Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
52/1/0 Starostwo Powiatowe Łęczyckie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno - Organizacyjny 1945-1950 s. 1-5 Sprawy organizacyjne Starostwa, sprawozdawczość Urzędu, okólniki i zarządzenia, prot. posiedzeń, statystyka dot. pow. łęczyckiego, spr. personalne pracowników, rejestracja szkód wojennych Referat Ogólno- Budżetowy 1945-1946 s. 54-65 Akta realizacji budżetu, płac, zaopatrzenia w mat. biurowe itp. Referat Administracyjno- Prawny 1945-1950 s. 66-86 Protokół kontroli gmin, akta spraw repartiacji, nadzór nad USC, akta pozbawienia obywatelstwa polskiego Referat Karno-Administracyjny 1945-1946 s.87-94 Rejestry karne, orzecznictwo, karno-admin, Referat Polityczno-Społeczny 1946-1947 s. 95-109 Akta dot. głosowania ludowego w r. 1946, wyborów do sejmu itp. Referat Wojskowy1945-1947 s. 110-125 Sprawozdawczość okresowa Referatu, rejestry poborowych, zasiłki wojskowe, Referat Świadczeń Wojskowych 1945-1947 s. 126-158 Sprawozdawczość z obowiązkowych dostaw, wymiar i realizacja świadczeń, spisy powierzchni użytków pow. łęczyckiego, pogłowia zwierzat, Referat Opieki Społecznej 1945-1949 s. 159-184 Sprawozdania okresowe punktów PKOS, subwencje na opiekę społ., rejestry podopiecznych Referat Zdrowia 1945 s. 185-189 Akta nadzoru sanitarnego, sprawozdania pokontrolne ośrodków zdrowia, statystyka zachorowań, Referat Odbudowy 1945 s. 190-194 Statystyka budowlana, sprawozdawczość referatu, pozwolenia na budowę, Referat Weterynaryjny 1645-1946 s. 195-207 Sprawy personalne, nadzór weterynaryjny, plany i sprawozdania z działalności leczniczej itp Referat Karno-Administracyjny 1945-1946 s. 208-219 Sprawy Karno-administracyjne. Liczba jednostek w zespole: 219
52/2/0 Powiatowa Rada i Wydział Powiatowy w Łęczycy 1920-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
52/3/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Łęczycy do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich 1933-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
52/4/0 Powiatowa Rada Narodowa i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy [1929] 1950-1973 [1990] 0 rozwiń
Powiatowa Rada Narodowa i Komisje l. 1950-1973, od sygn. 1 do sygn. 212: protokóły Sesji Powiatowej Rady Narodowej, rejestr uchwał PRN, Konwent Seniorów, PPRN, Sesje, obsługa, przygotowanie. Powiatowa Rada Wydział Organizacyjno-Prawny l. 1950-1973, od sygn. 213 do sygn. 520: protokóły posiedzeń Prezydium, sprawy organizacyjne Prezydium, organizacja organów Prezydium, plany pracy PRN i jej Prezydium, sprawy członków Prezydium, przepisy i zarządzenia, normatywy kancelaryjne, konferencje i narady członków organów kolegialnych, spotkania posłów i radnych WRN i PRN z wyborcami, podział administracyjny. Powiatowa Komisja Planowania l. 1955-1973/75, od sygn.521 do sygn.598 : statuty, regulaminy, schematy organizacyjne, wytyczne i wskaźniki władz nadrzędnych, plany gospodarcze, powiatu łęczyckiego, kontrole i inspekcje, zarzadzenia pokontrolne. Wydział Budżetowo-Gospodarczy l. 1960-1973, od sygn. 599 do sygn. 637: organizacja wydziału, zarządzania i wytyczne wydziału, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, organizacja. Wydział Finansowy l. 1956-1973, od sygn. 638 do sygn. 865: organizacja wydziału, planowanie finansowe i budżetowe, budżet zbiorczy powiatu, planowanie dochodów państwowych, budżety terenowe, zbiorcze, analizy wykonania budżetu, sprawozdawczość i statystyka, inspekcje. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1955-1973, od sygn. 866 do sygn. 909: komisje-protokóły, plany perspektywiczne, plany wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z ich wykonania, opracowania statystyczne-własne,zarządzenia i protokóły kontroli. Wydział Handlu Przemysłu i Usług l. 1951-1973, od sygn. 910 do sygn. 1148: akty normatywne Rady Państwa, Rady Ministrów i innych organów administracji państwowej, zarządzenia, instrukcje,wytyczne, organizacja wydziału, plany roczne i sprawozdania, z ich wykonania z ch realizacji, lokalizacja sieci handlowych i zakładów gastronomicznych, kontrola zewnętrzna wydziału, protokóły z narad własnych, narady i odprawy własne, karty rzemieślnicze. Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki l. 1958-1972, od sygn. 1149 do sygn.1318: Zarządzenia i instrukcje, wytyczne Prezydium WRN, uchwały PPRN, sprawy organizacyjne, Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, plany pracy, ewidencj członkówPKKFiT, plany perspektywiczne oraz sprawozdania z ich wykonania, szkolenia kadr. Wydział Oświaty l. 1950-1973, od sygn.1319 do sygn.1504 : plany i sprawozdania perspektywiczne, wieloletnie, roczne opracowanie przez własną jednostkę, sprawozdania własne, podstawowe zasady gospodarki finansowej, analiza wykonania budżetu, organizacja sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa l. 1961-1973, od sygn.1505 do sygn. 1533: plany perspektywiczne i wieloletnie powiatu oraz sprawozdania z ich wykonania, statystyka i analiza rolnictwa i leśnictwa. Wydział Spraw Wewnętrznych l. 1955-1972, od sygn.1534 do sygn. 1641: organizacja i zakres działania wydziału, plany i sprawozdania z ich wykonania, ewidencja oddziałów Kół Stowarzyszeń, stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego. Wydział Zatrudnienia l. 1957-1973, od sygn. 1642 do sygn. 1718: organizacja i zakres działania wydziału, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, kontrole zewnętrzne, bilanse siły roboczej, sprawozdania z pośrednictwa pracy, werbunku. Wydział Zdrowia l. 1968-1973, od sygn.1719 do sygn. 1751: zarządzenie Ministra Zdrowia i plany robocze, sprawozdania kontrola jednostek podległych i nadzorowanych. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury l. 1956-1975, od sygn. 1752 do sygn. 2763: decyzje budowlane wydane przez Wydział. Akta z lat 1950-1970, od sygn. 2764 do sygn. 2777: dokumety dotyczące gospodarstw poniemieckich. Akta z lat 1960-1972, od sygn.2778 do sygn. 2779: odpisy uchwał, mapy glebowo-rolnicze Akta z lat 1958-1969, od sygn. 2780 do sygn. 2793: protokóły posiedzeń i narad Obwodowych Komisji Wyborczych, działność ośrodka, zawody i imprezy sportowe organizowane przez PKKFiT. Akta z lat 1973, sygn. 2794: protokoły posiedzeń Prezydium PRN w Łęczycy. Akta z lat 1972-1975, od sygn. 2795 do sygn. 2921: sprawy uwłaszczeniowe. Akta z lat [1937]1950-1973[1990], od sygn. 2922 do sygn. 2943: rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, parcelacje byłych majatków ziemskich. Akta z lat [1949]1950-1975[1977, od sygn. 2944 do sygn. 2948: sprawy przekazywania wykupu przymusowego i przejęcia na własność skarbu państwa nieruchomosci rolnych. Akta z lat [1949]1961-1975[1979], od sygn. 2949 do sygn. 2982: lokalizacje szczegółowe, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowej. Liczba jednostek w zespole: 2982
52/5/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
52/6/0 Akta wyborcze do Sejmu i rad narodowych powiatu łęczyckiego 1954-1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 263
52/7/0 Akta wyborcze do Sejmu i rad narodowych powiatu poddębickiego 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
52/8/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu łęczyckiego 1843-1848 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
52/9/0 Urząd Skarbowy miasta Łęczycy 1807-1863 0 rozwiń
Akta dzielą się na : Kancelaryjne: 1807-1856 sygn. 1-8 Zarządzenia o znakach na wyrobach fabryk tytoniu i tabaki, przepisy dla handlujących tytoniem, Cyrkularz Rembilińskiego w sprawie rzeźni bydła we wsiach, Dochodzeniowe 1823-1856 sygn. 9-13 Protokóły rewizji. Wykazy towarów nie objętych taryfą, wykaz towarów zabezpieczonych, Procesowe 1840-1863 sygn. 14-25 Procesy o defraudację towarów o nadużycia w gorzelni,rzeźni miejskiej, o handel towarami bez znaków skarbowych. Liczba jednostek w zespole: 25
52/10/0 Akta miasta Łęczycy 1569-1950 1978 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3410
52/11/0 Akta miasta Ozorkowa 1823-1950 [1957] 0 rozwiń
Rada Miejska Ozorkowa l.1928-1931, od sygn. 1 do sygn. 2: Księga protokołów posiedzeń Rady Miejskiej m. Ozorkowa. Magistrat m. Ozorkowa I Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1922-1934, od sygn. 3 do sygn. 8: Są to protokoły posiedzeń Magistratu. II Dział Budżetowy l. 1927-1928, sygn. 9: Budżet. III Dział Administracyjny l. 1921-1930, od sygn.10 do sygn. 28: Akta dot. głosowania. Zarząd Miejski w Ozorkowie Dział Administracyjny l. 1934-1938, od sygn. 29 do sygn.47: Spisy wyborców uprawnionych do głosowania. Tymczasowy Komitet Obywatelski w Ozorkowie l. 1945, sygn. 48: Księga protokołów Tymczasowego Komitetu Obywatelskiego. Miejska Rada Narodowa w Ozorkowie l. 1945-1950, od sygn. 49 do sygn. 68: Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady. Referat Organizacyjny l. 1945-1950, od sygn. 69 do sygn.78: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego. Referat Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950, od sygn. 79 do sygn.83: Budżet i jego wykonanie. Referat Administracyjny l. 1945-1950, od sygn. 84 do sygn.114: Akta dot. organizacji społecznych, podania do Opieki Społecznej o przyznanie odzieży, sprawy dot. działalności biblioteki. Akta z lat 1947-1948, od sygn. 115 do sygn.117: Wykazy placówek opiekuńczych, mapy miasta Ozorkowa. Akta z lat 1947-1949, sygn. 118: Statut Organizacyjny, regulamin Biura Zarządu. Akta z lat 1823-1893, od sygn. 119 do sygn. 120: Książka składek do kasy pogrzebowej w Ozorkowie, akta spadkowe po Bogumile i Karolinie Wegner farbiarzy z Ozorkowa. Liczba jednostek w zespole: 139
52/12/0 Akta miasta Parzęczewa 1807-1870 4317 rozwiń
Wydział Administracyjny l. 1891-1870, od sygn. 1 do sygn. 22: Są to akta Szkoły Elementarnej, akta burmistrza m. Parzęczewa obejmujące protokoły z rewizji kasy miejskiej oraz korespondencja burmistrza z naczelnikiem powiatu. Wydział Wojskowy l. 1842-1870, od sygn. 23 do sygn. 32: Akta dotyczące poboru wojskowego, wykazy składek kwaterunkowych itp Wydział Skarbowy l. 1807-1870, od sygn. 33 do sygn. 64: Zarządzenia Dyrektora Departamentu, protokoły uwag nad zrewidowanymi regestami oraz akta dotyczące podatku podymnego. Kasa Ekonomiczna l. 1852-1870, od sygn. 65 do sygn. 67: Rachunek kasy Ekonomicznej i dochody kasy miejskiej. Akta z lat 1864-1866, sygn. 68: O przesiedleniach się mieszkańców m. Parzęczewa. Liczba jednostek w zespole: 68
52/13/0 Akta miasta Piątku 1811-1863 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
52/14/0 Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy [1945] 1950-1973 [1987] 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa l.1950-1973, od sygn. 1 do sygn. 17: Protokóły z posiedzeń Sesji MRN, sprawy organizacyjne, realizacja uchwał, kontrola obecności członków, plany pracy, Komisje Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy l. 1950-1973, od sygn. 18 do sygn. 52: Protokóły z posiedzeń Komisji, sprawy ogólne, działalność komisji, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy l.1951-1973, od sygn. 53 do sygn. 69: Protokóły z posiedzeń Prezydium, sprawy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, Referat Ogólno-Organizacyjny l. 1953-1973, od sygn. 70 do sygn. 128: Sprawy ogólne komitetów blokowych, protokóły z posiedzeń Miejskiego Frontu Jedności Narodu, Społeczna Komisja Pojednawcza Decentralizacja i Rada Miasta, sprawy osobowe rady i jej organów, plany pracy i sprawozdania, wydawnictwa własne, akta wyborcze, spotkania posłów i radnych z wyborcami, szkolenia pracowników ogólne zasady pracy i płacy, Referat Finansowy l.1950-1968, od sygn.129 do sygn.160: Budżet administracyjny Łęczycy, sprawozdania z budżetu, bilanse roczne PGK, Pr-B, MZBM, odpisy podatku gruntowego, wykazy posiadaczy gruntów na terenie Łęczycy, Referat Spraw Socjalnych i Kulturowych l. 1951-1965, od sygn. 161 do sygn.166: Akcje na rzecz odbudowy stolicy SFOS, przygotowania do obchodów Dni Łęczycy, sprawy obcokrajowców, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1954-1969, od sygn. 167 do sygn. 193: Sprawy związane z budową bloków działalności MPGK, projekty, Rejestry Meldunkowe l. 1950-1968, od sygn. 194 do sygn. 307: Rejestry mieszkańców, Akta z lat 1964-1972, od sygn. 308 do sygn. 332: Protokóły posiedzeń, sesje, Akta z lat 1954-1972, od sygn. 333 do sygn. 342: Protokóły z sesji - duplikaty, protokóły z posiedzeń -duplikaty, Akta z lat 1951-1962, od sygn. 343 do sygn. 361: Zarządzenia polustracyjne, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, księgi biercze, Akta z lat 1974-1984, od sygn. 362 do sygn. 440: Rejestry mieszkańców. Liczba jednostek w zespole: 440
52/15/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie 1950-1973 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny l.1951-1972, od sygn. 1 do sygn. 14: zarządzenia własne. Miejska Rada Narodowa w Ozorkowie l.1951-1973, od sygn. 15 do sygn.76: sprawy organizacyjne MRN, protokoły z posiedzeń MRN, materiały na sesję MRN, sprawozdania z wykonania uchwał, spotkania posłów i radnych z wyborcami. Komisja Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie l. 1951-1973, od sygn. 77 do sygn.236: plany pracy, protokoły Komisji, sprawozdania z działalności komisji, zespoły radnych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej l.1950-1973, od sygn. 237 do sygn.422: protokoły z posiedzeń, realizacja uchwał PMRN w Ozorkowie, komitety blokowe, zjazdy, konferencje, narady, planowanie działalności i plany pracy, sprawozdawczość ogólna, sprawozdawczość GUS-spis rolny, wydawnictwa własne i informacje PMRN, protokoły z rozpraw karno-administracyjnych, sprawozdania z wykonania budżetu. Referat Finansowy l. 1951-1973, od sygn. 423 do sygn.454: budżet MRN i jego wykonanie, inwestycyjny plan rzeczowo-finansowy, sprawozdania z wykonania budżetu. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1951-1973, od sygn. 455 do sygn. 514: sprawozdania z działalności wydziału, sprawozdawczość resortowa, plany pracy referatu, projekty techniczne, budownictwo i remonty budynków urządzenia i inwestycje komunalne. Akta z l. 1950-1961, od sygn. 515 do sygn.557: protokoły z posiedzeń PMRN, uchwały, plany pracy, komisje, sprawozdania z działalności, złota księga. Akta z l. 1950-1973, od sygn. 558 do sygn.624: protokoły z posiedzeń, protokoły z sesji oraz duplikaty z posiedzeń i sesji, sprawy kolegialne, sprawy notarialne. Akta z l. 1951-1971, od sygn. 625 do sygn.679: akta pracowników biurowych, pozwolenia na budowę, kosztorysy. Liczba jednostek w zespole: 679
52/16/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poddębicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
52/17/0 Różne cechy miasta Łęczycy 1748-1891 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
52/18/0 Różne cechy miasta Piątku 1736-1745 4 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
52/19/0 Różne cechy miasta Ozorkowa 1846-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
52/20/0 Różne cechy miasta Poddębic 1843-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 1 do 20 z 416 wpisów.