Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/147/0 Zjednoczone Fabryki Grempli Adolf Mänhardt Bielsko 1892-1945 0 Unroll
1. Korespondencja: korespondencja handlowa z zagranicznymi firmami handlowymi i przemysłowymi w sprawach budowy maszyn, ogólna korespondencja międzynarodowa i z władzami polskimi, z lat 1904-1945, sygn. 1-641 2. Izba Przemysłowo-Handlowa, z lat 1936-1939, sygn. 642-650 3. Polski Związek Przemysłowców Metalowych, z lat 1933-1940, sygn. 651-655 4. Polski Instytut Rozrachunkowy, z lat 1936-1940, sygn. 656-659 5. Zjednoczenie Maszyn Włókienniczych, z lat 1941-1940, sygn. 660 6. Polskie Towarzystwo Handlu Kompentacyjnego, z lat 1938-1942, sygn. 661-662 7. Państwowy Instytut Eksportowy, z lat 1937-1939, sygn. 663-668 8. Okólniki i zarządzenia, z lat 1940-1942, sygn. 669-671 9. Budowa maszyn, z lat 1938-1944, sygn. 672-678 10. Inne związki i zrzeszenia, z lat 1934-1939, sygn. 679-683 11. Obrona przeciwlotnicza: wskazówki alarmowe, organizacja osobowa w planie obrony przeciwlotu, organizacja służby sanitarnej, z lat 1933-1944, sygn. 684-694 12. Inwentarze: inwentarze urządzeń fabrycznych, z lat 1906-1940, sygn. 695-701 13. Bilanse, księgi kasowe, z lat 1892-1941, sygn. 702-715 14. Księgi i karty produkcyjne, z lat 1899-1942, sygn. 716-739 Number of units in the group: 739
13/148/0 vacat - Karol Ochsner i Syn - Bielsko Kotlarnia Fabryka Armatur i Pomp - brak wykazany po skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/149/0 Georg Schwabe - Fabryka Maszyn Tkackich i Elektromotorów Pierwsza Krajowa Fabryka Maszyn do Szycia w Bielsku 1898-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 47
13/150/0 Bartelmuss i Suchy Spółka Jawna Fabryka Śrub i Wyrobów Metalowych w Bielsku 1921-1945 [1946] 0 Unroll
1. Sprawy prywatne wspólników: sprawy spadku i utrzymania rodziny po zmarłym M. K. Bartelmussie, wnioski dewizowe wspólników, zgłoszenie posiadanych za granicą nieruchomości, z lat 1930-1939, sygn. 1-6, 2. Korespondencja handlowa: oferty i zapytania o cenę, korespondencja handlowa z dostawcami i odbiorcami, współpraca ze Zjednoczonymi Polskimi Fabrykami Śrub w Bielsku, z lat 1922-1945, sygn. 7-80 3. Rachuba: podatki dochodowy i drogowy, protokół kontroli ksiąg, dochodzenie należności, kartoteki kont, bilanse i inwentarze, z lat 1922-1945[1946], sygn. 81-119 4. Sprawy pracownicze: sprawy ubezpieczeniowe, socjalno-bytowe, umowy o naukę zawodu, akta pracowników, spisy i raporty personalne, z lat 1928-1944, sygn. 120-128 5. Sprawy techniczne: rysunki pieca szamotowego i urządzeń, z lat 1921-1934, sygn. 129-133 6. Fabryka w Białej: oszacowanie wartości fabryki, ubezpieczenia pracowników, sprawy opłat i podatków, rekwizycje dokonane przez Armię Czerwoną, cenniki na okucia budowlane, rysunki produkowanych wyrobów, z lat 1930-1945, sygn. 134-145 Number of units in the group: 203
13/151/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach [1937-1944]1945-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 139
13/152/0 Zakłady Górnicze "Silesia" Spółka Akcyjna w Bielsku [1884-1918] 1919-1945 0 Unroll
1. Sprawozdania, bilanse, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zebrań władz spółki, z lat 1927-1943, sygn. 1-18 2. Oszacowanie majątku: oszacowania wartości zakładów przemysłowych S.A. "Zakłady Górnicze Silesia", oszacowania maszyn i budynków, z lat 1927-1939, sygn. 19-26 3. Sprawy nieruchomości (tytuły własności kupna, sprzedaże, dzierżawa): nadania górnicze, kontrakty kupna i sprzedaży, z lat [1884-1918]1919-1943, sygn. 27-35 4. Korespondencja i umowy w sprawach finansowych: umowy w sprawie dostawy energii elektrycznej, z lat 1923-1945, sygn. 36-39 5. Sprawy produkcji węgla: a) Kopalnia "Silesia": korespondencja z urzędami górniczymi, sprawy techniki i kosztów produkcji, plany ruchu Kop. Węgla "Silesia") Wymiana doświadczeń z innymi kopalniami: sprawozdanie z objazdu kopalni "Barbara" z Zagł. Ostrawsko- Karwińskim, z lat 1909-1944, sygn. 40-46 6. Sprawy załogi: wykazy przeciętnych zarobków w Kop. Rady Zaufania, sprawozdanie z kont. rocznego -zamknięcia rachubowego Szk. Górn. w Orawie, z lat 1931-1943, sygn. 47-49 Akta kat. B-50: akta personalne, z lat 1927-1944, poz. 1-8 Number of units in the group: 49
13/153/0 Rafineria Nafty w Czechowicach S.A. 1919-1944 0 Unroll
1. Organizacja i administracja: statuty firmy Vacuum Oil Company, protokoły posiedzeń zarządu Firmy Stantart-Nobel S.A., umowy zbiorcze zawarte pomiędzy Towarzystwem Naftowym z Związkami Przemysłowymi Górniczo-Hutniczymi i Chemicznymi, z lat 1919-1939, sygn. 1-5, 4a 2. Inwestycje i budownictwo: plan topograficzny i sytuacyjny, kosztorysy, budowlane zarządzenia, plany techniczne dotyczące rozbudowy Rafinerii Nafty, plan rurociągu Vacum Oil, z lat 1923-1944, sygn. 6-20 3. Sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, bilanse, finansowe sprawozdania pokontrolne, z lat 1922-1944, sygn. 21-35 Number of units in the group: 36
13/154/0 Walcownie Metali Spółka Akcyjna Dziedzice 1925-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 363
13/155/0 Zakłady Akumulatorowe Fr.Müller S.A Bielsko 1922-1944 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne: statut, odpisy z rejestru handlowego, z lat 1922-1941, sygn. 1-7 2. Działalność Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej: wypisy aktów materialnych, protokoły posiedzeń, z lat 1929-1939, sygn. 8-9 3. Finanse, gospodarka, administracja: bilanse, spisy nieruchomości, sprawy personalne, z lat 1922-1944, sygn. 10-22 Number of units in the group: 22
13/156/0 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego w Bielsku-Białej 1949-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/157/0 Polskie Zakłady Bitumiczne Bielsko 1930-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 493
13/158/0 Elektrownia B.B. Spółka Akcyjna Bielsko-Biała 1889-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 106
13/159/0 Spółka Akcyjna Bielska Kolej Elektryczna w Bielsku 1895-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 103
13/160/0 Rogolit Spółka Akcyjna Fabryka Guzików w Białej Krakowskiej 1930-1948 0 Unroll
1. Dział Administracyjny: umowa spółki, protokoły organów spółki, sprawozdania i korespondencja z urzędami, sprawy cywilno-prawne, polisy ubezpieczeniowe majątku oraz Oddział Buchalterii: protokoły kontroli i korespondencja z Urzędem Skarbowym, dzienniki ogólne i towarowe, księgi wekslowe, tabele amortyzacyjne, księgi dostawców, odbiorców, rozliczenia podróży, księgi wypłat, bilanse, z lat 1930-1946, sygn. 1-68 2. Dział Handlowy: kalkulacje cenowe i korespondencja handlowa, z lat 1934-1944, sygn. 69-71 3. Dział Techniczny: korespondencja w sprawie zakupu maszyn, sprawozdania ze stanu pojazdów, z lat 1937, 1948, sygn. 72-73 Number of units in the group: 95
13/161/0 vacat - Akta przemysłowe powiatu bielskiego - zbiór szczątków zespołów - wydzielono zespoły nr 13/275-13/284 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/162/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku 1945-1949 0 Unroll
1. Wydział Przemysłowo-Handlowy: rejestr przemysłowy, upaństwowienia przedsiębiorstw, sprawy celne, handel zagraniczny, korespondencja z władzami, z lat 1945-1949, sygn. 1-13 2. Wydział Administracyjno-Finansowy: preliminarz budżetowy, z 1949 r., sygn. 14 3. Samodzielny Referat Prawny: uwagi IPH w Katowicach do projektów ustaw, z lat 1945-1949, sygn. 15 4. Samodzielny Referat Planowania i Statystyki: sprawozdania z działalności IPH Ekspozytura w Bielsku oraz sprawozdania gospodarcze IPH w Katowicach, z lat 1945-1949, sygn. 16-19 Number of units in the group: 19
13/164/0 Śląski Bank Gospodarczy w Bielsku 1936-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 45
13/165/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Biała Krakowska 1945-1949 0 Unroll
1. Sprawy administracyjno-własnościowe, z lat 1946-1949, sygn. 1-5 2. Sprawozdania z działalności Banku, z lat 1945-1949, sygn. 6-24 3. Plany i bilanse Banku, z lat 1945-1949, sygn. 25-36 4. Działalność kredytowa Banku, z lat 1945-1949, sygn. 37-66 Number of units in the group: 79
13/166/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Bielsku [1945-1948] 1949-1953 0 Unroll
1. Sprawy własnościowe i administracyjno-gospodarcze: kartoteki udziałowców z przejętych banków, sprawy dotyczące likwidacji Banku Rolnego, sprawy inwestycyjno-remontowe, z lat [1945-1948]1949-1953, sygn. 1-19 2. Plany i sprawozdania z działalności Banku, z lat [1945-1946]1949-1953, sygn. 20-45 3. Działalność kredytowa Banku: protokoły Komisji Kredytowej, dokumentacja kredytowa spółdzielni, akta kredytowe rolników i repatriantów, z lat [1945-1948]1949-1953, sygn. 46-87 4. Kontrole, ubezpieczenia, inne: protokoły z kontroli zewnętrznych, polisy ubezpieczeniowe, wycinki prasowe, z lat [1945-1948]1949-1953, sygn. 88-91 5. Książki obrotów i sald, raporty dzienne, karty statystyczne kredytów, z lat 1945-1952, sygn. 92-100 6. Akta personalne, z lat 1949-1953, sygn. 101-127 Number of units in the group: 127
13/167/0 Narodowy Bank Polski II Oddział Bielsko-Biała 1945-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 957
Showing 141 to 160 of 1,332 entries.