.55-69/ 1. Sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1945-1948 /sygn.55-58/ statut KKO, sprawa rejestru handlowego, protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności 2. Sprawy kredytowe z lat 1947-1951 /sygn.59-64/ wykazy zarejestrowanych przedwojennych książeczek oszczędnościowych, układy konwersyjne 3. Likwidacja KKO z lat 1949-1951 /sygn.65-68/ zarządzenia i korespondencja dotycząca likwidacji KKO, rejestracja dokumentów na okaziciela, zgłoszenia na listę wierzytelności 4. Fundusz emerytalny z lat 1936-1951 /sygn.69/ protokoły z posiedzenia komisji, wykazy emerytów i korespondencja IV. Skontrum 1996 akta z lat 1935-1938 /sygn.70/ księga zamknięcia rachunków V. Przesunięcie z 2011 r. akta z lat 1937-1939 /sygn.71-73/ statut Kasy, księgi posiedzeń Dyrekcji oraz Rady Kasy. Number of units in the group: 77
13/347/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Oświęcimiu 1919-1952 0 Unroll
I. Okres międzywojenny z lat 1919-1939 /sygn.1-23/ 1. Sprawy finansowo-budżetowe z lat 1928,1932-1936 /sygn.1-6/ okólniki, inwentarze nieruchomości funduszu obrotowego i zasobowego, bilanse KKO 2. Sprawy kredytowe z lat 1919-1939 /sygn.7-23/ prośby o pożyczki, umowy o przeliczenie na podstawie skryptów dłużnych, zapisy kaucyjne, układy konwersyjne, papiery wartościowe, pożyczki terminowe, skrypty dłużne II. Okres okupacji hitlerowskiej z lat 1939-1943 /sygn.24-35/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943 /sygn.24/ zarządzenia m.in.w sprawie likwidacji KKO w Oświęcimiu 2. Sprawy finansowe z lat 1939-1943 /sygn.25-32/ inwentarz kosztów administracyjnych, pożyczek hipotecznych, bilanse miesięczne 3. Sprawy kredytowe z lat 1940-1942 /sygn.33-35/ zestawienie udzielonych pożyczek III. Okres PRL z lat 1945-1951 /sygn.36-53/ 1. Sprawy finansowo-administracyjne z lat 1945-1949 /sygn.36-44/ bilanse, inwentarz sum przechodnich, zamknięcia rachunków, protokoły z przeprowadzonej rejestracji dokumentów na okaziciela, rozliczenia z ukończonej akcji upłynniania weksli redyskontowanych przed wojną 2. Likwidacja KKO w Oświęcimiu z lat 1949-1951 /sygn.45-53/ zarządzenia i korespondencja, bilans otwarcia likwidacji, protokoły z nieściągniętych należności, wykaz nieruchomości KKO znajdujących się w administracji Banku Rolnego, protokół z przejęcia ruchomości przez NBP Oddział w Oświęcimiu, rejestracja dokumentów na okaziciela IV. Przesunięcie z 2011 r. akta z lat 1948-1952 /sygn.54,55/ bilanse i inwentarz Kasy, informacje o losach dokumentacji po likwidacji Kasy. Number of units in the group: 55
13/348/0 Wadowickie Zakłady Przemysłu Terenowego w Wadowicach [1941] 1945-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 62
13/349/0 Fabryka Wyrobów Bawełnianych "Bracia Czeczowiczka" w Andrychowie [1893-1902] 1906-1944 0 Unroll
I. Okres międzywojenny z lat 1920-1939 /sygn.1-37/ 1. Zarządzanie z lat 1920,1928-1939 /sygn.1-7/ wnioski o ubezpieczenie od wypadku, wyciąg hipoteczny stanu posiadania, sprawy dzierżaw, sprawozdania z kontroli, ceny i warunki ustalone przez niemiecki instytut tkanin bawełnianych w Lipsku, korespondencja 2. Finanse i księgowość z lat 1925-1939 /sygn.8-32/ zestawienia bilansu, wykaz wyników produkcji przemysłowej, roczne sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z działalności fabryki, plan amortyzacyjny urządzeń fabryki, wierzytelności amortyzacyjne, wykaz dłużników, zapisy kaucyjne, wykazy depozytów, rozliczenia prowizji, zestawienia inwestycji maszyn, wartość szacunkowa maszyn i urządzeń fabryki, zestawienie inwentarza urządzeń i wyrobów, sprawa zwrotu nadpłaconych należności celnych za aparaty, protokół w sprawie odbioru kasy 3. Zaopatrzenie rzeczowe z lat 1934,1939/sygn.33-35/ protokół zdawczo - odbiorczy towarów fabryki, zapas bawełny w magazynach, zobowiązanie dostaw towarowych 4. Realizacja produkcji z lat 1932, 1938 /sygn.36-37/ instrukcje dotyczące metod badania tkanin, protokoły wykonania i przejęcia urządzeń II. Okres II wojny światowej z lat 1939-1944 /sygn.38-98/ 1. Zarządzanie z lat 1939-1944 /sygn.38-49/ projekt statutu firmy, korespondencja w sprawach administracyjno - gospodarczych, wyciąg z księgi gruntowej, umowy, sprawozdania roczne z działalności fabryki, sprawozdania z kontroli, plan sytuacyjny fabryki, mapa katastralna gminy Andrychów 2. Finanse i księgowość z lat 1939-1944 /sygn.50-88/ zarządzenia, bilanse roczne, sprawozdania rachunkowe, rachunki nadzwyczajne, sprawozdania z kontroli bilansu, wykaz zakupionych surowców, stan majątku, zyski i straty, zestawienia poręczycieli, amortyzacja maszyn i urządzeń, zapas surowca i towarów, inwentaryzacja surowców, inwentarz urządzeń zakładu, magazynu przędzalni, tkalni, remanent przędzy i bawełny 3. Zaopatrzenie rzeczowe z lat 1939-1944 /sygn.89-99/ zestawienie zapasów towarowych, cenniki na wyroby bawełniane, zestawienie i rozmieszczenie maszyn do pisania i liczenia, oferty, stan towarów. 4. Dopływ 2009 r. z lat 1893-1936 /sygn.100-148/ Próbki materiałów włókienniczych. Number of units in the group: 148
13/350/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Wadowicach [1945-1949] 1950-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 686
13/351/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Powiatowy w Wadowicach 1946-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 7
13/352/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Wadowicach 1945-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 10
13/353/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Kętach 1945-1951 0 Unroll
I. Okres PRL z lat 1949-1951 /sygn.1 - 7/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1949-1951 /sygn.1-7/ zarządzenia, protokoły zdawczo - odbiorcze Banku, korespondencja, bilanse otwarcia likwidacji, plan uregulowania wierzytelności, lista zgłoszonych i przyjętych wierzytelności, zestawienie zobowiązań, rejestracja dokumentów na okaziciela. II. Przesunięcie z 2011 r. akta z lat 1945-1949 /sygn.8-12/ korespondencja organizacyjna, protokoły przekazania agend Kasy, protokoły rewizji Kasy, sprawy ubezpieczeniowe Kasy. Number of units in the group: 12
Showing 321 to 340 of 1,332 entries.