Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/148/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu 1791-1941 0 Unroll
Akta stanu cywilnego z lat 1791-1941, sygn. 1-9 Number of units in the group: 9
14/150/0 C.K. Sąd Powiatowy w Strumieniu 1850-1918 0 Unroll
Zbiór dokumentów z lat 1850-1918 Number of units in the group: 814
14/154/0 vacat - Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Cieszynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/155/0 Akta gminy Ustroń 1863-1954 0 Unroll
Akta gminy Hermanice: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, budżet, przynależność gminna z lat 1886-1939, sygn. 1-10; Akta gminy Lipowiec: charakterystyka gminy z roku 1945, sygn. 11-14; Gmina Ustroń: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, sprawy administracyjne, finanse, gospodarka społeczna z lat 1863-1918, sygn. 15-63; Urząd Gminny w Ustroniu: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, budżet, gospodarka gminna 1918-1939, sygn. 64-101; Der Burgermeister der Gemeinde Ustron: sprawy administracyjne, policyjne, wojskowe z lat 1939-1945, sygn. 102-133; Zarząd Gminny w Ustroniu: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, budżet, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 134-166; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu: protokoły sesji GRN, komisje GRN, posiedzenia Prezydium GRN, gospodarka społeczna z lat 1950-1954, sygn. 167-190. Number of units in the group: 197
14/156/0 Studium Nauczycielskie w Cieszynie 1960-1971 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: kronika szkoły, fotografie, spisy nauczycieli, wykazy przedmiotów nauczania z lat 1960-1971, sygn. 1-4; Programy nauczania z lat 1960-1971, sygn. 5-24; Ewidencja sudentów z lat 1961-1971, sygn. 25-33; Sprawozdania z działalności z lat 1961-1971, sygn. 34-42; Protokoły likwidacji z roku 1971, sygn. 43. Akta kategorii B: akta personalne. Number of units in the group: 49
14/157/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bziu Zameckim [1951-1954] 1954-1972 0 Unroll
Sesje gromadzkiej rady narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-19; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, interpelacje z lat 1962-1972, sygn. 20-21; Plany pracy gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1972, sygn. 22; Komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1972, sygn. 23-32; Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1972, sygn. 33-46; Działalność biura gromadzkiego z lat 1970-1972, sygn. 47; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1958-1971, sygn. 48-51; Plan gospodarczy na rok 1970, sygn. 52; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1972, sygn. 53-69; Gospodarka komunalna i mieszkaniowa z lat 1960-1966, sygn. 70; Czyny społeczne – komitety z lat 1969-1972, sygn. 71; Budżety gromady na lata 1958-1972, sygn. 72-86; Sprawozdania z wykonania budżetów za lata 1970-1972, sygn. 87-89; Finanse gromady z lat 1966-1972, sygn. 90-95; Rejestry poborowych z lat 1955-1967, sygn. 96-105; Książki meldunkowe z lat 1951-1972, sygn. 106-129. Number of units in the group: 129
14/158/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Moszczenicy [1951-1954] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
Sesje gromadzkiej rady narodowej z lat 1954-1972, sygn 1-19; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, interpelacje z lat 1962-1972, sygn. 20-24; Sprawy organizacyjne i plany pracy gromadzkiej rady narodowej z lat 1956-1972, sygn. 25-26; Komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1972, sygn. 27-49; Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1971, sygn. 50-66; Działalność organów kolegialnych z lat 1961-1972, sygn. 67-70; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1958-1972, sygn. 71-75; Plany gospodarcze z lat 1958-1972m sygn. 76-90; Sprawozdania i statystyka z lat 1960-1972, sygn. 91-96; Spis powszechny z roku 1970, sygn. 97; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959-1972m sygn. 98-107; Gospodarka komunalna i mieszkaniowa z lat 1957-1969, sygn. 108-112; Czyny społeczne – komitety z lat 1964-1966, sygn. 113-115; Budżety gromady z lat 1955-1971, sygn. 116-133; Sprawozdania z wykonania budżetów z lat 1959-1972, sygn. 134-147; Granice terytorialne gromady z roku 1969, sygn. 148; Książki meldunkowe z lat 1951-1973, sygn. 149-199; Rejestry poborowych z lat 1955-1962, sygn. 200. Number of units in the group: 200
14/159/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ruptawie [1951-1954] 1954-1972 [1973-1974] 0 Unroll
Sesje gromadzkiej rady narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-20; Plany pracy gromadzkiej rady narodowej z lat 1956-1972, sygn. 21; Komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1972, sygn. 22-43; Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1972, sygn. 44-62; Akty normatywne władz nadrzędnych z lat 1954-1956, sygn. 63-65; Działalność biura gromadzkiego z lat 1956-1972, sygn. 66-89; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1955-1972, sygn. 90-94; Plany gospodarcze z lat 1960-1970, sygn. 95-106; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1972, sygn. 107-120; Gospodarka komunalna i mieszkaniowa z lat 1958-1970, sygn. 121-133; Czyny społeczne z lat 1959-1968, sygn. 134-136; Budżety gromady z lat 1955-1971, sygn. 137-153; Sprawozdania z wykonania budżetów z lat 1956-1972, sygn. 154-164; Finanse gromady z lat 1955-1967, sygn. 165-170; Rejestry poborowych z lat 1955-1962, sygn. 171-172; Książki meldunkowe z lat 1951-1974, sygn. 173-205. Number of units in the group: 205
14/160/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boryni 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji, komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, zebrania wiejskie, sołtysi, budżet gromady z lat 1954-1972, poz. 1-42. Number of units in the group: 42
14/161/0 C.K. Seminarium Nauczycielskie w Bobrku 1910-1918 0 Unroll
Katalogi i księgi klasowe szkoły ćwiczeń z lat 1913-1914, sygn. 1-4; Protokoły egzaminów dojrzałości z lat 1910-1918, sygn. 5-7. Number of units in the group: 7
14/162/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Bobrku 1919-1933 0 Unroll
Katalogi i księgi klasowe szkoły ćwiczeń z lat 1921-1933, sygn. 1-36; Sprawozdania z działalności z lat 1928-1930, sygn. 37-38; Protokoły egzaminów dojrzałości i kwalifikacyjnych z lat 1919-1930, sygn. 39-40; Świadectwa szkolne z lat 1923-1933, sygn. 41-43. Number of units in the group: 43
14/163/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Nowej Wsi 1925-1931 0 Unroll
Protokoły konferencji Grona Nauczycielskiego z lat 1925-1931, sygn. 1-14. Number of units in the group: 14
14/164/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne Koedukacyjne w Cieszynie 1937-1938 0 Unroll
Protokoły konferencji Rady Pedagogicznej z lat 1937-1938, sygn. 1. Number of units in the group: 1
14/165/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Cieszynie 1945-1963 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: kronika Liceum, materiały do księgi pamiątkowej, fotografie nauczycieli, uczniów, budynku, spisy nauczycieli, dokumentacja ogniska ZNP, programy nauczania, arkusze ocen z lat 1945-1963, sygn. 1-10, 1a; Sprawozdania z działalności z lat 1945-1962, sygn. 11-26; Sprawy uczniów: regulamin uczniowski, sprawozdania z przebiegu egzaminów dojrzałości, opinie o pracy absolwentów z lat 1954-1963, sygn. 27-30; Protokół likwidacji z roku 1963, sygn. 31. Akta kategorii B: akta personalne. Number of units in the group: 32
14/166/0 Rejonowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich Zespół do Spraw Rewaloryzacji Cieszyna w Cieszynie 1981-1985 0 Unroll
Dokumentacja budynków zabytkowych w Cieszynie z lat 1980-1985, sygn. 1-81. Number of units in the group: 81
Showing 136 to 150 of 456 entries.