Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/242/0 Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwigów Samochodowych "Bumar-Bedes" w Bielsku-Białej 1968-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 246
13/243/0 Izba Skarbowa w Bielsku - Białej 1987-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 437
13/244/0 Miejski Ośrodek Dokumnetacji Geozdezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej [1940] 1969-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 657
13/245/0 Urząd Rejonowy w Bielsku-Białej 1990-1998 [1999] 0 Unroll
1. Oddział Organizacyjny: statuty i regulaminy organizacyjne, plany i programy zjazdów, narad i konferencji własnych, akty normatywne własne, kontrole zewnętrzne, regulaminy pracy, sprawozdania o stanie zatrudnienia, plany szkoleń pracowników i ich realizacja, skargi i wnioski, z lat 1990-1998, sygn. 1-74 2. Oddział Ogólny: sprawozdania i ocena zasad organizacji i techniki biurowej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania finansowe, z lat 1990-1998, sygn. 75-99 3. Oddział Ochrony Środowiska: badania, analizy i oceny jakości środowiska, ustalanie kierunków rozwoju leśnictwa i zadrzewień, z lat 1992-1997, sygn. 100-106 4. Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji: ewidencja gruntów rolnych, ewidencja gruntów i budynków, z lat 1991-1998, sygn. 107-120 Number of units in the group: 120
13/246/0 Aleksandrowickie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Allen" w Bielsku-Białej 1950-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 926
13/247/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej 1975-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 343
13/248/0 Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej 1960-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 2361
13/249/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid" w Bielsku-Białej [1925] 1949-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 779
13/250/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego FINEX w Bielsku-Białej [1904-1916, 1919-1933, 1945, 1948-1949] 1950-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 671
13/251/0 Urząd Gminy w Kozach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 168
13/252/0 Gminna Rada Narodowa w Kozach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 160
13/253/0 Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa PZL Bielsko [1933] 1946-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 642
13/254/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Bielsku-Białej 1975-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 180
13/255/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej 1988-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 31
13/256/0 Bielskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego "Śląsk" w Bielsku-Białej 1972-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 770
13/257/0 E. Hanus Handel Guzikami w Bielsku 1941-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 6
13/258/0 Willmann i Treutler Fabryka Guzików w Białej 1942-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 6
13/259/0 Sejmik Samorządowy Województwa Bielskiego w Bielsku-Białej 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 55
13/260/0 Theodor Pollak i Syn w Białej 1920-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 13
13/261/0 Zakłady Sprzętu Sportowego "Polsport" w Bielsku-Białej [1945-1972] 1972-2004 0 Unroll
I. Bielskie Zakłady Sprzętu Sportowego w Bielsku-Białej 1. Sprawy organizacyjne: rejestry przedsiębiorstwa, schematy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, ewidencja archiwum zakładowego, z lat 1949-1972, sygn. 1-13 2. Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany finansowe, techniczno-produkcyjne, plany wieloletnie, programy rozwoju przemysłu sportowego, roczne sprawozdania finansowe, statystyczne z remontów, produkcji, zatrudnienia, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności rocznej, z lat 1950-1972, sygn. 14-122 3. Racjonalizacja: rejestry projektów racjonalizatorskich, z lat 1960-1972, sygn. 123-124 4. Rada Zakładowa i Samorząd Robotniczy: protokoły z posiedzeń i konferencji, z lat 1955-1972, sygn. 125-127 II. Południowe Zakłady Sprzętu Sportowego w Bielsku-Białej 1. Sprawy organizacyjno-techniczne: regulaminy organizacyjne, protokoły z narad i odpraw technicznych, ewidencja archiwum zakładowego, z lat 1951-1972, sygn. 128-135 2. Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany finansowe, techniczno-produkcyjne, plany wieloletnie, programy rozwoju przemysłu sportowego, roczne sprawozdania finansowe, statystyczne z remontów, produkcji, zatrudnienia, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności rocznej, zakładowe normy pracy, z lat 1952-1972, sygn. 136-192 3. Racjonalizacja: rejestry projektów racjonalizatorskich, analizy wynalazczości pracowniczej, patenty na kije hokejowe, z lat 1955-1969, sygn.193-195 4. Sprawy własnościowe: sprawy związane z likwidacją cmentarza żydowskiego w Białej, z lat 1961-1969, sygn. 196-199 5. Rada i Samorząd Robotniczy: protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, z lat 1954-1959, sygn. 200-202 III. Zakłady Sprzętu Sportowego "Polsport" w Bielsku-Białej 1. Sprawy organizacyjne: rejestry przedsiębiorstwa, przekształcenia i podziały zakładu, protokoły Rady Nadzorczej, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, protokoły z kontroli zewnętrznych, ewidencja archiwum zakładowego, a lat 1972-2004, sygn.203-304 2. Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany finansowe, techniczno-produkcyjne, plany wieloletnie, programy rozwoju przemysłu sportowego, roczne sprawozdania finansowe, statystyczne z remontów, produkcji, zatrudnienia, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności rocznej, sprawozdania z produkcji dodatkowej i specjalnej, spisy kadrowe, zakładowe normy pracy, analizy uciążliwości w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, z lat 1972-2004, sygn. 305-520 3. Sprawy techniczne i racjonalizacja: protokoły z narad technicznych, uruchomienie nowej produkcji, Rada Techniczna - protokoły, rejestr projektów wynalazczych, wnioski racjonalizatorskie i wynalazcze zrealizowane, patenty i świadectwa ochronne, Zakład Innowacyjny - protokoły z narad, sprawozdawczość, z lat 1974-1995, sygn. 521-593 4. Rada Pracownicza, związki zawodowe oraz inne zakładowe organizacje: Rada Pracownicza - statuty samorządu załogi, protokoły z zebrań, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Sprzętu Sportowego - statut, rejestracja, uchwały, protokoły z narad, sprawozdawczość, Koło Zakładowe, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - protokoły, sprawozdania, Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna - kronika, plany i sprawozdania z działalności, Zakładowa Formacja Obrony Cywilnej - wytyczne, sprawozdania, z lat 1973-1999, sygn. 594-615 IV. Dokumentacja techniczna 1. Dokumentacja techniczno-budowlana Zakładów Sprzętu Sportowego POLSPORT w Bielsku-Białej: dokumentacja techniczno-budowlana obiektów fabrycznych i administracyjnych, dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacja zakładu, z lat [1958]1972-1981, sygn. 616-631 2. Dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna: dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna wyrobów własnych, z lat [1965-1972]1972-2004, sygn. 632-820 V. Nabytek z 2017 roku z lat 1945-1964, sygn. 821-2727 1. Akta osobowe pracowników Number of units in the group: 2727
Showing 241 to 260 of 1,376 entries.